Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Stærkstrømsreglementet, afd. B, afsnit 8 Installationer til særlige formål, 2. udgave (* 1)


Indledning. Ikrafttrædelse

§ 1 Gyldighedsområde

§ 2 Strålevarmeanlæg.

2.1 Almindeligt

2.2 Anvendelse

2.3 Tilslutning

2.4 Anbringelse

2.5 Beskyttelse mod påvirkninger

2.6 Beskyttelse mod skadelig opvarmning af omgivelserne

2.7 Beskyttelse mod spredning af spænding

2.8 Isolationsmodstand

2.9 Frakobling

2.10 Advarselsopslag, tegninger m.m.

§ 3 Varmekabelanlæg

3.1 Almindeligt

3.2 Anvendelse

3.3 Anbringelse og montering

3.4 Isolationsmodstand

3.5 Frakobling

§ 4 Svejseanlæg.

4.1 Almindeligt

4.2 Udførelse

4.3 Mærkning

4.4 Svejsestrømkredse

4.5 Ledninger og samlingsmateriel

4.6 Elektrodeholdere

4.7 Berøringsbeskyttelse

4.8 Svejsning under særlige arbejdsforhold

4.9 Plasmaanlæg

§ 5 Korntørringsanlæg.

5.1 Almindeligt

5.2 Udførelse

5.3 Tilslutning

§ 6 Nød- og panikbelysning samt varslingsanlæg.

6.1 Almindeligt

6.2 Definition

6.3 Ledninger i fast installation

6.4 Andre forhold for nød- og panikbelysning

6.5 Andre forhold for varslingsanlæg

§ 7 Midlertidige installationer.

7.1 Almindeligt

7.2 Tilsyn

7.3 Installationsmåder

7.4 Ledningers fremføring

7.5 Ledningers samling

7.6 Monteringsmateriel

7.7 Brugsgenstande

7.8 Juleillumination o.l.

§ 8 Opladning af akkumulatorer.

8.1 Udførelse

§ 9 Gade- og vejbelysningsinstallationer.

9.1 Almindeligt

9.2 Udførelse

§ 10 Prøvning af glødelamper og sikringer.

10.1 Almindeligt

10.2 Udførelse

§ 11 Anlæg for automobiler o.l.

§ 12 (Disponibel).

§ 13 Elevatorinstallationer.

13.1 Specialmateriel

§ 14 Installationer i fælles adgangsveje.

14.1 Almindeligt

14.2 Monteringsmateriel

§ 15 Generatoranlæg i lavspændingsinstallationer.

15.1 Almindeligt

15.2 Driftsmæssig jordforbindelse

15.3 Jordledninger og jordelektroder

15.4 Nulling

15.5 Afbrydere

§ 16 Installationer i campingvogne.

16.1 Almindeligt

16.2 Tilslutningsmateriel

16.3 Udførelse

16.4 Ledninger

16.5 Opslag

§ 17 Installationer i møbler.

17.1 Almindeligt

17.2 Ledninger

17.3 Monteringsmateriel

17.4 Brugsgenstande

§ 18 Anlæg til elektrisk bedøvning af svin.

18.1 Almindeligt

18.2 Anvendelse

Bilag

1 Uddrag af Er udgået.

Stikordsregister

Stikordsregister

Indledning

Afsnit 8, 2. udgave, er udgivet af Elektricitetsrådet med gyldighed fra 1. april 1975 og erstatter 1. udgave.

Eventuelle fremtidige ændringer og nye bestemmelser vil, indtil en ny udgave udgives, fremkomme på erstatningsblade, hvorpå de vil blive markeret i margenen med angivelse af ikrafttrædelsesdato. Udsendelse af erstatningsblade vil blive offentliggjort i ELRÅD-meddelelser og i de tekniske blade.

Forklaringer og henvisninger er sat med skrifttypen »petit«. Den 1. april 1988 indeholder afsnittet følgende erstatningsblade:

 

 Side      Erstatningsblad 

 3 - 4    8.2.102 - 1987 

 4a - 4b    8.2. 93 - 1985 

 5 - 6    8.2.106 - 1988 

 9 - 10    8.2. 79 - 1983 

 10a - 10b    8.2. 80 - 1983 

 11 - 12    8.2. 67 - 1983 

 13 - 14    8.2. 68 - 1983 

 14a - 14b    8.2. 69 - 1983 

 14c - 14d    8.2. 70 - 1983 

 15 - 16    8.2.107 - 1988 

 16a - 16b    8.2. 72 - 1983 

 17 - 18    8.2. 81 - 1983 

 19 - 20    8.2. 91 - 1985 

 20a - 20b    8.2.104 - 1987 

 23 - 24    8.2.100 - 1986 

 27 - 28    8.2.108 - 1988 

 28a - 28b    8.2. 83 - 1983 

 29 - 30    8.2. 88 - 1984 

 30a - 30b    8.2. 57 - 1981 

 30c - 30d    8.2. 58 - 1981 

 30e - 30f    8.2. 95 - 1985 

 31 - 32   B 8.2. 34 - 1978 

 33 - 34    8.2. 96 - 1985 

 35 - 36    8.2. 97 - 1985 

 Følgende blad er udgået: 

 side 

 25 - 26 

Installationer til særlige formål

§ 1

Gyldighedsområde

1.1 Afsnit 8 gælder for udførelsen af de i afsnittet angivne installationer til særlige formål.

Installationerne skal endvidere opfylde bestemmelserne i afsnit 6 og 7 med de ændringer, som måtte fremgå af afsnit 8.

§ 2

Strålevarmeanlæg

2.1 Almindeligt.

2.1.1 Bestemmelserne gælder for elektriske anlæg til rumopvarmning, der har strålevarmeelementer udformet som folie, plader eller tilsvarende varmekilde. Elementerne kan enten være dækket af byggeplader o. lign. eller være anbragt i kassetter el. lign.

Ved strålevarmeelementer forstås i nærværende bestemmelser elektriske varmelegemer, der almindeligvis er indlagt i plastfolier o. lign.

For anlæggets udførelse gælder foruden nærværende bestemmelser tillige godkendte monteringsanvisninger.

2.2 Anvendelse.

2.2.1 Anlæggene skal med hensyn til materiel og udførelse være tilpasset efter de på installationsstedet herskende forhold.

2.2.2 Anlæg for opvarmning med strålevarmeelementer må normalt anvendes i:

 • a) almindelige tørre lokaliteter,
 • b) badelokaliteter,
 • c) brandfarlige lokaliteter,
 • d) garager og bilværksteder,
 • e) forsamlingslokaler.

2.3 Tilslutning.

2.3.1 Anlæggene skal være fast tilsluttet. Tilslutningen skal ske i dertil indrettede, let tilgængelige koblingsdåser.

Undtagelse:

Fabriksmæssigt udførte kassetter med varmeelementer og kassetter, der monteres med varmeelementer på anlægsstedet efter en godkendt monteringsanvisning, må stikkontakt tilsluttes. Seriekobling af disse elementer må udføres uden anvendelse af koblingsdåse.

Bestemmelsen forhindrer ikke anbringelse af koblingsdåse bag let aftagelig dækliste el. lign.

Strålevarmeelementets tilledning, bestående af isolerede enledere forsynet med isolerslange (isolerstrømpe), må ved oplægning bag loftsbeklædning (byggeplader o.lign.) højst ligge frit på en længde af 30 cm uden at være indtrukket i installationsrør.

2.3.2 Ledere, som er tilsluttet strålevarmeelementer, skal have et tværsnitsareal, der er tilpasset efter gruppeledningens overstrømsbeskyttelse.

Ledere, som er fabriksmæssigt tilsluttet elementerne, må dog, ved tilslutning til en gruppeledning med et tværsnit på 2,5 mm2, udføres med enleder plastisoleret ledning med et tværsnit på 1,5 mm2, forudsat at strømmen i lederne heller ikke i fejltilfælde overstiger den for 1,5 mm2 ledning tilladte strømværdi, og at ledernes længde højst andrager 1 m.

2.4 Anbringelse.

2.4.1 Strålevarmeelementer skal være anbragt i loft, i væg eller i gulv. I væg skal de dog være anbragt mindst 2,3 m over gulv.

Strålevarmeelementer tillades endvidere i fast anbragte bænke o. lign. i kirker.

Skrå lofter sidestilles i denne forbindelse med vægge.

2.4.2 Strålevarmeelementer må ikke være anbragt inden for områder, som er beregnet til fastgørelse af skabe og andet inventar.

Med inventar menes her bl.a. køkkenskabe, køle- og fryseskabe, garderobeskabe, butiks- og lagerhylder, montrer og lignende fast inventar ligesom fastgjorte gardinstænger, belysningsgenstande e.l.

2.5 Beskyttelse mod påvirkninger.

2.5.1 Ved opsætning af strålevarmeelementer skal der sørges for, at elementerne får tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig påvirkning.

Bestemmelsen medfører, at varmeisolering ikke må kunne skade strålevarmelementet.

2.5.2 For at opnå tilfredsstillende beskyttelse mod mekanisk påvirkning på strålevarmeelementer i bænke o.l. i kirker kræves særlige foranstaltninger, f.eks. dækning med modstandsdygtigt panel e.l.

2.6 Beskyttelse mod skadelig opvarmning af omgivelserne.

2.6.1 Strålevarmeelementer skal anbringes således, at de ikke kan bevirke skadelig opvarmning af nærliggende brændbart materiale. Elementerne må under normal drift ikke foranledige højere temperatur på tilstødende brændbare dele end 80 graderC.

Strålevarmeelementernes placering skal være sådan, at elementerne ikke forhindrer den nødvendige køling af nærliggende elektriske ledninger, belysningsgenstande o.l.

2.7 Beskyttelse med spredning af spænding.

2.7.1 Strålevarmeelementerne skal fastgøres til underlaget på en sådan måde, at der opnås den fornødne beskyttelse mod spredning af spænding til ledende bygningsdele, rørledninger o.l.

Strålevarmeelementer bør ikke oplægges i lofter, hvor diffusionsbeskyttelsen består af aluminiumfolie eller andet ledende folie.

(Bestemmelser for elementer i ledende lofter er under overvejelse).

2.8 Isolationsmodstand.

2.8.1 Strålevarmeanlæggets isolationsmodstand skal måles, før anlægget tages i brug.

For strålevarmeanlægs isolationsmodstand gælder de samme bestemmelser som for installationsledninger, se afsnit 11, § 2.2.

2.9 Frakobling.

2.9.1 Strålevarmeanlæg skal være forsynet med afbrydere i overensstemmelse med afsnit 6, § 30.

2.10 Advarselsopslag, tegninger m.m.

2.10.1 Ved den gruppetavle, hvortil varmeanlægget er sluttet, skal der opsættes en tydelig og holdbar tegning, der viser strålevarmeelementernes og koblingsdåsernes placering.

På tegningen skal der endvidere findes oplysninger om fabrikantens navn og elementernes effekt og spænding samt om dækningsmaterialer foran elementerne.

Oplysningerne om dækningsmaterialer skal tillige indeholde et forbud imod ændring af dækningsmaterialerne på en sådan måde, at det strider imod en af fabrikanten angiven specifikation.

2.10.2 Endvidere skal der ved gruppetavlen findes et tydeligt og holdbart advarselsopslag med forbud,

- dels mod isætning af søm eller skruer og udførelse af huller på steder, hvor der findes varmelementer, medmindre særlig anvisning er givet af leverandøren.

- dels mod anbringelse af skabe, hylder eller andet inventar inden for områder, hvor der findes strålevarmeelementer, samt advarsel mod at anbringe genstande på hylder o.l. således, at de ligger an imod loft eller væg inden for områder, hvor strålevarmeelementer er anbragt.

§ 3

Varmekabelanlæg

1983-07-01

3.1 Almindeligt.

3.1.1 Bestemmelserne gælder for elektriske opvarmningsanlæg, der har varmekabler som varmekilde.

3.2 Anvendelse.

3.2.1 Anlæggene skal med hensyn til materiel og udførelse være tilpasset efter de på installationsstedet herskende forhold.

3.3 Anbringelse og montering.

3.3.1 Ved valg og udlægning af varmekabler skal der sørges for, at kablerne kan modstå de mekaniske, kemiske og termiske påvirkninger, som de kan blive udsat for.

3.3.2 Varmekabler skal anbringes således, at de ikke kan bevirke skadelig opvarmning af nærliggende brændbart materiale. Kablerne må under normal drift ikke foranledige højere temperatur på tilstødende brændbare dele end 80 graderC.

3.3.3 Varmekablernes placering skal være sådan, at kablerne ikke forhindrer den nødvendige køling af nærliggende elektriske ledninger, belysningsgenstande o.l.

3.3.4 Varmekabelanlæg skal i øvrigt anbringes og monteres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

3.4 Isolationsmodstand.

3.4.1 Varmekabelanlæggets isolationsmodstand skal måles, inden anlægget tages i brug.

For varmekabelanlæggets isolationsmodstand gælder samme krav som for den forsynende installation.

3.5 Frakobling.

3.5.1 Fast tilsluttede varmekabelanlæg skal være forsynet med afbryder i overensstemmelse med afsnit 6, § 30.

§ 4

Svejseanlæg

4.1 Almindeligt.

1983-04-01

4.1.1 Bestemmelserne gælder for svejseanlæg til lysbuesvejsning i den udstrækning, der ikke i afdeling C findes afsnit med særlige bestemmelser for det pågældende materiel.

Bestemmelsen om mærkning, § 4.3, gælder også for svejseaggregater til modstandssvejsning.

4.2 Udførelse.

4.2.1 Svejsetransformere skal være af

- klasse I eller

- klasse II.

1983-04-01

Svejsetransformere af Er udgået.

Vedrørende Er udgået.

4.2.2 Svejseomformere skal være af klasse 1 (med jordklemme). De må ikke have primær og sekundær vikling på fælles anker.

1983-04-01

Vedrørende Er udgået.

4.2.3 Tilslutningsklemmer fra tilledninger (herunder den eventuelle tilslutningsklemme for beskyttelsesleder) skal være anbragt på et fælles, fastsiddende klembrædt e.l der skal være forsynet med et solidt dæksel eller skal være således anbragt i aggregatet, at klemmerne normalt er utilgængelige for tilfældig berøring.

4.2.4 En indføringsstuds af metal for en transportabel tilledning til en svejsetransformer skal være isoleret fra dennes øvrige steldele og må ikke have ledende forbindelse med den eventuelle tilslutningsklemme for beskyttelsesleder.

4.2.5 En trefaset svejsetransformer for tilslutning af flere svejsestrømkredse skal have en af koblingerne Dyn, Dzn eller Yzn. Nulpunktsudtaget skal være tydeligt mærket således, at det let kan skelnes fra de andre udtag.

4.2.6 Tomgangsspændingen mellem elektrode og arbejdsstykke må ikke overstige følgende værdier:

1. Indenfor industri eller håndværk.

 

  Anlæg for manuel eller halvautomatisk drift 

  - vekselstrøm           80 V (effektivværdi) 

  - jævnstrøm, 

   pulsationsspænding 

   større end 10 pct        80 V (effektivværdi) 

  - jævnstrøm, 

   pulsationsspænding 

   mindre end eller 

   lig med 10 pct         100 V (middelværdi) 

  Anlæg for automatisk drift 

  - vekselstrøm          100 V (effektivværdi) 

  - jævnstrøm           100 V (middelværdi) 

2. Transportable anlæg til privat brug 70 V (effektivværdi)

1979-01-01

1 Se også § 4.8. svejsning under særlige arbejdsforhold.

1983-04-01

Indholdet af pulsationsspænding (ripplespænding) bestemmes af formlen:

 

    Ur = 100 kvadratrod f2 - 1 

 hvor: Ur er indholdet af pulsationsspænding pct 

              Ue 

              -- 

    f er formfaktoren Um 

    Ue er spændingens effektivværdi    V 

    Um er spændingens middelværdi     V 

Der kan ses bort fra overlejrede spændinger med en frekvens over 100 kHz.

4.2.7 Tomgangsspændingen mellem to eller flere i samme holder anbragte elektroder kan, hvor svejsestrømkredsen ikke er ledende forbundet med arbejdsstykket eller jord, andrage indtil det dobbelte af de foran angivne værdier.

4.2.8 Ved aggregater, der kun anvendes i tørre rum, kan højfrekvente spændinger overlejres de i § 4.2.6 angivne spændinger, forudsat at der ikke derved sker nogen væsentlig forøgelse af spændingspåvirkningen i svejseanlæggets isolation, og at risikoen for ulykkestilfælde heller ikke på anden måde forøges væsentligt.

Højfrekvente spændinger skal tilføres gennem en sikkerhedstransformer, medmindre der træffes andre foranstaltninger til at hindre, at der gennem højfrekvenskredsen kan tilføres svejsestrømkredsen farlig spænding med lavere frekvens.

Det vil ved anlæg af denne art i almindelighed være nødvendigt at træffe foranstaltninger til dæmpning af radioforstyrrelser.

4.3 Mærkning.

1975-09-01

1983-04-01

4.3.1 Svejseaggregater til lysbuesvejsning og modstandssvejsning skal være tydeligt mærket i overensstemmelse med de af Dansk standardiseringsråd givne regler (DS/ISO R 669 og DS/ISO R 700), i den udstrækning, der ikke i afdeling C findes afsnit med særlige bestemmelser for det pågældende materiel.

4.4 Svejsestrømkredse.

4.4.1 Såfremt svejsestrømkredsen har jordforbindelse, skal denne være sluttet til den klemme på svejseaggregatet, som står i forbindelse med arbejdsstykket eller, hvor sådan forbindelse ikke anvendes (se § 4.2.7), til et nulpunkt på svejseaggregatet.

4.4.2 Bygningsdele, rørledninger, kranwirer eller andre svejseanlægget uvedkommende dele må ikke indgå som ledere i en svejsestrømkreds, og der skal i videst muligt omfang drages omsorg for, at vagabonderende strømme ikke kan opstå i sådanne dele. Alle ledere og forbindelser skal derfor have fornøden ledningsevne, og alle forbindelser skal udføres således (eventuelt ved svejsning), at de ikke kan løsne sig eller uagtsomt kan løsnes.

4.4.3 Foruden selve arbejdsstykket kan det underlag, stativ, stillads e.l., hvorpå det er anbragt med henblik på svejsningen, indgå som en del af svejsestrømkredsen, når dette sker under iagttagelse af bestemmmelserne i §§ 4.4.1 og 4.4.2.

4.4.4 Et arbejdsstykke, underlag, stativ e.l, må ikke indgå i svejsestrømkredsen for et andet arbejdsstykke. (To eller flere fast anbragte underlag, der er i permanent elektrisk ledende forbindelse med hinanden. betragtes i denne sammenhæng som eet underlag).

Undtagelse:

I særlige tilfælde, som f.eks. på skibsværfter, kan større metalmasser (skibsskrog e.l.) indgå som en del af den leder, der står i forbindelse med arbejdsstykket, når dette sker under iagttagelse af bestemmelserne i §§ 4.4.1 og 4.4.2.

4.4.5 I anlæg, hvor flere svejsestrømkredse forsynes fra samme svejseaggregat, skal de ledere, som fører til arbejdsstykkerne, sluttes til samme klemme (udtag) på aggregatet, ved flerledersystemer til dettes midtpunkt eller nulpunkt.

4.5 Ledninger og samlingsmateriel.

4.5.1 Alle ledere i en svejsestrømkreds skal (jr. dog §§ 4.4.3 og 4.4.4) være forsynet med en til formålet passende isolation eller være uisolerede ledere fast oplagt på isolatorer. Uisolerede ledere skal være beskyttet mod uagtsom berøring ved deres beliggenhed eller ved en særlig berøringsbeskyttelse.

4.5.2 Alle ledere i en svejsestrømkreds skal dimensioneres således, at temperaturen under drift ikke overstiger 60 graderC på gummiisolerede ledere og 100 graderC på ledere med varmebestandig isolation. Ledere fra svejseaggregatet til arbejdsstykket må ikke have mindre ledningsevne end ledere fra aggregatet til svejseelektroden.

4.5.3 Samlingsmateriel for isolerede ledere skal udvendig bestå af isolermateriale. Se også § 4.4.2.

4.6 Elektrodeholdere.

4.6.1 Elektrodeholdere for håndsvejsning skal ved vekselstrømsanlæg have håndtag af isolermateriale og skal være således udført, at spændingsførende dele er beskyttet mod uagtsom berøring, når elektroden er udtaget.

4.7 Berøringsbeskyttelse.

4.7.1 Uisolerede spændingsførende dele af en svejsestrømkreds med undtagelse af elektroder skal være beskyttet mod uagtsom berøring ved deres beliggenhed eller ved en særlig berøringsbeskyttelse.

Undtagelse:

Ved automatsvejseanlæg gælder bestemmelsen ikke for sådanne dele af maskinen, for hvilke en berøringsbeskyttelse i væsentlig grad ville hindre tilsynet med eller anvendelsen af maskinen. Der skal dog være truffet foranstaltninger, som sikrer, at ubeskyttede dele kun kortvarigt kan føre tomgangsspænding, og at anlægget udelukkende betjenes af en sagkyndig person.

1979-01-01

4.8 Svejsning under særlige arbejdsforhold.

4.8.1 Særlige arbejdsforhold anses i denne forbindelse at forekomme:

- I områder, hvis begrænsninger helt eller i det væsentlige består af ledende dele, og hvor svejseren er i stadig kontakt med arbejdsstykket og dele, der er i ledende forbindelse med dette.

Eksempler:

Kedler, metalliske beholdere og skibssektioner.

- Hvor der er begrænsede bevægelsesmuligheder, således at arbejdet tvangsmæssigt må udføres i knælende, siddende, liggende eller lænende stilling, og således at der er sandsynlighed for kropslig berøring af arbejdsstykket og dele, der er i ledende forbindelse med dette.

Eksempler:

Svejsning i liggende stilling ved broarbejder, rørledningsarbejder o.l.

4.8.2 Ved svejsning under særlige arbejdsforhold med vekselstrøm eller jævnstrøm med pulsationsspænding større end 10 pct. skal der anvendes svejseaggregater, som opfylder bestemmelserne i §§ 4.8.3 til 4.8.8.

1983-04-01

4.8.3 1. Ved tomgang med vekselspænding må udgangsspændingen ikke overstige 12 V (effektivværdi) og 18 V (topværdi). Der må ikke findes indretninger, som gør det muligt at indstille udgangsspændingen til en højere værdi end 12 V (effektivværdi) og 18 V (topværdi), når lysbuen ikke er tændt. Efter afbrydning af svejsestrømkredsen skal en eventuel højere spænding automatisk nedsættes til 12 V (effektivværdi) henholdsvis 18 V (topværdi) i løbet af højst 0,2 sekund.

1979-01-01

Undtagelse:

Ved fjernregulering af svejsestrømmen via svejsekablerne kan udgangsspændingen overstige 12 V, såfremt der ikke i svejsestrømkredsen findes spændingsførende dele, som utilsigtet kan berøres.

1983-04-01

2. Ved tomgang med jævnspænding må udgangsspændingen ikke overstige 100 V jævnspænding (middelværdi) ved pulsationsspænding mindre end eller lig med 10 pct. Efter afbrydning af svejsekredsen skal denne betingelse være opfyldt i løbet af højst 0,2 sekund.

1979-01-01

4.8.4 De indretninger, der kræves i henhold til § 4.8.3, skal være virksomme ved en afledningsmodstand på 200 ohm og derover mellem svejsekabel og arbejdsstykke.

4.8.5 Svejsestrømkredsen skal være forsynet med en kontrolindretning, f.eks. kontrollamper eller signalhorn, hvormed det kan kontrolleres, at beskyttelsesindretningen fungerer korrekt.

1983-04-01

Signalapparatet skal træde i funktion automatisk, hvis beskyttelsesindretningen svigter, og det skal være anbragt således, at signalet altid kan opfattes af svejseren og således, at han altid kan afbryde strømmen inden for et rimeligt kort tidsinterval, se dog § 4.8.6.

4.8.6 Hvor det ikke er praktisk muligt for svejseren at opfatte det i § 4.8.5 nævnte signal, eller hvor der ikke er mulighed for at afbryde strømmen inden for et kort tidsinterval, skal det spændingsbegrænsende udstyr endvidere være forsynet med en tokredssikring, som i tilfælde af, at det spændingsnedsættende udstyr svigter, sørger for, at spændingen på klemmerne til svejsekredsen ikke kan overstige den højst tilladte spænding i tomgang ved en afledningsmodstand i svejsekredsen på 200 ohm og derover. Dette skal ske i løbet af 1 sekund.

1979-01-01

4.8.7 De indretninger, der kræves i henhold til §§ 4,8.3 til 4.8.6, skal være dimensioneret for de påvirkninger, de kan blive udsat for, og skal være virksomme ved en hældning i en vilkårlig retning indtil 30 grader.

4.8.8 Svejseaggregater, som opfylder bestemmelserne i § 4.8.3. pkt. 1, og §§ 4.8.4 til 4.8.7, skal være synligt og varigt mærket med tegnet

12 V

1983-04-01

Svejseaggregater, som opfylder bestemmelserne i §§ 4.8.3. pkt. 2. til 4.8.7, skal være synligt og varigt mærket:

For anvendelse til svejsning under særlige arbejdsforhold

4.9 Plasmaanlæg.

4.9.1 For plasmaanlæg tillades tomgangsspændinger op til 500V (middelværdi) under følgende betingelser:

1. Tomgangsspændingen skal være jævnspænding med pulsationsspænding mindre end 10 pct.

2. Transformeren skal være med adskilte viklinger.

3. Anlægget skal være tydeligt mærket:

Tomgangsspænding over 100 V

4. Anlægget skal være forsynet med en tydelig mærket nødstopkontakt.

Vedrørende placering, mærkning og funktion af nødstopkontakten, se arbejdstilsynets bekendtgørelse om plasmaanlæg.

5. Ved normal drift må det ikke være muligt samtidig at kunne berøre spændingsførende uisolerede dele med forskellig polaritet.

Ved normal drift forstås også udskiftning og justering af dyse og elektrode.

Manuelle anlæg.

Ved manuelle anlæg må der ikke anvendes vandtilsætning, og brænderen skal være således indrettet, at eventuelle ledende belægninger ikke kan overføre spænding fra dyse til berøringstilgængelige uisolerede metaldele.

Pkt. 5 kan anses for opfyldt, hvis anlægget f.eks. er forsynet med

- enten en tændingsindretning med to trykknapper e.l. således anbragt på brænderen, at de ikke utilsigtet kan indtrykkes samtidigt. Trykknappernes funktion skal være sådan, at begge knapper skal indtrykkes samtidigt, før der kan komme spænding på brænderen, og at begge knapper skal frigives, før gentænding kan ske. Det kan tillades, at den ene knap slippes, når hovedlysbuen er tændt,

- eller en nøgleafbryder, der udelukker, at der kan forekomme spænding på brænderen, når nøglen fjernes fra afbryderen.

Dysen skal være således udformet, at den kun kan fjernes med specialværktøj, dvs. almindeligt håndværktøj må ikke kunne benyttes. Nøgle og specialværktøj for afmontering af dyse og justering af elektrode skal være fast forbundet. Forbindelsen skal være udført således, at specialværktøjet kun kan anvendes, når nøglen er udtaget af nøgleafbryderen.

Endvidere skal klemmen, der danner forbindelse til arbejdsstykket, være forsynet med en holdbar isolering, og anlægget skal være forsynet med en indretning, der udkobler anlægget, såfremt hovedlysbuen ikke er tændt senest 5 sekunder efter, at der er sat spænding på brænderen.

Automatisk gentænding må ikke finde sted,

Dysens spændingsførende overflade må ikke have en sådan udstrækning, at utilsigtet berøring af overfladen er mulig under normal drift.

Maskinelle anlæg.

Ved maskinelle anlæg må vandtilsætning kun anvendes, såfremt anlægget fjernbetjenes fra styrepult. Holderen for brænderen skal via et kabel være i elektrisk ledende forbindelse med arbejdsstykket.

I øvrigt anses pkt. 5 som opfyldt f.eks. ved anvendelse af en nøgleafbryder udført som for manuelle anlæg eller en indretning, der udkobler anlægget, såfremt hovedlysbuen ikke er tændt senest 5 sekunder efter, at der er sat spænding på brænderen.

Andre indretninger, der yder tilsvarende elektrisk og mekanisk beskyttelse, kan anvendes.

6. Efter en afbrydelse, foranlediget af en sikkerhedsindretning, må anlægget ikke kunne genindkobles alene ved betjening af startkontakter på brænder eller fjernbetjeningsboks.

Som sikkerhedsindretninger anses bl.a. nødstop og elektrisk overvågning af låger eller dæksler på anlægget.

Pkt. 6 kræves ikke opfyldt ved udkobling af anlægget på grund af tændingssvigt.

7. Plasmaanlæg må ikke anvendes under særlige arbejdsforhold, som anført i § 4.8.1.

§ 5

Korntørringsanlæg

5.1 Almindeligt.

5.1.1 Bestemmelserne gælder for aggregater med tilhørende udstyr til tørring af korn, frø, grøntafgrøder m.v.

For sådanne tørringsanlæg gælder endvidere bestemmelserne i justitsministeriets bekendtgørelse af 31. marts 1965 og den i tilslutning dertil af Dansk Brandværns-Komite udsendte Brandteknisk vejledning nr. 8.

5.2 Udførelse.

5.2.1 Det elektriske varmeapparat skal kombineres med blæsermotoren på en sådan måde, at strømmen til varmelegemet kun kan være sluttet, når strømmen til motoren er sluttet.

Blæsermotorens overbelastningsbeskyttelse (se afsnit 6, § 37.4) skal ved udkobling bryde strømmen til varmelegemet.

5.2.2 Varmeapparatet skal være mekanisk solidt og skal i brugsfærdig stand være stænktæt, idet der ikke regnes med, at der trænger vand ind sammen med indsugningsluften. Kapslingen skal være formet således, at der ikke vil være fare for større støvaflejring på eller i varmelegemerne.

5.2.3 Varmeapparatet skal være således konstrueret, at der, selv om luftstrømmen er helt eller delvis standset, ikke kan opstå større temperaturstigning end 80 graderC på noget punkt af apparatets udvendige overflade og 300 graderC på noget punkt af overfladen af de i apparatet indbyggede varmelegemer.

5.2.4 Varmeapparatet skal have mærkningen:

Må ikke tildækkes

Nævnte mærkning skal udføres med mindst 2,5 cm høje bogstaver og skal være synlig, når apparatet er i brugsstilling.

5.2.5 Varmeapparater på maksimalt 30 kW til korntørringsanlæg skal registreres af DEMKO specielt til dette formål og skal have mærkningen:

Godkendt til korntørring

5.2.6 Monteringsmateriel, som påbygges varmeapparatet, skal være stænktæt. Indbygget monteringsmateriel m.m. skal være således anbragt og beskyttet, at det under brugen eller under henstand ikke er udsat for skadelig påvirkning af fugt, støv, snavs m.m.

5.3 Tilslutning.

5.3.1 Tilslutningsstedet i den faste installation for en tilledning til et korntørringsanlæg med eller uden opvarmning skal være anbragt så tæt ved anlægget, som det er muligt under hensyntagen til praktiske forhold, og skal endvidere være således placeret i forhold til anlægget, at ledningen ikke kommer til at ligge på steder, hvor den vil være udsat for beskadigelse, f.eks. ved overkørsel. Ledningen skal under iagttagelse heraf være så kort som muligt.

1978-10-01

§ 6

Nød- og panikbelysning samt varslingsanlæg

6.1 Almindeligt.

1978-10-01

6.1.1 Bestemmelserne gælder for nød- og panikbelysning samt varslingsanlæg, hvor bygningsmyndigheden stiller krav om sådanne anlæg.

1983-04-01

Bygningsmyndigheden kan dispensere fra kravet om, at der skal være nød- og panikbelysning eller varslingsanlæg.

Dansk Brandværns-Komite har udsendt Brandteknisk vejledning nr. 24 om varslingsanlæg.

1978-10-01

6.2 Definitioner.

6.2.1 Nødbelysning:

Konstant belyste skilte anbragt over eller umiddelbart ved udgangsdørene eventuelt suppleret med konstant belyste henvisningsskilte.

6.2.2 Panikbelysning:

Belysning på gulvarealer i flugtveje.

6.2.3 Varslingsanlæg:

Akustisk og/eller optisk anlæg til varsling af personer i tilfælde af brand.

6.3 Ledninger i fast installation.

6.3.1 1 skjult installation i brændbare bygningsdele og overalt i synlig installation skal anvendes

- mineralisolerede kabler eller

- varmebestandig monteringsledning type H05SJ-K i stålrør. Desuden kan andre kabler, der er egnet dertil, anvendes.

Indtil der foreligger bestemmelser for disse kabler, skal der indhentes tilladelse fra Elektricitetsrådet til anvendelsen.

I skjult installation i ikke brændbare bygningsdele skal anvendes

- gummiisolerede installationsledninger i rør, - armerede gummiblykabler,

- mineralisolerede kabler eller

- varmebestandig monteringsledning type H05SJ-K i rør. Desuden kan andre kabler, der er egnet dertil, anvendes.

Indtil der foreligger bestemmelser for disse kabler, skal der indhentes tilladelse fra Elektricitetsrådet til anvendelsen.

Undtagelse:

1988-04-01

I nød- og panikbelysning hvor strømkilde og lampesteder er placeret i samme rum og hvor afstanden mellem strømkilde og fjerneste lampested højst er 16 m, stilles ingen særlige krav til de mellemliggende ledninger.

6.3.2 Ledningerne skal anbringes således, at de under en brand så længe som muligt kan opretholde strømforsyningen.

1983-04-01

6.4 Andre forhold for nød- og panikbelysning.

1978-10-01

6.4.1 Nød- og panikbelysningen skal sluttes til en eller flere strømkilder, der i elektrisk henseende er uafhængige af den normale forsyning.

Dette kan f.eks. opnås med eget generatoranlæg, batteri eller sikkerhedslampe, hvorved forstås en lampe med indbygget batteri.

1983-04-01

Ifølge bygningsreglementet skal belysningen efter strømafbrydelse være i funktion i mindst 30 minutter

6.4.2 Hvis der i samme rum (tilskuerplads, korridor, trapperum e.l.) er to eller flere lamper, som ikke er sikkerhedslamper, skal disse fordeles på mindst 2 grupper, og således at lamper ved siden af hinanden ikke hører til samme gruppe.

En tre- eller firleder gruppe kan ligestilles med to eller tre grupper i denne henseende, når den er overstrømsbeskyttet med smeltesikringer alene.

1982-04-01

Vedrørende ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder, se afsnit 10.

6.4.3 Afbrydere, omskiftere, stikkontakter eller sikringer må ikke anbringes i ledningerne efter gruppesikringerne.

1983-04-01

6.5 Andre forhold for varslingsanlæg.

6.5.1 Varslingsanlæg skal sluttes til en særskilt gruppe.

6.5.2 Varslingsanlægget skal være således konstrueret, at ødelæggelse af en enkelt lydgiver ved brand ikke medfører, at hele varslingsanlægget sættes ud af drift.

6.5.3. Varslingsanlæggets gruppeafbryder og gruppesikring skal være anbragt i et aflåseligt skab, der ikke må benyttes til andet formål.

6.5.4 Udover gruppeafbryderen må anlægget kun være forsynet med en betjeningsafbryder til afstilling af signalet. Denne afbryder skal enten være anbragt i et aflåseligt skab eller være udført som en nøgleafbryder.

§ 7

Midlertidige installationer

7.1 Almindeligt.

7.1.1 Bestemmelserne gælder for installationer, der etableres for anvendelse i begrænsede tidsrum, f.eks. tiden for en bygnings opførelse eller en sæson.

Installationerne kan forekomme

- på byggepladser i det fri eller under tag i forbindelse med opførelse, ombygning eller fjernelse af bygninger eller anlæg, herunder vej- og brobygningsanlæg,

- på midlertidige udstillinger,

- på markeds- og forlystelsespladser,

- ved midlertidig illumination, f.eks. juleillumination.

Vedrørende ekstrabeskyttelse, se afsnit 10.

7.1.2 Midlertidige installationer må ikke anvendes i eksplosionsfarlige lokaliteter samt i sprængstofrum.

7.1.3 Det elektriske materiel skal være således udført eller placeret, at det er effektivt beskyttet mod mekanisk beskadigelse.

1983-04-01

Byggepladstavler skal placeres så tæt ved brugsgenstandenes anvendelsessted (arbejdspladsen) som muligt og i øvrigt således, at ledningerne ikke kommer til at ligge på kørselsarealer og veje.

7.2 Tilsyn.

7.2.1 Bibeholdes en midlertidig installation i mere end 3 måneder, skal installationen hver 3. måned efterses af en autoriseret elektroinstallatør. Ejeren (brugeren) af den midlertidige installation er ansvarlig for, at eftersynet foretages, og at installationen efter benyttelsen fjernes.

7.3 Installationsmåder.

7.3.1 Til midlertidig installation skal anvendes følgende ledningstyper:

1. Plastinstallationskabler.

1983-07-01

2. Hængeledninger.

Hængeledninger må kun anvendes i det fri og må ikke indføres i bygninger.

Hængeledninger, som ikke er ophængt over vej eller jernbane, og hvorunder færdsel med køretøjer normalt ikke forekommer, tillades fremført i mindst 2,5 m højde over terræn.

3. Plastisolerede ledninger på isolatorer.

1983-07-01

Plastisolerede ledninger på isolatorer må kun anvendes i det fri. Ledertværsnittet skal være mindst 2,5 mm2, for byggepladser dog mindst 6 mm2.

Undtagelse:

Til forsyning af midlertidig illumination kan anvendes uisolerede ledninger på isolatorer efter bestemmelserne herom i afsnit 6. § 22.

4. Kappeledninger.

Byggepladser: Svær eller ekstra svær udførelse.

Andre steder: Almindelig, svær eller ekstra svær udførelse.

Undtagelse:

På indendørs udstillinger kan der i de enkelte stande anvendes let kappeledning eller bøjelig ledning uden kappe.

7.4 Ledningers fremføring.

7.4.1 Plastinstallationskabler og kappeledninger kan lægges i jord i mindst 0,25 m dybde og tildækkes med mursten, plastdæklister e.l. af mindst 0,1 m bredde og med fornøden styrke.

7.4.2 Plastinstallationskabler og kappeledninger kan anbringes i kabelbakker eller -render af f.eks. træ, plast eller metal.

7.4.3 Ledninger kan ophænges på master, bygningsdele, stilladser, bukke e.l. og skal fastgøres med dertil egnet isolerende materiel.

Afstanden mellem fastgørelsespunkterne må ikke være så stor, at ledningerne udsættes for skadelig trækpåvirkning, og må ikke overstige:

15 m for plastinstallationskabler og kappeledninger, hvor ledertværsnittet er under 2,5 mm2.

20 m for plastinstallationskabler og kappeledninger, hvor ledertværsnittet er 2,5 mm2 og derover.

20 m for plastisolerede ledninger på isolatorer og hængeledninger, hvor ledertværsnittet er under 10 mm2.

40 m for plastisolerede ledninger på isolatorer og hængeledninger, hvor ledertværsnittet er 10 mm2 og derover.

7.5 Ledningers samling.

7 5.1 Alle samlinger og afgreninger skal normalt udføres i dåser, der for ledninger med et ledertværsnit på 2,5 mm2 og derunder skal være af isolerende materiale. Ved indføringen i dåserne skal ledningernes kontaktsteder aflastes for træk.

Samlinger (ikke afgreninger) kan endvidere udføres med støbemuffer af koldthærdende støbemasse, idet det forudsættes, at ledningerne indstøbes således i muffen, at fornøden trækaflastning opnås.

Ved plastisolerede ledninger på isolatorer kan samlinger og afgreninger udføres med klemmer med skrueforbindelse eller med anden i mekanisk og elektrisk henseende lige så god forbindelse. Klemmerne skal isoleres forsvarligt, f.eks. ved bevikling med isolerbånd, og anbringes uden for normal rækkevidde. Forbindelserne må ikke udsættes for trækpåvirkning.

I illuminationsgenstande, herunder kæder, samt ved tilslutning af illuminationsgenstande til forsyningen kan samlinger og afgreninger udføres med løse muffer. Mufferne skal isoleres forsvarligt, f.eks. ved bevikling med isolerbånd, og anbringes uden for normal rækkevidde.

7.6 Monteringsmateriel.

1978-04-01

7.6.1 Monteringsmateriel i det fri kan være i normaltæt udførelse, når det er indbygget i vejrbestandige skabe eller kasser, således at materiellet i brugsfærdig stand fremtræder i stænktæt udførelse. Sådanne skabe eller kasser skal være forsynet med selvlukkende låger, der ved normal brug ikke kan blive stående i åben stilling.

1981-01-01

Eksisterende skabe og Er udgået.

Stikkontakter skal dog være i stænktæt udførelse og må ikke være anbragt i skabe eller kasser sammen med normaltæt materiel.

1978-04-01

Eksisterende skabe og Er udgået.

7.6.2 Fejlstrømsafbrydere, der anvendes i lokaliteter, hvor deres funktion kan generes af støvpåvirkning (f.eks. hvor der foretages sandblæsning, gulvafslibning m.v.), skal være forsynet med en egnet kapsling (f.eks. IP 54), der hindrer støvindtrængning.

1980-01-01

7.6.3 Fejlstrømsafbrydere og fejlspændingsafbrydere hørende til den krævede ekstrabeskyttelse på en byggeplads skal enten være monteret på fast underlag, i fast anbragte tavler eller i byggepladsarrangementer med en egenvægt på mindst 10 kg, som er effektivt sikret mod væltning.

Ved montering på fast underlag forstås fastgørelse med skruer e.l. på bygningsdele, nedrammede pæle m.m.

7.6.4 Universallampeholdere og afgreningsstikpropper må ikke anvendes.

1985-10-01

7.6.5 På byggepladser skal eventuelle fasevendere for brugsgenstande anbringes i eller på den enkelte brugsgenstand.

Undtagelse:

Hvis brugsgenstanden har fast monteret tilledning, kan fasevenderen indbygges i en eventuel stikprop på tilledningen eller anbringes i tilledningen umiddelbart ved indføringen i brugsgenstanden.

Fasevendere, der anvendes på byggepladser, skal være således indrettet eller mærket, at forveksling med andre manøvreapparater er udelukket.

7.7 Brugsgenstande.

7.7.1 Ved midlertidig illumination må belysningsgenstande være i normaltæt udførelse, såfremt de er egnet til formålet.

Undtagelse:

Lempelsen gælder ikke for lyskæder, som leveres i brugsfærdig stand til anvendelse i det fri, se bestemmelserne i afdeling C.

7.7.2 Ydre ledninger i illuminationsgenstande, herunder kæder, kan være enleder ledninger.

Isolationslagets tykkelse skal være mindst 0,8 mm.

1987-04-01

7.8 Juleillumination o.l.

7.8.1 Installationer, der udelukkende er beregnet til at etablere illumination i det fri, kan udføres med følgende lempelser:

1. Der kan ses bort fra kravet om let tilgængelighed for sikringer og afbrydere, herunder HFI-afbrydere. Sikringer og afbrydere kan således være anbragt i master o.l. eller bag låger, der kun kan åbnes ved brug af værktøj. Det er en forudsætning, at der udføres en berøringsbeskyttelse, så materiellet kan betjenes uden risiko for berøring af spændingsførende dele.

2. Der kræves ikke afbryder i forbindelse med sikringer.

3. Beskyttelseslederen kan udelades, hvis der udelukkende sker forsyning af illuminationsgenstande, der

- enten er i klasse II,

- eller er ekstrabeskyttet med HFI-afbryder,

- eller ikke kræves ekstrabeskyttet.

§ 8

Opladning af akkumulatorer

8.1 Udførelse.

8.1.1 Omformere og transformere til brug ved opladning af akkumulatorer fra stærkstrømsinstallationer skal have to i elektrisk henseende adskilte viklinger.

Undtagelse:

Bestemmelsen gælder ikke for fast tilsluttede anlæg, hvor anlægget med tilhørende udstyr og installationer opfylder de almindelige bestemmelser for lavspændingsinstallationer.

8.1.2 Rum, hvori der er opstillet akkumulatorbatterier, skal være tilstrækkeligt ventileret, således at der ikke kan opstå eksplosive luftblandinger i rummet ved opladning af batterierne.

§ 9

Gade- og vejbelysningsinstallationer

9.1 Almindeligt.

9.1.1 Bestemmelserne gælder for udendørs belysningsanlæg for offentlige og private gader og veje samt på større pladser (herunder idrætspladser), i parker o. lign.

Angående luftledningers udførelse og højde over jord, se afdeling A, afsnit 3.

9.2 Udførelse.

9.2.1 Afsnit 6, § 11.3, erstattes med følgende:

Enhver gruppe skal have sin egen gruppeafbryder anbragt ved gruppeledningens udgangspunkt eller foran tændledningen.

Hvor en magnetbetjent afbryder anvendes som gruppeafbryder, kan dennes styreledninger tilsluttes uden gruppeafbryder.

Gruppeafbryderen skal kunne bryde alle faseledere.

9.2.2 Der kræves ikke overbelastningsbeskyttelse af forbindelsesledninger til belysningsgenstande med tilhørende monteringsmateriel, når ledningerne er således oplagt, at de ikke kan medføre brandfare.

9.2.3 Der kræves ikke afbryder i nærheden af sikringer, der er anbragt i eller umiddelbart foran belysningsgenstande eller disses forbindelsesledninger.

9.2.4 Bestemmelsen i afsnit 6, § 11.5.1, om, at elførende ledninger hørende til forskellige grupper ikke må forbindes indbyrdes, gælder ikke for nulledere i gade- og vejbelysningsinstallationer.

9.2.5 Kabler kan fastgøres til bæretråd eller mast med dertil egnet plastisolerbånd.

9.2.6 Installationskabler kan afsluttes i stænktæt lukkede rum i master uden anvendelse af dåser.

9.2.7 Enleder plastinstallationskabel kan tilsluttes luftledninger i det fri uden anvendelse af dåse el. lign når kabelenden er nedadvendt. Kabelkappen skal afskæres så tæt ved lederenden som muligt.

9.2.8 Belysningsgenstande og stålmaster kan ekstrabeskyttes ved forbindelse til ledningsnettets nulleder, såfremt nullingsbetingelserne er opfyldt.

Bestemmelsen betyder ikke, at en som luftledning oplagt nulleder kan ophænges direkte på stålmaster uden brug af isolatorer.

Opmærksomheden henledes på, at der, når stålmaster er jordforbundne, kræves særlig påpasselighed fra ledningsmontørens side ved arbejder på anlægget under spænding.

§ 10

Prøvning af glødelamper og sikringer

10.1 Almindeligt.

10.1.1 Bestemmelserne gælder for sådanne apparater, som f. eks. hos forhandlere benyttes til prøvning af glødelamper og sikringer.

10.2 Udførelse.

10.2.1 Bestemmelserne om berøringsbeskyttelse ved lampeholdere og sikringsholdere kræves ikke overholdt for de dele af prøveapparater, som glødelamper eller sikringer bringes i kontakt med under prøvningen, forudsat apparatet enten er fast tilsluttet og er udstyret med fjedrende trykknapafbryder i den spændingsførende leder, eller er udstyret med en på- eller indbygget transformer, der i elektrisk henseende adskiller prøvekredsløbet fra installationen.

Apparater uden transformer som ovenfor nævnt skal ved klemmerne have mærkning for fase (pol) og nul og skal desuden have mærkningen: Kun for fast tilslutning.

§ 11

Anlæg for automobiler o.l.

1979-10-01

Er udgået.

Bestemmelser for bilmotorvarmere og separate kupeavarmere er fastsat i afsnit 111 DC og 111 DD.

§ 12

Maskiner og maskinanlæg

1986-10-01

§§ 12.1, 12.2 og 12.3 Er udgået.

Se afsnit 15-1.

§ 13

Elevatorinstallationer

1984-04-01

Arbejdstilsynet kræver, at eftersyn af og arbejder på elevatorinstallationer og installationer i eksisterende elevatormaskinrum og elevatorskakter kun må foretages af en af Arbejdstilsynet anerkendt sagkyndig eller under tilsyn af en sådan sagkyndig.

13.1 Specialmateriel.

13.1.1 Specialmateriel for elevatorinstallationers styringsanlæg (herunder særlig dørkontakter) skal, såfremt det ikke er i fuldt berøringsbeskyttet udførelse, anvendes ved nedsat spænding (maksimalt 65 V) eller anbringes mindst 1,9 m over gulv.

1984-04-01

Undtagelse Er udgået.

§ 14

Installationer i fælles adgangsveje

Tvivlsspørgsmål angående klassificering af områder som fælles adgangsveje afgøres af bygningsmyndighederne.

14.1 Almindeligt.

14.1.1 I fælles adgangsveje skal lysinstallationen forsynes over særlige grupper, der kun omfatter den pågældende belysning.

1981-07-01

Lampestederne skal fordeles skiftevis på mindst to grupper, og en eventuel styrestrøm skal tilsluttes en selvstændig gruppe. Anvendes trykkontakter, skal hver trykkontakt kunne tænde samtlige lamper.

En tre- eller firleder lysgruppe kan ligestilles med to eller tre grupper i denne henseende, når den er overstrømsbeskyttet med smeltesikringer alene.

I fælles adgangsveje, uden dagslys skal belysningen i indgangspartiet være stedsebrændende. Såfremt der i indgangspartiet er dagslys, skal belysningen være tændt i lygtetændingstiden.

1978-10-01

14.2 Monteringsmateriel.

14.2.1 Målere, gruppeafbrydere, trappeautomater, kontakture m.m. skal have kapsling af ubrændbart materiale eller være monteret i kasse af ubrændbart materiale.

Ved et ubrændbart materiale forstås et materiale, som opfylder klassifikationskravene i DS 1057.

1981-07-01

14.2.2 Trappeautomaterne skal kunne repetere i hele sidste halvdel af brændeperioden.

14.2.3 Trykkontakter i trapperum skal anbringes ved indgangsdøren, på hver hovedrepos, samt ved eventuelle elevatordøre, og de skal være forsynet med ledelys, der tydeligt markerer trykkontakternes placering, når lyset er slukket.

Desuden skal der være trykkontakter i de enkelte lejligheder.

Trykkontakterne bør placeres ca. 1 m over færdigt gulv og på en sådan måde, at de ses umiddelbart af ikke stedkendte personer.

1987-04-01

Undtagelse:

I ejendomme, opført før 1. juli 1981, kan trykkontakterne i de enkelte lejligheder udelades.

§ 15

Generatoranlæg i lavspændingsinstallationer

1977-04-01

15.1 Almindeligt.

15.1.1 Bestemmelserne gælder for generatoranlæg i lavspændingsinstallationer, herunder nødforsyningsanlæg med akkumulatorer o.l. med mærkeeffekt under 500 kW, der tjener til strømforsyning af en installation.

Undtagelse:

Sådanne generatoranlæg, hvis drift varetages af en person, der enten er berettiget til eller har opnået Elektricitetsrådets godkendelse som driftleder, kan udføres efter bestemmelserne i afsnit 2 og 4.

1988-04-01

Angående driftslederes kvalifikationer, se afsnit 5-1, § 3.2.

1977-04-01

Angående bestemmelser for generatoranlæg for 500 kW og derover, se afsnit 2 og 4.

15.2 Driftsmæssig jordforbindelse.

15.2.1 Generatoranlæg i lavspændingsinstallationer skal udføres med driftsmæssig jordforbindelse.

Undtagelse:

Udeladelse af driftsmæssig jordforbindelse og anvendelse af isoleret system tillades, forudsat

- at der ikke i den tilsluttede installation findes ekstrabeskyttelse udført ved nulling, jording, fejlstrøms- eller fejlspændingsafbryder, og

- at der i overensstemmelse med bestemmelserne i reglementets afsnit 10, § 15, udføres ledende forbindelse mellem generatorens metalliske stel og udvendige metaldele på samtlige tilsluttede brugsgenstande. som ikke er ekstrabeskyttet ved ekstra isolation (klasse II) eller sikkerhedsspænding (klasse III).

Ved isoleret system forstås et system, hvori der ikke forekommer anden driftsmæssig jordforbindelse end over meget store impedanser, f.eks. spændingstransformere. Dette indebærer, at generatorens strømkreds ikke må forbindes til f.eks. steldele.

15.2.2 Som driftsmæssig jordforbindelse for et generatoranlæg skal anvendes separat jordelektrode. Det er dog tilladt at anvende en transformerstations jordingsanlæg for driftsmæssig jordforbindelse i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4, § 4.2.1.

15.2.3 Overgangsmodstanden for en driftsmæssig jordforbindelse må højst være 10 ohm.

For driftsmæssige jordforbindelser i lavspændingsinstallationer, hvor nulling er anvendt, må den resulterende overgangsmodstand mellem nullederen og neutral jord målt ved generatoranlægget højst være 2 ohm.

Undtagelse:

Driftsmæssig jordforbindelse kan udføres med en overgangsmodstand til jord større end 10 ohm, dog ikke over 100 ohm, såfremt

enten den tilsluttede installation er ekstrabeskyttet ved HFI-afbryder ved generatoren,

eller ekstrabeskyttelse i den tilsluttede installation er udført med HFI-afbryder.

15.3 Jordledninger og jordelektroder.

15.3.1 Jordelektroder skal udføres som stang-, bånd- eller trådelektroder efter bestemmelserne herom i afsnit 10, § 16.

15.3.2 De i driftsmæssige jordforbindelser indgående ledninger skal være af et sådant materiale og have sådanne dimensioner, at de har fornøden ledningsevne og korrosionsbestandighed. Jordledninger med mindre dimension end 10 mm2 skal være isolerede.

15.3.3 En jordledning skal mindst have samme ledningsevne som nullederen, hvor en sådan findes. Hvor der ikke findes nulleder, skal jordlederen mindst have samme ledningsevne som en faseleder. Jordledere af kobber må ikke have mindre tværsnit end 25 mm2.

15.3.4 Jordledninger og jordelektroder, der forbindes i jorden, skal være af samme materiale, medmindre forbindelsen på betryggende måde beskyttes mod fugtighed.

15.4 Nulling.

15.4.1 Hvor nulling anvendes i en installation, skal generatoranlæggets driftsmæssige jordforbindelse opfylde bestemmelserne i afsnit 4, § 10, om nulsikre lavspændingsanlæg.

1983-07-01

15.5 Afbrydere.

1984-10-01

Hvis en installation både kan forsynes fra en generator og fra et forsyningsnet, skal der findes en afbryder eller omskifter, der sikrer, at installationens forbindelse med forsyningsnettet, herunder nullederen, er afbrudt, når generatoren er forbundet med installationen.

1983-07-01

Undtagelse:

Hvor nulling anvendes i installationen, må nullederen ikke afbrydes.

1979-10-01

§ 16

Installationer i campingvogne

16.1 Almindeligt.

16.1.1 Bestemmelserne gælder for nettilsluttede elektriske installationer i campingvogne.

Til campingvogne henregnes køretøjer, der opfylder justitsministeriets bestemmelser vedrørende indregistrering af campingvogne.

For campingvogne, der ikke kan indregistreres, og beboelsesvogne gælder reglementets almindelige bestemmelser i den udstrækning, de kan finde anvendelse.

16.2 Tilslutningsmateriel.

16.2.1 Tilledningen mellem campingvogn og stikkontakten i den faste installation skal være treleder (incl. beskyttelseslederen) svær polychloroprene kappeledning, type H07RN-F med mindst 1,5 mm2 ledertværsnit. Ledningen skal være aftagelig fra campingvognen og være forsynet med topolet stikprop med jordkontakt for tilslutning til en stikkontakt i den faste installation samt med apparatkontakt med jordkontakt for tilslutning til et på campingvognen anbragt apparatindtag med jordkontakt (se § 16.3.1).

16.3 Udførelse.

16.3.1 Tilslutningen til campingvognen skal ske ved hjælp af et apparatindtag med jordkontakt i overensstemmelse med afsnit 117, normblad II, med følgende data:

 

    Mærkespænding       250 V vekselstrøm 

    Mærkestrøm         16 A 

    Antal poler         2 P + jordtegn 

    Kapslingsklasse   Sænktæt, IP X4 

    Driftsspænding      220 V vekselstrøm 

Apparatindtaget må ikke anvendes for ekstra lav spænding (f.eks. 6 V, 12 V, 24 V).

Apparatindtagets placering skal være sådan, at det bliver udsat for mindst mulig påvirkning, f.eks. fra stenslag o.l.

16.3.2 Installationen skal udføres således, at ledningerne er beskyttet mod beskadigelse på grund af campingvognens bevægelser.

16.3.3 Installationen skal være forsynet med sikringer eller tilsvarende overstrømsbeskyttelse med højst 10 A mærkestrøm placeret i campingvognen. Overstrømsbeskyttelsen skal findes i såvel faseleder som nulleder.

16.3.4 Alle ydre steldele hørende til installationen skal være forbundet til anlæggets beskyttelsesleder, og alle stikkontakter skal være forsynet med en jordkontakt.

16.3.5 Campingvognens stel skal ved sikringstavlen forbindes til anlæggets beskyttelsesleder med en kobberleder med mindst 4 mm2 ledertværsnit.

Forbindelsen skal være udført på betryggende måde, og den anvendte tilslutningsklemme skal være let tilgængelig for kontrol.

Tilslutningsklemmen for jordforbindelse bør beskyttes mod stenslag, vejsalt o.l.

16.4 Ledninger.

16.4.1 Ledninger hørende til systemer med en driftsspænding på 220 V skal fremføres helt adskilt fra ledninger for ekstra lav spænding (f.eks. 6 V, 12 V, 24 V) og skal anbringes på en sådan måde, at der ikke er nogen risiko for berøring mellem ledninger hørende til de to driftsspændinger.

Dette forhindrer ikke brug af elektrisk materiel, der er særligt konstrueret for drift ved begge de ovenfor nævnte driftsspændinger.

16.4.2 Som fast oplagt ledning i vognens installation skal anvendes

1981-04-02

- enten plastinstallationskabel,

- eller gummiisoleret kappeledning mindst svarende til H05 RR-F,

- eller plastisoleret kappeledning mindst svarende til H05 VV-F.

Ledertværsnittet skal være mindst 1,5 mm2,

1979-10-01

Ledningerne skal være omhyggeligt fastgjort med klemmer e.l. Ledninger med blykappe må ikke anvendes i installationen.

Forbudet mod anvendelse af ledninger med blykappe skyldes, at blykappen kan ødelægges ved vibrationer.

16.5 Opslag.

16.5.1 Ved sikringerne (overstrømsbeskyttelsen) i campingvognen skal der findes et tydeligt og holdbart skilt med oplysninger om den spænding, strømart og frekvens, som installationen er beregnet for. På skiltet skal der endvidere findes oplysning fra importøren eller fabrikanten i overensstemmelse med følgende:

Den elektriske installation er udført efter bestemmelserne i (land) og modificeret i overensstemmelse med de fælles nordiske bestemmelser. Sted, dato - importørens eller fabrikantens navn.

1981-07-01

§ 17

Installationer i møbler

17.1 Almindeligt.

17.1.1 Bestemmelserne gælder for installationer i møbler og lignende inventar.

Til møbler henregnes borde og senge (almindelige) samt skabe og andet inventar til opbevaring eller udstilling af genstande. Skabe. borde o.l der er udført som faste bygningsdele, henregnes ikke til møbler. Brugsgenstande, der hører under gyldighedsområder for afdeling C, henregnes ikke til møbler.

Tilledning til en enkelt brugsgenstand i et møbel kræves ikke udført som installation i møbler.

17.2 Ledninger.

17.2.1 Forbindelsesledninger mellem bygningens faste installation og installationen i møbler skal udføres som

- enten gummiisoleret kappeledning mindst svarende til H05 RR-F,

- eller plastisoleret kappeledning mindst svarende til H05 VV-F.

Forbindelsen til bygningens faste installation kan udføres som fast tilslutning eller som stikkontakttilslutning.

17.2.2 For den interne installation i møbler skal anvendes

- enten tilladte installationsmåder efter afsnit 6,

Se også § 17.2.3.

- eller gummiisoleret kappeledning mindst svarende til H05 RR-F,

- eller plastisoleret kappeledning mindst svarende til H05 VV-F.

17.2.3 Ledninger, der kan blive udsat for bevægelse, skal være bøjelige.

17.2.4 Ledertværsnittet for forbindelsesledninger efter § 17.2.1 og for installationsledninger efter § 17.2.2 skal mindst være 1,5 mm2 Cu.

Undtagelse:

Når ledningslængden fra bygningens faste installation til den fjerneste brugsgenstand i møblet ikke overstiger 10 m, og der ikke findes stikkontakter i møblet, skal ledertværsnittet mindst være 0,75 mm2 Cu.

17.2.5 Ledningernes strømværdi og deres overstrømsbeskyttelse skal være i overensstemmelse med bestemmelserne for ledninger i fast installation i afsnit 6.

Ledninger med tværsnitsareal 0,75 og 1,0 mm2 Cu kan beskyttes med højst 10 A sikringer.

17.2.6 Ledninger for installation i møbler skal enten være fast oplagt eller være fremført gennem dertil egnede hulrum.

Ved fremføring gennem hulrum skal ledninger være aflastet for træk både ved indføringssted og ved brugsgenstand eller monteringsmateriel.

17.2.7 Ledninger skal fremføres på en sådan måde, at de ikke bliver klemt eller beskadiget af skarpe kanter eller bevægelige dele.

17.3 Monteringsmateriel.

17.3.1 Indbyggede eller påbyggede stikkontakter skal være for fast installation og

- enten være udført med høj krave efter bestemmelserne i afsnit 107, og der kræves i så fald ikke foransiddende afbryder.

- eller 16 eller 32 A industristikkontakter efter afsnit 117,

- eller udført med umiddelbart foransiddende afbryder, som skal bryde alle elførende ledere, herunder en eventuel nulleder, samtidig.

Hvor der kræves afbryder, gælder kravet om afbrydning også en eventuel nulleder i strømkredse, der er overstrømsbeskyttet efter reglerne for beskyttelse af maksimalt 1.5 mm2 Cu-leder.

17.3.2 Bøjelige ledninger må ikke tilsluttes skrueløse klemmer, medmindre klemmerne er konstrueret til formålet.

17.4 Brugsgenstande.

17.4.1 Brugsgenstande skal anbringes således, at de heller ikke under ugunstige forhold forårsager for høje temperaturer.

17.4.2 Hvor et skab e.l. er således indrettet, at der er risiko for, at letantændelige stoffer, f.eks. sengetøj, kommer nær et belysningsarmatur, når skabet lukkes, skal der anbringes en afbryder, der automatisk afbryder armaturet, når skabet lukkes.

1986-01-01

§ 18

Anlæg til elektrisk bedøvning af svin

18.1 Almindeligt.

18.1.1 Bestemmelserne gælder for manuelt betjente anlæg til elektrisk bedøvning af svin.

Veterinærdirektoratet og arbejdstilsynet stiller yderligere krav i forbindelse med elektrisk bedøvning af svin.

18.2 Anvendelse.

18.2.1 I våde områder kan anlæg i stænktæt udførelse anvendes, forudsat at de er anbragt i mindst 1,5 m højde, og forudsat at anlægget ved arbejdets ophør flyttes til et almindeligt tørt område.

18.2.2 Bedøvningsanlæg skal være forsynet med nøglebetjent afbryder, der sikrer, at der ikke kan føres spænding til bedøvningstangen, når nøglen er fjernet.

For fast installerede anlæg kan denne afbryder være anbragt i den faste installation.

18.2.3 Operatøren skal fjerne afbryderens nøgle, når anlægget forlades.

18.2.4 Elektrisk bedøvning må kun udføres af personer, der er grundigt instrueret i bedøvningsanlæggets funktion og gjort bekendt med de særlige farer, der er ved denne anvendelse af elektricitet.

18.2.5 Operatøren skal bære passende isolerende beklædning.

18.2.6 Anlæg til elektrisk bedøvning af svin må ikke anvendes i forbindelse med hjemmeslagtning og må ikke installeres i mobile slagterivogne.

18.2.7 Anlægget skal efterses mindst een gang om året af en sagkyndig. Funktionen, isolationens tilstand og overvågningssystemets funktion skal kontrolleres.

Bilag 1

1978-10-01

Bilaget er udgået.

 

 Stikordsregister 

 Advarselsopslag vedrørende strålevarmeanlæg      § 2.10 

 Afgreningsstikpropper i midlertidige installationer  § 7.6.4 

 Akkumulatorer, opladning af              § 8 § 12.1.1 

 Almindelige tørre lokaliteter, strålevarmeanlæg i   § 2.2.2 

 Anlæg for automobiler o.l.              § 11 

 Anlæg til elektrisk bedøvning af svin         § 18 

 Arbejdsmaskiner, større                § 12.1.1 

 Automatsvejseanlæg                  § 4.7.1 

 Automobiler o.l. anlæg for              § 11 

 Badelokaliteter, strålevarmeanlæg i          § 2.2.2 

 Beboelsesvogne                    § 16.1.1 

 Blæsermotorer (for korntørringsanlæg)         § 5.2.1 

 Borde                         § 17.1.1 

 Brandfarlige områder, strålevarmeanlæg i       § 2.2.2 

 Byggepladsarrangementer                § 7.6.3 

 Byggepladser                     § 7.1.1 § 

  7.3.1 

 Campingvogne, installationer i            § 16 

 Dørkontakter til elevatorer              § 13 

 Elektrodeholdere                   § 4.6 

 Elevatorer                      § 12.1.1 

 Elevatorinstallationer                § 13 

 Ensretteranlæg                    § 12.1.1 

 Fasevendere på byggepladser              § 7.6.5 

 Fejlstrømsafbrydere i midlertidige installationer   § 7.6.2 § 

  7.6.3 

 Foderstoflagre                    § 12.1.1 

 Forsamlingslokaler, strålevarmeanlæg i        § 2.2.2 

 Frørenserier                     § 12.2.1 

 Fælles adgangsveje, installationer i         § 14 

 Gade- og vejbelysningsinstallationer         § 9 

 Garager og bilværksteder, strålevarmeanlæg i     § 2.2.2 

 Generatoranlæg i lavspændingsinstallationer      § 15 

 Glødelamper, prøvning af               § 10 

 Gnaverangreb af kabler på maskiner          § 12.2.1 

 Gyldighedsområde                   § 1.1 

 Håndværktøjer                     § 12.1.1 

 Husholdningsapparater                 § 12.1.1 

 Hærde- og keramikovne til industribrug        § 12.1.1 

 Idrætspladser, belysningsanlæg på           § 9.1.1 

 Illumination, midlertidig               § 7.1.1 § 

  7.5.1 

 Indregistrering af campingvogne            § 16.1.1 

 Installationer i campingvogne             § 16 

 Installationer i fælles adgangsveje          § 14 

 Installationer i møbler                § 17 

 Isolationsmodstand, strålevarmeanlægs         § 2.8.1 

 Juleillumination                   § 7.1.1 

 Keramikovne til industribrug             § 12.1.1 

 Kirker, strålevarmeanlæg i              § 2.5.2 

 Korn- og foderstoflagre                § 12.2.1 

 Korntørringsanlæg                   § 5 § 12.2.1 

 Kraner                        § 12.1.1 

 Landbrugets driftsbygninger              § 12.2.1 

 Ledninger med blykappe, campingvogne         § 16.4.2 

 Lysbuesvejsning, svejseanlæg til           § 4.1.1 

 Markeds- og forlystelsespladser            § 7.1.1 

 Maskiner og maskinanlæg                § 12 

 Midlertidige installationer              § 7 

 Modstandssvejsning                  § 4.3.1 

 Møbler, installationer i               § 17 

 Møllerier                       § 12.2.1 

 Nærings- og nydelsesmiddelindustri, maskiner til   § 12.1-1 

 Nødbelysning                     § 6 

 Nød- og panikbelysning samt varslingsanlæg      § 6 

 Nøgleafbryder                     § 4.9.1 

 Offentlige gader og veje, belysningsanlæg på     § 9.1.1 

 Opladning af akkumulatorer              § 8 

 Overfladebehandling, anlæg til            § 12.1.1 

 Panikbelysning                    § 6 

 Papirindustri, maskiner til              § 12.1.1 

 Parker, belysningsanlæg i               § 9.1.1 

 Plasmaanlæg                      § 4.9 

 Polermaskiner                     § 12.1.1 

 Private gader og veje, belysningsanlæg på       § 9.1.1 

 Prøvning af glødelamper og sikringer         § 10 

 Pulsationsanlæg                    § 4.2.6 

 Renserimaskiner                    § 12.1.1 

 Ripplespænding                    § 4.2.6 

 Rumopvarmning, anlæg til               § 2.1.1 

 Senge                         § 17.1.1 

 Sikkerhedslamper                   § 6.4.2 

 Sikringer, prøvning af                § 10 

 Skibsværfter, svejseanlæg på             § 4.4.4 

 Skilt, campingvogne                  § 16.5.1 

 Slibemaskiner                     § 12.1.1 

 Sprøjtestøbeanlæg                   § 12.1.1 

 Stenslag, campingvogne                § 16.3.5 

 Strålevarmeanlæg                   § 2 

 Støbeanlæg                      § 12.1.1 

 Svejseanlæg                      § 4 

 Svejsaapparater                    § 12.1.1 

 Svejseomformere                    § 4.2.2 

 Svejsestrømkredse                   § 4.4 

 Svejsetransformere                  § 4.2.1 § 

  4.2.4 § 4.2.5 

 Svejsning under særlige arbejdsforhold        § 4.8 

 Svinebedøvningsanlæg                 § 18 

 Tavlers tilgængelighed for betjening         § 12.2.1 

 Tokredssikring                    § 4.8.6 

 Tomgangsspænding (svejseanlæg)            § 4.2.6 § 

  4.2.7 

 Transportanlæg                    § 12.1.1 

 Trappeautomater                    § 14.2.2 

 Trykkerimaskiner                   § 12.1.1 

 Udstillinger, midlertidige              § 7.1.1 § 

  7.3.1 

 Universallampeholdere                 § 7.6.4 

 Varmekabelanlæg                    § 3 

 Varslingsanlæg                    § 6 

 Vaskerimaskiner                    § 12.1.1 

 Vejbelysningsinstallationer              § 9 

 Vejsalt, campingvogne                 § 16.3.5 

 Vibrationer, campingvogne               § 16.4.2 

Redaktionel note
 • skrives 'stærkstrømsreglement*'
 • foretage følgende søgning: I feltet "Forskriftens titel"
 • flere dokumenter i Retsinformation. Hele reglementet findes ved at
 • (* 1) Stærkstrømsreglementet er på grund af dets størrelse opdelt i
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun året for underskrivelsen er kendt.