Sagsforløb 2001/2 BF 55
Den fulde tekst

Fremsat den 17. januar 2002 af Bodil Kornbek (KRF), Ole M. Nielsen (KRF), Jann Sjursen (KRF) og Tove Videbæk (KRF)

Forslag til folketingsbeslutning

om bedre økonomiske forhold for skolefritidsordninger på friskoler og private grundskoler

 

Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte de fornødne lovforslag og foretage de fornødne ændringer i bekendtgørelser, cirkulærer og andre administrative forskrifter for at sikre, at det statslige tilskud til elever i skolefritidsordninger i friskoler og private grundskoler snarest øges med 25 pct. i forhold til det hidtidige niveau. Forslaget skal skabe mulighed for bedre forhold for skolefritidsordningerne i friskolerne og i de private grundskoler.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget er med få ændringer en genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 81, folketingsåret 1999-2000 (se Folketingstidende 1999-2000, forhandlingerne side 4866, tillæg A side 4990 og 4992 og tillæg B side 1491) og beslutningsforslag nr. B 172, folketingsåret 2000-01 (se Folketingstidende 2000-01, forhandlingerne side 8622, tillæg A side 6861 og 6863). Det seneste beslutningsforslag blev fremsat af Kristeligt Folkeparti sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Frank Dahlgaard (UP), men blev ikke vedtaget.

En stadig større del af de danske børn går på en friskole eller en privat grundskole, og mange af dem fortsætter efter skoletid i den lokale skolefritidsordning (SFO). Men friskolerne og de private grundskolers muligheder for at tilbyde ordninger, der kvalitetsmæssigt tilnærmelsesvis er på samme niveau som de kommunale SFO er, udhules, fordi de private SFO ers økonomiske forhold er uforholdsmæssigt ringere end de kommunale. Talmateriale fra friskolerne om normeringer m.v. bekræfter dette.

Det ved lov fastsatte offentlige tilskud til SFO er på friskoler og private grundskoler lå i 2001 på 6.955 kr. pr. elev (jf. FL 2001), mens de kommunale nettodriftsudgifter til en elev på en kommunal SFO er omkring 20.000 kr.

Det blev muligt for de private skoler at opnå tilskud til SFO i 1992. Tilskuddets størrelse skulle ifølge lovgivningen fastsættes gennem forhandling mellem Kommunernes Landsforening og ministeren. Resultatet blev en takst, der allerede dengang reelt ikke udgjorde 75 pct. af de tilsvarende udgifter pr. barn i de kommunale SFO er, en andel, som driftstilskuddet til friskolerne og de private grundskoler sædvanligvis udgør pr. barn. Dette skyldtes, at der blev anvendt en beregningsmetode, der gav et skævvridende resultat.

Siden er antallet af kommunale SFO er steget, mens antallet af kommunale daginstitutionstilbud er faldet. Væksten i de kommunale SFO er er bl.a. finansieret af nedlæggelsen af daginstitutionspladser, hvortil elever i folkeskolen, i friskoler og i de private grundskoler må antages at have haft lige adgangsvilkår.

Det uændrede ved lov fastsatte tilskud til SFO er, friskoler og private grundskoler sammenholdt med et øget pres på ordningerne, bl.a. fordi antallet af kommunale daginstitutionstilbud er reduceret betragteligt, medfører et utilfredsstillende kvalitetsniveau på disse SFO er.

Friskoler og private grundskoler burde i princippet have samme vilkår for driften af SFO er som offentlige skoler. Det offentlige har en forpligtelse til at sikre pasningstilbud på rimelige og lige vilkår til børn både i de kommunale SFO er og i de private SFO er.

Hvis et frit skolevalg fortsat skal være en reel mulighed, og friskoler og private grundskoler skal være et reelt alternativ til de kommunale skoler, skal der gives de SFO er, der er tilknyttet friskoler og private grundskoler, et økonomisk løft, således at de kan tilbyde forsvarlige SFO-ordninger.

I betragtning af denne udvikling bør det ved lov fastsatte offentlige tilskud til de private SFO er forhøjes med et rimeligt beløb, som her foreslås til 25 pct.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af forslaget kan beregnes til 39,1 mio. kr. Til grund for denne beregning er lagt, at der i FFL 2002, jf. lovforslag nr. L 1, folketingsåret 2001-02, 1. samling, er budgetteret med 21.900 elever i friskoler og private grundskoler og et tilskud pr. elev på 7.143 kr., i alt 156,4 mio. kr. En forhøjelse af tilskuddet med 25 pct. svarende til 8.929 kr. som her foreslået vil øge den samlede budgetterede udgift til ca. 195,5 mio. kr., hvilket vil udgøre en merudgift på 39,1 mio. kr.

Skriftlig fremsættelse

Bodil Kornbek (KRF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om bedre økonomiske forhold for skolefritidsordninger på friskoler og private grundskoler.

(Beslutningsforslag nr. B 55).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.