Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om straf for folkedrab.

    VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1.

Den, som i den hensigt helt eller delvis at ødelægge en national, etnologisk, racemæssig eller religiøs gruppe som sådan

  • a) dræber medlemmer af gruppen,
  • b) tilføjer medlemmer af gruppen betydelig legemlig eller åndelig skade,
  • c) forsætlig påfører gruppen levevilkår, beregnede på at bevirke gruppens fuldstændige eller delvise fysiske ødelæggelse,
  • d) gennemfører forholdsregler, der tilsigter at hindre fødsler indenfor gruppen, eller
  • e) med magt overfører en gruppes børn til en anden gruppe,

straffes for folkedrab med fængsel på livstid eller på tid ikke over 16 år. § 2.

Forsøg på og medvirken til de i § 1 nævnte handlinger straffes, jfr. borgerlig straffelovs kapitel 4.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 1955.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

Frederik R.

    /Hans Hækkerup.

Officielle noter

Ingen