Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2004

Forslag

til

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

(Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til
familiesammenføring med børn for personer, der er dømt for seksuelle overgreb eller vold m.v. mod
børn, skærpelse af betingelserne for opholdstilladelse til udenlandske religiøse forkyndere m.v.,
begrænsning af adgangen til ægtefællesammenføring for personer, der er dømt for vold m.v. mod en
tidligere ægtefælle eller samlever, m.v.)

 

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 24. juli 2003, som ændret ved lov nr. 1204 af 27. december 2003 og lov nr. 283 af 26. april 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »et ugift mindreårigt barn « : »under 15 år « .

2. I § 9, stk. 3, ændres »stk. 16 « til: »stk. 22 « .

3. I § 9, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 14 « til: »stk. 20 « .

4. I § 9, stk. 5, ændres »stk. 17 « til: »stk. 23 « .

5. I § 9, stk. 6, ændres »stk. 18 « til: »stk. 24 « .

6. I § 9 indsættes efter stk. 9 som nye stykker:

»Stk. 10 . Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan, medmindre ganske særlige grunde taler derfor, ikke gives, såfremt den herboende person inden for en periode på 10 år inden tidspunktet for afgørelsen for et eller flere forhold begået mod en ægtefælle eller samlever ved endelig dom er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, for overtrædelse af straffelovens §§ 213, 216 eller 217, §§ 224 eller 225, jf. §§ 216 eller 217, eller § 228, § 229, stk. 1, §§ 237, 244-246, 250, 260, 261, 262 a eller 266.

Stk. 11. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan ikke gives, såfremt ansøgning herom er indgivet samtidig med en ansøgning fra ansøgerens barn om opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, hvorpå der meddeles afslag efter stk. 16. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgerens barn kan henvises til at tage ophold hos nærtstående familie i hjemlandet og hensynet til barnets tarv ikke taler derimod, eller hvis ganske særlige grunde i øvrigt taler derimod.«

Stk. 10 bliver herefter stk. 12.

7. I § 9, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 12, 1. pkt., ændres »stk. 16 « til: »stk. 22 « .

8. I § 9, stk. 10, 2. pkt., der bliver stk. 12, 2. pkt., ændres »stk. 18 « til: »stk. 24 « .

9. I § 9 indsættes efter stk. 10, der bliver stk. 12, som nye stykker:

»Stk. 13 . Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan i tilfælde, hvor ansøgeren og en af ansøgerens forældre er bosiddende i hjemlandet eller et andet land, kun gives, såfremt ansøgeren har eller har mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for en vellykket integration her i landet. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgningen indgives senest 2 år efter, at den herboende person opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 2, eller hvis ganske særlige grunde taler derimod.

Stk. 14. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan i tilfælde, hvor ansøgeren tidligere har haft opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, som er bortfaldet efter § 17, kun gives, såfremt hensynet til ansøgerens tarv taler derfor.

Stk. 15. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan ikke gives, såfremt dette åbenbart vil stride mod ansøgerens tarv, jf. stk. 25.

Stk. 16. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan, medmindre ganske særlige grunde taler derfor, ikke gives, såfremt den i Danmark fastboende person eller dennes ægtefælle eller samlever inden for en periode på 10 år inden tidspunktet for afgørelsen for et eller flere forhold begået mod et eller flere mindreårige børn ved endelig dom er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, for overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 1 eller 3, jf. stk. 1, §§ 213, 216-219, 222 eller 223, §§ 224 eller 225, jf. §§ 216-219, 222 eller 223, eller § 228, § 229, stk. 1, §§ 230, 232, 235, 237, 244-246, 250, 260, 261, § 262 a, stk. 2, eller § 266.«

Stk. 11-18 bliver herefter stk. 17-24.

10. I § 9, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 17, 1. pkt., ændres »stk. 16 « til: »stk. 22 « .

11. I § 9, stk. 11, 2. pkt., der bliver stk. 17, 2. pkt., ændres »stk. 18 « til: »stk. 24 « .

12. I § 9, stk. 12, 3. pkt., der bliver stk. 18, 3. pkt., ændres »§§ 6-9 e « til: »§§ 6-9 f « .

13. I § 9, stk. 13, 1. pkt., der bliver stk. 19, 1. pkt., ændres to steder »stk. 11, 1. pkt. « til: »stk. 17, 1. pkt. «

14. I § 9, stk. 14, 2. pkt., der bliver stk. 20, 2. pkt., ændres »Stk. 13, 3. pkt. « til: »Stk. 19, 3. pkt. «

15. I § 9, stk. 16, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 22, 1. og 2. pkt., ændres »jf. stk. 3, stk. 10, 1. pkt., og stk. 11, 1. pkt. « til: »jf. stk. 3, stk. 12, 1. pkt., og stk. 17, 1. pkt. «

16. I § 9, stk. 18, 3. pkt., der bliver stk. 24, 3. pkt., ændres »jf. stk. 6, stk. 10, 2. pkt., og stk. 11, 2. pkt. « til: »jf. stk. 6, stk. 12, 2. pkt., og stk. 17, 2. pkt. «

17. I § 9 indsættes som stk. 25:

»Stk. 25. Kommunalbestyrelsen afgiver efter anmodning fra Udlændingestyrelsen en udtalelse om, hvorvidt meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, åbenbart vil stride mod ansøgerens tarv, jf. stk. 15. Kommunalbestyrelsens udtalelse afgives uden samtykke fra den eller de personer, som udtalelsen angår. «

18. I § 9 c, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 2-9 « til: »§ 9, stk. 2-17 « .

19. I § 9 c, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 9, stk. 13-18 « til: »§ 9, stk. 19-25 « .

20. Efter § 9 e indsættes:

»§ 9 f. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til

1)   en udlænding, der her i landet skal virke som religiøs forkynder,

2)   en udlænding, der her i landet skal virke som missionær, eller

3)   en udlænding, der her i landet skal virke inden for et religiøst ordenssamfund.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at udlændingen godtgør at have tilknytning til folkekirken eller et anerkendt eller godkendt trossamfund her i landet. Meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1 er betinget af, at antallet af udlændinge med opholdstilladelse efter stk. 1 inden for trossamfundet står i rimeligt forhold til trossamfundets størrelse.

Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at udlændingen godtgør at have en relevant baggrund eller uddannelse for at virke som religiøs forkynder eller missionær eller inden for et religiøst ordenssamfund.

Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at udlændingen og personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ikke modtager offentlig hjælp til forsørgelse under opholdet her i landet.

Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1 kan ikke meddeles, hvis der er grund til at antage, at udlændingen vil udgøre en trussel mod den offentlige tryghed, den offentlige orden, sundheden, sædeligheden eller andres rettigheder og pligter. «

21. I § 10, stk. 1 og 2, ændres »§§ 6-9 e « til: »§§ 6-9 f « .

22. I § 10, stk. 4, ændres »§§ 6 og 9-9 e « til: »§§ 6 og 9-9 f « .

23. I § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 7-9 e « til: »§§ 7-9 f « .

24. I § 11, stk. 9, nr. 1, 2 og 3, ændres »stk. 10 « til: »stk. 11 « .

25. I § 11 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

»Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra udlændingen afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om de af kommunalbestyrelsen bekendte forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag om forlængelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse eller om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. I tilfælde, hvor udlændingen er meddelt opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til en herboende person, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke fra udlændingen og den herboende person afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om de af kommunalbestyrelsen bekendte forhold vedrørende de pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt. «

Stk. 10 bliver herefter stk. 11.

26. I § 19, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., ændres »jf. § 9, stk. 3, stk. 10, 1. pkt., og stk. 11, 1. pkt. « til: »jf. § 9, stk. 3, stk. 12, 1. pkt., og stk. 17, 1. pkt. «

27. I § 19, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., og nr. 5, 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 16 « til: »§ 9, stk. 22 « .

28. I § 19, stk. 1, nr. 6, 1. pkt., og nr. 7, 1. pkt., ændres   »jf. § 9, stk. 6, stk. 10, 2. pkt., og stk. 11, 2. pkt. « til: »jf. § 9, stk. 6, stk. 12, 2. pkt., og stk. 17, 2. pkt. «

29. I § 19, stk. 1, nr. 6, 2. pkt., og nr. 7, 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 18 « til: »§ 9, stk. 24 « .

30. I § 19, stk. 1, indsættes som nr. 8:

»8)   Når opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingen og personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ikke modtager offentlig hjælp til forsørgelse under opholdet her i landet, jf. § 9 f, stk. 4, og udlændingen eller personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, modtager offentlig hjælp til forsørgelse. Kommunalbestyrelsen afgiver efter anmodning fra Udlændingestyrelsen en udtalelse om, hvorvidt udlændingen eller personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, under opholdet her i landet har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse. «

31. I § 19 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse efter § 9 f kan inddrages, såfremt udlændingen ved endelig dom er idømt straf for overtrædelse af bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 eller straffelovens §§ 136, 140, 266, 266 a eller 266 b. Til brug for Udlændingestyrelsens afgørelse om inddragelse efter 1. pkt. kan politiet uden udlændingens samtykke videregive oplysninger til Udlændingestyrelsen om, at en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 f ved endelig dom er idømt straf for overtrædelse af de i 1. pkt. nævnte bestemmelser i straffeloven. «

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.

32. I § 19, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1, nr. 2-7 « til: »stk. 1, nr. 2-8 « .

33. I § 19 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra udlændingen afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om de af kommunalbestyrelsen bekendte forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag efter stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor udlændingen er meddelt opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til en herboende person, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke fra udlændingen og den herboende person afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om de af kommunalbestyrelsen bekendte forhold vedrørende de pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt. «

34. I § 32, stk. 6, ændres »§§ 6-9 e « til: »§§ 6-9 f « .

35. I § 33, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Afslag på en ansøgning om opholdstilladelse « : »eller på en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse « .

36. I § 33, stk. 1, 2. pkt., ændres »reglerne i stk. 3, 1. og 3. pkt. « til: »reglerne i stk. 3, 1., 3. og 4. pkt. «

37. I § 33, stk. 3, indsættes som 4. pkt:

»En udlænding, der hidtil har haft en opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, som efter fast praksis ikke kan forlænges yderligere, har ikke i medfør af 1. pkt. ret til at blive her i landet, indtil en klage over en afgørelse om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelsen er afgjort. «

38. § 33, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. En ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 b, efter § 9 c, når ansøgningen vedrører en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter § 7, eller efter § 9 e behandles ikke, hvis den myndighed, der skal træffe afgørelsen, ikke er bekendt med udlændingens opholdssted. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved en ansøgning om genoptagelse af en afgørelse efter § 7, efter § 9 b, efter § 9 c, når afgørelsen vedrører en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter § 7, eller efter § 9 e. «

39. I § 33, stk. 10, ændres »§§ 9-9 e « til: »§§ 9-9 f « .

40. § 36, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. En udlænding, der en eller flere gange ikke efterkommer politiets bestemmelse efter § 34, stk. 3, kan frihedsberøves, såfremt det er nødvendigt for at afgøre, om der er opstået mulighed for udsendelse, jf. § 32 b. «

41. I § 42 a, stk. 3, nr. 1, ændres »§§ 9-9 e « til: »§§ 9-9 f « .

42. I § 44 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, ændres »§§ 6-9 e « til: »§§ 6-9 f « .

43. I § 44 a, stk. 3, ændres »§ 9, stk. 1, 3-8, 10 eller 11 « til: »§ 9, stk. 1, 3-8, 11-13, 16 eller 17 « .

44. I § 46, stk. 1, ændres »§ 9, stk. 13 og 14 « til: »§ 9, stk. 19 og 20 « .

45. § 59, stk. 5, nr. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»1)   forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at indrejse i eller rejse gennem landet,

2)   forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at opholde sig her i landet, «.

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-5.

46. I § 59 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Ved straffens udmåling efter stk. 5, nr. 2, skal det betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at bistanden er ydet for vindings skyld eller i gentagelsestilfælde, eller at der ved samme dom dømmes for flere forhold af forsætlig bistand til ulovligt ophold her i landet. «

§ 2

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. november 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 56, 2. pkt., ændres »eller § 9 c, stk. 1, med henblik på varetagelse af et bestemt arbejde eller lignende formål « til: », § 9 c, stk. 1, eller § 9 f med henblik på varetagelse af et bestemt arbejde eller lignende formål. «

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2004, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, og stk. 10, 11, 13, 14 og 16, § 9 f og § 19, stk. 1, nr. 8, som indsat eller ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, 6, 9, 20 og 30, finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse. For sådanne udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse .

Stk. 3. Udlændingelovens § 19, stk. 5, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 31, finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som religiøse forkyndere eller missionærer m.v.

Stk. 4. Udlændingelovens § 33, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 4. pkt., som henholdsvis ændret og indsat ved denne lovs § 1, nr. 36 og 37, finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden er meddelt afslag på en ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt med henblik på midlertidigt ophold, og som efter fast praksis ikke kan forlænges yderligere. For sådanne udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.