Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Datasammenskrivning af lov om straf for krigsforbrydelser.

Denne datasammenskrivning omfatter lov nr. 395 af 12. juli 1946 om straf for krigsforbrydelser med de ændringer, der følger af lov nr. 423 af 7. oktober 1947.


kap. I.

§ 1

Har en udlænding, som har stået i tysk tjeneste eller gjort tjeneste under en med tyskland forbunden magt, under krænkelse af de for besættelse og krig gældende folkeretlige love og sædvaner begået et efter sin art efter dansk lov strafbart forhold i Danmark eller til skade for danske interesser, kan tiltale for den begåede forbrydelse rejses og straf idømmes ved dansk domstol i henhold til denne lov.

§ 2

Strafansvar efter denne Lov kan endvidere ud over de i § 1 nævnte tilfælde pålægges for krigsforbrydelser eller forbrydelser mod menneskeheden såsom mord, mishandling af civile, fanger eller søfarende, drab af gidsler, plyndring af offentlig eller privat ejendom, rekvisition af penge eller andre værdier, indgreb i statsforfatningen, pålæg af kollektive straffe, sprængning eller anden ødelæggelse, alt for så vidt de pågældende handlinger er foretaget i strid med de for besættelse og krig gældende folkeretlige regler, samt endvidere for deportation eller anden forfølgelse af politiske, racemæssige eller religiøse grunde i strid med danske retsgrundsætninger og i øvrigt for handlinger, der, selv om de ikke er nævnt foran, dog omfattes af artikel 6 i statut for den internationale militærdomstol, jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelse, lovtidende C. nr. 7 af 13. november 1945.

§ 3

For forbrydelser, der omfattes af denne lov, kan den i vedkommende straffebestemmelse foreskrevne straf forhøjes til fængsel indtil på livstid. Rammes forholdet ikke af nogen hidtil gældende dansk straffebestemmelse, er straffen fængsel indtil på livstid.

Livsstraf kan dog idømmes under de i lov nr. 259 af 1. juni 1945 om tillæg til borgerlig straffelov § 8, stk. 2, nævnte vilkår eller i øvrigt under særlig skærpende omstændigheder.

§ 4

At den strafbare handling er udført i henhold til ordre eller under indflydelse af et afhængighedsforhold, fritager ikke for ansvar, men kan tages i betragtning som en formildende omstændighed, og under særlig formildende omstændigheder kan straffen helt bortfalde.

§ 5

Når en udlænding i medfør af denne lov idømmes straf af fængsel, skal der i dommen træffes bestemmelse om, at han efter udstået straf bliver at udbringe af riget med tilkendegivelse om det med ulovlig tilbagevenden forbundne strafansvar.

§ 6

Påtale for de i denne lov omhandlede forbrydelser finder sted efter justitsministerens påbud.

§ 7

Om fuldbyrdelse af de i henhold til denne lov idømte straffe træffes nærmere bestemmelse ved kongelig anordning.

§ 8

Strafansvar eller andre retsfølger i henhold til denne lov samt adgang til at fuldbyrde de i medfør af denne afsagte domme forældes ikke.

§ 9

Bestemmelserne i borgerlig straffelovs almindelige del finder, for så vidt ikke andet følger af de foranstående bestemmelser, anvendelse på de af denne lov omfattede forbrydelser.

kap. II.

§ 10

Sager, i hvilke der - alene eller i forbindelse med andre forhold - rejses tiltale efter denne lov, behandles og påkendes i 1ste instans ved underret efter reglerne i retsplejelovens kap. 80.

Om påanke af afsagte domme gælder de i retsplejelovens kap. 83 fastsatte regler.

Københavns byret er værneting for de her omhandlede sager, men efter vedkommende retsformands bestemmelse kan retten også sættes uden for København.

Justitsministeren bemyndiges til i anledning af disse sagers behandling at konstituere det fornødne yderligere antal dommere ved Københavns byret og Østre Landsret.

Såfremt domsforhandling i henhold til stk. 3 finder sted uden for København, udtages domsmændene af underrettens domsmandsliste på det pågældende sted, i ankesager af landsrettens domsmandsliste for den pågældende nævningekreds.

§ 11

Tiltale rejses ved et af rigsadvokaten udfærdiget anklageskrift.

Anklagen udføres af rigsadvokaten eller efter dennes nærmere bestemmelse af andre af justitsministeren til udførelse af disse sager beskikkede anklagere.

§ 12

Som forsvarer i de i nærværende lov omhandlede sager kan enhver sagfører, der findes egnet, beskikkes. Kun de af justitsministeren i medfør af retsplejelovens § 733 ved den dømmende ret eller ved retten for den retskreds, i hvilken retten sættes, besikkede offentlige forsvarere er forpligtede til at modtage beskikkelsen.

Såfremt sigtede ønsker en bestemt sagfører som forsvarer, bør denne beskikkes, for så vidt det efter Stk. 1 er muligt.

§ 13

Retsplejelovens almindelige regler, herunder de i lovens kap. 66 indeholdte bestemmelser om sigtede og hans forsvar, finder, for så vidt ikke andet følger af de foranstående bestemmelser, tilsvarende anvendelse ved behandlingen af de her omhandlede Sager. Med hensyn til fængsling af personer, der sigtes efter denne lov, skal dog reglerne i § 5 i lov nr. 260 af 1. juni 1945 om tillæg til Lov om rettens pleje vedrørende behandling af sager angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed m.v. som ændret ved lov nr. 599 af 21. december 1945 finde tilsvarende anvendelse.

Justitsministeriet, d. 28 oktober. 1986.

Poul D. Jensen

Officielle noter

Ingen