Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Den selvstændige offentlige virksomhed DSB's etablering, formål, ledelse og opgaver
Kapitel 2 DSB S-tog A/S
Kapitel 3 Regnskabsmæssige forhold, investeringsbeslutninger, optagelse af lån og forsikring
Kapitel 4 Personalemæssige forhold
Kapitel 5 Offentlighed
Kapitel 6 Tilsyn og straf
Kapitel 7 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S

Herved bekendtgøres lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, jf. lov nr. 485 af 1. juli 1998 med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 1046 af 23. december 1998, § 2 i lov nr. 155 af 12. marts 2003, § 20 i lov nr. 418 af 10. juni 2003, § 3 i lov nr. 226 af 31 marts 2004, § 1 i lov nr. 265 af 20. april 2004 og § 16 i lov nr. 1545 af 20. december 2006.

Kapitel 1

Den selvstændige offentlige virksomhed DSB's etablering, formål, ledelse og opgaver

§ 1. Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) etableres med virkning fra den 1. januar 1999 som en selvstændig offentlig virksomhed, DSB.

§ 2. DSB's formål er at drive jernbanevirksomhed i medfør af lov om jernbanevirksomhed m.v. samt anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf. Virksomheden drives på forretningsmæssigt grundlag.

Stk. 2. DSB kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder samt indgå samarbejdsaftaler og lignende i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, jf. stk. 1.

Stk. 3. DSB kan udføre jernbanetrafik i udlandet i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, jf. stk. 1.

§ 3. DSB overtager den af statsvirksomheden DSB hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed. Transportministeren1) kan som led i etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed bestemme, at visse rettigheder og forpligtelser forbliver hos staten.

Stk. 2. DSB's formue holdes adskilt fra statens formue, og DSB disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler.

Stk. 3. Tinglysning og anden registrering af DSB's rettigheder efter stk. 1 kan ske på grundlag af denne lov.

Stk. 4. DSB kan erhverve ejendomsret til bygninger beliggende på grunde, der forbliver statens ejendom. Adkomsten tinglyses efter tinglysningslovens regler om bygninger på lejet grund.

§ 4. DSB ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Transportministeren vælger på et virksomhedsmøde, jf. § 5, stk. 3, for en periode af 2 år 6 medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand. Genvalg kan ske. Transportministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de af ministeren valgte medlemmer.

Stk. 2. Medarbejderne vælger tre medlemmer til bestyrelsen. Reglerne i aktieselskabsloven om valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse, herunder reglerne om koncernrepræsentation og valgbarhed, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Bestyrelsens formand og næstformand er forpligtet til at orientere transportministeren om sager af væsentlig betydning.

§ 5. Transportministeren udøver i forhold til DSB de beføjelser, der efter aktieselskabslovens kapitel 9 om selskabets ledelse og kapitel 16 om erstatning m.v. samt årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet ministeren herved sidestilles med en eneaktionær.

Stk. 2. Transportministeren fastsætter vedtægter for DSB. Vedtægterne kan ændres af transportministeren efter forhandling med bestyrelsen.

Stk. 3. I DSB afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde. Transportministeren fastsætter i vedtægterne nærmere bestemmelser om virksomhedsmødets indhold og kompetence.

§ 6. Aktieselskabslovens kapitel 9 om selskabets ledelse, kapitel 16 om erstatning m.v. og kapitel 19 om anmeldelse og registrering m.m., herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for DSB med de ændringer, der følger af denne lov.

Kapitel 2

DSB S-tog A/S

§ 7. DSB's S-togsdivision etableres med virkning fra den 1. januar 1999 som et af DSB helejet datterselskab, DSB S-tog A/S.

§ 8. DSB S-tog A/S' formål er at drive S-togstrafik i hovedstadsområdet på grundlag af en kontrakt med transportministeren om passagertrafik udført som offentlig service, jf. lov om jernbanevirksomhed m.v. § 8, samt anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf.

§ 9. DSB S-tog A/S overtager den af DSB's S-togsdivision hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed.

Stk. 2. Tinglysning og anden registrering af DSB S-tog A/S' rettigheder kan ske på grundlag af denne lov.

§ 10. DSB S-tog A/S ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf 2 vælges af medarbejderne, idet reglerne i aktieselskabslovgivningen om valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse finder anvendelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. De tjenestemænd, der udlånes fra DSB til DSB S-tog A/S, jf. § 15, stk. 1, deltager på lige fod med selskabets medarbejdere ved valg af medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse og er på tilsvarende måde valgbare til denne. Tilsvarende kan de udlånte tjenestemænd deltage i valg af koncernrepræsentanter til bestyrelsen i DSB.

Kapitel 3

Regnskabsmæssige forhold, investeringsbeslutninger, optagelse af lån og forsikring

§ 11. De for aktieselskaber gældende regler i årsregnskabsloven, herunder de bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for DSB med de ændringer, der følger af denne lov. Herudover fastsætter transportministeren et regnskabsreglement for virksomheden, jf. lov om jernbanevirksomhed m.v. § 7, stk. 1.

Stk. 2. DSB's årsregnskaber revideres efter årsregnskabslovens regler af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor. Den statsautoriserede revisor vælges af transportministeren på virksomhedsmødet efter indstilling fra bestyrelsen, og valget gælder for eet år ad gangen. Genvalg kan ske.

Stk. 3. Rigsrevisor reviderer endvidere DSB's regnskaber efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 4. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse på virksomhedsmødet.

Stk. 5. Ved afgivelse af årsregnskabet skal virksomhedens revisor afgive en erklæring om, hvorvidt det af transportministeren fastsatte regnskabsreglement for virksomheden, jf. stk. 1, er overholdt.

§ 12. Investeringer, som ønskes foretaget af DSB eller datterselskaber heraf, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100 mio. kr., skal forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse. Beløbsgrænsen skal fremgå af virksomhedens vedtægter og kan ændres efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Stk. 2. Rammer for optagelse af lån til driftsformål for DSB og datterselskaber heraf fastsættes af transportministeren og skal fremgå af virksomhedens vedtægter.

Stk. 3. Rammer for optagelse af lån til investeringsformål for DSB og datterselskaber heraf fastsættes af transportministeren efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg. Principper for låneoptagelsen skal fremgå af virksomhedens vedtægter.

Stk. 4. Transportministeren kan på statens vegne efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg garantere for forpligtelser, som DSB og datterselskaber heraf har over for leverandører og långivere i forbindelse med investeringer over en beløbsmæssig grænse, som skal fremgå af virksomhedens vedtægter.

§ 13. DSB og datterselskaber heraf skal tegne de for virksomhederne nødvendige forsikringer.

Kapitel 4

Personalemæssige forhold

§ 14. Tjenestemænd i DSB er omfattet af tjenestemandslovgivningen.

Stk. 2. Transportministeren kan bemyndige DSB til at træffe de afgørelser, der efter tjenestemandslovgivningen henhører under ministeren. Dette gælder dog ikke, for så vidt angår sager om afsked efter tjenestemandslovens § 26.

Stk. 3. DSB kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå aftaler, der vedrører ansættelsesvilkår for statstjenestemænd i DSB.

Stk. 4. For tjenestemænd i DSB betaler virksomheden de af finansministeren fastsatte bidrag m.v. til dækning af statens pensionsudgifter.

§ 15. De tjenestemænd i DSB, der ved etableringen af DSB S-tog A/S gør tjeneste i DSB's S-togsdivision, er forpligtet til at gøre tjeneste i DSB S-tog A/S med bevarelse af deres ansættelsesforhold i DSB, ligesom DSB S-tog A/S i forhold til DSB er forpligtet til at beskæftige dem.

Stk. 2. DSB S-tog A/S tilbyder de i stk. 1 nævnte tjenestemænd, at de inden for en periode på 2 år fra etableringen af selskabet kan overgå til ansættelse i dette.

Stk. 3. Til de tjenestemænd, som ikke ønsker at overgå til ansættelse i DSB S-tog A/S efter stk. 2, udbetaler DSB løn m.v., og indbetaler pensionsbidrag m.v. til staten, jf. § 14, stk. 4.

Stk. 4. DSB S-tog A/S refunderer fra overtagelsen af S-togsdriften DSB de lønninger, pensionsbidrag m.v., som DSB betaler i henhold til stk. 3.

Stk. 5. Til de tjenestemænd, som overgår til ansættelse i DSB S-tog A/S efter stk. 2 med ret til tjenestemandspension, afholder staten udgifter til pension, mod at selskabet betaler de af finansministeren fastsatte bidrag m.v. til dækning af statens pensionsudgifter.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse for tjenestemænd, der gør tjeneste i øvrige dele af DSB, som måtte blive omdannet til aktie- eller anpartsselskab.

§ 16. DSB kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster eller i øvrigt fastsætte løn- og andre ansættelsesvilkår for ikketjenestemandsansatte i DSB.

§ 17. DSB er omfattet af § 54 og § 61 i lov om sygedagpenge og af § 39 og § 41 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

§ 18. (Ophævet)

Kapitel 5

Offentlighed

§ 19. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for sager om de ansatte i DSB og for den jernbanevirksomhed, der udøves af DSB som led i udførelsen af forhandlet trafik, jf. lov om jernbanevirksomhed m.v. § 8. De i 1. pkt. nævnte love gælder ikke for den øvrige virksomhed, der udøves af DSB.

Stk. 2. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for den jernbanevirksomhed, der udøves af DSB S-tog A/S som led i udførelsen af forhandlet trafik, jf. lov om jernbanevirksomhed m.v. § 8.

Kapitel 6

Tilsyn og straf

§ 20. Transportministeren fører tilsyn med, at DSB efterlever bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2. DSB skal på begæring stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for transportministeren. Transportministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 21. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde

1) overtrædelse af de i § 6 omhandlede bestemmelser i aktieselskabsloven om indsendelse af anmeldelser og meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

2) overtrædelse af de i § 6 omhandlede bestemmelser i aktieselskabslovens § 53, stk. 1 og 3, § 54, § 54 a, § 55, § 56, stk. 2 og 7, § 157 b og § 157 d,

3) bestyrelsesmedlemmer, direktører, vurderingsmænd og revisorer samt deres suppleanter, såfremt de ubeføjet røber, hvad de under udøvelsen af deres hverv for DSB har fået kendskab om.

Stk. 2. Overtrædelse af de i § 11 omhandlede bestemmelser i årsregnskabsloven straffes efter reglerne i årsregnskabslovens kapitel 10.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel

§ 22. Undlader DSB's bestyrelse eller direktion at efterkomme de pligter, der efter de i § 6 omhandlede bestemmelser i aktieselskabsloven eller regler fastsat i medfør heraf påhviler dem i forhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan styrelsen som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

Kapitel 7

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 23. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Transportministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 132). Indtil bestemmelsen træder i kraft, er statens selvforsikringsordning gældende for DSB og DSB S-tog A/S.

Stk. 3. Med virkning fra den 1. januar 1999 ophæves lov nr. 230 af 4. april 1995 om styrelsen af DSB m.v.

§ 24. § 19, stk. 1, 2. pkt., gælder ikke for dokumenter, der er udfærdiget af DSB eller er kommet i DSB's besiddelse før lovens ikrafttræden.

§ 25. Medarbejdernes valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 4, stk. 2, og § 10, stk. 1, skal finde sted inden den 1. april 1999.

Stk. 2. Bestemmelserne i aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 3. pkt., og aktieselskabslovens § 49, stk. 3, 1. pkt., finder ikke anvendelse ved de i stk. 1 omhandlede valg.

§ 26. De tjenestemænd, som er ansat i DSB, og som på frivillig basis udlånes til Scandlines A/S efter etableringen af Scandlines AG, deltager på lige fod med medarbejdere i Scandlines A/S ved valg af medarbejderrepræsentanter til Scandlines A/S' bestyrelse og er på tilsvarende måde valgbare til denne, jf. aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Stk. 2. Udlånte tjenestemænd, som vælger at lade sig ansætte på særlige vilkår i Scandlines A/S eller i et af selskabet ejet datterselskab, samt de af Scandlines A/S' medarbejdere, der som følge af organisationsændringer bliver ansat i et af selskabet ejet datterselskab, er valgbare til de respektive bestyrelser, uanset at de ikke opfylder aktieselskabslovgivningens krav om ansættelse i vedkommende selskab i de sidste 12 måneder, før valget finder sted.

Stk. 3. De af Scandlines A/S' medarbejdere, der som følge af organisationsændringer bliver udlånt til et af selskabet ejet datterselskab, har valgret og er valgbare til vedkommende selskabs bestyrelse. Det samme gælder udlånte tjenestemænd fra DSB, som lader sig udlåne til et af Scandlines A/S ejet datterselskab.

§ 26 a. DSB betaler de i Combus a/s udlånte tjenestemænd, som vælger at lade sig ansætte på overenskomstvilkår i busselskabet, et engangsvederlag i form af en kontant fratrædelsesgodtgørelse eller ved opskrivning af pensionsalder eller en kombination heraf.

§ 26 b. DSB tilbyder de i Combus a/s udlånte tjenestemænd, som ikke lader sig ansætte på overenskomstvilkår i busselskabet, anden passende beskæftigelse, jf. tjenestemandslovens § 12, samt afholder de hermed forbundne udgifter til omskoling og efteruddannelse eller udgifter til rådighedsløn m.v.


Lov nr. 265 af den 20. april 2004 om ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S (Valg og sammensætning af bestyrelsen), hvis § 1 indeholder en ændring af § 4, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Transportministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden3).


Lov nr. 1545 af den 20. december 2006 om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ændring af regler om forlængelse af sygedagpengeperioden, sygedagpenge til delvist sygemeldte, udvidelse af arbejdsgiverperioden samt konsekvensændringer), hvis § 16 indeholder en ændring af § 17, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 17.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2-4. (Udeladt, vedrører ikke ændringslovens § 16).

Transportministeriet, den 12. oktober 2010

Hans Christian Schmidt

/ Michael Birch

Officielle noter

1) Betegnelsen for trafikministeren og Trafikministeriet er i hele lovbekendtgørelsen ændret til transportministeren og Transportministeriet som følge af kongelig resolution af 23. november 2007.

2) Trådt i kraft den 28. juli 1999

3) Trådt i kraft den 23. april 2004

Omtryksnote
  • 21-10-2010:
  • Bekendtgørelse nr. 1184 af12. oktober 2010 af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S er omtrykt den 21. oktober 2010.
    Journalnummeret nederst på første side er ændret fra "2010-2800" til: "2010-3716".