Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om hjemflytningstillæg (* 1) (* 2)


Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes Centralorganisation (tjenestemandsudvalget) og Tjenestemænds og Overenskomstansattes Kartel har indgået vedhæftede aftale af 29. september 1992 om hjemflytningstillæg, der træder i stedet for aftale af 30. juni 1986 om ydelse af hjemflytningstillæg ved hjemkaldelse fra tjeneste i udlandet.(* 3)

Aftalen har virkning fra 1. april 1992.

Der er enighed mellem aftalens parter om, at par, der har levet sammen mindst 1 år, sidestilles med samlevende ægtefæller, og at der i disse tilfælde kan udbetales hjemflytningstillæg efter reglerne for forsørgere. Samlivet kan kræves dokumenteret ved attest fra folkeregisteret eller på anden måde.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 14. juli 1986 om ydelse af hjemflytningstillæg ved hjemkaldelse fra tjeneste i udlandet (LP. nr. 131/86).

Nærmere vejledning om aftalen vil findes i kapitel 23 i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning (PAV).

Finansministeriet

Administrations- og Personaledepartementet

Den 30. oktober 1992

P.M.V.

E.B.

Pernille Bock

AFTALE OM HJEMFLYTNINGSTILLÆG PR. 1. APRIL 1992

I henhold til § 45, stk. 2, i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken (tjenestemandsloven) fastsættes følgende:

§ 1. Når en ansat hjemkaldes efter at have været udsendt til tjeneste i udlandet for en fastlagt periode af mindst 1 års varighed, ydes hjemflytningstillæg.

§ 2. Hjemflytningstillæg udgør højst:

Skalatrin 44 og højere 83.260 kr.

Skalatrin 32-43 66.550 kr.

Skalatrin 31 og lavere 49.850 kr.

Stk. 2. For ikke-forsørgere udgør hjemflytningstillæg højst 3/4 af det i stk. 1 anførte beløb.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte beløb reguleres pr. 1. januar hvert år på grundlag af den årlige procentvise ændring i det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks for september måned og afrundes til et tal deleligt med 10.

Stk. 4. De i stk. 1 nævnte beløb svarer til nettoprisindeks 278,8 (januar 1992).

§ 3. Hjemflytningstillæg udbetales med 1/36 af det i § 2 anførte beløb for hver måned den ansatte har været udsendt, dog mindst med et beløb, der svarer til den fastlagte udsendelsesperiode, og højst med det i § 2 anførte beløb, jf. dog § 4, stk. 3.

Stk. 2. Hjemflytningstillæg beregnes efter det skalatrin, som den ansatte er aflønnet på ved hjemkaldelsen.

§ 4. Hjemkaldes den ansatte på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller af anden utilregnelig grund, herunder som følge af afsked med rådighedsløn eller ventepenge, ydes hjemflytningstillæg som angivet i § 3.

Stk. 2. Hjemkaldes den ansatte som følge af afsked på grund af alder eller afsked på grund af overgang til anden tjeneste i staten, ydes hjemflytningstillæg som angivet i § 3.

Stk. 3. Hjemkaldes en ansat i øvrigt fra sin tjeneste i udlandet af en årsag, der kan tilregnes den pågældende, afgør vedkommende minister, om og i hvilket omfang der vil kunne ydes hjemflytningstillæg.

§ 5. Afgår en ansat ved døden under tjeneste i udlandet, kan det hjemflytningstillæg, som vedkommende kunne have fået udbetalt i henhold til §§ 1-3, udbetales til den efterlevende ægtefælle, samlever eller børnepensionsberettigede børn.

§ 6. Denne aftale har virkning fra den 1. april 1992.

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 30. juni 1986 om ydelse af hjemflytningstillæg ved hjemkaldelse fra tjeneste i udlandet.

København, den 29. september 1992

 

 Statsansattes Kartel      Finansministeriet 

 Ove Hygum/Johan Overgaard   P.M.V. 

                 E.B. 

 Statstjenestemændenes      Peter Friis 

 Centralorganisation II 

 Bjørn Wikkelsøe 

 Akademikernes 

 Centralorganisation 

 (tjenestemandsudvalget) 

 Alex Nielsen 

 Tjenestemænds og 

 Overenskomstansattes Kartel 

 Finn Busse Jensen 

Redaktionel note
 • (* 3) Forefindes i Retsinformation.
 • (* 2) Optaget i Personaleadministrativ vejledning kap. 23.
 • (* 1) Udsendt som APD nr. 112/92.