Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt
redningsberedskab

 

I medfør af § 4, stk. 2, § 14, § 15, stk. 2, § 16, § 18, stk. 3, og § 33, stk. 2, nr. 2, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Redningsberedskabets opgaver

§ 1. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.

§ 2. Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil).

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet, jf. dog kapitel 2.

§ 3. Det kommunale redningsberedskabs opgaver kan udføres af kommunen selv eller ved, at kommunalbestyrelsen indgår aftale herom med en anden kommunalbestyrelse, Beredskabsstyrelsen, et privat redningsvæsen eller et frivilligt brandværn.

Stk. 2. Aftaler der i henhold til stk. 1 indgås med en anden kommunalbestyrelse, et privat redningsvæsen eller et frivilligt brandværn, skal godkendes af Beredskabsstyrelsen, jf. beredskabslovens § 13, stk. 1.

§ 4. Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, jf. § 2, skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. beredskabslovens § 25.

Stk. 2. Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab og senere revisioner heraf skal efter behandling i beredskabskommissionen indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, skal Beredskabsstyrelsen navnlig påse, om der i forslaget til plan, jf. beredskabslovens § 25, er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, jf. § 2. Beredskabsstyrelsen kan indhente supplerende oplysninger fra kommunalbestyrelsen til brug for udtalelsen.

Stk. 3. Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde, jf. beredskabslovens § 25, og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

Stk. 4. Planen for det kommunale redningsberedskab skal umiddelbart efter kommunalbestyrelsens vedtagelse indsendes til Beredskabsstyrelsens orientering.

Kapitel 2

Førsteudrykningen

§ 5. Kommunalbestyrelsen sammensætter en førsteudrykning, der er afpasset efter alarmmeldingen, og som sikrer, at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats.

§ 6. Førsteudrykningen skal som minimum være bemandet med 1 holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer samt det for materiellets betjening fornødne brandmandskab.

§ 7. Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen.

Kapitel 3

Den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested

§ 8. Den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet varetages efter kommunalbestyrelsens bestemmelse af en indsatsleder eller en holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer. Varetages den tekniske ledelse af indsatsen af en indsatsleder, udøver denne sin kommando gennem holdlederne for det fremmødte mandskab.

Stk. 2. Varetages den tekniske ledelse af indsatsen af en holdleder, jf. stk. 1, skal denne tilkalde en indsatsleder, når holdlederen vurderer, at der er behov herfor.

Stk. 3. Den tekniske ledelse af indsatsen, jf. stk. 1 og 2, varetages af en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, medmindre kommunalbestyrelsen har indgået aftale med andre om den tekniske ledelse af indsatsen, jf. beredskabslovens § 13, stk. 1.

§ 9. Lederen af den tekniske indsats skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller et privat redningsvæsen, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang, jf. beredskabslovens § 18, stk. 2.

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning stille personel og materiel fra redningsberedskabet i kommunen til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, jf. § 9.

Stk. 2. En kommune, der får personel og materiel stillet til rådighed af en anden kommune, jf. stk. 1, skal afholde udgifterne i forbindelse med indsatsen, medmindre der er indgået en anden aftale herom.

Stk. 3. Beredskabsstyrelsen træffer afgørelse i tilfælde af uenighed om, hvem der skal afholde udgifterne i forbindelse med bistand efter stk. 1.

Kapitel 4

Øvrige bestemmelser

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ejeren af særligt brandfarlige eller værdifulde bygninger og grundarealer eller af bygninger og grundarealer, hvor der samles mange mennesker, at etablere særskilte vandforsyningssteder til brug for brandslukning samt at afholde udgifterne til etablering og vedligeholdelse af den særskilte vandforsyning, jf. beredskabslovens § 33, stk. 2, nr. 2.

§ 12. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at lederen af den tekniske indsats, holdlederen og mandskabet har de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer, og at der afholdes øvelser med redningsberedskabet efter regler, som fastsættes af Beredskabsstyrelsen.

§ 13. Kommunalbestyrelsen skal indsende oplysninger om redningsberedskabets virksomhed til Beredskabsstyrelsen, som kan fastsætte bestemmelser herom.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1010 af 11. december 2002 om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v. ophæves den 31. august 2007.

Stk. 3. I overgangsperioden 1. september 2005 - 31. august 2007 har bekendtgørelse nr. 1010 af 11. december 2002 om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v. virkning for den enkelte kommune indtil det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har indsendt planen for det kommunale redningsberedskab til Beredskabsstyrelsen i henhold til § 4, stk. 4.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal indsende den første plan for det kommunale redningsberedskab til Beredskabsstyrelsen i henhold til § 4, stk. 4, senest den 31. august 2007.

Forsvarsministeriet, den 3. august 2005

Søren Gade

/Susan Nissen