Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån

Herved bekendtgøres lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1042 af 17. december 2002, § 21 i lov nr. 418 af 10. juni 2003, § 14 i lov nr. 1203 af 27. december 2003, lov nr. 483 af 17. juni 2008 og lov nr. 531 af 26. maj 2010.

§ 1. Finansministeren kan optage lån inden for et samlet gældsmaksimum på 2.000 mia. kr.

Stk. 2. I gældsmaksimum efter stk. 1 indgår den til enhver tid værende restgæld efter statslån optaget i henhold til gældende love om bemyndigelse til optagelse af indenlandske statslån og statslån i udlandet.

Stk. 3. I forbindelse med låntagningen og den løbende gældsforvaltning kan finansministeren opkøbe egne værdipapirer og indgå aftaler om bytte af rente- eller valutabetalingsstrømme (swapaftaler) og andre finansielle transaktioner.

§ 2. Finansministeren kan yde lån til statsinstitutioner og statslige selskaber m.v.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte udlån må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager.

Stk. 3. For de i stk. 1 nævnte lån betales en provision til statskassen på 0,15 pct. p.a. Finansministeren kan bestemme, at der betales en provision, der er større eller mindre end 0,15 pct. p.a.

Stk. 4. Provisionen betales en gang om året i hele låneperioden med virkning fra valørdagen. Provisionen opgøres for hvert år pr. 31. december.

Stk. 5. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om statens adgang til at yde de i stk. 1 nævnte lån og om vilkårene herfor, herunder bl.a. vedrørende betaling af provision.

§ 3. Finansministeren kan fastsætte regler om salg, indskrivning og indfrielse af statsobligationer samt om forlængelse af præmieobligationer.

§ 3 a. (Ophævet)1)

§ 3 b. (Ophævet)

§ 3 c. (Ophævet)

§ 3 d. (Ophævet)

§ 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.


Lov nr. 531 af 26. maj 2010 om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån2) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.3)

Finansministeriet, den 22. juni 2010

Claus Hjort Frederiksen

/ Mogens Pedersen

Officielle noter

1) Lov nr. 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger m.v. bestemmer i § 14, stk. 1, at i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 1042 af 17. december 2002 og § 21 i lov nr. 418 af 10. juni 2003, ophæves §§ 3 a-3 d, og lov nr. 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger m.v. bestemmer i § 14, stk. 2, at regler udstedt i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1, forbliver i kraft.

2) Ændringsloven vedrører § 1.

3) Bekendtgjort i Lovtidende den 27. maj 2010.