Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 678 af 9. oktober 1991 om videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne


§ 91, stk. 7, i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring

m.v. er sålydende:

»Stk. 7. Direktøren for arbejdsløshedsforsikringen kan til brug ved administrationen af denne lov indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder, herunder oplysninger om enkeltpersoners indkomstforhold i elektronisk form. Oplysningerne kan videregives til en arbejdsløshedskasse for så vidt angår vedkommende arbejdsløshedskasses egne medlemmer. Arbejdsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger der kan videregives. Oplysningerne er undergivet tavshedspligt i arbejdsløshedskasserne. Straffelovens § 152 og §§ 152 c-f finder anvendelse.«

Formålet med bestemmelserne er at hindre fejludbetalinger og at sikre, at Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen kan videregive indhentede oplysninger til arbejdsløshedskasserne til brug for deres sagsbehandling.

For at sikre, at kun de relevante oplysninger videregives til arbejdsløshedskasserne, indeholder § 91, stk. 7, en bestemmelse om, at arbejdsministeren fastsætter nærmere regler for, hvilke oplysninger der kan videregives til arbejdsløshedskasserne.

I henhold hertil er det i bekendtgørelsen fastsat, at oplysninger kun kan videregives, når der er tale om oplysninger, der er nødvendige for at sikre en hensigtsmæssig og korrekt administration af arbejdsløshedsforsikringsloven m.v. Der kan herunder videregives oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, om dagpenge, efterløn m.v. er udbetalt med rette.

Det er Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen, der træffer afgørelse om videregivelse, men oplysninger kan videregives såvel på Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringens eget initiativ som efter anmodning fra en arbejdsløshedskasse.

De oplysninger, der kan blive tale om at videregive, er alene oplysninger, der har betydning for medlems- og udbetalingsforhold i arbejdsløshedskasserne.

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen beder kun om forsikringsrelevante oplysninger. Kommer direktoratet i besiddelse af oplysninger, som ikke har betydning for medlems- og udbetalingsforhold, kan disse ikke videregives til arbejdsløshedskasserne. Dette vil for eksempel altid gælde:

  • a) Oplysninger om religiøse forhold.
  • b) Oplysninger om bistand til børn og unge.
  • c) Børnebidrag m.v.

Arbejdsministeriet, den 11. oktober 1991

Niels Ole Andersen

/ Kaj Riis

Officielle noter

Ingen