Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Rigspolitiets tolkeoversigt – indhold og anvendelse mv.
Kapitel 2 Optagelse på Rigspolitiets tolkeoversigt
Kapitel 3 Tolkens funktion, inhabilitet og tavshedspligt
Kapitel 4 Indberetning og sletning af tolke fra Rigspolitiets tolkeoversigt
Kapitel 5 Klageadgang
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Rigspolitiets tolkeoversigt

I medfør af § 59 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Rigspolitiets tolkeoversigt – indhold og anvendelse mv.

§ 1.  Rigspolitiet fører en fortegnelse over tolke, der kan anvendes til tolkning og oversættelse inden for Justitsministeriets område (Rigspolitiets tolkeoversigt). Bekendtgørelsen omfatter alene sprogtolke og ikke tegnsprogstolke mv.

Stk. 2. Rigspolitiet stiller tolkeoversigten til rådighed for institutionerne inden for Justitsministeriets område. Anvendelse af tolkeoversigten er ikke bindende for institutionerne.

§ 2. I Rigspolitiets tolkeoversigt optages følgende oplysninger om en tolk:

1) Navn.

2) Tolkenummer.

3) Personnummer.

4) Adresse og politikreds.

5) Telefonnummer, telefaxnummer, e-postadresse og lignende kontaktoplysninger.

6) Tolkesprog.

7) Uddannelsesmæssig baggrund som tolk.

8) Oprindelsesland og modersmål.

9) Tolkens honorering efter de vejledende retningslinjer for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område.

Stk. 2. Andre end de i stk. 1 anførte oplysninger om en tolk kan optages i Rigspolitiets tolkeoversigt, hvis Rigspolitiet skønner, at oplysningerne er nødvendige for, at oversigten på betryggende og hensigtsmæssig måde kan anvendes til rekvirering af tolkning eller oversættelse inden for Justitsministeriets område.

Stk. 3. Tolkens personnummer optrykkes ikke i den tolkeoversigt, der stilles til rådighed. Tolkens fødselsår og køn vil dog fremgå af oversigten.

§ 3. Optagelse af en person på Rigspolitiets tolkeoversigt indebærer ikke en ansættelse af personen. Personen er ikke forpligtet til at påtage sig bestemte tolkeopgaver, og personen har ikke et krav på at blive anvendt som tolk inden for Justitsministeriets område.

§ 4. Rigspolitiet er dataansvarlig myndighed for Rigspolitiets tolkeoversigt.

Stk. 2. Rigspolitiets tolkeoversigt føres elektronisk og opdateres løbende af Rigspolitiet.

Kapitel 2

Optagelse på Rigspolitiets tolkeoversigt

§ 5. Optagelse på Rigspolitiets tolkeoversigt foretages for den enkelte tolk efter ansøgning i medfør af de i §§ 6-12 fastsatte bestemmelser. Juridiske personer kan ikke optages på tolkeoversigten.

§ 6. Statsautoriserede translatører og andre ansøgere med en længerevarende, videregående sproglig uddannelse i et fremmedsprog kan optages på Rigspolitiets tolkeoversigt som tolk i dette sprog. Endvidere kan ansøgere, der har gennemført uddannelsen og bestået prøven som statsprøvet tolk, optages på tolkeoversigten i vedkommende fremmedsprog.

Stk. 2. Hvis det i et bestemt sprog ikke er muligt i tilstrækkeligt omfang at optage ansøgere efter stk. 1, kan ansøgere optages på Rigspolitiets tolkeoversigt som tolk i et fremmedsprog, hvis ansøgeren behersker dansk i skrift og tale og har vedkommende fremmedsprog som sit modersmål. Som modersmål anses det eller de sprog, der er blevet talt i ansøgerens hjem, skole mv. og i det område, hvor ansøgeren er opvokset.

Stk. 3. Er det i et bestemt fremmedsprog ikke muligt for Rigspolitiet at optage ansøgere på Rigspolitiets tolkeoversigt efter stk. 1 eller 2, kan også ansøgere, der har vedkommende fremmedsprog som sit modersmål, men som ikke fuldt ud behersker dansk, efter omstændighederne optages på Rigspolitiets tolkeoversigt, indtil en tolk kan optages efter bestemmelserne i stk. 1 eller 2.

§ 7. Ved afgørelse om optagelse af ansøgere på Rigspolitiets tolkeoversigt efter § 6, stk. 2 eller 3, foretager Rigspolitiet en samlet vurdering af ansøgerens personlige egenskaber og forhold, herunder af

1) ansøgerens fremtræden,

2) ansøgerens forståelse for tolkens virksomhed, jf. § 13,

3) ansøgerens viden om det danske samfund,

4) længden af ansøgerens ophold i Danmark og

5) hvordan ansøgeren har vedligeholdt sine sproglige kundskaber i fremmedsproget.

§ 8. Ansøgere, der er omfattet af § 6, stk. 2 eller 3, skal forinden optagelse på Rigspolitiets tolkeoversigt have deltaget i Rigspolitiets introduktionskursus for tolke, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Introduktionskurset har navnlig til formål at introducere tolken til tolkerollen, til tolkeetik og til de forskelligartede tolkeopgaver hos de institutioner inden for Justitsministeriets område, som får stillet tolkeoversigten til rådighed.

Stk. 3. Er det nødvendigt af hensyn til tolkning eller oversættelse, kan Rigspolitiet efter omstændighederne midlertidigt optage en ansøger på Rigspolitiets tolkeoversigt, selvom ansøgeren ikke har deltaget i introduktionskurset. En sådan optagelse på tolkeoversigten betinges af, at ansøgeren snarest muligt efter optagelse på tolkeoversigten deltager i Rigspolitiets introduktionskursus.

Stk. 4. Ansøgere, der er omfattet af § 6, stk. 1, tilbydes i forbindelse med optagelse på Rigspolitiets tolkeoversigt at deltage i Rigspolitiets introduktionskursus for tolke.

§ 9. Ansøgere, der er registreret i Det Centrale Kriminalregister med en strafferetlig afgørelse, der medtages i en straffeattest til offentlig brug, kan ikke optages på Rigspolitiets tolkeoversigt, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ansøgere, der er sigtet for et strafbart forhold, kan ikke optages på tolkeoversigten, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skønner Rigspolitiet, at et strafbart forhold, der er omfattet af stk. 1 eller 2, er af mindre strafværdig eller af enkeltstående karakter, eller er forholdet f.eks. begået i en ung alder, og taler omstændighederne ikke i øvrigt imod det, kan Rigspolitiet træffe afgørelse om at optage ansøgeren på Rigspolitiets tolkeoversigt.

Stk. 4. Er en ansøger registreret i Det Centrale Kriminalregister for andre strafbare forhold end de i stk. 1 anførte, kan ansøgeren ikke optages på Rigspolitiets tolkeoversigt, hvis Rigspolitiet skønner, at det eller de strafbare forhold efter omstændighederne må anses for uforeneligt med arbejdet som tolk.

§ 10. Ansøgere med forbindelse til myndigheder, organisationer eller udenlandske repræsentationer mv., der kan give anledning til at rejse tvivl om, hvorvidt ansøgeren vil kunne varetage arbejdet som tolk upartisk, kan ikke optages på Rigspolitiets tolkeoversigt. Dette gælder blandt andet ansøgere med

1) ansættelsesmæssig tilknytning til politiet, anklagemyndigheden eller domstolene,

2) ansættelsesmæssig tilknytning til udenlandske repræsentationer eller

3) ansættelsesmæssig tilknytning til udenlandske myndigheder og institutioner mv., hvis opgave omfatter tilvejebringelse af efterretningsmæssige oplysninger.

Stk. 2. Skønner Rigspolitiet, at en ansøgers forbindelse til bestemte institutioner mv. som omhandlet i stk. 1 er af mindre betydende karakter, og at ansøgeren derfor kun i enkeltstående tilfælde vil være afskåret fra at kunne varetage arbejde som tolk som følge heraf, kan Rigspolitiet efter omstændighederne træffe afgørelse om at optage ansøgeren på Rigspolitiets tolkeoversigt. Der kan samtidig i Rigspolitiets tolkeoversigt optages oplysning om ansøgerens forbindelse til vedkommende institution mv. og om eventuelle andre relevante forhold i tilknytning hertil, jf. § 2, stk. 2.

§ 11. Ansøgning om optagelse på Rigspolitiets tolkeoversigt indgives skriftligt til Rigspolitiet. Ansøgningen skal indgives på dansk. Ansøgningen vedlægges dokumentation for eventuel sproglig uddannelse.

Stk. 2. Afgørelse vedrørende optagelse på Rigspolitiets tolkeoversigt træffes af Rigspolitiet. Til brug for afgørelsen indhenter Rigspolitiet oplysninger om ansøgeren i politiets registre og fra Politiets Efterretningstjeneste. Rigspolitiet kan kræve, at ansøgeren tilvejebringer nærmere oplysninger om de i § 2 og §§ 6-10 og §§ 13-15 angivne forhold.

Stk. 3. Ansøgere omfattet af § 6, stk. 2, kan kun optages på Rigspolitiets tolkeoversigt, hvis Rigspolitiet efter en personlig samtale med ansøgeren skønner, at vedkommende besidder de fornødne sproglige kvalifikationer i dansk, og hvis ansøgeren i øvrigt efter en samlet vurdering i henhold til § 7 kan optages på listen.

Stk. 4. Ansøgere omfattet af § 6, stk. 3, kan kun optages på Rigspolitiets tolkeoversigt, hvis Rigspolitiet efter en personlig samtale med ansøgeren skønner, at vedkommende efter en samlet vurdering i henhold til § 7 kan optages på listen.

Stk. 5. Rigspolitiet kan afslå en ansøgning om optagelse på tolkeoversigten under henvisning til, at der ikke er behov for yderligere tolke inden for ansøgerens tolkesprog.

§ 12. Ansøgere, der optages på Rigspolitiets tolkeoversigt, skal over for Rigspolitiet afgive en erklæring om iagttagelse af de i §§ 13-15 og § 16, stk. 2, angivne bestemmelser.

Kapitel 3

Tolkens funktion, inhabilitet og tavshedspligt

§ 13. En tolk, der er optaget på Rigspolitiets tolkeoversigt, skal i sin adfærd og sit arbejde som tolk optræde som uvildig og neutral formidler af kommunikation mellem personer, der ikke taler samme sprog, og skal herunder søge at oversætte alle sproglige ordvalg, nuancer og vendinger, således at kommunikationen formidles bedst muligt.

Stk. 2. Tolken skal optræde upartisk og må ikke føre privat samtale med eller modtage ydelser fra personer, som tolken skal formidle kommunikation imellem.

§ 14. En tolk, der er optaget på Rigspolitiets tolkeoversigt, skal straks give meddelelse til den rekvirerende myndighed mv., hvis der opstår tvivl om, hvorvidt tolken i forbindelse med en tolkning eller oversættelse vil kunne blive anset for inhabil efter forvaltningslovens § 3.

§ 15. En tolk, der er optaget på Rigspolitiets tolkeoversigt, har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som tolken modtager i forbindelse med arbejdet som tolk.

Stk. 2. Rigspolitiet kan ved optagelse af personer på Rigspolitiets tolkeoversigt fastsætte vilkår om opbevaring og tilbagelevering af skriftligt materiale, som udleveres til tolke med henblik på oversættelse.

Kapitel 4

Indberetning og sletning af tolke fra Rigspolitiets tolkeoversigt

§ 16. Sletning af en tolk fra Rigspolitiets tolkeoversigt foretages af Rigspolitiet efter anmodning fra tolken, eller hvis betingelserne for at være optaget på Rigspolitiets tolkeoversigt ikke længere er til stede.

Stk. 2. En tolk, der er optaget på Rigspolitiets tolkeoversigt, skal straks give meddelelse til Rigspolitiet, hvis der kan være begrundet tvivl om, hvorvidt betingelserne for at være optaget på Rigspolitiets tolkeoversigt fortsat er til stede.

Stk. 3. Bliver en forvaltningsmyndighed i forbindelse med anvendelse af en tolk bekendt med forhold som anført i stk. 2, foretager forvaltningsmyndigheden indberetning herom til Rigspolitiet.

§ 17. Afgørelse om sletning fra Rigspolitiets tolkeoversigt træffes af Rigspolitiet. Til brug for afgørelsen kan Rigspolitiet kræve, at tolken tilvejebringer nærmere oplysninger om de i §§ 6-10 og §§ 13-15 angivne forhold.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 18. Rigspolitiets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 2. § 8, stk. 1, finder anvendelse på ansøgere, hvis ansøgning modtages hos Rigspolitiet efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 3. Administrative forskrifter om anvendelse af tolke ved de enkelte institutioner forbliver i kraft, indtil de ophæves eller ændres.

Justitsministeriet, den 28. maj 2008

Lene Espersen

/ John Vestergaard