Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken (* 1) (* 2)


Cirkulære

om

vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde

for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken

I medfør af tjenestemandslovens § 58, stk. 4, og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 5, fastsættes efter indhentet udtalelse fra lønningsrådet omstående vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Det bemærkes, at bestemmelse om tjenestens tilrettelæggelse under hensyn til organisationsarbejdet træffes af ansættelsesmyndigheden efter forhandling med organisationsrepræsentanten. I øvrigt henledes opmærksomheden på følgende:

  • 1) Et grundsynspunkt for reglerne er, at organisationsarbejde - bortset fra arbejde som tillidsrepræsentant på tjenestestedet - i videst muligt omfang varetages ved omlægning af tjenesten eller ved tjenestebytning, og at nødvendig tjenestefrihed som hovedregel ydes uden løn. Tjenestefrihed uden løn kan enten ydes som fuld tjenestefrihed eller som delvis tjenestefrihed.
  • 2) Et andet grundsynspunkt er, at der som vilkår for medregning af tjenestefrihedsperioden i tjenestemandens pensionsalder indbetales et bidrag fra organisationen til bevarelse af pensionsoptjeningen. Indbetalingen sker på vedkommende ministerium/styrelses foranledning. For folkeskolens tjenestemænd sker indbetaling på vedkommende amtskommunes foranledning med henblik på, at beløbet godskrives statskassen (finanslovens § 26. Pensionsvæsenet). For medlemmer af statsunderstøttede pensionskasser indbetales bidraget til pensionskassen.
  • 3) Som organisationsarbejde for en forhandlingsberettiget tjenestemandsorganisation forstås arbejdsopgaver, som varetages i egenskab af organisationsvalgt eller -ansat og i organisationens interesse. Bortset fra virksomhed i samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg er der forhåndsformodning for, at organisationsmæssige interesser er de overvejende ved arbejdsopgaver m.v., som organisationsvalgte og -ansatte varetager i kraft af deres valg til eller ansættelse i den forhandlingsberettigede organisation.
  • 4) Som organisationsvalgt i en forhandlingsberettiget organisation betragtes alene personer, som ifølge organisationens love eller vedtægter beklæder hvervet for en bestemt periode som resultat af en afstemning, således at pågældende for sin virksomhed står til ansvar over for den kompetente forsamling, der foretager valget.
  • 5) Organisationsrepræsentanter, der som tillidsmand, sektionsrepræsentant o.lign. er valgt til at varetage organisationsopgaver for personalegrupper ansat på samme tjenestested/samme enkelte institution som den valgte tillidsmand, varetager efter praksis sådan virksomhed som led i det daglige arbejde.

Som en særlig ordning for tillidsrepræsentanter, der som fællestillidsmænd, kredsformænd m.v. er valgt til at repræsentere en større kreds af personalegrupper, der omfatter personalegrupper uden for eget tjenestested, gælder reglerne i pkt. C.

  • 6) Lønafkortning i forbindelse med tjenestefrihed efter reglerne i pkt. C sker med 1/2080 pr. fraværstime af den til enhver tid gældende årsløn.

For lærergrupper, der har et ugentligt undervisningstimetal, beregnes afkortningen pr. undervisningstime således: +++OPSTILBEG

årsbruttoløn incl. tillæg

pligtigt ugentligt timetal x 52

For lærergrupper, der har et pligtigt årligt undervisningstimetal, beregnes afkortningen således:

årsbruttoløn incl. tillæg

årligt timetal

normalt antal undervisningsuger pr. år x 52 +++OPSTILSLUT

For organisationsrepræsentanter, der er omfattet af de særlige regler i pkt. C, kan der maksimalt tillades fravær i 120 timer på årsbasis uden lønafkortning, svarende til 3 uger. For lærergrupper med et ugentligt undervisningstimetal på f.eks. 27 er det maksimale fravær uden lønafkortning tilsvarende 81 undervisningstimer. For lærergrupper med et pligtigt årligt undervisningstimetal kan det maksimale fravær uden lønafkortning beregnes således: +++OPSTILBEG

årligt undervisningstimetal x 3

normalt antal undervisningsuger pr. år +++OPSTILSLUT

  • 7) Vilkårene for tjenestefrihed til organisationsarbejde, herunder reglerne om refusion for medregning i pensionsalderen, har virkning fra 1. maj 1981, jfr. dog pkt. D. Lønafkortning for organisationsrepræsentanter efter reglerne i pkt. C vil - såfremt løbende fraværsopgørelse ikke måtte foreligge - for perioden indtil 31. december 1981 kunne foretages for overskydende fraværstimer ud over 40.

For tjenestemænd i staten og folkekirken erstatter dette cirkulære kapitel IV, 2. afsnit, i lønnings- og pensionsdepartementets cirkulære nr. 113 af 23. juni 1971 vedrørende deltagelse i uddannelseskurser for det i staten og folkekirken ansatte personale.

I undervisningsministeriets cirkulære nr. 138 af 22. juni 1976 som ændret ved cirkulære nr. 214 af 26. oktober 1977 om tjenestefrihed og nedsat tjenestetid for folkeskolens tjenestemænd m.fl. vil §§ 5-10 blive ophævet ved undervisningsministeriets foranstaltning.

  • 8) Tilsvarende vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde finder anvendelse for så vidt angår ansatte med tjenestemandslignende vilkår i staten, folkeskolen og folkekirken samt ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke finansministeren i henhold til bekendtgørelse nr. 21 af 11. januar 1973 har kompetencen til at aftale, fastsætte eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

Eventuelle tvivlsspørgsmål forudsættes forelagt finansministeriet.

P. M. V.

P. K. Jakobsen

/ Hanne Edeling

Vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde

for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken

A. Hel eller delvis tjenestefrihed uden løn til varetagelse af hverv som organisationsansat eller som organisationsvalgt i en forhandlingsberettiget organisation kan gives uden tidsbegrænsning. Perioden er lønanciennitetsgivende.

B. Som vilkår for medregning af tjenestefrihedsperioden i tjenestemandens pensionsalder refunderer organisationen for såvel organisationsansatte som organisationsvalgte for hvert tjenestefrihedsår staten et beløb svarende til 5 pct. af den årlige pensionsgivende løn, som den pågældende ved tjenestefrihedsårets afslutning ville have oppebåret, såfremt der fortsat var udført tjeneste i tjenestemandsstillingen, med tillæg af 0,15 pct. af nævnte løn for hvert fulde år tjenestemandsansættelsen i staten, folkeskolen eller folkekirken er sket efter det fyldte 25. år.

Afgørelsen af, hvorvidt tjenestefrihedsperioden ønskes medregnet i pensionsalderen på de angivne vilkår, meddeles af organisationen styrelsen senest 6 måneder efter tjenestefrihedens påbegyndelse, og indbetaling af refusionsbeløbet sker efter hvert tjenestefrihedsårs afslutning, dog senest i forbindelse med den pågældendes genindtræden i tjenestemandsstillingen, og således at der i tilfælde, hvor den seneste refusionsperiode andrager mindre end 1 år, sker en forholdsmæssig indbetaling.

C. Valgte organisationsrepræsentanter, der ikke har hel tjenestefrihed som nævnt under A, men som varetager organisationsopgaver for personalegrupper uden for eget tjenestested, varetager i videst muligt omfang hvervet ved omlægning af tjenesten eller ved tjenestebytning.

Det påhviler såvel vedkommende styrelse som organisationsrepræsentanten at medvirke til en hensigtsmæssig løsning. Såfremt varetagelsen af hvervet ikke kan ske ved omlægning eller bytning som ovenfor nævnt, kan styrelsen efter forhandling med organisationsrepræsentanten under hensyntagen til personalegruppens størrelse og geografiske område tillade fravær i indtil 120 timer på årsbasis (svarende til 3 uger) uden lønafkortning.

Ved opgørelse i henhold til foranstående medregnes alt fravær, herunder forhandlingsmøder med styrelser og deltagelse i kongresser, delegeretmøder, hovedbestyrelsesmøder, bestyrelsesmøder, forretningsudvalgsmøder m.v.

Undtaget fra reglerne under C er tillidsrepræsentanter i det omfang de varetager tillidshvervet på tjenestestedet som led i det daglige arbejde.

Lønafkortningen sker med 1/2080 pr. time af den til enhver

tid gældende årsløn. For lærergrupper beregnes afkortningen dog på grundlag af det ugentlige undervisningstimetal. Afkortningen medfører ikke fradrag ved beregning af lønanciennitet eller pensionsalder.

Organisationsvalgte, der har delvis tjenestefrihed efter pkt. A, har også adgang til tjenestefrihed i indtil 120 timer årlig efter pkt. C, men refusion af beløb til pension efter pkt. B forudsættes indbetalt i forhold til den godkendte tjenestetidsnedsættelse.

D. Den nye ordning iværksættes med virkning fra 1. maj 1981,

men således at der etableres en overgangsordning, hvorefter bestående ordninger for så vidt angår pkt. A og B for valgte organisationsrepræsentanter opretholdes, indtil de pågældende kommer på valg.

For de organisationsansatte opretholdes bestående ordninger indtil 1. maj 1981.

Redaktionel note
  • (* 2) PAV kap. 28.
  • (* 1) Udsendt med LP. nr. 057/81.