Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 6. september 2000

Forslag

til

Lov om Danmarks deltagelse i den fælles valuta

 

§ 1. Danmark kan deltage i den fælles valuta, euroen, på grundlag af bestemmelserne i Traktaten om Det Europæiske Fællesskab om Den Økonomiske og Monetære Unions tredje fase.

§ 2. Retsakter vedrørende den fælles valuta, som er vedtaget af Fællesskabets institutioner inden Danmarks deltagelse heri og offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, sættes i kraft i Danmark, i det omfang de efter fællesskabsretten er umiddelbart anvendelige.

§ 3. I lov nr. 447 af 11. oktober 1972 om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union, som ændret ved lov nr. 259 af 28. maj 1984, lov nr. 352 af 4. juni 1986, lov nr. 281 af 28. april 1993 og lov nr. 322 af 6. juni 1998, foretages følgende ændring:

I § 4 ophæves nr. 12, litra a.

    Nr. 12, litra b, bliver herefter litra a.

§ 4. § 1 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Udenrigsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af §§ 2 og 3.