Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om ydelser mv. til frivillige i hjemmeværnet

 

Kapitel 1

Gyldighedsområde og opdeling

§ 1. Frivillige i hjemmeværnet opdeles med hensyn til ydelser mv. således:

1) Frivillige i hjemmeværnet, der i fredstid har påtaget sig en forpligtelse til at stå til rådighed ud over den i Forsvarsministeriets lovbekendtgørelse nr. 80 af 12. februar 2004, som ændret ved lov nr. 277 af 5. april 2006, § 11, omhandlede tjeneste.

2) Frivillige i hjemmeværnet, der er kursister på hjemmeværnets skoler og kurser, deltager i større samlede øvelser eller forretter tjeneste i fredstid.

3) Frivillige i hjemmeværnet, der forretter tjeneste under krig eller andre ekstraordinære forhold.

Stk. 2. Frivillige i hjemmeværnet, der indgår ansættelseskontrakt med hjemmeværnet, er ikke omfattet af dette cirkulære.

Kapitel 2

Rådighedsvederlag

§ 2. De under § 1, stk. 1, nr. 1) nævnte frivillige kan ydes rådighedsvederlag efter bestemmelserne i dette kapitel. Størrelsen af rådighedsvederlaget til den enkelte fastsættes af Hjemmeværnskommandoen eller de af Hjemmeværnskommandoen udpegede myndigheder.

Stk. 2. Der kan ikke samtidig oppebæres mere end et rådighedsvederlag.

Stk. 3. Ved fravær fra tjenesten af varighed over 4 uger bortfalder rådighedsvederlaget under fraværet.

Stk. 4. Rådighedsvederlaget er omfattet af ferielovens bestemmelser om ydelse af feriegodtgørelse.

Stk. 5. Rådigheds vederlaget udbetales månedsvis bagud.

Kapitel 3

Øvrige vederlag

§ 4. Til frivillige i hjemmeværnet, der virker som lærere, instruktører, hjælpere m.fl., ydes vederlag således:

– Lærere, instruktører og censorer m.fl. ydes vederlag ifølge Personalestyrelsens cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag efter Hjemmeværnskommandoens nærmere bestemmelse.

– Hjælpeinstruktører, momentledere, førere og særlige funktioner i forbindelse med myndigheders aktiviteter ydes et vederlag på 90,00 kr. pr. time (niveau april 2006).

– Hjælpere, figuranter, markeringspersonel m.fl. ydes et vederlag på 60,00 kr. pr. time (niveau april 2006).

Kapitel 4

Godtgørelse af merudgifter

§ 5. Til frivillige i hjemmeværnet omfattet af § 1, stk. 1., nr. 1) og 2) ydes godtgørelse af merudgifter efter bestemmelserne i dette kapitel.

Kost, logi og befordring

§ 6. Hvis frivillige i hjemmeværnet som følge af tjenesten ikke har mulighed for at indtage et eller flere hovedmåltider og/eller overnatte på den faste bopæl ydes kost og/eller logi. Hvor kost og/eller logi ikke kan ydes ved militær foranstaltning, kan rimelige udgifter hertil godtgøres inden for rammerne af Tjenesterejseaftalen.

Stk. 2. Frivillige i hjemmeværnet, der anvender offentlige befordringsmidler under hjemmeværnstjeneste, kan mod dokumentation få godtgjort udgiften hertil, dog højst billetudgiften til billigste offentlige transportmiddel.

Stk. 3. Til frivillige i hjemmeværnet, der anvender eget motorkøretøj under hjemmeværnstjeneste, kan godtgørelse ydes efter statens sats B. Efter Hjemmeværnskommandoens bestemmelse kan der til de i § 1, stk. 1., nr. 1) nævnte frivillige i hjemmeværnet, der beskattes efter 60-dages reglen, ydes godtgørelse efter statens sats A. Motorordonanser kan gives tilladelse til at få godtgjort kørsel med eget motorkøretøj under øvelser efter statens sats A.

Stk. 4. Til frivillige i hjemmeværnet, der anvender EU-knallert, knallert eller cykel, kan ydes godtgørelse pr. km, jf. satsreguleringscirkulæret.

Stk. 5. Til kursister på hjemmeværnets skoler og kurser kan godtgørelse ydes for faktisk afholdte befordringsudgifter i forbindelse med rejse til og fra kursusstedet. Denne godtgørelse kan ikke overstige et beløb svarende til den samlede billetudgift ved benyttelse af billigste offentlige transportmiddel.

Tilskud til kaffe mv.

§ 7. Frivillige i hjemmeværnet, der ikke ydes kost eller kostgodtgørelse i forbindelse med mødevirksomhed, kan mod dokumentation ydes tilskud til kaffe, te o. lign.

Tjenstlige kommunikationsudgifter

§ 8. Frivillige i hjemmeværnet kan mod dokumentation ydes godtgørelse for udgifter til tjenstlig kommunikation.

Godtgørelse til musikere

§ 9. Frivillige i hjemmeværnet, der benytter privat anskaffede instrumenter i hjemmeværnets musikkorps, kan ydes godtgørelse for dokumenterede udgifter til reparation af instrumenterne.

Godtgørelse til hundeførere

§ 10. Hundeejere, der anvender hundene i hjemmeværnstjeneste, ydes godtgørelse for de med tjenesten forbundne udgifter til forsikring, udstyr og foder m.m.

Kapitel 5

Tabt arbejdsfortjeneste

§ 11. De under § 1, stk. 1. b. nævnte frivillige i hjemmeværnet, der er kursister på hjemmeværnets skoler og kurser, deltager i øvelser eller forretter tjeneste i fredstid, kan efter Hjemmeværnskommandoens bemyndigelse ydes godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. med indtil højeste dagpengesats.

Stk. 2. De under § 1, stk. 1. b. nævnte frivillige i hjemmeværnet, der rekvireres af en sektoransvarlig myndighed (forsvaret, politiet, SKAT, redningsberedskabet, sygehusvæsenet m.fl.) til akut, ikke planlagt indsættelse i fredstid med under 48 timers varsel, kan efter Hjemmeværnskommandoens bemyndigelse og mod dokumentation for faktisk indkomsttab ydes godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. med indtil det dobbelte af højeste dagpengesats.

Stk. 3. Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. efter stk. 1 og 2 er betinget af, at:

– tjenesten for en periode på 24 timer er af mindst 8 timers uafbrudt varighed, og

– den pågældende over for vedkommende hjemmeværnsmyndighed skriftligt erklærer sit tab af arbejdsfortjeneste, eller

– den pågældende over for hjemmeværnsmyndigheden skriftligt erklærer at have benyttet ferie eller fridage samt giver o pl ysning om størrelsen af den normale daglige arbejdsfortjeneste.

Stk. 4. Godtgørelsen kan ikke ydes for lørdage og søndage, med mindre der foreligger dokumentation for faktisk indkomsttab. Der kan maksimalt udbetales godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for 5 dage pr. uge.

Stk. 5. Skulle der foreligge særlige forhold i øvrigt, der taler for at yde godtgørelse, skal Hjemmeværnskommandoens bemyndigelse indhentes i hvert enkelt tilfælde.

§ 12. Civilt personel under Forsvarsministeriet, der som frivillige i hjemmeværnet deltager i den under § 1, stk. 1.a. og b. nævnte uddannelses- og øvelsesvirksomhed, oppebærer herunder den sædvanlige løn. Som følge heraf kan disse frivillige ikke ydes godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. som følge af hjemmeværnstjenesten, dog undtaget de tilfælde, hvor ferie eller fridage benyttes.

Kapitel 6

Løn mv. under krig eller andre ekstraordinære forhold.

§ 13. De under § 1, stk. 1., nr. 3) nævnte frivillige i hjemmeværnet, der forretter tjeneste under krig eller andre ekstraordinære forhold, ydes løn mv. efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse

§ 14. Nærværende cirkulære træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2007.

Stk. 2. Kundgørelse for Forsvaret B.5-35 af 1. august 2002 ophæves.

Forsvarsministeriet, den 8. december 2006

P.M.V.
E.B.
Pernille Reuter Eriksen