Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Omsætning til det metriske System af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer i bestaande Love m.m.*)

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt:Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende lov:

§1

For saa vidt ikke anderledes fastsættes ved særlig Lov, blive samtlige de i gældende Love, Forordninger m.v. indeholdte Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer at omsætte til Angivelser efter det metriske System efter de i § 8, 2det Stykke, i Lov Nr. 124 af 4. Maj 1907 indeholdte Omsætningstal, nemlig

 

 1 Fod         omsættes til     0,314 Meter 

 1 Tomme         -    -      2,6 Centimeter 

 1 Linie         -    -      2,2 Millimeter 

 1 Tønde Land      -    -      0,55 Hektar 

 1 Kvadratfavn      -    -      3,5 Kvadratmeter 

 1 Kvadratalen      -    -      0,4   - 

 1 Kvadratfod      -    -      0,1   - 

 1 Kvadrattomme     -    -      6,8 Kvadratcentimeter 

 1 Kubikfod       -    -      0,031 Kubikmeter 

 1 Favn Brænde      -    -      2,2  - 

 1 Pot          -    -      0,966 Liter 

 1 Tjæretønde      -    -      1,16 Hektoliter 

 1 Korntønde       -    -      1,39   - 

 1 Kornskæppe      -    -      17,4 Liter 

 1 Kultønde (176 Potter) -    -      1,70 Hektoliter 

 1 Kulmaal paa 192 Potter-    -      1,85 

 1 Øltønde (136 Potter) -    -      1,31 Hektoliter 

  1 Tønde 

 skattepligtigt Øl    -    -      1,39   - 

 1 Viertel        -    -      7,7 Liter 

*)Udfærdiget gennem Ministeriet for Handel og Søfart. Se Rigsdagstidende for 1911-12:Landst. Tid. Sp. 579, 591 1909, 1957; Folket. Tid. Sp. 8875, 8965, 8991; Till. A. Sp. 4253; Till. B. Sp. 3053; Till. C. Sp. 1791, 1867.

 

 hvorhos endvidere: 

 1 Alen, omsættes til, 0,63 Meter 

 1 Favn (Længdemaal)  -    -      1,88  - 

 1 dansk Mil      -    -      7,5 Kilometer 

 1/2  -        -    -      3,8  - 

 1/4  -        -    -      1,9 Kilometer eller 

                       1 Sømil 

Dog bliver ved flere af de Omsætninger, som i henhold hertil ere at foretage, at benytte en Afrunding, saaledes som nærmere fastsat i de følgende Paragraffer.

§2.

Forordning om Skovenes Udskiftning, Vedligeholdelse og Fredning i Kongeriget Danmark af 27. September 1805:

I § 3, Nr. 1:»1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Favnes« omsættes til » 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kubikmeters«.

»kvadrat Alen« ændres til »Kvadratmeter«.

»3 Tommer« omsættes til »8 Centimeter«.

I § 14, Nr. 3: »bør han for hver Tønde Land eller 14,000 Kvadratalen geometrisk Maal af den Stræknings Indhold, hvorpaa Skoven er omhugget, bøde til Vor Kasse 8 Rdlr. aarligen, indtil han for Vort Rentekammer lovligen godtgør, til Skovs Opelskning igen at have indfredet samme, eller en anden ligesaa stor til Skovdyrkning ej forhen bestemt Strækning og siden 4 Rdlr. aarligen« ændres til »bør han for hver halve Hektar geometrisk Maal af den Stræknings Indhold, hvorpaa Skoven er omhugget, bøde til Vor Kasse 15 Kr. aarligen, indtil han for Vort Rentekammer lovligen godtgør, til Skovs Opelskning igen have indfredet samme, eller en anden lige saa stor til Skovdyrkning ej forhen bestemt Strækning og siden 8 Kr. aarligen«.

I § 19:»fra 1 til 5 Rdlr. i Mulkt for hver Tønde Land eller 14,000 kvadrat Alen geometrisk Maal« omsættes til »2 til 10 Kr. i Mulkt for hver halve Hektar geometrisk Maal«.

§3.

Kgl. Resolution af 19. Juli 1822 (Kancelli-Cirkulære af 20. August 1822)angaaende Amtsprovsternes Afgang og Distriksprovsters Beskikkelse i deres Sted:

»1 1/2 Td. Bygs« ændres til »2,1 Hektoliters«.

 

 § 4. 

 Plakat af 5. Maj 1847 ang. Anbringelsen af Straa- eller Rørtag, Korn- 

  eller Høstakke m.v. i Nærheden af Jernbaner m.v.: 

 I § 1: »140 Fod«   omsættes til   »44 Meter«. 

 I § 2: »40 Fod«     -   -   »12,5 Meter«. 

 I § 3: »140 Fod«    -   -   »44 Meter«. 

 »80 Fod« (2 Gange)    -   -   »25 Meter«. 

§ 5

Plakat for Danmark angaaende, at autoriserede Kort ved Afhændelsen af Fæstegods og Udstykninger af Landejendomme skulle følge Adkomstbrevene paa de paagældende Steder og Parceller m.v. af 21. April 1848:

I § 1: »mod Betaling af 1 Rbsk. pr. Tønde Land, dog at der ej for noget saadant Kopiekort betales mindre, end 64 Rbsk.« ændres til »mod en af Mininisteren fastsat Betaling«.

I § 3: »mod en Betaling af 2 1/2 Rbsk. pr. Tønde Land, dog saaledes at ingen Kopie udfærdiges under 64 Rbsk.« ændres til »mod en af Ministeren fastsat Betaling«.'for en Betaling af 1/2 Rbsk. pr. Tønde Land, dog at den mindste Betaling i dette Tilfælde bliver 48 Rbsk.' ændres til »mod en af Ministeren fastsat Betaling«.

 

 § 6. 

 Lov af 30. November 1857 om Beskyttelse af de til Københavns 

  Vandvæsen henhørende Værker, Anlæg og Beholdere m.v.: 

 I § 2, 2. Stk.:»200 Alen«  omsættes til  »125 Meter«. 

     3. -  »500 Alen«  -     -   »315 

 Meter«. 

     4. -  »200 Alen«  -     -   »125 

 Meter«. 

 I § 3:     »200 Alen«  -     -   »125 Meter«. 

         »500 Alen«  -     -   »315 

 Meter« 

         »200 Alen«  -     -   »125 

 Meter« 

 § 7. 

 Lov af 14. December 1857 angaaende en Grundtakst for Staden 

  Københavns udenbys Grunde: 

 I § 3, 1. Pkt.: »pr. Tønde Land'ændres til »pr. Hektar«. 

  2.-:»600 Rdl. pr. Td. Land« ændres til' 2200 Kr. pr. Hektar'. 

   »1,200 Rdl. pr. Td. Land« ændres til »4400 Kr. pr. 

 Hektar«. 

   »5,000 Rdl. pr. Td. Land« ændres til'18200 Kr. pr. Hektar'. 

 §8. 

 Bygningslov for Købstæderne i Kongeriget Danmark af 30. December 

  1858. 

 I § 2, 1. Stk.: »16 Alen«  omsættes til    »10 

 Meter«. 

 I § 3, - -   »3 Alens«  -    -     »2 

 Meters«. 

          »12 Tommer« -    -     »30 

 Centimeter«. 

 I § 4, - -   »18 Tommer« -    -     »0,5 

 Meter«. 

          »1 1/2 Alen« -    -     »1 

 Meter«. 

 I § 5, - -   »3 1/2 Alen« -    -     »2,2 

 Meter«. 

     2. -   »1 1/2 Alen -    -     »1 Meter«. 

          »3 1/2 Alen« -    -     »2 

 Meter«. 

 I § 6, 1. -   »10 Alen«  -    -     »6,25 

 Meter«. 

 I § 6, 2. Stk.: »10 Alen«  -    -     »6,5 

 Meter«. 

          »6 Alen«   -    -     »4 

 Meter«. 

          »4 1/2 Alen« -    -     »3 

 Meter«. 

 I § 7, 1. -   »2 Alen«   -    -     »1,5 

 Meter«. 

     2. -   »8 1/2 Tomme«-    -     »22 

 Centimeter«. 

 I § 8, 1. -   »5 Alen«   -    -     »3 

 Meter«. 

          »6 Tommer«  -    -     »16 

 Centimeter«. 

      3. -  »1 Alen«   -    -     »62 

 Centimeter«. 

 I § 9, - -  »9 Tommer«  -    -     »23 

 Centimeter«. 

 I § 10, 2. -  »25 Alen«  -    -     »16 

 Meter«. 

          »20 Alen«  -    -     »12,5 

 Meter«. 

 I § 11, 1. -  »8 Alen«   -    -     »5 

 Meter« 

 I § 13, 2. -  »10 Alen«  -    -     »6,25 

 Meter«. 

 I § 14     »300 Kvadrat Alen«-    -  »120 

 Kvadratmeter«. 

          »1 Alen 9 Tommer« -    -     »0,9 

 Meter«. 

          »1 Alen 3 Tommer -    -     »0,7 

 Meter«. 

          »2 Alen   -    -     »1,25 

 Meter«. 

 I § 15, 1. -  »18 Tommer  -    -     »47 

 Centimeter«. 

          »16 Tommer« -    -     »42 

 Centimeter«. 

          »20 Tommer« -    -     »52 

 Centimeter«. 

      2. -  »8 1/2 Tomme«-    -     »22 

 Centimeter«. 

      6. -  »1 1/4 Alen« -    -     »80 

 Centimeter«. 

 I § 16     »25 Alen«  -    -     »16 

 Meter«. 

 I § 18, 2. -  »i nogle 

          Tommers Afstand«   -     »i mindst 10 Cen 

                          timeters Afstand«. 

          »1 a 1 1/2 

          Alen«    -    -     »0,6 Meter 

                          til 1 Meter«. 

          »10 Tommer« -    -     »25 

 Centimeter«. 

 I § 21     »100 Kvadrat Alen« -    - »39,4 

                          Kvadratmeter«. 

          »4 Alen«   -    -     »2,5 

 Meter«. 

 I § 22     »1 1/2 Alen« -    -     »1 

 Meter«. 

 I § 24     »to Alens«  -    -     »1,25 

 Meters«. 

 I § 26     »6 Tommer«  -    -     »15 

 Centimeter«. 

          »6 Tommer«  -    -     »15 

 Centimeter«. 

 I § 27     »3 Alen«   -    -     »2 

 Meter«. 

 I § 28     »3 Alen«   -    -     »2 

 Meter«. 

 I § 29     »3 1/2 Alen« -    -     »2,2 

 Meter«. 

 I § 30     »30 Alen«  -    -     »20 

 Meter«. 

 § 9. 

 Lov af 19. Februar 1861 om en Omordning af de kommunale Skatter i 

  Staden København: 

 I § 2: »36 Sk. R. M. for hver kvadrat Favn« ændres til »22 Øre 

 for 

  hver Kvadratmeter«. 

 § 10. 

 Lov af 21. Juni 1867 om Bestyrelse af Vejvæsenet m. v.: 

 I § 4: »12 Alen omsættes til »7,5 Meter«. 

     »9Alen«   -   - »5,6 Meter«. 

 § 11. 

 Lov af 15. Maj 1868 angaaende Brandvæsenet i København: 

 I § 18, 2. Stk.: »hvert Pund« ændres til  »hvert halve 

 Kilogram«. 

 I § 19, 2. Stk.: »20 Tdr. 

          (3500 Potter)» -  til  »20 Fustager 

                        (3500 Liter)». 

          »800 Potter«  omsættes til    »800 

 Liter«. 

          »200 Potter«   -   -     »200 

 Liter«. 

 I § 25, 2. Stk.: »18 Tommers«   -   -     »50 

 Centimeter«. 

          »13 1/2 Tomme«  -   -    »35 

 Centimeter«. 

          »18 Tommers«   -   -    »45 

 Centimeters«. 

 § 12. 

 Lov om Hegn af 6. Marts 1869: 

 I § 1, a:    »9 Qvarteer«  omsættes til    »1,4 

 Meter«. 

     b:    »3 Alen«     -   -     »1,9 

 Meter«. 

          »4 Alen«     -   -     »2,5 

 Meter«. 

          »9 Qvarteer«   -   -     »1,4 

 Meter«. 

          »6 Qvarteer«   -   -     »0,9 

 Meter«. 

          »3 1/4 Alen«   -   -     »2 

 Meter«. 

          »7 Qvarteer«   -   -     »1 

 Meter«. 

     c:    » 3 til 5 Alen«  -       »1,8 til 3 

 Meter«. 

          »10 Qvarteer«   -   -     »1,6 

 Meter«. 

     d:    »8 Qvarteer«   -   -     »1,3 

 Meter«. 

          »5 Tommer«    -   -   »13 

 Centimeter«. 

          »8 Qvarteer«   -   -     »1,3 

 Meter«. 

          »10 Qvarteer«   -   -     »1,6 

 Meter«. 

     e:    »8 Qvarteer«   -   -     »1,3 

 Meter«. 

          »8 Qvarteer«   -   -     »1,3 

 Meter«. 

          »10 Qvarteer«   -   -     »1,6 

 Meter«. 

     f:    »3 1/2 Alen«   -   -     »2,2 

 Meter«. 

          »2 Alen«     -   -     »1,3 

 Meter«. 

          »5 Alen«     -   -     »3 

 Meter«. 

 I § 19:     »1/2 Miil«    -   -     »3,8 

 Kilometer«. 

 § 13. 

 Lov af 2. Juli 1870 indeholdende nærmere Bestemmelse angaaende 

  Brændevinshandel 

 I § 1: »1/4 Pot« omsættes til »2,5 Deciliter«. 

 § 14. 

 Lov Nr. 14 af 27. Januar 1872 om Hegn, Hegnsynsmænd og 

  Oversynskommissioner for København m. m.: 

 I § 1, a: »9 Kvarter«  omsættes til  »1,4 Meter«. 

     b: »3 Alen«     -   -  »1,9 Meter«. 

       »4 Alen«     -   -  »2,5 Meter«. 

       »9 Kvarter«  omsættes til  »1,4 Meter«. 

       »6 Kvarter«    -   -  »0,9 Meter«. 

       »3 1/4 Alen«   -   -  »2 Meter«. 

       »7 Kvarter«    -   -  »1 Meter«. 

 I § 1, c: »3 til 5 Alen«  -   -  »1,8 til 3 

 Meter«. 

       »10 Kvarter«   -   -  »1,6 Meter«. 

     d: »8 Kvarter«    -   -  »1,3 Meter«. 

       »5 Tommer«    -   -  »13 

 Centimeter«. 

       »8 Kvarter«    -   -  »1,3 Meter«. 

       »10 Kvarter«   -   -  »1,6 Meter«. 

     e: »8 Kvarter«    -   -  »1,3 Meter«. 

       »8 Kvarter«    -   -  »1,3 Meter«. 

       »10 Kvarter«   -   -  »1,6 Meter«. 

     f: »3 1/2 Alen«   -   -  »2,2 Meter«. 

       »2 Alen«     -   -  »1,3 Meter«. 

       »5 Alen«     -   -  »3 Meter«. 

 I § 2:  »2 1/4 Alen«   -   -  »1,4 Meter«. 

       »4 1/2 Alen«   -   -  »2,8 Meter«. 

 I § 3:  »3 Alen«     -   -  »1,9 Meter«. 

       »4 1/2 Alen«   -   -  »2,8 Meter«. 

 I § 26:  »2 1/4 Alen«   -   -  »1,4 Meter«. 

 § 15. 

 Lov Nr. 28 af 21. Marts 1873 om Brandvæsenet i Købstæderne med 

  Undtagelse af København: 

 I § 11 Nr. 1: »8 Tommer«  omsættes til  »21 

 Centimeter«. 

         »4 Tommer«    -   -  »10,5 

 Centimeter«. 

     Nr. 2: »2 Tommer«    -   -  »5 

 Centimeter«. 

     Nr. 3: »12 Tommer«   -   -  »30 

 Centimeter«. 

         »6 Tommer«    -   -  »15 

 Centimeter«. 

     Nr. 4: »8 Tommer«    -   -  »21 

 Centimeter«. 

 I § 14: »20 Tdr. (3500 Potter)» ændres til »20 Fustager(3500 

 Liter)». 

         »800 Potter« omsættes til  »800 

 Liter«. 

         »200 Potter«   -   -  »200 

 Liter«. 

 I § 20, 2. Stk.: »18 Tommers«  -   -  »50 

 Centimeters«. 

         »13 1/2 Tomme«  -   -  »35 

 Centimeter«. 

         »18 Tommers«   -   -  »45 

 Centimeters«. 

 § 16. 

 Lov Nr. 84 af 7. Juni 1873 indeholdende et Tillæg til Lov om nogle 

  Bestemmelser vedrørende Kirkesyn, Præstegaardssyn m. v. af 19. 

  Februar 1861: 

 I § 1: »3 1/2 Alen« omsættes til »2,2 Meter«. 

 § 17. 

 Lov Nr. 63 af 28. Maj 1880 om Vands Afledning og Afbenyttelse: 

 I § 12, 1. Stk. tilføjes: 

  »Samtlige i Regulativer for offentlige Vandløb angivne Højder 

  (derunder særligt Flodemaalshøjder) angives i Meter med 3 

  Decimaler«. 

 I § 19: »2 Skpr. Land«  omsættes til »1400 

 Kvadratmeter«. 

 I § 45, 1) »for hver Alens« ændres til »for hver 

 Meters«. 

       »1 til 1 1/2 Alen« -   - »1 til 1,5 

 Meter«. 

       »2 Alen«      -   - »2 Meter«. 

       »3-4 Alen«     -   - »3-4 Meter«. 

      4) »1 Alen«   omsættes til »0,5 Meter«. 

 § 18. 

 Lov Nr. 46 af 12. April 1889 om Hundeafgiften samt om Straf og 

  Erstatning for Skade foraarsaget ved Hunde: 

 I §§ 1, 2, 3 og 4: »16 Tommer« omsættes til »42 

 Centimeter«. 

 § 19. 

 Lov Nr. 56 af 12. April 1889 om Foranstaltninger til Forebyggelse af 

  Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner: 

 I § 2 (3 Gange): »6 Fod« omsættes til »1,9 Meter«. 

      4. Stk.: »3«»    -   - »75 

 Millimeter«. 

 § 20. 

 Bygningslov for Staden København Nr. 77 af 12. April 1889. 

 I § 3:  »3 Alen«     omsættes til  »1,88 Meter«. 

 I § 4:  »2 Alen«      -   -   »1,25 Meter«. 

      »9 Tommer«     -   -   »23,5 

 Centimeter«. 

      »3 Alens«      -   -   »1,88 

 Meters«. 

      »1 Tomme«      -   -   »2,6 

 Centimeter«. 

 I § 5:  »4 Tommers«     -   -   »10,5 

 Centimeters«. 

      »2 Alen«      -   -   »1,25 

 Meter«. 

      »5 1/2 Alen«    -   -   »3,5 Meter«. 

 I § 6:  »30 Alen«      -   -   »18,83 Meter«. 

      »25 Alen«      -   -   »15,69 

 Meter«. 

      »20 Alen«      -   -   »12,55 

 Meter«. 

 I § 7:  »4 Alens«      -   -   »2,5 Meters«. 

 I § 8:  »18 Tommer«     -   -   »0,48 Meter«. 

      »2 Alen«      -   -   »1,25 

 Meter«. 

      »15 Tommer«     -   -   »0,4 Meter«. 

      »2 Alen«      -   -   »1,25 

 Meter«. 

 I § 9, 1. Stk.: »4 1/2 Alen« omsættes til »2,8 Meter«. 

          »3 Alen«    -   - »1,88 

 Meter«. 

     2. -   »3 3/4 Alen«  -   - »2,35 Meter« 

     3. -   »2 1/2 Alen«  -   - »1,6 Meter«. 

          »15 Alens«   -   - »9,4 Meter«. 

          »2 1/2 Tomme«  -   - »6,6 

 Centimeter«. 

          »1/2 Tomme«   -   - »1,3 

 Centimeter«. 

          »hver Alen«   -   - »hver 0,62 

 Meter«. 

          »15 Alen«    -   - »9,4 Meter«. 

          »15 Tommer«   -   - »0,4 Meter«. 

          »2 Alen«    -   - »1,25 

 Meter«. 

          »4 1/2 Tomme«  -   - »11,8 

 Centimeter«. 

          »12 Tommer«   -   - »31,4 

 Centimeter«. 

          »12 1/2 Tomme« -   - »32,7 

 Centimeter«. 

     4. -   »3 3/4 Alen«  -   - »2,35 

 Meter«. 

 I § 10:     »30 Alen«    -   - »18,83 Meter« 

          »25 Alen«    -   - »15,69 

 Meter«. 

          »20 Alen«    -   - »12,55 

 Meter«. 

          »20 Alen«    -   - »12,55 

 Meter«. 

 I § 11:     »15 Alens«   -   - »9,415 

 Meters«. 

 I § 12:     »40 Alens«   -   - »25,2 Meter«. 

 I § 13:     »15 Alens«   -     »9,41 Meters«. 

 I § 15, 1. Stk.:»1 Alen«    -   - »0,63 Meter«. 

          »2 Alen«    -   - »1,26 

 Meter«. 

          »27 Alen«    -   - »16,95 

 Meter«. 

      2. -  »30 Alens«   -   - »18,83 

 Meters«. 

          »2 Alen«    -   - »1,26 

 Meter«. 

          »1 Alen«    -   - »0,63 

 Meter«. 

 I § 16:     »30 Alen«    -   - »18,83 Meter«. 

 I § 19:     »8 Alen«    -   - »5,03 Meter«. 

 I § 22,c,1.Stk.:»4 Alen«    -   - »2,51 Meter«. 

          »25 Kv. Alen«  -   - »9,85 

 Kvadratmeter«. 

      2. -  »4 Alen«    -   - »2,51 

 Meter«. 

     d:.   »3 Alen«    -   - »1,88 

 Meter«. 

     f.2.   »25 Kv. Alen«  -   - »9,85 

 Kvadratmeter«. 

 I § 24, 2. Stk.:»8 1/4 Tomme«  -   - »21,5 

 Centimeter«. 

 I § 26, 2. Stk.:»2 til 4 Tommer«-   - »5 til 10 

 Centimeter«. 

          »2 til 4 Tommer«-   - »5 til 10 

 Centimeter«. 

 I § 27,a:   »6 Alen«    -   - »3,8 Meter«. 

      b:   »2 3/4 Alen«  -   - »1,73 

 Meter«. 

      c:   »18 Tommers«  -   - »0,47 

 Meters«. 

          »3 1/2 Alen«  -   - »2,2 Meter«. 

 I § 28:     »6 Tommer«   -   - »15,6 

 Centimeter«. 

          »2 Tommer«   -   - »5,2 

 Centimeter«. 

          »20 Alen«    -   - »12,56 

 Meter«. 

          »7 Alen«    -   - »4,4 Meter«. 

         »5 Alen«    -    - »3,14 

 Meter«. 

 I § 28:    »1 1/2 Alens« omsættes til »0,94 Meters«. 

 I § 29:    »4 Alen«    -   -  »2,51 Meter«. 

        b: »1/2 Alen«   -   -  »31,3 

 Centimeter«. 

        d: »9 Tommer«   -   -  »23,5 

 Centimeter«. 

         »3 Alens«    -   -  »1,88 

 Meters«. 

 I § 30:    »8 1/2 Tomme«  -   -  »22,2 

 Centimeter«. 

 I § 33:    »2 Alen 

          15 Tommers«  -   -  »1,65 Meters«. 

         »2 Alen 

          18 Tommer«   -   -  »1,73 Meter«. 

         »3 Alen 

          12 Tommer«   -   -  »2,2 Meter«. 

 I § 34,1.Stk.: »15 Alen«    -   -  »9,4 Meter«. 

 I § 36:    »6 Tommer«   -   - »15,6 

 Centimeter«. 

         »5 Alen«    -   - »3,14 Meter«. 

         »hver halve Alen«   - »hver 31,4 

 Centimeter«. 

         »1/2 Tomme«   -   - »1,308 

 Centimeter«. 

 I § 37:    »1 1/2 Alen«  -   - »0,95 Meter«. 

         »1,2/3 Alen«  -   - »1,05 Meter«. 

         »4 1/2 Alen«  -   - »2,83 Meter«. 

 I § 38: »   »3 Tommers«   -   - »7,8 

 Centimeters«. 

         »1 Tommes«   -   - »2,6 

 Centimeters«. 

         »2 Tommer«   -   - »5,2 

 Centimeter«. 

         »7 Tommer«   -   - »18,3 

 Centimeter«. 

         »9/8 Tomme«   -   - »2,9 

 Centimeter«. 

 I § 39:    »5 Tommer«   -   - »13 

 Centimeter«. 

         »6 Alen«    -   - »3,77 Meter«. 

 I §40,2. Stk.: »4 Alens«    -   - »2,51 Meters«. 

     3. Stk.: »15 Kvadratalen«-   - »5,91 

 Kvadratmeter«. 

 I §41,1. Stk.: »20 Alen«    -   - »12,55 Meter«. 

         »2 1/2 Alen«  -   - »1,56 Meter«. 

         »2 Alen«    -   - »1,25 Meter«. 

         »12 - 

          15 Tommer«   -   - »31,4 - 39,2 

                       Centimeter«. 

         »6 Tommer«   -   - »15,6 

 Centimeter«. 

     2.Stk.1:»4 Alens«    -   - »2,51 Meters 

         »1 1/2 Alen«  -   - »0,94 Meter«. 

 I § 42:    »25 Alens«   -   - »15,7 Meters«. 

 I § 43:    »1 Alen 

          12 Tommer«   -   - »0,94 Meter«. 

         »1 Alen 

          3 Tommer«   -   - »0,7 Meter«. 

         »2 Alen«    -   - »1,25 Meter«. 

         »1 1/2 Alens«  -   - »0,94 

 Meters«. 

         »8 1/2 Tomme«  -   - »22,3 

 Centimeter«. 

         »7 Tommer«   -   - »18,3 

 Centimeter«. 

         »2 Alen«    -   - »1,25 Meter«. 

 I § 44:    »5 Alen«    -   - »3,13 Meter«. 

 I § 45, 2:   »8 1/2 Tomme«  -   - »22,2 

 Centimeter«. 

      5 :  »1 1/4 Alen«  -   - »0,78 Meter«. 

 I § 46, 1.Stk.:»18 Tommer«   -   - »0,47 Meter«. 

         »9 Tommer«   -   - »23,5 

 Centimeter«. 

 I § 47,1.Stk.: »9 Tommer«   -   - »23,5 

 Centimeter«. 

 I § 48,1.Stk.: »35«     omsættes til »21,97«. 

         »50 Alen«    -   - »31,38 

 Meter«. 

 I § 50:    »18 Tommer«   -   - »0,47 Meter«. 

 I § 51, 1:   »12 Tommer«   -   - »31,3 

 Centimeter«. 

         »4 Tommer«   -   - »10,4 

 Centimeter«. 

         »8 Tommer«   -   - »20,9 

 Centimeter«. 

      3:   »12 Tommer«   -   - »31,3 

 Centimeter«. 

         »6 Tommer«   -   - »15,6 

 Centimeter«. 

      4:   »8 Tommer«   -   - »20,9 

 Centimeter«. 

      6:   »4 1/2 Tomme«  -   - »11,7 

 Centimeter«. 

 I § 55:    »1 1/2 Alen«  -   - »0,94 Meter«. 

         »2 1/2 Tomme«  -   - »6,5 

 Centimeter«. 

 I § 59:    »3 Alen«    -   - »1,88 Meter«. 

 I § 60:    »20 Kv.-Alen«  -   - »7,88 

 Kvadratmeter«. 

         »10 Kv.-Alen«  -   - »3,94 

 Kvadratmeter«. 

 I § 61:    »3 Alen«    -   - »1,88 Meter«. 

 I § 62:    »50 Alen«    -   - »31,38 Meter«. 

 I § 64:    »6 1/2 Alen«  -   - »4,08 Meter«. 

 I § 66, a:   »15 Alen«    -   - »9,42 Meter«. 

         »15 Alen«    -   - »9,41 Meter«. 

        b: »15 Alen«    -   - »9,41 Meter«. 

         »8 Alen«    -   - »5,03Meter«. 

 I § 73, 1:   »1/4 Tomme 

          pr. Alen«   -   - »1:100«. 

 I § 79:    »50 Alen«    -   - »31,38 Meter«. 

 § 21. 

 Bekendtgørelse af 19. April 1890 af Lov Nr. 77 af 12. April 1889 med 

  de af Lov Nr. 57 af 11. April 1890 flydende forandringer som: 

 Bygningslov for Frederiksberg Kommune: 

 I § 3:     »3 Alen«   omsættes til »1,88 Meter«. 

 I § 4:     »2 Alen«    -   - »1,25 Meter«. 

         »9 Tommer«   -   - »25 

 Centimeter«. 

         »3 Alens«    -   - »1,9 Meters«. 

         »1 Tomme«    -   - »3 

 Centimeter«. 

 I § 5:     »4 Tommers«   -   - »10 

 Centimeters«. 

         »2 Alen«    -   - »1,25 Meter«. 

         »5 1/2 Alen«  -   - »3,5 Meter«. 

 I § 6:     »30 Alen«    -   - »20 Meter«. 

         »20 Alen«    -   - »12,5 Meter«. 

         »30 Alen«    -   - »20 Meter«. 

 I § 7:     »4 Alens«    -   - »2,5 Meters«. 

 I § 8:     »18 Tommer«   -   - »0,5 Meter«. 

         »2 Alen«    -   - »1,25 Meter«. 

         »15 Tommer«   -   - »40 

 Centimeter«. 

         »2 Alen«    -   - »1,25 Meter«. 

 I § 9,1. Stk.: »4 1/2 Alen«  -   - »2,8 Meter«. 

 I § 9, 1.Stk.: »3 Alen«   omsættes til »1,85 Meter«. 

     2. -  »3 3/4 Alen«  -   - »2,35 Meter«. 

     3. -  »2 1/2 Alen«  -   - »1,6 Meter«. 

         »15 Alens«   -   - »9,5 Meters«. 

         »2 1/2 Tomme«  -   - »7 

 Centimeter«. 

         »1/2 Tomme«   -   - »1 

 Centimeter«. 

         »hver alen«   -   - »hver 0,5 

 Meter«. 

         »15 Alen«    -   - »9,5 

 Centimeter«. 

         »15 Tommer«   -   - »40 

 Centimeter«. 

         »2 Alen«    -   - »1,25 Meter«. 

         »4 1/2 Tomme«  -   - »12 

 Centimeter«. 

         »12 Tommer«   -   - »32 

 Centimeter«. 

         »12 1/2 Tomme« -   - »32 

 Centimeter«. 

      4.Stk.: »3 3/4 Alen«  -   - »2,35 Meter«. 

 I § 10:    »30 Alen«    -   - »20 Meter«. 

         »20 Alen«    -   - »12,5 Meter«. 

         »30 Alen«    -   - »20 Meter«. 

         »20 Alen«    -   - »12,5 Meter«. 

 I § 11:    »15 Alens«   -   - »10 Meters«. 

 I § 12:    »40 Alen«    -   - »25 Meter«. 

 I § 13:    »20 Alen«    -   - »12,5 Meter«. 

         »20 Alen«    -   - »12,5 Meter«. 

         »10 Alen«    -   - »6,25 Meter«. 

         »30 Alen«    -   - »20 Meter«. 

         »15 Alens«   -   - »10 Meters«. 

 I § 15:    »1 Alen«    -   - »0,65 Meter«. 

         »2 Alen«    -   - »1,3 Meter«. 

         »27 Alen«    -   - »17 Meter«. 

 I § 16:    »30 Alen«    -   - »18 Meter«. 

 I § 19:    »8 Alen«    -   - »5 Meter«. 

 I § 22,a,1.Stk.: »6 Alens«   -   - »3,75 Meters«. 

      2.Stk.: »100 Kv.-Alen«-   - »39,4 

 Kvadratmeter«. 

         »4 Alen«    -   - »2,5 Meter«. 

    b,2.Stk.: »120 Kv.-Alen« -   - »47,5 

 Kvadratmeter«. 

     3.Stk.: »120 Kv.-Alen« -   - »47,5 

 Kvadratmeter«. 

    c,l.Stk.: »3 Alen«    -   - »1,9 Meter«. 

         »3 Alen«    -   - »1,9 Meter«. 

     2.Stk.: »4 Alen«    -   - »2,5 Meter«. 

 I § 24,2.Stk.: »8 1/4 Tomme«  -   - »21,5 

 Centimeter«. 

 I § 26,2.Stk.: »2 til 4 Tommer«-   - »5 til 10 

 Centimeter«. 

         »2 til 4 Tommer«-   - »5 til 10 

 Centimeter«. 

 I § 27,a:   »6 Alen«    -   - »3,8 Meter«. 

     b:   »2 3/4 Alen«  -   - »1,75 Meter«. 

     c:   »18 Tommers«  -   - »47 

 Centimeters«. 

         »3 1/2 Alen«  -   - »2,25 Meter«. 

 I § 28:    »6 Tommer«   -   - »15 

 Centimeter«. 

         »2 Tommer«   -   - »5 

 Centimeter«. 

 I § 28:    »20 Alen«    -   - »12,5 Meter«. 

         »7 Alen«    -   - »4,4 Meter«. 

         »5 Alen«    -   - »3,15 Meter«. 

         »1 1/2 Alen«  -   - »1 Meter«. 

 I § 29:    »4 Alen«    -   - »2,5 Meter«. 

     b:    »1/2 Alen«   -   - »30 

 Centimeter«. 

     d:    »9 Tommer«   -   - »25 

 Centimeter«. 

         »3 Alens«    -   - »1,9 Meters«. 

 I § 30:    »8 1/2 Tomme«  -   - »22 

 Centimeter«. 

 I § 32,2.Stk.: »50 Alen«    -   - »30 Meter«. 

 I § 33:    »2 Alen 

          15 Tommer«   -   - »1,65 Meter«. 

         »2 Alen 

          18 Tommer« omsættes til »1,75 Meter«. 

         »3 Alen 

          12 Tommer«   -   - »2,2 Meter«. 

 I § 34,1.Stk.: »15 Alen«    -   - »9,5 Meter«. 

 I § 36,1.Stk. affattes saaledes: 

 »Til almindelig Træbjælkelag i en Bygning foreskrives følgende 

  Tømmerdimensioner: 

  Fritliggende         Dimensioner i 

            Centimeter, svarende til gl. svenske Tommer 

 indtil 3,0 Meter    15 x 17,5            6 x 7 

  -  3,2  -    17,5 x 17,5            7 x 7 

  -  3,6  -    17,5 x 20             7 x 8 

  -  3,8  -    20 x 20              8 x 8 

  -  4,2  -    20 x 22,5             8 x 9 

  -  4,4  -    22,5 x 22,5            9 x 9 

  -  4,8  -    22,5 x 25             9 x 10 

  -  5,0  -    25 x 25             10 x 10 

  -  5,4  -    25 x 27,5            10 x 11 

  -  5,6  -    27,5 x 27,5           11 x 11 

  -  6,0  -    27,5 x 30            11 x 12 

  -  6,2  -    30 x 30             12 x 12 

  -  6,6  -    30 x 32,5            12 x 13 

  -  6,8  -    32,5 x 32,5           13 x 13 

 I § 37: »1 1/2 Alen« omsættes til »0,95 Meter«. 

      »1 2/3 Alen«  -   - »1,05 Meter«. 

      »4 1/2 Alen«  -   - »2,85 Meter«. 

 I § 38: »3 Tommers«   -   - »8 Centimeters«. 

      »1 Tommes«   -   - »2,5 Centimeters«. 

      »2 Tommer«   -   - »6 Centimeter«. 

      »7 Tommer«   -   - »17 Centimeter«. 

      »9/8 Tomme«   -   - »2,9 Centimeter«. 

 I § 39: affattes saaledes: 

 »Naar et Tag dækkes med almindelige Tagsten, foreskrives til 

  Tagværket følgende Tømmerdimensioner. 

         Fritliggende    Dimensioner i 

         (vandret maalt)  Centimeter, 

                  svarende til gl. svenske Tommer 

        indtil 3,2 Meter  12,5 x 12,5      5 x 5 

         -  3,6 -    12,5 x 15       5 x 6 

         -  3,8 -    15 x 15        6 x 6 

         -  4,2 -    15 x 17,5       6 x 7 

         -  4,4 -    17,5 x 17,5      7 x 7 

         -  4,8 -    17,5 x 20       7 x 8 

         -  5,0 -    20 x 20        8 x 8 

 I § 40,2.Stk.: »4 Alens«   omsættes til »2,5 Meters«. 

     3.Stk.: »15 Kvadratalen« -   -  »5,9 

 Kvadratmeter«. 

     4.Stk.: »4 Alen«     -   -  »2,5 

 Meter«. 

         »3 1/2 Alen«   -   -  »2,2 

 Meter«. 

         »30 Kvadrat-Alen«-   -  »12 

 Kvadratmeter«. 

         »4 Alens«    -   -  »2,5 

 Meters«. 

 I § 41,l.Stk.: »20 Alen«    -   -  »12,5 Meter«. 

         »2 1/2 Alen   -   -  »1,57 Meter«. 

         »2 Alen«     -   -  »1,25 

 Meter«. 

         »12-15 Tommer«  -   -  »30-40 

 Centimeter«. 

         »6 Tommer«    -   -  »15 

 Centimeter«. 

    2.Stk.,1: »4 Alens«    -   -  »2,5 

 Meters«. 

         »1 1/2 Alen«   -   -  »0,94 

 Meter«. 

 I § 42:    »25 Alens«    -   -  »15,7 

 Meters«. 

 I § 43:    »1 Alen 

          12 Tommer«   -   -  »0,95 Meter«. 

         »1 Alen 

          3 Tommer«    -   -  »0,71 Meter«. 

         »2 Alen«     -   -  »1,25 

 Meter«. 

         »1 1/2 Alens«  -   -  »0,95 

 Meters«. 

         »8 1/2 Tomme«  -   -  »22 

 Centimeter«. 

         »7 Tommer«    -   -  »18,5 

 Centimeter«. 

         »2 Alen«     -   -  »1,25 

 Meter«. 

 I § 44:    »5 Alen«     -   -  »3,15 Meter«. 

 I § 45,2:   »8 1/2 Tomme«  -   -  »22 

 Centimeter«. 

     5:   »1 1/4 Alen«   -   -  »0,8 

 Meter«. 

 I § 46,1.Stk.: »18 Tommer«   -   -  »47 

 Centimeter«. 

         »9 Tommer«    -   -  »23,5 

 Centimeter«. 

         »9 Tommer«    -   -  »23,5 

 Centimeter«. 

         »9 Tommer«    -   -  »23,5 

 Centimeter«. 

 I § 47,1.Stk.: »9 Tommer«    -   -  »23,5 

 Centimeter«. 

         »9 Tommer«    -   -  »23,5 

 Centimeter«. 

         »9 Tommers«   -   -  »23,5 

 Centimeters«. 

 I § 48,1.Stk.: »35«       -   -  »22«. 

         »50 Alen«    -   -  »31,5 

 Meter«. 

 I § 50:    »18 Tommer«   -   -  »0,5 Meter«. 

 I § 51,l:   »12 Tommer«   -   -  »31,4 

 Centimeter«. 

         »4 Tommer«    -   -  »10,5 

 Centimeter«. 

         »8 Tommer«    -   -  »20 

 Centimeter«. 

     3:   »12 Tommer«   -   -  »32 

 Centimeter«. 

 .I § 51,3:   »6 Tommer«  omsættes til »15 

 Centimeter«. 

      4:   »8 Tommer«    -   -  »22 

 Centimeter«. 

      6:   »4 1/2 Tomme«  -   -  »12 

 Centimeter«. 

 I § 55:    »1 1/2 Alen«   -   -  »0,94 Meter«. 

         »2 1/2 Tomme«  -   -  »65 

 Millimeter«. 

 I § 59:    »3 Alen«     -   -  »2 Meter«. 

 I § 61:    »3 Alen«     -   -  »2 Meter«. 

 I § 62:    »50 Alen«    -   -  »30 Meter«. 

         »50 Alens«    -   -  »30 

 Meters«. 

 I § 64:    »6 1/2 Alen«   -   -  »4,1 Meter«. 

 I § 66,a:   »15 Alen«    -   -  »9,4 Meter«. 

         »15 Alen«    -   -  »9,4 

 Meter«. 

     b:   »15 Alen«    -   -  »9,4 

 Meter«. 

         »8 Alen«     -   -  »5 Meter«. 

 I § 70,1:   »1/4 Tomme pr. Alen« ændres til »1:100«. 

 §22. 

 Fiskerilov for Færøerne Nr. 95 af 14. April 1893: 

 I § 1, 1.Stk.: »50 Favne«   omsættes til »100 Meter«. 

     4. -  »20 Alen«     -   - »10 

 Meter«. 

         »3 Alen«      -   - »2 Meter«. 

         »9 Alen«      -   - »6 Meter«. 

     5. -  »1 1/4 Tomme«   -   - »33 

 Millimeter«. 

     6. -  »50 Favne«     -   - »100 

 Meter«. 

 § 23. 

 Politi-Lov Nr. 85 af 11. Maj 1897 for de under Statsdrift værende 

  Jernbaner med tilhørende Sørouter: 

 I § 6 b.,: »4 Fods«  omsættes til »1,5 Meters«. 

       »20 Fods«   -   - »7 Meters«. 

 § 24. 

 Lov af 2. Marts 1861 om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest 

  dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen samt Lov Nr. 35 af 1. 

  Marts 1889 og Lov Nr. 69 af 6. April 1898 om Tillæg til og 

  forandringer i Lov af 2. marts 1861, jfr. Bekendtgørelse Nr. 70 af 

  16. April 1898: 

 I § 1,Nr. l:     »5 Alen«   omsættes til »3 

 Meter«. 

             »50 Alen«    -   -  »30 

 Meter«. 

             »20 Alen«    -   -  »12,5 

 Meter«. 

             »4 1/2 Alen«   -   -  »3 

 Meter«. 

 I § 2,1. Stk.:    »6 Tommer«    -   -  »16 

 Centimeter«. 

 I § 3,1. Stk.:    »2 1/4 Alen« omsættes til »1,5 

 Meter«. 

             »2 1/4 Alen«   -   -  »1,5 

 Meter«. 

             »1 Alens«    -   -  »65 

 Centimeters«. 

             »1 1/2 Alen«   -   -  »1 

 Meter«. 

    3. Stk.:     »1 3/10 Linies« -   -  »2,8 

                           Millimeters«. 

 I § 4:        »50 Alen«    -   -  »31,5 

 Meter«. 

 I § 5:        »100 Alens«   -   -  »60 

 Meters«. 

 I § 8:        »70 Alen«    -   -  »50 

 Meter«. 

 I § 10,2. Stk.:    »8 1/2 Tommes«  -   -  »22 

 Centimeters«. 

             »18 Tommers«   -   -  »50 

 Centimeters«. 

             »4 1/4 Tommes«  -   -  »10,5 

                           Centimeters«. 

     3. Stk. Nr. 1: »8 Tommer«    -   -  »25 

 Centimeter«. 

             »4 Tommer«    -   -  »12 

 Centimeter«. 

         Nr. 2: »8 Tommer«    -   -  »22 

 Centimeter«. 

         Nr. 3: »4 1/4 Tomme«  -   -  »11 

 Centimeter«. 

         Nr. 6: »12 Tommer«   -   -  »35 

 Centimeter«. 

             »6 Tommer«    -   -  »15 

 Centimeter«. 

             »12 Tommer«   -   -  »35 

 Centimeter«. 

        5. Stk.: »2 Alen«     -   -  »1,25 

 Meter«. 

             »4 Alen«     -   -  »2,5 

 Meter«. 

             »en Tommes«   -   -  »3 

 Centimeters«. 

             »1 Alen«     -   -  »65 

 Centimeter«. 

             »3 Alen«     -   -  »2 

 Meter«. 

        6.Stk.: »1 1/2 Tomme«  -   -  »4 

 Centimeter«. 

        7.Stk.: »2 Tommer«    -   -  »5 

 Centimeter«. 

 I § 11,   1.Stk.: »8 1/2 Tomme«  -   -  »22 

 Centimeter«. 

             »4 1/4 Tomme«  -   -  »10,5 

                           Centimeter«. 

             »1/2 Alen«    -   -  »30 

 Centimeter«. 

             »1 Alen«     -   -  »65 

 Centimeter«. 

             »16 Tommer«   -   -  »42 

 Centimeter«. 

        3.Stk.: »150 Kv.-Fods«  -   -  »15 

                           Kvadratmeters«. 

             »30 Kv.-Fod«   -   -  »3 

 Kvadratmeter«. 

             »9 Tommer«    -   -  »23,5 

                           Centimeter«. 

         4.Stk.: »8 1/2 Tomme«  -   -  »22 

 Centimeter«. 

             »8 1/2 Tomme«  -   -  »22 

 Centimeter«. 

         8.Stk.: »3 Fods«     -   -  »1 

 Meters«. 

         9.Stk.: »1 Alen«     -   -  »65 

 Centimeter«. 

             »1 1/4 Alen«   -   -  »80 

 Centimeter«. 

             »20 Alen«    -   -  »15 

 Meter«. 

             »2 Alen«     -   -  »1,25 

 Meter«. 

             »20 Alen«    -   -  »15 

 Meter«. 

        10.Stk.: »1 Alen«     -   -  »65 

 Centimeter«. 

             »10 Alen«    -   -  »6,5 

 Meter«. 

        11.Stk.: »2 Alen«     -   -  »1,25 

 Meter«. 

             »3/4 Alen«    -   -  »50 

 Centimeter«. 

             »11 Tommer«   -   -  »29 

 Centimeter«. 

        13.Stk.: »1 Alen«     -   -  »0,65 

 Meter«. 

 I § 12,    1.Stk.: »1 Alen«     -   -  »0,65 

 Meter«. 

 I § 12,    2.Stk.: »20 Alen«   omsættes til »12,5 

 Meter«. 

             »10 Alen«    -   -  »6,5 

 Meter«. 

             »20 Alens«    -   -  »15 

 Meters«. 

             »20 Alens«    -   -  »12,5 

 Meters«. 

         3.Stk.: »8 1/2 Tomme«  -   -  »22 

 Centimeter«. 

             »1 Tommes«    -   -  »3 

 Centimeters« 

             »2 Tommer«    -   -  »5 

 Centimeter«. 

 I § 13,    1.Stk.: »8 1/2 Tomme«  -   -  »22 

 Centimeter«. 

             »4 1/4 Tomme«  -   -  »10,5 

                           Centimeter«. 

             »22 Tommer«   -   -  »60 

 Centimeter«. 

             »18 Tommer«   -   -  »50 

 Centimeter«. 

             »12 Tommer«   -   -  »30 

 Centimeter«. 

             »8 Tommer«    -   -  »20 

 Centimeter«. 

         2.Stk.: »8 1/2 Tomme«  -   -  »22 

 Centimeter«. 

         3.Stk.: »4 1/4 Tomme«  -   -  »10,5 

 Centimeter«. 

             »4 1/4 Tomme«  -   -  »10,5 

 Centimeter«. 

         4.Stk.: »4 1/4 Tomme«  -   -  »10,5 

 Centimeter«. 

             »4 1/2 Tomme«  -   -  »10,5 

 Centimeter«. 

             » halv Alen«   -   -  »30 

 Centimeter«. 

         6.Stk.: »10 Alen«    -   -  »6,5 

 Meter«. 

             »20 Alen«    -   -  »15 

 Meter«. 

             »5 til 10 Alen« -   -  »3,5 

 eller 

                           6,5 Meter«. 

             »10 Alen«    -   -  »6,5 

 Meter«. 

 I § 14,   1.Stk.: »8 1/2 Tomme«   -   -  »22 

 Centimeter«. 

        3.Stk.: »50 Alen«     -   -  »30 

 Meter«. 

 I § 15:       »50 Alen«     -   -  »30 

 Meter«. 

            »10 Alen«     -   -  »6,5 

 Meter«. 

            »10 Alen«     -   -  »6,25 

 Meter«. 

            »20 Alen«     -   -  »12,5 

 Meter«. 

 I § 18:       »300 Alen«    -   -  »200 

 Meter«. 

 I § 26:       »30 Alen«     -   -  »20 

 Meter«. 

 I § 33:       »en Mils«     -   -  »7,5 

 Kilometers«. 

 § 25. 

 Lov Nr. 74 af 7. April 1899 angaaende Sprængstoffer: 

 I § 6:  »5 Alen«  omsættes til  »3 Meter«. 

 I § 7:  »2000 Alen«  -   -  »1300 Meter«. 

 § 26. 

 Lov Nr. 104 af 7. April 1899 om Frednings- og Ordensbestemmelser for 

  Fiskeriet i de til Kongerigerne Danmark og Sverige grænsende 

  Farvande: 

 I § 3: Til Art. IV. »500« ændres til »940 Meter«. 

 § 27. 

 Lov Nr. 70 af 2. Maj 1902 om Hvalfangst ved Færøerne: 

 I § 6: »36 Fod« omsættes til »11,3 Meter«. 

 § 28. 

 Lov Nr. 87 af 23. Maj 1902 om Fæste-, Leje- og Tjenestehuse: 

 I § 1,1.Stk.:»2 Skpr. Land«  omsættes til  »1380 

 Kvadratmeter«. 

     2.Stk.:»1 1/2 Td. Land 

         boniteret Maal« 

                  -   -  »1 Hektar 

                         boniteret Maal 

        »4 Tdr. Land g. M.« -   -  »2,5 Hektar g. 

 M.«. 

     3.Stk.:»4 Tdr. Land g. M.« -   -  »2,5 Hektar g. 

 M.«. 

 I § 10:   »2 Skæpper Land«  -   -  »1380 

 Kvadratmeter«. 

 § 29. 

 Lov Nr. 55 af 27. Marts 1903 om Foranstaltninger mod Udbredelse af 

  Rustsvampe: 

 I § 2: »300 Alen« omsættes til »175 Meter«. 

 § 30. 

 Lov Nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder: 

 I § 10: »1 1/2 Td.« ændres til »2,1 Hektoliter«. 

 § 31. 

 Lov Nr. 96 af 22. April 1904 om Snekastning: 

 I § 19: »3 Alens« omsættes til »2 Meters«. 

 § 32. 

 Lov Nr. 93 af 6. April 1906 om Jords Udstykning og Sammenlægning m.m. 

 I § 2, 1.Stk.: »40 Tdr. Land« omsættes til »22 Hektar«. 

         »60 Tdr. Land«  -   - »33 

 Hektar«. 

 2.Stk. ændres til at lyde saaledes: 

 »Ved en Udstykning af Selvejerbøndergaarde skal der forblive en 

  Hovedparcel tilbage, hvis Mindstestørrelse under Hensyn til 

  Forholdet mellem Gaardens Areal og dens Hartkorn beregnet efter 

  Tilstanden den 1. Maj 1906 fastsættes efter følgende Skala: 

 Klasse   Forholdet mellem Areal 

       og Hartkorn          Hovedparcellens Størrelse 

  I.    5,5 Hektar eller derunder 

       til 1 Td. Hartkorn      Mindst 2 Tdr. Hartkorn 

  II.   Over 5,5 indtil 11 Hektar 

       inkl. til 1 Td. Hartkorn   Mindst 1 1/2 Td. Hartkorn 

  III.   Over 11 indtil 22 Hektar 

       inkl. til 1 Td. Hartkorn   Mindst 1 Td. Hartkorn 

  IV.   Over 22 Hektar 

       til 1 Td. Hartkorn      Mindst 1/2 Td. Hartkorn 

 I § 2, 5.Stk.: »3 Tdr. Land«  omsættes til  »2 

 Hektar«. 

     8.Stk.: »3 Tdr. Land«   -   -  »2 

 Hektar«. 

         »4 Tdr. Land«   -   -  »2,5 

 Hektar«. 

     9.Stk.: »100 Tdr. Land«  -   -  »50 

 Hektar«. 

         »200 Tdr. Land«  -   -  »100 

 Hektar«. 

 I § 3, 3.Stk.: »3 Tdr. Land«   -   -  »2 

 Hektar«. 

 I § 14, 1.Stk.:»5 Tdr. Land  omsættes til  »3 Hektar«. 

     4.Stk.: »1 Td. Land«    -   -  »0,5 

 Hektar«. 

 I § 17,3.Stk.: »3 Tdr. Land«   -   -  »2 

 Hektar«. 

 I § 19,4.Stk.: »1 Td. Land«    -   -  »0,5 

 Hektar«. 

 I § 26,3.Stk.: »1/2 Mil«     -   -  »3,8 

 Kilometer«. 

 § 33. 

 Lov Nr. 151 af 18. Maj 1906 om Fiskeri i Randers Fjord og Gudenaa m. 

  m.: 

 I § 2, 1.Stk.: »20 Tommer«  omsættes til  »52 

 Centimeter«. 

     2.Stk.: »7 Tommer«    -   -  »18 

 Centimeter«. 

         »14 Tommer«    -   -  »36 

 Centimeter«. 

         »7 Tommer«    -   -  »18 

 Centimeter«. 

 I § 4, a.1:  »1 1/8 Tomme«   -   -  »30 

 Millimeter«. 

      2:  »200 Alen«    -   -  »125 

 Meter«. 

         »50 Favne 

          (94 Meter)»   -   -  »100 Meter«. 

      3:  »35 Alen 

          (22 Meter)»   -   -  »25 Meter«. 

     b.1:  »100 Alens«    -   -  »65 

 Meters«. 

         »7 Fods«     -   -  »2,2 

 Meters«. 

         »1 1/2 Tomme«   -   -  »40 

 Millimeter«. 

 I § 5, 1.Stk.: »3 Tommer«    -   -  »80 

 Millimeter«. 

         »50 Fod«     -   -  »15 

 Meter«. 

         »1 1/8 Tomme«   -   -  »30 

 Millimeter«. 

         »60 Fod«     -   -  »20 

 Meter«. 

         »300 Alen«    -   -  »200 

 Meter«. 

     8.Stk.: »1 1/8 Tomme«   -   -  »30 

 Millimeter«. 

 § 34. 

 Lov Nr. 128 af 27. Maj 1908 om Lønning for Lærere og Lærerinder i 

  Folkeskolen m.m.: 

 I § 2: »2 Skp. Land«  omsættes til  »1380 

 Kvadratmeter«. 

     »1/2 Skp. Land«   -   -  »345 

 Kvadratmeter«. 

§ 35

Regeringen bemyndiges til ved Omsætning af Maal- og Vægtangivelser i andre end de i §§ 2-34 nævnte Love m. v. at foretage en Afrunding af de fremkomne Tal, dog saaledes, at intet i Lovgivningen fastslaaet Forhold derved væsentlig forrykkes.

§ 36

Regeringen bemyndiges til at lade de i §§ 2 til 34 samt de i § 35 omhandlede Love m. v., ændrede saaledes, som nærværende Lov medfører det, helt eller delvis bekendtgøre i det Omfang, som der måtte vise sig Trang til.

§ 37

Regeringen bemyndiges til, for saa vidt de i nærværende Lov foretagne Omsætninger maatte medføre Ændringer i bestaaende Retstilstande, at meddele fornøden Dispensation indenfor de af den paagældende ældre Lov givne Rammer for Maal- og Vægtangivelser.

§ 38

Denne Lov træder i Kraft 1. Juli 1912.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 8de Juni 1912.

Under vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

O. B. Muus.

Officielle noter

Ingen

1.