Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Dråby Vig Vildtreservat

 

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Dråby Vig som raste og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Dråby Vig Vildtreservat i Viborg Amt omfatter jf. kortbilag:

1) Dråby Vig nord for en ret linie fra sydspidsen af Buksør Odde til det nordøstligste hjørne af matr.nr. 1a Skarum By, Alsted i forlængelse af den østvestgående del af Byvej ved Skarum.

2) Landarealer, inklusive tilvækstarealer, som beskrevet i bilag 1.

    Stk. 2. Mod øvrige landarealer afgrænses reservatets vandområde af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt m.v.

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på den del af reservatets vandareal, der er beliggende nord for en ret linie fra skellet mellem matr.nr. 2e Del af Jørsby By, Jørsby og 13 smst. på Buksør Odde til det sydvestligste hjørne af matr.nr. 6c Del af Sønder Dråby By, SønderDråby ved Sdr. Dråby.

    Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben er forbudt.

§ 4. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle på reservatets landarealer.

§ 5. Jagt fra fartøj, der ikke er opankret, er forbudt i den del af reservatet, der er beliggende syd for den i § 3, stk. 1 nævnte linie.

Færdsel

§ 6. Brætsejlads er forbudt i det i § 3, stk. 1 nævnte område i perioden 1. september til 31. marts.

    Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 er brætsejlads fra landgangsbroen ved Sdr. Dråby tilladt ad kortest mulig rute ud af det jagtfrie område.

§ 7. Motorbådssejlads med højere hastighed end 8 knob er forbudt.

Dispensation og tilsyn

§ 8. Skov og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 37.

    Stk. 2. Skov og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

    Stk. 3. Uanset bestemmelserne i § 7 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

§ 9. Skov og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 10. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 37 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 8 med bøde, med mindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1998.

Bilag 1

Afgrænsning af landarealer, hvor der i bekendtgørelsen er fastsat regler for jagt

a) Landgangsbroen ved Sdr. Dråby.

  1. De dele af matr.nr. 9b, 11a, 11i, 11k samt 2a Del af SønderDråby By, SønderDråby samt de dele af matr.nr. 14, 40, 6f, 1c, 27b, 5a, 29, 18b, 36a, 31 c samt 13 Del af Jørsby By, Jørsby der er beliggende nærmest Dråby Vig vest, syd og øst for lige linier mellem følgende punkter:

1) beliggende ved Feggesundvej 90 meter nord for 12 km stenen,

2) beliggende i skellet mellem matr.nr. 9b og 11a Del af Sønder Dråby By, Sønder Dråby 120 meter fra matr.nr. 9b s nordøstligste punkt ved Feggesundvej,

3) beliggende i skellet mellem matr.nr. 11a og 11i smst. 15 meter syd for de nævnte matr. numres skel til matr.nr. 2a smst.,

4) beliggende i skellet mellem matr.nr. 11i og 11k smst. 145 meter syd for matr.nr. 11k s nordvestligste punkt ved Strandvænget,

5) beliggende i skellet mellem matr.nr. 11k og 2a smst. 165 meter syd for Strandvænget,

6) beliggende i sogneskellet mellem SønderDråby og Jørsby 130 meter syd for Strandvænget,

7) beliggende 460 meter sydøst for punkt 6 og 540 meter sydsydvest for vejkrydset Strandvænget/Jørsbygård,

8) beliggende 500 meter sydsydvest for punkt 7 og 660 meter sydvest for grøfteknæk 150 meter syd for Jørsbygård,

9) beliggende 340 meter sydøst for punkt 8 og 550 meter sydvest for grøfteknæk 150 meter syd for Jørsbygård,

10) beliggende 750 meter nordøst for punkt 9 samt 130 meter sydøst for det sydøstligste knækpunkt på levende hegn øst for Jørsbygård,

11) beliggende på matr.nr. 5a smst. 90 meter vinkelret på dige (90°) målt fra et punkt på diget 52 meter vest for dets østligste knækpunkt,

12) beliggende i skellet mellem matr.nr. 5a og 29 smst. 225 meter vest for det sydvestligste punkt på matr.nr. 5h smst.,

13) beliggende 500 meter vest for skellet mellem matr.nr. 13 og 2a smst. i forlængelse af skellet mellem matr.nr. 31c og 13 smst.,

  1. beliggende i skellet mellem matr.nr. 13 og 2e smst. 280 meter vest for det nærmeste punkt på matr.nr. 2a smst.

c) matr.nr. 2e og 41 Del af Jørsby By, Jørsby (Buksør Odde).

 

Miljø- og Energiministeriet, den 30. juni 1998

Svend Auken

/Jens Bjerregaard Christensen