Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om planteskadegørere

Herved bekendtgøres lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 29. juni 2006, med de ændringer, der følger af § 60 i lov nr. 1336 af 19. december 2008.

§ 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte bestemmelser om bekæmpelse og om forebyggelse af indslæbning og udbredelse af levende organismer, dog ikke hvirveldyr, samt vira, der direkte eller indirekte kan forvolde tab for planteavlen (planteskadegørere), og kan herunder fastsætte bestemmelser til gennemførelse af regler fastsat af Det Europæiske Fællesskab.

§ 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i forbindelse med fastsættelse af bestemmelser efter § 1 fastsætte regler om:

1) forbud mod indførsel, salg, opbevaring samt anden form for besiddelse af levende planteskadegørere eller kulturer af planteskadegørere samt af planter, planteprodukter, jord eller andre vækstmedier, der er eller formodes at være angrebet af eller at indeholde sådanne planteskadegørere,

2) udførselskontrol med planter, planteprodukter, jord og andre vækstmedier,

3) forbud mod tilsåning eller tilplantning af arealer samt påbud om isolering af disse,

4) forbud mod plantning af angivne plantearter,

5) forbud mod fjernelse af angivne planter, planteprodukter, jord og andre vækstmedier fra et angivet område,

6) påbud om behandling af arealer, planter, planteprodukter, jord og andre vækstmedier med bekæmpelsesmidler,

7) påbud om beskæring eller fjernelse af planter,

8) påbud om desinfektion af emballage, redskaber, maskiner, transportmidler samt rum og andet, hvorfra planteskadegørere må antages at kunne udbredes,

9) påbud om tilintetgørelse af planter, planteprodukter og emballage,

10) påbud om indsamling og tilintetgørelse af planteskadegørere.

§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan ved udførsel af planter, planteprodukter, jord eller andre vækstmedier træffe de foranstaltninger, som er påkrævet efter modtagerlandets plantesundhedslovgivning.

§ 4. Med henblik på at gennemføre bekæmpelse eller for at forebygge indslæbning og udbredelse af planteskadegørere kan landbrugs- og fiskeriministeren foretage eftersyn af offentlig og privat ejendom og transportmidler. Eftersynet skal være nødvendigt for at kontrollere overholdelsen af gældende bestemmelser eller for at træffe beslutning om fastsættelse af regler efter § 1 og kan ske uden retskendelse. På forlangende skal nødvendigheden af eftersynet begrundes og legitimation forevises.

Stk. 2. Ejere eller brugere af arealer og producenter, ejere, importører eller eksportører af planter, planteprodukter, jord og andre vækstmedier skal yde fornøden bistand ved gennemførelse af eftersyn efter stk. 1.

§ 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan:

1) vederlagsfrit udtage prøver af planter, planteprodukter, jord og andre vækstmedier til undersøgelse for forekomst af planteskadegørere,

2) afkræve ejere eller brugere af arealer og producenter, ejere, importører eller eksportører af planter, planteprodukter, jord og andre vækstmedier foreliggende oplysninger, som er nødvendige for at træffe beslutninger efter loven eller bestemmelser fastsat efter loven.

§ 6. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte bestemmelser om, at den, der er bekendt med eller formoder, at planter, planteprodukter, jord eller andre vækstmedier, der er i hans besiddelse eller beror hos ham, er angrebet af eller indeholder planteskadegørere, straks skal anmelde dette til ministeren, og om, at sådanne planter, planteprodukter, jord og andre vækstmedier ikke må fjernes fra stedet uden ministerens tilladelse.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan til gennemførelse af bestemmelser fastsat af De europæiske Fælleskaber fastsætte bestemmelser om, at enhver, der er bekendt med eller har formodning om forekomst af planteskadegørere, skal anmelde dette til ministeren.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte bestemmelser om, at den, der til jordbrugsformål sælger, udlejer eller bortforpagter et areal med forekomst af planteskadegørere, skal underrette erhververen om forekomsten.

§ 7. Statskassen erstatter tab som følge af en påbudt tilintetgørelse af planter, planteprodukter, jord eller andre vækstmedier samt emballage, medmindre det tilintetgjorte er angrebet af eller befængt med planteskadegørere.

§ 8. Udgifterne ved gennemførelse af påbudte foranstaltninger påhviler den, påbuddet er rettet til, jfr. dog § 7.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at udgifter i forbindelse med påbudte foranstaltninger, herunder udgifter til bekæmpelsesmidler, skal afholdes af statskassen.

§ 9. Krav om erstatning efter § 7 fortabes, hvis det ikke er fremsat for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri inden 6 måneder efter, at den påbudte tilintetgørelse har fundet sted.

Stk. 2. Krav om erstatning efter § 7 bortfalder, hvis den pågældende ved overtrædelse af bestemmelser fastsat efter loven, af forbud eller påbud meddelt efter sådanne bestemmelser eller på anden måde ved uforsvarlig adfærd har nødvendiggjort tilintetgørelsen.

§ 10. Undlader en ejer eller bruger af et areal eller en producent, ejer, importør eller eksportør af planter, planteprodukter, jord eller andre vækstmedier at gennemføre påbudte foranstaltninger, kan landbrugs- og fiskeriministeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning. § 4 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med arbejdets udførelse.

§ 11. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte gebyrer til dækning af udgifterne ved kontrollen med indførsel og udførsel af planter, planteprodukter, jord og andre vækstmedier.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om renter ved for sen indbetaling af gebyrer og om opkrævning af gebyrer for erindringsskrivelser.

§ 12. Henlægger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med vedkommende minister henlægge sine beføjelser efter loven til en anden statslig myndighed eller institution. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage Overlader landbrugs- og fiskeriministeren sine beføjelser efter denne lov til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte bestemmelser om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der giver urigtige oplysninger eller undlader at give oplysninger efter § 5, nr. 2.

Stk. 2. Overtrædelse af § 4, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 3. I bestemmelser, der fastsættes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der overtræder forskrifter i bestemmelserne og for den, der undlader at efterkomme forbud eller påbud, der meddeles efter bestemmelserne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Skønnes en overtrædelse af bestemmelser fastsat efter loven ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 6. For så vidt angår den i stk. 5 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 14. Loven træder i kraft den 1. juli 1984.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 121 af 12. april 1957 om bekæmpelse af farlige plantesygdomme og skadedyr og lov nr. 55 af 27. marts 1903 om foranstaltninger mod udbredelse af rustsvampe.

Stk. 3. Bestemmelser, der er fastsat eller opretholdt efter de love, der er nævnt i stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ophæves af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Overtrædelse af bestemmelserne straffes med bøde. På tilsvarende måde straffes med bøde en tilsidesættelse af forskrifter, der er udstedt efter bestemmelserne, såfremt tilsidesættelsen var strafbar efter de hidtil gældende bestemmelser.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1110 af 22. december 1993 om ændring af lov om planteskadegørere trådte i kraft den 1. januar 1994. Lovændringen medførte hjemmel til fastsættelse af gebyr for kontrol med indførsel af skadegørere samt mulighed for at ministeren kan uddelegere sine beføjelser efter loven, jf. ændring af §§ 11 og 12.


Lov nr. 300 af 24. april 1996 trådte i kraft den 26. april 1996. Loven indebar en ændret definition af planteskadegører, hvilket medførte ændring af §§, 1-7, § 10 og § 11.


Lov nr. 404 af 1. juni 2005, der trådte i kraft den 3. juni 2005, indeholder hjemmel til at fødevareministeren kan delegere sine beføjelser efter loven til en statslig institution uden for ministerområdet, jf. ændringen af § 12. Loven trådte i kraft den 3. juni 2005.


Lov nr. 538 af 8. juni 2006 træder i kraft den 1. januar 2007. Lovens § 72 indeholder konsekvensrettelse af henvisningen til retsplejeloven i § 13, stk. 6. Ændringen er en følge af politi- og domstolsreformen.


Lov nr. 1336 af 19. december 2008 § 60 vedrører § 11 i lov om planteskadegørere. Loven træder i kraft 1. januar 2009, jf. § 167. Loven er en følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, og medfører ophævelse af bestemmelser om inddrivelse i særlovgivningen.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 12. marts 2009

Eva Kjer Hansen

/ Dorthe Nielsen