Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om konvention mellem Danmark og Schweiz om social sikring


Indhold Pkt.

Indledning 1.

AFSNIT 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER - DEFINITIONER

KONVENTIONENS AFSNIT I

Definitioner - Konventionens art. 1 2.

Område - Konventionens art. 1, stk. 1, bogstav a), og art. 2 3.

Lovgivning - Konventionens art. 1, bogstav b) 4.

Institution - Konventionens art. 1, bogstav d) 5.

Forsikringstid - Konventionens art. 1, bogstav e) 6.

Bopæl mv. - Konventionens art. 1, bogstav f) 7.

Arbejdstager - Konventionens art. 1, bogstav g) 8.

Selvstændig erhvervsdrivende - Konventionens art. 1, bogstav h) 9.

Flygtninge og statsløse personer - Konventionens art. 1, bogstav i) og j) 10.

Den lovgivning der er omfattet af konventionen Konventionens art. 3 11.

Personkreds - Konventionens art. 4 12.

Danske og schweiziske statsborgere - Konventionens art. 4, bogstav a) 13.

Flygtninge og statsløse personer - Konventionens art. 4, bogstav b) 14.

Statsborgere i tredjelande omfattet af dansk eller schweizisk lovgivning - Konventionens art. 4, bogstav c) 15.

Ligebehandling - Konventionens art. 5 16.

Eksport af pensioner - Konventionens art. 6 17.

AFSNIT 2 HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE

KONVENTIONENS AFSNIT II

Lovvalgsregler 18.

Hovedregel

Bopæl og beskæftigelse - Konventionens art. 7 19.

Undtagelser

Udsendte arbejdstagere - Konventionens art. 8, stk. 1 20.

Forlængelse af udsendelsen - Konventionens art. 8, stk. 1 21.

Transportarbejdere - Konventionens art. 8, stk. 2 22.

Offentligt ansatte - Konventionens art. 8, stk. 3 23.

Udsendte diplomater - Konventionens art. 9, stk. 1, bogstav a)og art. 9, stk. 2, bogstav a) 24.

Lokalt ansatte - Konventionens art. 9, stk. 1, bogstav b), c), og d), og art. 9, stk. 2, bogstav b), og c) 25.

Ansatte ved tredjelandes repræsentationer i Schweiz - Konventionens art. 9a 26.

Søfolk mfl. - Konventionens art. 10 27.

Aftaler - Konventionens art. 11 28.

Familiemedlemmer - Konventionens art. 11a 29.

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DE ENKELTE YDELSER - KONVENTIONENS AFSNIT III

Indledning 30.

AFSNIT 3 YDELSER VED INVALIDITET, ALDERDOM OG DØD (PENSIONER) - KONVENTIONENS AFSNIT III, FØRSTE KAPITEL 31.

Ydelser efter dansk lovgivning

Folkepension til schweiziske statsborgere med bopæl i Danmark - Konventionens art. 5 32.

Førtidspension til schweiziske statsborgere med bopæl i Danmark - konventionens art. 16 33.

Folke- og førtidspension til schweiziske statsborgere med bopæl i Schweiz eller i et andet EØS-land Konventionens art. 17 34.

Danske statsborgere med bopæl i Schweiz Konventionens art. 6, stk. 1 35.

Flygtninge og statsløse personer Konventionens art. 6, stk. 1 36.

Størrelsen af dansk pension, der udbetales til personer, der bor udenfor Danmark - Konventionens art. 6, stk. 1 37.

Opgørelse af beskæftigelsesperioder - Konventionens art. 18 38.

Forholdet til pensionslovens § 8 - Konventionens art. 20 39.

Bopælsperioder før 1. april 1957 - Slutprotokollens punkt 10 40.

Særlige regler for beregning af dansk pension

Slutprotokollens punkt 5 41.

Ydelser efter lov om ATP - Slutprotokollens punkt 11 42.

BEHANDLING AF ANSØGNING OM PENSION

Ansøgning om schweizisk pension fra en dansk statsborger, der bor i Danmark - Administrativ aftale art. 5 - 8 43.

Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Schweiz

Administrativ aftale art. 9 - 13 44.

Ansøgning om dansk pension fra en schweizisk statsborger, der bor i et andet EØS-land 45.

AFSNIT 4 YDELSER VED ARBEJDSSKADE OG ERHVERVSSYGDOMME MV. - KONVENTIONENS AFSNIT III, ANDET KAPITEL

Generelle regler 46.

Ansøgning og klage 47.

Sygdomsbehandling i anledning af arbejdsskade

Konventionens art. 22, stk. 1, og art. 24 48.

Flytning - Konventionens art. 22, stk. 2 49.

Proteser mv. - Konventionens art. 22, stk. 4 50.

Ulykkkestilfælde uden forbindelse med arbejde

Slutprotokollens punkt 1 51.

AFSNIT 5 FAMILIEYDELSER - KONVENTIONENS AFSNIT III, TREDJE KAPITEL

Børnefamilieydelse, ordinært og ekstra børnetilskud

Konventionens art. 5 52.

Særligt børnetilskud - Konventionens art. 27 53.

Ophold i andet land end beskæftigelseslandet mv. 54.

AFSNIT 6 YDELSER VED SYGDOM OG MODERSKAB - KONVENTIONENS AFSNT III, FJERDE KAPITEL

Naturalydelser - Konventionens art. 29 55.

Kontantydelser - Konventionens art. 28 og 29 56.

Udbetaling af dagpenge til personer med bopæl eller ophold i Schweiz 57.

AFSNIT 7 FORSKELLIGE BESTEMMELSER - KONVENTIONENS AFSNIT IV

Gensidig administrativ bistand - Konventionens art. 31 58.

Lægelig og administrativ kontrol 59.

Indgivelse af ansøgning og klage mv. - Konventionens art. 34 60.

Udbetaling af ydelser - Konventionens art. 35 61.

Oplysningspligt 62.

Tilbageholdelse af ydelser - Konventionens art. 36 63.

Administration og klageadgang 64.

AFSNIT 8 OVERGANGS- OG SLUTBESTEMMELSER - KONVENTIONENS AFSNIT V

Overgangsbestemmelser - Konventionens art. 38

Anden tillægskonventions art. 3

Perioder tilbagelagt før konventionens ikrafttræden mv. 65.

Fornyet fastsættelse af ydelser 66.

Gyldighed og opsigelse 67.

BILAG

Bilag 1 Sammenskrivning af konvention af 5. januar 1983 med tilhørende Slutprotokol, første tillægskonvention af 18. september 1985 og anden tillægskonvention af 11. april 1996 (* 2)

Bilag 2 Sammenskrivning af administrativ aftale af 10. november 1983 , første tillægsaftale af 25. november 1986 og anden tillægsaftale af 16. marts 1998 (* 2)

Bilag 3 Blanketoversigt (* 2)

Indledning

1. Der er den 11. april 1996 indgået anden tillægskonvention til konventionen om social sikring mellem Danmark og Schweiz. Den anden tillægskonventionen trådte i kraft den 1. oktober 1997.

Konventionen mellem Danmark og Schweiz består herefter af

- konvention af 5. januar 1983 med tilhørende Slutprotokol

- første tillægskonvention af 18. september 1985

- anden tillægskonvention af 11. april 1996

Konventionen sikrer fortsat, at danske og schweiziske statsborgere får samme rettigheder og pligter efter den lovgivning, som omfattes af konventionen, på lige vilkår i de to lande, med mindre andet bestemmes i særlige regler herom i konventionen.

Ved tillægskonventionen gives nu bedre muligheder for tilkendelse og udbetaling af pension, der er optjent ret til i de to lande, når der er bopæl i et af landene eller i et tredjeland, hvor EF-forordning nr. 1408/71 finder anvendelse, dvs. inden for EØS i øvrigt.

En sammenskrevet udgave af konventionen og de to tillægskonventioner er optrykt som bilag til vejledningen.

Der er til konventionen indgået anden tillægsaftale til administrativ aftale om gennemførelse af konventionen. Denne tillægsaftale træder i kraft samtidig med konventionen. En sammenskrevet udgave af administrativ aftale og første og anden tillægsaftale er optrykt som bilag.

De blanketter, der tidligere er udarbejdet og udsendt, skal fortsat anvendes ved administration af konventionen. En oversigt over blanketterne er optrykt som bilag.

Denne vejledning erstatter Sikringsstyrelsens vejledning af 10. december 1986 om konventionen mellem Danmark og Schweiz om social sikring.

AFSNIT 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER - DEFINITIONER

KONVENTIONENS AFSNIT I

Definitioner - Konventionens art. 1

2. I art. 1 er en række af de udtryk, der anvendes i konventionen, defineret. Når et udtryk er defineret i art. 1, medfører det, at udtrykket altid anvendes i netop denne betydning i konventionen, i den administrative aftale og i denne vejledning. Dette gælder også for udtryk, som i anden sammenhæng kan have en anden betydning.

Et udtryk, som ikke er defineret i konventionen, anvendes i den betydning, den lovgivning, der finder anvendelse, tillægger det.

Område - Konventionens art. 1, stk. 1, bogstav a), og art. 2

3. Efter konventionens art. 2 gælder konventionen for de to landes område.

Ved dansk område forstås efter konventionens art. 1, stk. 1, bogstav a), Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne.

Ved schweizisk område forstås Det Schweiziske Edsforbunds område.

Lovgivning - Konventionens art. 1, bogstav b)

4. Lovgivning betyder de love og administrative bestemmelser, der er specificeret i konventionens art. 3. Det betyder bl.a., at når det af konventionen fremgår, hvilket lands lovgivning, der skal anvendes i en given situation, er det udelukkende den lovgivning, der er nævnt i konventionens art. 3, der er tale om, ligesom konventionens øvrige bestemmelser kun anvendes på den nævnte lovgivning.

Om anden sociallovgivning, end den der nævnes i art. 3, skal anvendes afgøres efter bestemmelserne i den pågældende lovgivning.

Om den lovgivning, der er omfattet af konventionen, se pkt. 11.

Institution - Konventionens art. 1, bogstav d)

5. En institution er det organ eller den myndighed, der er ansvarlig for administration af den lovgivning, der er omfattet af konventionen.

Forsikringstid - Konventionens art. 1, bogstav e)

6. Som forsikringstid anses efter konventionen alle bidragsperioder, beskæftigelsesperioder eller bopælsperioder samt perioder, der defineres eller anerkendes som sådanne i den lovgivning, hvorefter de er tilbagelagt - herunder også perioder, der ligestilles med forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder i den pågældende lovgivning.

Bopæl mv. - Konventionens art. 1, bogstav f)

7. Efter konventionen betyder udtrykket »at bo« at have sædvanligt opholdssted, og udtrykket »bopæl« betyder sædvanligt opholdssted.

Ved udtrykket »fast bopæl« forstås i forhold til Schweiz, stedet hvor en person opholder sig med den hensigt at forblive der, og i forhold til Danmark lovligt etableret sædvanligt opholdssted.

Ved afgørelsen af, om en person har bopæl i Danmark, vil oplysninger om folkeregistertilmelding som oftest kunne lægges til grund. I tvivlstilfælde må der foretages en konkret bedømmelse. Ved bedømmelsen må bl.a. lægges vægt på, hvor den pågældende person og eventuel familie sædvanligvis opholder sig.

Arbejdstager - Konventionens art. 1, bogstav g)

8. Betydningen af udtrykket arbejdstager i relation til anvendelse af dansk lovgivning er fastlagt i art. 1, bogstav g).

For Danmarks vedkommende betyder udtrykket arbejdstager:

- for perioden indtil den 1. september 1977: en person, der som beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste, var omfattet af lovgivningen om arbejdsulykker og erhvervssygdomme

- for perioden efter den 1. september 1977: en person, der er beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste og er omfattet af ATP- loven.

Selvstændig erhvervsdrivende - Konventionens art. 1, bogstav h)

9. Udtrykket selvstændig erhvervsdrivende betyder i relation til Danmark enhver person, der har ret til ydelser i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel på grundlag af anden erhvervsindtægt end lønindtægt.

Flygtninge og statsløse personer - Konventionens art. 1, bogstav i) og j)

10. Udtrykket »flygtning« anvendes i den betydning, der er tillagt dette udtryk i konventionen af 28. juli 1951 og protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling. Udtrykket »statsløse« anvendes i den betydning, der er tillagt udtrykket i konventionen af 28. september 1954 om statsløse personers retsstilling.

Den lovgivning der er omfattet af konventionen - Konventionens art. 3

11. Konventionens regler skal udelukkende anvendes i forhold til de love, der er nævnt i konventionens art. 3. Rettigheder og pligter i forhold til de to landes øvrige sociale lovgivning - herunder den øvrige sociale sikringslovgivning - fastlægges ikke ved konventionen men alene efter reglerne i den nationale lovgivning. Det betyder, at konventionen fx ikke skal anvendes ved afgørelse af rettigheder og pligter efter lovgivning om arbejdsløshedsforsikring i de to lande.

Konventionen regulerer heller ikke forholdet til andre landes lovgivning.

Konventionen finder for Danmarks vedkommende anvendelse på lovgivningen om:

a. Offentlig sygesikring

b. Sygehusvæsenet

c. Svangerskabshygiejne og fødselshjælp

d. Dagpenge ved sygdom eller fødsel

e. Børnefamilieydelse og børnetilskud

f. Social pension

g. Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

h. Forsikring mod arbejdsskade

For Schweiz finder konventionen anvendelse på forbundslovgivningen i Schweiz om:

a. Alders- og efterladteforsikring

b. Invalideforsikring

c. Forsikring mod ulykker under arbejde og uden forbindelse med arbejde samt mod erhvervssygdomme

d. Familieydelser indenfor landbruget

e. Sygeforsikring

Konventionen gælder også for ny lovgivning, der ændrer eller supplerer den lovgivning, der er nævnt ovenfor.

Derimod gælder konventionen ikke for lovgivning om nye områder indenfor social sikring, med mindre dette aftales mellem landene.

Personkreds - konventionens art. 4

12. I konventionens art. 4 er nævnt de persongrupper, som konventionen gælder for. Det drejer sig om danske og schweiziske statsborgere og deres familiemedlemmer og efterladte, flygtninge og statsløse personer og deres familiemedlemmer og efterladte samt andre personer, der er omfattet af den danske eller schweiziske lovgivning, som omfattes af konventionen.

Der er forskel på, i hvilken udstrækning konventionen gælder for de enkelte persongrupper, se herom i pkt. 13 - 15.

Danske og schweiziske statsborgere - konventionens art. 4, bogstav a)

13. Konventionen gælder i sin helhed for personer, der er statsborgere i Danmark eller Schweiz.

Familiemedlemmer og efterladte til danske og schweiziske statsborgere er også omfattet af konventionen, uanset disse familiemedlemmers statsborgerskab, når det drejer sig om afledte rettigheder. Der er tale om afledte rettigheder, når der opnås ret til ydelser efter lovgivningen i kraft af status som familiemedlem til en dansk eller schweizisk statsborger.

Familiemedlemmers egne rettigheder, dvs. rettigheder som opnås uafhængigt af en eventuel status som familiemedlem til en anden person, afgøres på grundlag af de pågældendes egen status som enten dansk/schweizisk statsborger, flygtning eller statsløs (pkt. 14) eller tredjelands statsborger i øvrigt (pkt. 15).

Flygtninge og statsløse personer - konventionens art. 4, bogstav b)

14. Konventionen gælder også for flygtninge og statsløse, der har bopæl i et af de to lande.

Familiemedlemmer og efterladte til flygtninge og statsløse personer er også omfattet af konventionen, uanset disse familiemedlemmers statsborgerskab, når det drejer sig om afledte rettigheder, og når de pågældende har bopæl i et af de to lande. Der er tale om afledte rettigheder, når der opnås ret til ydelser efter lovgivningen i kraft af status som familiemedlem til en flygtning eller statsløs person.

Statsborgere i tredjelande omfattet af dansk eller schweizisk lovgivning - konventionens art. 4, bogstav c)

15. Desuden gælder visse af konventionens bestemmelser for alle personer uanset statsborgerskab, når disse personer er omfattet af et af landenes lovgivning. Det drejer sig om følgende bestemmelser:

- art. 7 - hovedreglen for hvilket lands lovgivning, der finder anvendelse (lovvalg)

- art. 8 - lovvalgsregler for udsendte arbejdstagere, internationale transportarbejdere og offentligt ansatte

- art. 9, stk. 1, bogstav d), og e) og art. 9a, stk. 2 - særlige lovvalgsregler mv. for tredjelandes borgere, som i Schweiz er beskæftiget ved en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation eller i privat tjeneste hos en dansk diplomat mv.

- art. 11 - aftale mellem landene om undtagelse fra lovvalgsreglerne

- art. 11a - lovvalgsregler for familiemedlemmer

- afsnit III, kapitel 2 - arbejdsulykker og erhvervssygdomme

- afsnit III, kapitel 4 - ydelser ved sygdom og moderskab

- afsnit IV - forskellige bestemmelser

- afsnit V - overgangs- og slutbestemmelser.

Ligebehandling - Konventionens art. 5

16. Som udgangspunkt gælder der efter konventionen et almindeligt princip om ligebehandling af statsborgere i de to lande ved anvendelse af den del af landenes lovgivning, som er omfattet af konventionen.

Ligebehandlingsreglen gælder også for de pågældende statsborgeres familiemedlemmer, i den udstrækning disse har afledte rettigheder fra en statsborger i et af de to lande. Se nærmere om afledte rettigheder i pkt. 13.

Derimod finder ligebehandlingsbestemmelsen i konventionen ikke anvendelse på de øvrige persongrupper, som omfattes af konventionen.

Visse af de særlige bestemmelser om de enkelte arter af ydelser fraviger det generelle princip om ligebehandling, se herom i afsnit 3 - 6 i vejledningen.

Eksport af pensioner - Konventionens art. 6

17. Danske og schweiziske statsborgere har som udgangspunkt ret til at få udbetalt den pension, der er optjent ret til i de to lande, - uden nogen reduktion - så længe de pågældende har bopæl i Schweiz, Danmark eller et EØS-land i øvrigt.

Flygtninge og statsløse har ret til at få udbetalt pension fra de to lande efter konventionen, så længe de har bopæl i Danmark eller Schweiz.

Der gælder dog visse indskrænkninger og særregler med hensyn til retten til pension, se nærmere herom i vejledningens afsnit 3.

Der er i artiklens stk. 2 og 3 taget forbehold for visse schweiziske pensionsydelser, som kun udbetales til danske statsborgere, så længe de bor i Schweiz.

AFSNIT 2

HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE - KONVENTIONENS

AFSNIT II

Lovvalgsregler

18. Konventionens afsnit II indeholder bestemmelser om, hvilken af de to landes lovgivning om social sikring en person skal være omfattet af i en given situation, de såkaldte lovvalgsregler.

Lovvalgsreglerne omfatter dels en hovedregel for, hvilket lands lovgivning der skal anvendes, dels undtagelser fra denne regel og særregler for visse persongrupper. De fleste af lovvalgsreglerne gælder også for tredjelandes borgere, se pkt. 15.

Lovvalget gælder kun for den lovgivning, der er omfattet af konventionen. For øvrig sociallovgivning er det reglerne i det enkelte lands nationale lovgivning, der er afgørende for, om en person er omfattet af den pågældende lov.

Reglerne om, hvilket lands lovgivning der skal anvendes, har kun betydning for afgørelsen af, hvorvidt en person skal henvises til at blive sikret efter det ene eller det andet lands lovgivning.

Når dette er afgjort, er det reglerne i det pågældende lands lovgivning, der er afgørende for, dels om en person kan eller skal tilsluttes sikringsordningerne i det pågældende land, og dels om der er ret til ydelser efter det pågældende lands lovgivning.

Hovedregel

Bopæl og beskæftigelse - Konventionens art. 7

19. Som hovedregel er en person omfattet af lovgivningen i det land, hvor pågældende opholder sig, dvs. har bopæl, eller har erhvervsmæssig beskæftigelse eller virksomhed.

Undtagelser

Udsendte arbejdstagere - Konventionens art. 8, stk. 1 - Administrativ aftales art. 3, stk. 1 - 3

20. Arbejdstagere, der af en arbejdsgiver med hjemsted i det ene af konventionslandene, bliver udsendt til midlertidigt at arbejde for arbejdsgiverens regning i det andet konventionsland, forbliver omfattet af lovgivningen i det land, hvor virksomheden har sit hjemsted, i indtil 2 år efter udsendelsen.

Til dokumentation af udsendelsesforholdet anvendes en blanket. For Danmarks vedkommende attesteres den af Den Sociale Sikringsstyrelse.

Den danske blanket forelægges af arbejdsgiverens repræsentant i Schweiz eller - hvis en sådan ikke findes - af arbejdsgiveren selv for de schweiziske sociale myndigheder.

En schweizisk blanket skal i Danmark forevises de sociale myndigheder i opholdskommunen og ATP.

Forlængelse af udsendelsen - Konventionens art. 8, stk. 1 - Administrativ aftales art. 3, stk. 4

21. Hvis varigheden af det arbejde, som en arbejdstager er udsendt til at varetage, kommer til at overstige 2 år, kan landenes myndigheder undtagelsesvis aftale, at arbejdstageren forbliver omfattet af udsenderlandets lovgivning i et længere tidsrum end 2 år. Det vil typisk dreje sig om den periode, der vil forløbe, indtil arbejdet er afsluttet.

Ansøgning om at forblive omfattet af dansk lovgivning ved forlængelse af en udsendelsesperiode indgives til Den Sociale Sikringsstyrelse. Ansøgningen skal indgives inden udløbet af den oprindelige udsendelsesperiode på 2 år.

Den Sociale Sikringsstyrelse indgår herefter aftale med den kompetente institution i Schweiz og underretter arbejdsgiveren samt bopælskommunen og ATP om afgørelsen.

Transportarbejdere - Konventionens art. 8, stk 2

22. Arbejdstagere, der er ansat i transportvirksomheder med hjemsted i det ene konventionsland, er omfattet af dette lands lovgivning, når de har beskæftigelse i begge konventionslande. Dette gælder uanset beskæftigelsens varighed.

Sådanne arbejdstagere, der har bopæl eller er varigt beskæftiget i virksomhedens filial eller faste repræsentation i det andet konventionsland, er dog omfattet af dette lands lovgivning.

Som udgangspunkt er personer, der er ansat i danske transportvirksomheder, og som udfører arbejde i både Danmark og Schweiz, således omfattet af dansk lovgivning.

Hvis de pågældende enten er beskæftiget i den danske virksomheds filial eller faste repræsentation i Schweiz eller har bopæl i Schweiz, er de imidlertid omfattet af schweizisk lovgivning.

Offentligt ansatte - Konventionens art. 8, stk. 3

23. Arbejdstagere, som er beskæftiget i offentlig tjeneste i det ene land, og som er udsendt til beskæftigelse på det andet lands område, er i hele beskæftigelsesperioden omfattet at udsenderlandets lovgivning - uden tidsbegrænsning.

Personer, der arbejder i Schweiz for en offentlig dansk arbejdsgiver, er således omfattet af dansk lovgivning, så længe beskæftigelsesforholdet varer.

Afgørende for, om der er tale om beskæftigelse for en offentlig dansk arbejdsgiver er, at lønnen afholdes af offentlige midler - helt eller delvist med mindst 50%.

Særregler for personer beskæftiget ved diplomatiske eller konsulære repræsentationer mv. - Konventionens art. 9 og art. 9a

Udsendte diplomater - Konventionens art. 9, stk. 1, bogstav a) og art. 9, stk. 2, bogstav a)

24. Personer, der er statsborgere i et af konventionslandene, og som udsendes som medlemmer af diplomatiske eller konsulære repræsentationer til det andet land, er omfattet af udsenderlandets lovgivning.

Danske statsborgere, der fra Danmark udsendes til danske diplomatiske eller konsulære repræsentationer i Schweiz, er således omfattet af dansk lovgivning i hele udsendelsesperioden.

Lokalt ansatte - Konventionens art. 9, stk. 1, bogstav b), c), og d), og art. 9, stk. 2, bogstav b), og c) - Administrativ aftales art. 4

25. Personer, der er statsborgere i et af konventionslandene, og som ansættes i det andet land til beskæftigelse ved hjemlandets (det land hvori de er statsborgere) diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller til privat tjeneste hos en person, som er medlem af en af hjemlandets diplomatiske eller konsulære repræsentationer, er som udgangspunkt omfattet af lovgivningen i det land, hvor repræsentationen er beliggende.

De pågældende arbejdstagere kan dog vælge i stedet at være omfattet af lovgivningen i deres hjemland.

Danske statsborgere, der i Schweiz bliver ansat til beskæftigelse ved danske repræsentationer eller som privatansatte hos personer, der er medlemmer af eller gør tjeneste ved en sådan repræsentation, er således omfattet af schweizisk lovgivning, med mindre de vælger at være omfattet af dansk lovgivning.

Valget af dansk lovgivning skal foretages senest 6 måneder efter ansættelsen.

Personer, der vælger at være omfattet af dansk lovgivning, skal give underretning herom til Den Sociale Sikringsstyrelse, der udsteder en attest som dokumentation. Attesten skal i Schweiz forelægges den kompetente udligningskasse for alders-, efterladte- og invalideforsikring og for SUVAs Kredsagentur Bern.

En tilsvarende schweizisk attest, som dokumenterer, at en schweizisk statsborger er omfattet af lovgivningen i Schweiz, skal i Danmark forelægges de sociale myndigheder i bopælskommunen og ATP.

Statsborgere i tredjelande, der gør tjeneste ved en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation i Schweiz, er omfattet af schweizisk lovgivning. Det samme gælder for tredjelandes borgere, der er beskæftiget i privat tjeneste hos medlemmer af eller personer beskæftiget ved en dansk repræsentation i Schweiz eller hos medlemmer af en schweizisk repræsentation i Danmark.

Når en diplomatisk eller konsulær repræsentation for det ene land beskæftiger personer, der er omfattet af det andet lands lovgivning, skal repræsentationen opfylde de almindelige forpligtelser for arbejdsgivere, der gælder efter dette lands lovgivning.

Ansatte ved tredjelandes repræsentationer i Schweiz - Konventionens art. 9a

26. Danske statsborgere, der er beskæftiget ved tredjelandes repræsentationer i Schweiz, er omfattet af schweizisk lovgivning, med mindre de efter andre regler er omfattet af lovgivningen i repræsentationens hjemland eller af dansk lovgivning.

Dette gælder også for de pågældendes ægtefæller og børn, der opholder sig i Schweiz sammen med arbejdstageren. For disse medfølgende familiemedlemmer gælder lovvalget dog kun for den schweiziske alders-, efterladte- og invalideforsikring, og kun hvis de pågældende familiemedlemmer ikke allerede i kraft af andre regler er sikret efter schweizisk lovgivning.

Søfolk mfl. - Konventionens art. 10

27. Personer, der er beskæftiget på et skib, der fører et af landenes flag, er omfattet af flaglandets lovgivning.

Bestemmelsen i art. 10 anvendes ikke for personer, der er statsborgere i tredjelande.

Aftaler - Konventionens art. 11

28. Der kan ved aftale mellem de to lande gøres undtagelser fra den generelle bestemmelse om, hvilket lands lovgivning der finder anvendelse, og fra de øvrige lovvalgsbestemmelser i konventionens art. 7 - 10.

Ansøgning om at fravige de nævnte bestemmelser, således at en person forbliver omfattet af dansk lovgivning, skal indgives til Den Sociale Sikringsstyrelse, som, såfremt der findes grundlag for at give tilladelsen, indhenter samtykke fra den kompetente schweiziske myndighed.

Denne bestemmelse vil fx kunne anvendes ved udsendelse af arbejdstagere, hvor det på forhånd ligger fast, at udsendelsesperioden overstiger 2 år. Efter dansk praksis gives der normalt tilladelse til at forblive omfattet af dansk lovgivning ved udsendelse i op til 3 år.

Familiemedlemmer - Konventionens art. 11a

29. Ægtefæller og børn af udsendte arbejdstagere - herunder diplomater og lokalt ansatte - , personale i transportvirksomheder og søfolk er omfattet af lovgivningen i samme land som arbejdstageren, når de opholder sig sammen med arbejdstageren i det andet land, forudsat at de ikke selv bliver beskæftiget i opholdslandet.

Ægtefæller og børn bliver efter denne regel i Schweiz forsikret i den schweiziske alders-, efterladte- og invalideforsikring.

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DE ENKELTE YDELSER - KONVENTIONENS AFSNIT III

Indledning

30. I konventionens afsnit III er fastsat nærmere regler om de forskellige typer af ydelser, der er omfattet af konventionen.

Bestemmelserne i konventionens afsnit III anvendes sammen med og supplerer de almindelige bestemmelser i konventionens afsnit I og bestemmelserne i afsnit II, der fastlægger, hvilket af de to landes lovgivning en person er omfattet af.

For Danmarks vedkommende er der særlige regler om anvendelse af lovgivningen om social pension, ATP, arbejdsskadeforsikring, dagpenge ved sygdom eller fødsel, sygesikring og børnetilskud.

For visse af bestemmelserne, fx bestemmelserne om pension og børnetilskud er der tale om regler, der til dels indskrænker de rettigheder, der ellers følger af ligebehandlings- og eksportprincipperne, der er fastlagt i konventionens afsnit I.

For andre af bestemmelserne, fx bestemmelserne vedrørende sygesikring, er der tale om bestemmelser, der giver supplerende rettigheder til personer, der skal omfattes af dansk lovgivning.

I de tilfælde hvor der ikke er fastsat særlige regler, gælder udelukkende bestemmelserne i det lands lovgivning, der skal anvendes i den konkrete situation, dog under hensyntagen til konventionens almindelige bestemmelser om ligebehandling mv.

AFSNIT 3

YDELSER VED INVALIDITET, ALDERDOM OG DØD (PENSIONER) -

KONVENTIONENS AFSNIT III, FØRSTE KAPITEL

31. Konventionens ligebehandlingsprincip i art. 5 giver lige ret til dansk og schweizisk pension for danske og schweiziske statsborgere med bopæl i et af de to lande, med mindre andet er bestemt i de enkelte artikler i konventionen.

Der er desuden fastsat regler for pension til personer, der har bopæl i tredjelande, hvor EF-forordning nr. 1408/71 om social sikring finder anvendelse, de såkaldte EØS-lande. Ud over Danmark består EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) af følgende lande: Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien og Nordirland (UK), Sverige, Tyskland og Østrig.

Om dansk pension til personer, der har bopæl i disse lande, se pkt. 34 - 37.

Ydelser efter dansk lovgivning

Folkepension til schweiziske statsborgere med bopæl i Danmark - Konventionens art. 5

32. For schweiziske statsborgere, der har bopæl i Danmark, gælder ligebehandlingsbestemmelsen i konventionens art. 5. Der er ikke herudover særlige betingelse for ret til dansk pension.

Schweiziske statsborgere med bopæl i Danmark har derfor ret til folkepension på samme betingelser som danske statsborgere. Dette betyder, at en schweizisk statsborger opnår ret til dansk folkepension, hvis pågældende har boet i mindst 3 år i Danmark mellem det fyldte 15. og det fyldte 67. år.

Ved pensionens beregning gælder dog visse særregler for schweiziske statsborgere, se pkt. 39 - 41.

Førtidspension til schweiziske statsborgere med bopæl i Danmark - konventionens art. 16

33. For schweiziske statsborgere, der har bopæl i Danmark, gælder en række særlige betingelse for ret til førtidspension.

Der er ret til førtidspension efter samme regler som for danske statsborgere, når pågældende mellem det 15. og det 67. år har haft fast bopæl i Danmark i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder og i denne periode har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv.

Retten til førtidspension på grund af sociale forhold er yderligere betinget af, at vedkommende har haft fast bopæl i Danmark i mindst 12 måneder umiddelbart før ansøgningens indgivelse, og at behovet for pension opstod, mens vedkommende havde bopæl i Danmark.

Folke- og førtidspension til schweiziske statsborgere med bopæl i Schweiz eller i et andet EØS-land - Konventionens art. 17

34. Der kan i visse situationer udbetales dansk pension til en schweizisk statsborger, der har bopæl i Schweiz eller i EØS udenfor Danmark. Om EØS, se pkt. 31.

En schweizisk statsborger kan få udbetalt folkepension og førtidspension, når vedkommende har været beskæftiget i Danmark i mindst 12 måneder som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i optjeningsperioden, dvs. mellem det 15. og det 67. år, se herom pkt. 38.

Retten til pension til personer med et års beskæftigelse i Danmark gælder både retten til at få tilkendt pension under bopæl i Schweiz eller EØS og retten til at medtage en allerede tilkendt pension fra Danmark til Schweiz eller EØS.

De personer, der ikke opfylder betingelsen om et års beskæftigelse i Danmark, kan derimod kun få udbetalt en dansk pension i Schweiz eller et EØS-land udenfor Danmark, hvis pensionen er tilkendt under bopæl i Danmark, og de pågældende har haft fast bopæl i Danmark i optjeningsperioden i mindst 10 år heraf mindst 5 år umiddelbart forud for ansøgningens indgivelse.

Danske statsborgere med bopæl i Schweiz - Konventionens art. 6, stk. 1

35. Danske statsborgere, der har bopæl i Schweiz, har ret til at få tilkendt og udbetalt folkepension og førtidspension. Retten til at få udbetalt og tilkendt førtidspension gælder både førtidspension på grund af helbredsmæssige forhold og førtidspension på grund af sociale forhold.

Danske statsborgere har også ret til at få udbetalt dansk pension ved bopæl i andet EØS-land end Danmark. Denne ret er fastsat ved EF-forordning nr. 1408/71.

Flygtninge og statsløse personer - Konventionens art. 6, stk. 1

36. Konventionen regulerer ikke betingelserne for ret til dansk pension for flygtninge og statsløse personer.

Retten til dansk pension for disse persongrupper er derfor som udgangspunkt reguleret ved pensionslovens regler eventuelt suppleret med reglerne i EF-forordning nr. 1408/71. Når pensionslovens betingelser er opfyldt - bortset fra bopælsbetingelsen - vil dansk pension kunne udbetales til flygtninge og statsløse, der har bopæl i Schweiz.

Størrelsen af dansk pension, der udbetales til personer, der bor udenfor Danmark - Konventionens art. 6, stk. 1

37. Størrelsen af dansk pension fastsættes på grundlag af pensionslovens regler om optjening og beregning af pension. Der gælder dog særlige regler for anvendelse af pensionslovens § 8, se pkt. 39, og for bopælsperioder tilbagelagt før den 1. april 1957, se pkt. 40.

Efter konventionens art. 6, stk. 1, udbetales pensioner i fuldt omfang og uden nogen indskrænkning af nogen art, når der er ret til at få pension udbetalt ved bopæl i andet konventionsland eller tredjeland (EØS-land).

Dansk pension til personer, der har ret til at få udbetalt pensionen under bopæl i Schweiz eller i et andet EØS-land end Danmark, skal derfor udbetales med samtlige pensionsbestanddele.

Opgørelse af beskæftigelsesperioder - Konventionens art. 18

38. Ved anvendelse af bestemmelsen om krav om 12 måneders beskæftigelse i Danmark gælder følgende regler

- når et medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspension har opnået mindst 1 års pensionsanciennitet, skal vedkommende anses for at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode på 12 måneder på dansk område,

- hvis en person godtgør, at han eller hun har været beskæftiget på dansk område i en periode forud for 1. april 1964, medregnes denne periode,

- hvis en person godtgør, at han eller hun var selvstændig erhvervsdrivende på dansk område i en periode medregnes denne periode også.

Forholdet til pensionslovens § 8 - Konventionens art. 20

39. Konventionen fastslår, at bestemmelserne i lov om social pension om ophold i udlandet, der sidestilles med bopæl i Danmark, ikke gælder for schweiziske statsborgere.

En schweizisk statsborger vil fx efter konventionen kunne optjene ret til dansk pension som sømand på et dansk skib, mens fx et ophold i udlandet som led i en uddannelse ikke for en schweizisk statsborger vil kunne medregnes som optjeningstid for dansk pension.

Bopælsperioder før 1. april 1957 - Slutprotokollens punkt 10

40. Bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for konventionens ikrafttræden, skal tages i betragtning ved fastsættelse af pensionens størrelse. Dog skal der ikke tages hensyn til bopælsperioder i Danmark, der er tilbagelagt forud for den 1. april 1957, ved beregning af størrelsen af folke- og førtidspension, der udbetales til schweiziske statsborgere med bopæl i Schweiz.

Særlige regler for beregning af dansk pension - Slutprotokollens punkt 5

41. I slutprotokollens punkt 5 findes en særlig regel om beregning af godskrivningstid for personer, der har opnået ret til dansk førtidspension efter de optjeningsregler, der var gældende indtil 1. oktober 1984, og som samtidig har opnået ret til en schweizisk invalide- eller enkepension.

I sådanne tilfælde nedsættes godskrivningstiden (perioden fra pensionen tilkendes til den normale pensionsalder indtræder) efter forholdet mellem det antal bopælsår, den pågældende har tilbagelagt på dansk område forud for forsikringsbegivenhedens indtræden, men efter det fyldte 15. år, og den samlede længde af de bopæls- og forsikringsperioder, som den pågældende forud for forsikringsbegivenhedens indtræden har tilbagelagt efter dansk og schweizisk lovgivning.

Hvis de to pensioner efter denne beregning sammenlagt udgør et lavere beløb end den pension, der er erhvervet ret til efter dansk lovgivning alene, skal der ydes et tillæg, der svarer til forskellen.

Personer, der har opnået ret til en dansk social pension på schweizisk område før 1. januar 1984, bevarer denne ret.

Ydelser efter lov om ATP - Slutprotokollens punkt 11

42. Konventionen berører ikke de særlige betingelser for medlemskab af ATP for udenlandske statsborgere.

Personer, der har kortvarig beskæftigelse i Danmark, kan således blive fritaget for betaling af ATP-bidrag, når de særlige betingelser herfor er opfyldt.

Konventionen har heller ikke betydning for schweiziske statsborgeres ret til at få udbetalt ydelser fra ATP, eller danske og schweiziske statsborgeres ret til at få udbetalt ATP- pension under bopæl i Schweiz. Der er allerede efter ATP-loven ret til at få udbetalt ydelser under bopæl i udlandet.

BEHANDLING AF ANSØGNING OM PENSION

Ansøgning om schweizisk pension fra en dansk statsborger, der bor i Danmark - Administrativ aftale art. 5 - 8

43. Ansøgningen indgives til ansøgerens bopælskommune.

Ved ansøgningen anvendes blanketterne CH/DK ansøgning om aldersrente, ansøgning om efterladterente og IV-ydelse (invalideforsikringsydelse).

På blanketten anføres datoen for modtagelse af ansøgningen i kommunen, og kommunen bekræfter rigtigheden af oplysningerne, som angivet på blanketten.

Kommunen vedlægger de relevante lægelige akter, der foreligger i sagen, når der søges om pension af helbredsmæssige årsager. Ansøgningen sendes til Den Schweiziske Udligningskasse i Geneve ved anvendelse af den særlige fremsendelsesblanket DK/CH.

Under behandlingen af sagen skal kommunen underrette den schweiziske institution om resultatet af de lægeundersøgelser, der foretages til brug for en eventuel dansk pensionssag.

Hvis den schweiziske institution herudover til brug for behandlingen af ansøgningen anmoder om, at ansøgeren bliver lægeundersøgt, skal kommunen sørge for, at en sådan undersøgelse bliver foretaget og lægeerklæring udfærdiget. Udgifterne til lægeundersøgelsen og erklæringen betales af den schweiziske institution.

Den schweiziske institution underretter ansøgeren direkte om den afgørelse, der træffes i sagen, giver klagevejledning og sender kopi af afgørelsen til kommunen.

Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Schweiz - Administrativ aftales art. 9 - 13

44. Ansøgningen indgives til den kompetente institution i Schweiz, der videresender ansøgningen til Den Sociale Sikringsstyrelse. Styrelsen behandler ansøgningen og sender afgørelsen med klagevejledning direkte til ansøgeren med kopi til den schweiziske institution.

En person, der bor i Schweiz, kan i visse tilfælde have pligt til at tage ophold i Danmark, når der ansøges om dansk pension. Den Sociale Sikringsstyrelse træffer afgørelse herom, når behandlingen af pensionssagen gør ophold i Danmark nødvendig.

Ansøgning om ydelser efter ATP-loven indgives direkte til Arbejdsmarkedets Tillægspension i Hillerød.

Ansøgning om dansk pension fra en schweizisk statsborger, der bor i et andet EØS-land

45. Schweiziske statsborgere, der bor i et EØS-land udenfor Danmark, indgiver ansøgning direkte til Den Sociale Sikringsstyrelse.

Styrelsen træffer afgørelse i sagen og sender afgørelse med klagevejledning til ansøgeren.

AFSNIT 4

YDELSER VED ARBEJDSSKADE OG ERHVERVSSYGDOMME MV. - KONVENTIONENS

AFSNIT III, ANDET KAPITEL

Generelle regler

46. Retten til ydelser ved arbejdsskade bestemmes efter lovgivningen i det land, hvis lovgivning den tilskadekomne var omfattet af, på det tidspunkt, da ulykkestilfældet fandt sted, eller det sygdomsfremkaldende arbejde blev udført.

Der gælder særlige regler, når den skadelidte på skadestidspunktet modtager ydelser fra det andet konventionsland på grund af tidligere indtruffet arbejdsskade.

Når skadelidte er omfattet af dansk lovgivning på skadestidspunktet, har den sikrede ret til naturalydelser ved arbejdsskaden efter sygesikringsloven/lov om sygehusvæsen. Pågældende skal desuden have bedømt sin ret til naturalydelser efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.

Arbejdsskadeforsikringen yder erstatning for det økonomiske tab, som den skadelidte har, når det offentlige sundhedsvæsen ikke kan give ydelser gratis eller kræver delvis selvbetaling.

Denne mulighed for erstatning af udgifter til lægebehandling mv. kræver, at ulykken eller sygdommen anerkendes som en arbejdsskade.

Ansøgning og klage

47. Når en person opholder sig i det andet land end det, hvor pågældende er arbejdsskadeforsikret, indgives ansøgning om ydelser i anledning af arbejdsskade enten direkte eller formidlet gennem arbejdsskadeinstitutionen eller kontaktorganet i opholdslandet.

Afgørelsen med klagevejledning sendes i disse situationer direkte til ansøgeren og klage over afgørelsen indsendes enten direkte eller formidlet til klageinstansen i forsikringslandet.

Sygdomsbehandling i anledning af arbejdsskade - Konventionens art. 22, stk. 1, og art. 24 - Administrativ aftales art. 17 og art. 20

48. Når en person, der er forsikret mod arbejdsskade i et af konventionslandene, har behov for sygdomsbehandling som følge af en arbejdsulykke på det andet lands område, skal sygdomsbehandlingen ydes af dette land efter den lovgivning, der gælder i det pågældende land.

Omkostningerne til sygdomsbehandlingen refunderes af det land, hvor skadelidte er forsikret.

Ved sygdomsbehandling skal det dokumenteres, at den skadelidte er dækket efter lovgivningen i det land, hvis lovgivning den pågældende er omfattet af. Denne dokumentation afgives i form af en erklæring fra den institution, hvor skadelidte er forsikret.

Flytning - Konventionens art. 22, stk. 2 - Administrativ aftales art. 18 og 20

49. Hvis en skadelidt under behandling for følger efter arbejdsskade flytter fra det land, hvor pågældende er arbejdsskadeforsikret til det andet konventionsland, har pågældende i tilflytningslandet ret til naturalydelser på grund af arbejdsskaden, hvis der gives forhåndssamtykke til flytningen. Samtykke gives med mindre medicinske forhold taler imod.

Den institution, hvor skadelidte er forsikret, udsteder nødvendig dokumentation i form af en erklæring om fortsat ret til naturalydelser.

Udgifter til naturalydelser, som afholdes i tilflytningslandet, refunderes af forsikringsinstitutionen i fraflytningslandet.

Proteser mv. - Konventionens art. 22, stk. 4 - Administrativ aftales art. 19 og Bilag

50. Proteser og andre naturalydelser af betydelig omfang ydes som udgangspunkt kun efter forhåndssamtykke. Forhåndssamtykke er dog ikke nødvendigt, når de pågældende proteser eller andre naturalydelser er særligt nødvendige.

De proteser mv., som er omfattet af bestemmelsen i konventionens art. 22, stk. 4, er opregnet i bilaget til den administrative aftale.

Ulykkestilfælde uden forbindelse med arbejde - Slutprotokollens punkt 1 - Administrativ aftales art. 21

51. Alle ulykker - også ulykker der indtræffer i fritiden - dækkes for personer, der er omfattet af den schweiziske ulykkesforsikring. Konventionens bestemmelser om arbejdsulykker og erhvervssygdomme - herunder bestemmelserne om sygehjælp ved midlertidigt ophold og flytning - gælder også for fritidsulykker, der dækkes af den schweiziske ulykkesforsikring.

Derimod er der ikke i øvrigt efter konventionen rettigheder med hensyn til sygehjælp under midlertidigt ophold for personer, der er forsikrede i Schweiz.

AFSNIT 5

FAMILIEYDELSER - KONVENTIONENS AFSNIT III, TREDJE KAPITEL

Børnefamilieydelse, ordinært og ekstra børnetilskud - Konventionens art. 5

52. Det følger af ligebehandlingsbestemmelsen i konventionens art. 5, at børnetilskud efter §§ 2 og 3 i børnetilskudsloven og børnefamilieydelse efter lov om en børnefamilieydelse ydes til schweiziske statsborgere på samme vilkår som til danske statsborgere.

Ved flytning til Danmark får børn af schweiziske statsborgere, som efter konventionen er omfattet af dansk lovgivning, således ret til ydelser fra begyndelsen af kvartalet efter tilflytningen.

Særligt børnetilskud - Konventionens art. 27

53. Der er i konventionen regler for særligt børnetilskud, som fraviger ligebehandlingsprincippet.

Børn af schweiziske enker og enkemænd samt forældreløse børn af schweiziske statsborgere har, når de har bopæl i Danmark, ret til særligt børnetilskud efter dansk lovgivning efter samme regler, som gælder for børn af danske statsborgere. Det er dog en betingelse, at barnet eller en af dets forældre har haft bopæl på dansk område i mindst 6 måneder, og at den afdøde fader og/eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl på dansk område. Herved er der sket en nedsættelse af den gældende bopælsperiode for udenlandske statsborgere på 3 år.

Er kravet om, at den afdøde fader eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl i Danmark ikke opfyldt, indtræder retten til særligt børnetilskud efter 3 års bopæl her i landet efter den almindelige bestemmelse herom i børnetilskudsloven.

Bestemmelsen om udbetaling af særligt børnetilskud efter 6 måneders bopæl her i landet omfatter også de øvrige tilfælde i børnetilskudsloven, hvor særligt børnetilskud ydes.

Ophold i andet land end beskæftigelseslandet mv.

54. En person, der har bopæl eller ophold i det ene land, men som er omfattet af det andet lands lovgivning efter bestemmelserne i konventionen, betragtes med hensyn til ret til familieydelser, som om pågældende med sine børn har ophold i det land, hvis lovgivning gælder.

Det vil for personer, der er omfattet af dansk lovgivning, sige, at betingelsen om fuld skattepligt og hjemsted i Danmark for ret til børnefamilieydelse ikke gælder i disse tilfælde.

I tilsvarende tilfælde er der ret til børnetilskud, selv om betingelsen om hjemsted og bopæl i Danmark ikke er opfyldt.

Omvendt har personer, der er omfattet af schweizisk lovgivning om social sikring, ikke ret til dansk børnefamilieydelse, selv om de opfylder betingelserne i børnefamilieydelsesloven om skattepligt og hjemsted i Danmark.

Der er i sådanne tilfælde heller ikke ret til danske børnetilskud, selv om betingelserne i børnetilskudsloven i øvrigt er opfyldt.

AFSNIT 6

YDELSER VED SYGDOM OG MODERSKAB - KONVENTIONENS AFSNT III,

FJERDE KAPITEL

Naturalydelser - Konventionens art. 29 - Administrativ aftales art. 23

55. Forsikringsperioder i den schweiziske sygeforsikring medregnes til nedbringelse af den ventetid på 6 uger, der er fastsat i sygesikringsloven og den tilsvarende ventetid for ret til vederlagsfri behandling på sygehus, der er fastsat i loven om sygehusvæsenet.

Oplysning om schweiziske forsikringstider afgives på en blanket af den schweiziske sygekasse efter anmodning fra den person, der ønsker sammenlægningsbestemmelsen anvendt. Blanketten kan også udstedes efter anmodning fra den danske kommune. I denne situation anmoder kommunen Forbundsadministrationen for Social Sikring om at udstede blanketten.

Kontantydelser - Konventionens art. 28 og 29 - Administrativ aftales art. 23

56. Ved afgørelse af, om der er ret til kontantydelser ved sygdom eller moderskab (syge- eller barseldagpenge)fra det ene land, kan der tages hensyn til forsikrings- og beskæftigelsesperioder, der et tilbagelagt efter det andet lands lovgivning, hvis det er nødvendigt for at opnå ret til ydelser.

Ved anvendelse af dansk lovgivning betyder bestemmelsen, at der ved afgørelse af, om beskæftigelseskravet for ret til dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel er opfyldt, kan tages hensyn til beskæftigelsesperioder eller perioder, der ligestilles hermed, som er tilbagelagt efter schweizisk lovgivning.

Danske forsikringsperioder vil kun blive medregnet ved anvendelse af schweizisk lovgivning, hvis den pågældende inden 3 måneder efter flytning til eller overgang til forsikring i Schweiz bliver forsikret hos en schweizisk institution med hensyn til dagpenge.

Som dokumentation for tilbagelagte forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i Schweiz forevises en blanket, der er udstedt af institutionen for syge- og moderskabsforsikring i Schweiz.

I Danmark udstedes den tilsvarende blanket af den seneste bopælskommune.

Hvis en person ikke har medbragt blanketten, kan den kompetente institution anmode institutionen i det andet land om at udstede blanketten.

Udbetaling af dagpenge til personer med bopæl eller ophold i Schweiz

57. Konventionen indeholder ikke regler om udbetaling af dagpenge til personer, der har bopæl eller ophold i Schweiz. Som udgangspunkt gælder derfor dagpengelovens bestemmelser om udbetaling af dagpenge under ophold i udlandet.

Personer, der efter konventionens lovvalgsregler under bopæl eller ophold i Schweiz er omfattet af dansk lovgivning ved fraværets påbegyndelse, har dog ret til at få udbetalt dagpenge fra Danmark.

AFSNIT 7

FORSKELLIGE BESTEMMELSER - KONVENTIONENS AFSNIT IV

Gensidig administrativ bistand - Konventionens art. 31 - administrativ aftales art. 26

58. Landenes myndigheder og institutioner skal yde hinanden den bistand, der er nødvendig til gennemførelse af konventionen og den administrative aftale, som om det drejede sig om gennemførelse af landenes egen lovgivning.

Bistanden skal ydes vederlagsfrit.

Lægelig og administrativ kontrol - Administrativ aftales art. 24

59. Når en person, der ansøger om eller modtager ydelser fra et af landene, opholder sig på det andet lands område, gennemføres lægelige undersøgelser og anden kontrol af den pågældende af opholdslandets myndigheder efter de regler, der gælder i dette land.

Der er dog under alle omstændigheder ret til at forlange, at en person der ansøger om dansk førtidspension, tager ophold i Danmark med henblik på lægeundersøgelse, hvis dette er nødvendigt, se pkt. 44.

Udgifter i forbindelse med lægeundersøgelse - herunder eventuelle rejse- og opholdsudgifter i tilknytning til undersøgelsen - afholdes af den myndighed, der har anmodet om undersøgelsen.

Anden kontrol, der udføres på anmodning fra en institution i det andet land, udføres vederlagsfrit.

Indgivelse af ansøgning og klage mv. - Konventionens art. 34

60. Ansøgninger og klager mv., som efter et af landenes lovgivning skal være indgivet inden en bestemt frist, anses som rettidigt indkomne, hvis de indenfor fristen er indgivet til en tilsvarende myndighed eller institution i det andet land.

I denne situation noterer den modtagende myndighed eller institution datoen for modtagelsen, og denne dato anses for at være datoen for modtagelse hos myndigheden i det andet land.

Udbetaling af ydelser - Konventionens art. 35 - Administrativ aftales art. 25

61. Udbetaling af ydelser efter dansk lovgivning foretages i danske kroner.

Ydelserne udbetales direkte til den berettigede, med mindre andet aftales mellem landenes kompetente myndigheder.

Oplysningspligt - administrativ aftales art. 27

62. Når en person modtager en ydelse efter et af landenes lovgivning, har den pågældende pligt til at oplyse om forhold, der har betydning for ret til ydelser mv., også når den pågældende har ophold i det andet land. Denne oplysningspligt gælder for ændringer i personlige og familiemæssige forhold, helbredstilstand eller arbejds- og erhvervsevne.

Myndighederne i de to lande har pligt til at underrette hinanden om ændringer, som de er bekendt med.

Tilbageholdelse af ydelser - Konventionens art. 36

63. Konventionen indeholder visse bestemmelser om adgang for en institution i det ene land til at anmode om tilbageholdelse i en ydelse fra det andet land, hvis lovgivningen i det andet land giver mulighed herfor.

Når et af landene har udbetalt forskud på en ydelse efter det andet lands lovgivning, kan det beløb, der er udbetalt som forskud, tilbageholdes i ydelsen, som det andet land efterbetaler.

Hvis en institution i et af landene fejlagtigt har udbetalt et beløb, kan der foretages modregning i tilsvarende ydelser fra det andet land. Ved afgørelse af om en sådan modregning kan finde sted, anvendes de regler for modregning, der gælder i det land, der skal foretage modregningen.

Hvis en schweizisk institution anmoder om, at der foretages modregning for et skyldigt beløb i en løbende dansk ydelse, skal det således afgøres efter danske regler, om modregningen kan finde sted.

Administration og klageadgang

64. Administration af konventionen varetages i Danmark af kommunerne for så vidt angår de lovområder, hvor kommunerne efter de almindelige regler i dansk lovgivning skal varetage administrationen. Kommunernes afgørelser om ret til danske ydelser efter konventionen kan ankes efter de almindelige danske regler herom.

Administration af konventionens regler om ydelser ved arbejdsskade varetages af Arbejdsskadestyrelsen, bortset fra tilfælde vedrørende naturalydelser ved arbejdsskade, der skal ydes efter den almindelige sundhedslovgivning.

Administration af konventionen varetages af Den Sociale Sikringsstyrelse, når det drejer sig om pension til personer, der har bopæl i Schweiz eller et andet EØS-land.

Styrelsens afgørelser om pension kan ankes til Den Sociale Ankestyrelse.

Styrelsens afgørelser efter konventionens afsnit II kan ankes til Socialministeriet.

AFSNIT 8

OVERGANGS- OG SLUTBESTEMMELSER - KONVENTIONENS AFSNIT V

Overgangsbestemmelser - Konventionens art. 38 - Anden tillægskonventions art. 3

Perioder tilbagelagt før konventionens ikrafttræden mv.

65. Konventionen gælder også for forsikringstilfælde, der er indtrådt forud for ikrafttrædelsen.

Konventionen giver dog ikke ret til at få udbetalt ydelser for perioder, der ligger forud for konventionens ikrafttræden.

Fornyet fastsættelse af ydelser

66. Hvis en ydelse har været stillet i bero eller lignende, fordi nationalitets- eller bopælsforhold har medført, at den ikke kunne komme til udbetaling, skal en sådan ydelse fastsættes eller udbetales på ny, når den berettigede ansøger herom. Hvis det drejer sig om en ydelse, der efter det pågældende lands lovgivning skal udbetales uden ansøgning, skal udbetaling dog genoptages automatisk.

Denne bestemmelse gælder også for pensioner, der er tilkendt før anden tillægskonvention trådt i kraft.

Den pensionsudbetalende myndighed kan selv træffe beslutning om at omberegne pension, der er tilkendt før tillægskonventionens ikrafttræden.

Fornyet fastsættelse af ydelser - herunder pensioner - må dog ikke føre til en nedsættelse af ydelsen i forhold til det beløb, der er udbetalt forud for den fornyede fastsættelse.

Hvis en fornyet fastsættelse fører til en lavere ydelse, udbetales ydelsen fortsat med det hidtil gældende beløb.

Gyldighed og opsigelse

67. Konventionen er indgået for et år og fornys stiltiende fra år til år.

Konventionen kan opsiges med en frist på 3 måneder forud for udløbet af en et-årig gyldighedsperiode.

Hvis konventionen opsiges, skal de rettigheder, som en person har erhvervet eller er i færd med at erhverve efter konventionen, afgøres ved aftale mellem landene. Den Sociale Sikringsstyrelse, den 5. marts 1998

Kirsten Thorball /Anni Banke

Redaktionel note
  • (* 2) Bilag 1-3 udelades her.
  • (* 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 6. marts 1984 af konvention af 5. januar 1983 med Schweiz om social sikring.