Sagsforløb 1998/1 BF 30
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 28. oktober 1998

Betænkning og indstilling

om

Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57

(Jette Gottlieb)

 

I overensstemmelse med forretningsordenens § 25, næstsidste punktum, jf. grundlovens § 57, har Folketingets formand til udvalget henvist en fra justitsministeren den 3. august 1998 modtaget skrivelse, i hvilken ministeren anmoder om Folketingets samtykke til, at der rejses tiltale mod medlem af Folketinget Jette Gottlieb for overtrædelse af straffelovens § 291, stk. 1.

Justitsministerens skrivelse optrykkes som bilag tillige med et af politidirektøren i København udarbejdet udkast til anklageskrift samt notits af 8. juli 1998 fra Justitsministeriet om sigtelsen mod Jette Gottlieb.

Udvalget indstiller enstemmigt, at Folketinget giver samtykke til, at justitsministerens anmodning imødekommes.

 

KØBENHAVNS POLITI

Advokatur O

Puggaardsgade 2, 4. sal

1573 København V.

Tlf. 33 14 14 48

Den

J.nr. 0101-84230-50238-98

EA/mlm

 

 

 

ANKLAGESKRIFT

 

 

Jette Ryde Gottlieb,

Amagergade 1 D. st.,

1423 København K

 

sættes herved under tiltale ved Københavns Byret til straf for overtrædelse af straffelovens § 291, stk. 1,

 

ved den 8. marts 1998 omkring kl. 12.40 i forening med

 

at have malet gul maling på kantstensstrækninger af en længde på ca. 3 meter ud for Lars Bjørns Stræde nr. 15, nr. 18, nr. 26, Teglgårdsstræde nr. 1, samt Sct. Peders Stræde nr. 14, hvorved der skete skade for i alt kr. 2.560, .

 

Der nedlægges påstand om straf af bøde.

 

Der nedlægges endvidere påstand om erstatning.

 

Sagen forventes fremmet til dom efter reglerne i resplejelovens § 935, stk. 1.

 

Til retsmødet bedes overassistent Helle Hjelm, København kommune, Vejafdelingen, driftsplankontoret, Smedetoften 14, 2400 København NV tilsagt som erstatningssøgende.

 

L. le Maire

politiadvokat

 

JUSTITSMINISTERIET

Civil- og Politiafdelingen

Politikontoret

KGA00783

J.nr. 1998-172-0002

Den 8. juli 1998

 

 

 

NOTITS

Sigtelse mod medlem af Folketinget Jette Ryde Gottlieb

 

 

1. Jette Ryde Gottlieb blev torsdag den 14. maj 1998 sigtet for overtrædelse af straffelovens § 291, stk. 1, (hærværk), ved søndag den 8. marts 1998 i forening med

at have malet gul maling på kantstensstrækninger af en længde på ca. 3 meter ud for Lars Bjørns Stræde nr. 15, nr. 18 og nr. 26, Teglgårdsstræde nr. 1, samt Sct. Peders Stræde nr. 14, hvorved der skete skade for i alt kr. 2.560.

Politidirektøren i København har i sit udkast til anklageskrift nedlagt påstand om bødestraf, og Københavns Kommune, der har tilkendegivet, at man ønsker forholdet påtalt, har gjort erstatningskrav gældende.

Det fremgår af sagen, at forseelsen angiveligt var et led i en politisk »happening«. Der var således flere pressefolk til stede, ligesom Jette Ryde Gottlieb og de øvrige personer var iklædt sorte plastiksække påklistret mærker med »Ø-Enhedslisten«.

Jette Ryde Gottlieb nægter sig skyldig i hærværk, men synes at erkende de faktiske omstændigheder, der begrunder sigtelsen.

2. Det fremgår af politirapport af 8. marts 1998, at Jette Ryde Gottlieb har oplyst, at aktionen var iscenesat af Enhedslisten som følge af, at »politiet ikke foretog sig noget, når biler holdt ulovligt parkeret. . . Enhedslisten havde derfor besluttet selv at håndhæve loven, hvorfor man havde malet gule striber på kantstenene«.

Heroverfor står politirapport af 14. maj 1998, hvorefter Jette Ryde Gottlieb ved telefonisk afhøring har oplyst, at aktionen ikke havde noget med partiet Enhedslisten at gøre, men alene var et initiativ udgået fra de deltagende personer. Jette Ryde Gottlieb har i samme forbindelse oplyst, at det er ukorrekt, at hun tidligere skulle have udtalt, at Enhedslisten havde besluttet sig for selv at håndhæve loven.

Det bemærkes, at Jette Ryde Gottlieb ikke har gennemlæst eller underskrevet de to forklaringer afgivet til politirapport.

3. Det fremgår af grundlovens § 57, at Folketingets samtykke skal indhentes, før anklagemyndigheden rejser tiltale mod et folketingsmedlem. Dette gælder dog ikke, såfremt den pågældende er grebet på fersk gerning, eller såfremt sagen kan afgøres ved vedtagelse af et udenretligt bødeforlæg.

Det er Rigsadvokatens vurdering, at Jette Ryde Gottlieb ikke er grebet på fersk gerning, idet politiet først ankom til gerningsstedet efter, at malingen var påført kantstenene.

4. Politikontoret skal på ovennævnte baggrund indstille, at sagen forelægges Folketinget med henblik på indhentelse af samtykke til, at der rejses tiltale mod Jette Ryde Gottlieb for overtrædelse af straffelovens § 291, stk. 1.