Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om
Hejlsminde Nor Vildtreservat

 

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Hejlsminde Nor som raste- og yngleområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Hejlsminde Nor Vildtreservat i Sønderjyllands Amt omfatter som angivet på kortbilag:

1) Matr.nr. 21 a , 22 fv , 24 ad , og 44 ef , Hejls By, Hejls. Samtlige matrikler smst. syd for matr.nr. 24 ad og en ret linie mellem Hejlsminde Nor og Lillebælt i forlængelse af matriklens sydskel. De dele af matr.nr. 21 f , 23 a , 24 a , 24 n , 26 a , 26 if , 27 a og 27 b smst. der ligger inden for en afstand af 100 meter fra højeste, daglige vandstandslinie i Hejlsminde Nor.

2) De dele af matr.nr. 31 og 36, Skovhuse, Aller der ligger inden for en afstand af 100 meter fra højeste, daglige vandstandslinie i Hejlsminde Nor.

3) Matr.nr. 282 Stubbum, Aller og de matrikler smst. der vest for Hejlsmindebakken ligger mellem denne matrikel og slusen. Den del af matr.nr. 97 smst. der ligger nord for Bugten og samtlige matrikler øst for Hejlsmindebakken mellem matr.nr. 97 og slusen. De dele af matr.nr. 8, 99, 285, 286, 289, 291, 307, 308 og 310 smst., der ligger inden for en afstand af 100 meter fra højeste, daglige vandstandslinie i Hejlsminde Nor.

4) Tilvækstarealer til de under nr. 1, 2 og 3 nævnte områder.

5) Vandarealet i Hejlsminde Nor, udløbet fra Noret til Lillebælt samt den del af Lillebælt, der ligger vest for en ret linie fra det punkt, hvor den i nr. 1 nævnte linie møder Lillebælt, til det nordøstlige hjørne af matr. nr. 97, Stubbum, Aller.

Stk. 2. Mod land afgrænses de i stk. 1, nr. 5 nævnte dele af fiskeriterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Reservatbestemmelser

§ 3. Jagt på vandfugle er forbudt.

Stk. 2. På de i § 2, stk. 1, nr. 5, nævnte områder af fiskeriterritoriet er færdsel med ladt skydevåben forbudt.

§ 4. I Hejlsminde Nor er al sejlads forbudt, medmindre der foreligger dispensation efter § 6.

§ 5. Sejlads med højere hastighed end 5 knob (9,26 km/t) er forbudt.

Dispensation og tilsyn

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3, 4 og 5.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i §§ 4 og 5 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning.

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 8. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, straffes overtrædelse af bestemmelserne i § 3, 4 og 5 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 6 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2004.


AL1158_1.JPG Size: (529 X 754)

Miljøministeriet, den 6. september 2004

Connie Hedegaard

/Anne-Marie Rasmussen

Redaktionel note
  • t