Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om tjenestefrihed for statsansatte til deltagelse i hjemmeværnets eller civilforsvarets skoler og kurser


     § 1. I tilfælde, hvor der gives tjenestemænd eller andre i statens tjeneste ansatte tjenestefrihed til deltagelse i hjemmeværnets eller civilforsvarets skoler og kurser, skal der ikke på grund af den således ydede tjenestefrihed ske afkortning i de pågældendes løn.

     Stk. 2. Når vedkommende får tildelt tjenestefrihed uden lønafkortning, kan der ikke ydes godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Såfremt den styrelse, hvor vedkommende er i lønning, fremsætter begæring herom, indbetaler den pågældende hjemmeværns- eller civilforsvarsenhed til styrelsen et beløb på for tiden 70 kr. pr. arbejdsdag.

     § 2. Benytter statsansatte ferie- og/eller fridage til at deltage i skoler og kurser ved hjemmeværnet eller civilforsvaret, kan de for disse dage oppebære en godtgørelse svarende til ovennævnte beløb, dog således at vedkommende - uden godtgørelse - selv yder en ferie- eller fridag pr. påbegyndt syv døgn.

     Stk. 2. Det forudsættes, at den lønudbetalende myndighed på grundlag af indberetning fra hjemmeværnet eller civilforsvaret fører kontrol med personellets opgivelser vedrørende ferie- og fridage.

     § 3. Dette cirkulære træder i kraft den 1. april 1968.

     Stk. 2. Fra samme dato bortfalder finansministeriets cirkulæreskrivelse nr. 173 af 12. juli 1962 angående tjenestefrihed for statstjenestemænd m. v. på grund af deltagelse i hjemmeværnets skoler m. v. og økonomiministeriets cirkulære nr. 227 af 15. november 1965 om tjenestefrihed for statens personale til deltagelse i civilforsvarets skoler og kurser.

Ministeriet for statens lønnings- og pensionsvæsen den 18. marts 1968.

P. M. V.

P. Bjørn Olsen

/ Karen Byberg

Officielle noter

Ingen