Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1    Anvendelsesområde

Kapitel 2    Beregningen af kontrolbud

Kapitel 3    Afgivelse af kontrolbud

Kapitel 4   Klager

Kapitel 5   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

I medfør af § 62 d i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 224 af 8. april 2008, og § 35 a i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som ændret ved § 2 i lov nr. 224 af 8. april 2008, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse, når kommunen og regionen beregner omkostningerne ved kommunens egen udførelse af en opgave, som kommunen eller regionen beslutter at sende i udbud (kontrolbud).

Kapitel 2

Beregningen af kontrolbud

§ 2. Beregningen af omkostningerne ved kontrolbud skal omfatte de samlede langsigtede gennemsnitsindtægter og -omkostninger ved den udbudte opgave, jf. § 3.

§ 3. Beregningen af omkostningerne ved kontrolbud skal omfatte:

1) Alle de direkte omkostninger der er forbundet med opgavevaretagelsen, f.eks. løn, køb af materialer og tjenesteydelser, reparations- og vedligeholdelsesudgifter, husleje m.v.

2) Alle de indirekte omkostninger der er forbundet med opgavevaretagelsen, f.eks. lokale- og kontorudgifter, indirekte lønomkostninger, IT-udgifter, udgifter til ledelse, administration m.v., forsikringer, udviklingsomkostninger, beregnede tjenestemandspensioner, beregnede omkostninger til lovpligtige forsikringer, beregnede skadesomkostninger (selvforsikring), forrentning af driftskapital, forrentning og afskrivning af anlægskapital samt beregnede omkostninger for faciliteter i øvrigt, der er stillet til rådighed ved opgavevaretagelsen.

Stk. 2. Ved beregning af omkostninger i stk. 1 anvendes følgende principper:

1) Såfremt en omkostning er udelelig, fordeles den ved brug af en fordelingsnøgle, der dokumenteres.

2) Afskrivninger beregnes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 8 i »Budget- og regnskabssystem for kommuner« og kapitel 8 i »Budget- og regnskabssystem for regioner«. Herudover skal afskrivninger være udtryk for de langsigtede afskrivninger.

3) Ved beregning af forrentning af drifts- og anlægskapital anvendes markedsrenten.

4) Beregningen af omkostninger til tjenestemandspensioner foretages med en procentsats af den pensionsgivende løn som anført i kapitel 4 i »Budget- og regnskabssystem for kommuner« og som anført i kapitel 4 i »Budget- og regnskabssystem for regioner«.

5) Såfremt opgaven, der sendes i udbud, er omfattet af lov om merværdiværdiafgift, medtages moms ikke.

6) Såfremt opgaven, der sendes i udbud, ikke er omfattet af lov om merværdiværdiafgift, medtages moms.

Kapitel 3

Afgivelse af kontrolbud

§ 4. Det skal fremgå af udbudsannoncen og udbudsmaterialet, hvis kommunen eller regionen foretager et kontrolbud.

Stk. 2. Kontrolbud skal afgives senest samtidigt med udløbet af fristen for aflevering af eksterne tilbud.

Stk. 3. Kontrolbud skal foretages på samme vilkår som eksterne bud og som specificeret i udbudsmaterialet.

Stk. 4. Vurderingen af de indkomne eksterne tilbud og kommunens henholdsvis regionens kontrolbud skal foretages således, at der ikke deltager nogen, der har medvirket ved udarbejdelsen af kontrolbuddet.

Kapitel 4

Klager

§ 5. Klagenævnet for Udbud kan efter reglerne i lov om Klagenævnet for Udbud og forskrifter udstedt i medfør heraf behandle klager vedrørende kommunens og regionens overtrædelse af regler i denne bekendtgørelse.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 2. Alene udbud, som er annonceret efter ikrafttrædelsestidspunktet, er omfattet af bekendtgørelsen.

Velfærdsministeriet, den 24. juni 2008

Karen Jespersen

/ Søren H. Thomsen