Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Råstoffer

Kapitel 2   Affald

Kapitel 3   Registrerede virksomheders regnskabsførelse og afregning m.v.

Kapitel 4   Administration

Kapitel 5   Straf m.v.

Kapitel 6   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)

Herved bekendtgøres lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1165 af 27. november 2006 med de ændringer, der følger af § 73 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 6 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, § 1 i lov nr. 461 af 12. juni 2009 og § 9 i lov nr. 527 af 12. juni 2009.

Den ændring, der følger af § 1 i lov nr. 529 af 17. juni 2008 træder i kraft efter skatteministerens nærmere bestemmelse, jf. § 2 i lov nr. 529 af 17. juni 2008. Ændringen er derfor ikke indarbejdet i lovteksten nedenfor, men det fremgår af noterne, hvilken paragraf, der ændres ved denne lov.

Kapitel 1

Råstoffer

Afgiftspligtens omfang

§ 1. Den, der erhvervsmæssigt indvinder råstoffer, der er nævnt i bilag 1, skal betale en afgift på 5 kr. pr. m3 af råstoffet.

Stk. 2. Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m3 efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 1. Mængden nedrundes til nærmeste hele m3.

§ 2. Den, der erhvervsmæssigt importerer de råstoffer, der er nævnt i bilag 2, skal betale en afgift på 5 kr. pr. m3 af råstoffet.

Stk. 2. Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m3 efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2. Mængden nedrundes til nærmeste hele m3.

§ 2a. Virksomheder, der indvinder eller importerer under 200 m3 råstoffer årligt, skal ikke betale afgift.

Afgiftssatser

§ 3. For så vidt angår dansk produceret cement, der er fremstillet af råstoffer nævnt i bilag 1, udgør afgiften 5 kr. pr. m3 af råstoffet, hvis producenten kan dokumentere mængden af anvendte råstoffer ved fremstillingen. Hvis der ikke forefindes sådan dokumentation, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. For så vidt angår importeret cement, der er nævnt i bilag 2, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 1, og afgiften udgør ligeledes 5 kr. pr. m3 af råstoffet, hvis importøren kan dokumentere mængden af anvendte råstoffer ved fremstillingen. Hvis der ikke forefindes sådan dokumentation, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2, jf. § 2, stk. 2.

Registrerede virksomheder

§ 4. Virksomheder, der erhvervsmæssigt indvinder afgiftspligtige råstoffer, jf. § 1, stk. 1, eller som erhvervsmæssigt importerer de råstoffer, der er nævnt i bilag 2, jf. § 2, stk. 1, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Registrerede virksomheder er berettiget til at modtage afgiftspligtige råstoffer fra andre registrerede virksomheder, uden at afgiften er berigtiget. Det samme gælder ved import.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 5. Registrerede virksomheder, der udleverer råstoffer, som enten ikke har været bearbejdet eller kun har været underkastet en enkelt bearbejdning, sortering, nedknusning, lufttørring eller lignende simpel bearbejdning, skal opgøre den afgiftspligtige mængde som den mængde råstoffer, der i afgiftsperioden er udleveret fra virksomheden.

Stk. 2. Registrerede virksomheder, der anvender råstoffer i videregående processer, der bortset fra vand kræver tilført andre materialer, opvarmning, brænding og lignende, skal medregne den tilførte mængde råstoffer til udleveringen efter stk. 1.

Stk. 3. I opgørelsen af den afgiftspligtige mængde råstoffer efter stk. 1 kan registrerede virksomheder fradrage mængden af afgiftspligtige råstoffer, der er eksporteret. Betingelsen er, at råstofferne på land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning, jf. stk. 1 og 2. Det samme gælder, når en registreret virksomhed udleverer råstoffer til en anden registreret virksomhed efter § 4, stk. 2.

Afgiftsfritagelse

§ 6. Fritaget for afgift er:

1) Råstoffer, der indvindes til brug for strandfodring.

2) Havbundsmaterialer, der stammer fra oprensnings- og uddybningsarbejder (klapmaterialer), og som nyttiggøres som råstoffer.

3) Rest- og affaldsprodukter, der indvindes fra allerede afsluttede depoter m.v.

4) Overjord og muld, der udleveres uden vederlag.

Afgiftsgodtgørelse

§ 7. Ved erhvervsmæssig eksport af råstoffer, som på land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning, jf. § 5, stk. 1 og 2, godtgør told- og skatteforvaltningen den betalte afgift, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr. Opgørelsen foretages samlet én gang om året.

§ 8. (Ophævet).

Kapitel 2

Affald

Afgiftspligtens omfang

§ 9. Der skal betales afgift af affald, der tilføres en registreringspligtig virksomhed.

Stk. 2. Fritaget for afgift er:

1) Rent jordfyld og ren jord, der tilføres et deponeringsanlæg som hele selvstændige læs, og som anvendes til daglig afdækning eller slutafdækning.

2) Kompost, der opfylder kravene til anvendelse uden særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, til slutafdækning på lossepladser.

3) Affald, som fjernes fra afsluttede affaldsdeponeringsanlæg (lossepladser, fyldpladser eller specialdepoter), der ikke er omfattet af § 11, stk. 5.

4) Deponering af aske eller slagger fra separat forbrænding af specificeret risikomateriale, hvor der foreligger veterinært krav om deponering.

5) Deponering af aske eller slagger fra separat forbrænding af kød- og benmel, hvor kød- og benmelet er omfattet af § 7 a, stk. 2, nr. 3, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., men ikke af denne lovs § 9, stk. 2, nr. 4.

6) Olie- og kemikalieforurenet sand fra kommunal strandrensning i hele, selvstændige læs.

Stk. 3. Affald i form af sten, tegl og brokker og lettere forurenet jord, der overholder de afskæringskriterier, der er angivet i vejledning nr. 7, 2000, fra Miljøstyrelsen, kan tilføres deponeringsanlæg, uden at der skal svares affaldsafgift. Mængden af sten, tegl og brokker og lettere forurenet jord kan samlet årligt maksimalt udgøre 2 pct. af den sidste års deponerede affaldsmængde eksklusive midlertidigt deponeret affald og skal tilføres anlægget i hele, selvstændige læs. De to fraktioner må kun anvendes afgiftsfrit til daglig afdækning og interimsveje. For nye anlæg beregnes mængden ud fra første års deponerede affaldsmængde eksklusive midlertidigt deponeret affald.

Stk. 4. 1) Ved efterfølgende miljøgodkendelse og registrering af et affaldsdeponeringsanlæg svares der afgift af affaldet. De kommunale miljømyndigheder opgør vægten af affaldet.

Afgiftssats

§ 10. Afgiften udgør 475 kr. pr. ton affald, der afleveres til deponering. I perioden 2010-2014 er afgiften af farligt affald, der afleveres til deponering på specielle deponeringsanlæg til farligt affald, som anført i bilag 3. Den afgiftspligtige vægt er affaldets bruttovægt.

Stk. 2. Afgiften udgør ligeledes 475 kr. pr. ton affald, der deponeres med henblik på senere forbrænding. I perioden 2010-2014 er afgiften af farligt affald pr. ton affald, der deponeres på specielle deponeringsanlæg til farligt affald med henblik på senere forbrænding, som anført i bilag 3.

Stk. 3. Den afgiftspligtige mængde skal opgøres ved hjælp af en vægt. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for krav til vægten.

Registrerede virksomheder

§ 11. Virksomheder og anlæg, der til deponering modtager affald, der er omfattet af kommunalbestyrelsens anvisningspligt eller en kommunal indsamlingsordning, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen. Specielle deponeringsanlæg til farligt affald skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Virksomheder og anlæg, der på egen grund deponerer eget affald, som er omfattet af kommunalbestyrelsens anvisningspligt, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen. Specielle deponeringsanlæg til farligt affald skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Deponeringsanlæg til restprodukter fra kraftværker baseret på fossile brændsler eller biomasse skal registreres hos told- og skatteforvaltningen. Anvendelse af restprodukter fra sådanne kraftværker i bygge- og anlægsarbejder er fritaget for registrering, medmindre registreringspligt følger af stk. 1.

Stk. 4. Virksomheder, der modtager affald fra udlandet med henblik på deponering, skal ligeledes registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5. Fritaget for registrering er

1) anlæg til deponering af olie-, kemikalie- eller tungmetalforurenet jord og oprensningssedimenter og

2) anlæg til deponering af jord fra afvaskning af roer.

Stk. 6. Det er en betingelse for registreringsfritagelsen, at det pågældende anlæg ikke modtager andet anvisningspligtigt affald.

Opgørelse af afgiftspligtig vægt

§ 12. Registrerede virksomheder, jf. § 11, skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde affald, der er tilført virksomheden til deponering i perioden, fratrukket vægten af den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført i perioden. Hvis vægten af det fraførte affald er større end vægten af det tilførte affald i perioden, tilbagebetales afgiften for den overskydende vægt.

§ 12a. (Ophævet).

Kapitel 3

Registrerede virksomheders regnskabsførelse og afregning m.v.

Regnskab, angivelse og betaling m.v.

§ 13. Afgiftsperioden er kvartalet.

§ 14. Registrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for afregningen af afgiften og for kontrollen med afgiftens betaling. Regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Stk. 2. Af indvejningssedler og lignende skal fremgå, hvilken afgiftssats der er betalt, og den samlede størrelse af afgiften.

Stk. 3. Virksomheder, der indvinder eller importerer råstoffer efter kapitel 1, skal føre regnskab over udlevering af råstoffer eller færdigvarer som nævnt i § 5, stk. 2. Endvidere skal føres regnskab over tilgangen af uberigtigede varer.

Stk. 4. Virksomheder, der skal betale afgift efter kapitel 2, skal føre regnskab over tilførsel og fraførsel af affald.

Stk. 5. Det er en betingelse for afgiftsfrihed efter § 9, stk. 2, nr. 4, at den registrerede virksomhed kan dokumentere, at betingelserne i § 9, stk. 2, nr. 4, er opfyldt.

Stk. 6. Det er en betingelse for afgiftsfrihed efter § 9, stk. 2, nr. 5, at den registrerede virksomhed kan dokumentere, at betingelserne i § 9, stk. 2, nr. 5, er opfyldt.

§ 15. Ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem registrerede virksomheder, hvor dette efter kapitel 1 og 2 kan ske, uden at afgiften berigtiges, og ved afsætning af varer til afgiftsfrit formål skal der udstedes en faktura med oplysning om modtagerens navn og adresse og den afgiftspligtige mængde eller værdi.

§ 16. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode på et kvartal angive den afgiftspligtige mængde og afgiftsbeløbet og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

§ 17. (Ophævet).

§ 18. (Ophævet).

§ 19. Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, skal arvingerne eller bobestyreren senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama foretage angivelse efter § 16 for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen.

§ 20. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

§ 21. (Ophævet).

§ 22. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en i henhold til denne lov meddelt afgiftsfritagelse, såfremt den pågældende overtræder de til afgiftsfritagelsen knyttede betingelser.

Hæftelse, oplysninger, henstand m.v.

§ 23. For betaling af afgift efter loven hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.

§ 24. Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender stoffer, varer eller produkter, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal betale afgiften.

Stk. 2. Afgiften kan kræves til betaling inden 14 dage. §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§ 25. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt til enhver tid mod behørig legitimation, uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i registreringspligtige virksomheder og efterse virksomhedens varebeholdning, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for en registreringspligtig virksomhed, samt de personer, der er beskæftiget i virksomheden, skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved de i stk. 1 nævnte eftersyn.

Stk. 3. Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand ved kontrollens gennemførelse. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte regler herom.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt importeres eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Stk. 5. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 26. Told- og skatteforvaltningen har endvidere, hvis det skønnes nødvendigt til enhver tid mod behørig legitimation, uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af regnskaber m.v. hos:

1) Leverandører af stoffer, råvarer, materialer og lignende til fremstilling af afgiftspligtige stoffer, varer eller produkter.

2) Personer og virksomheder, der leverer affald til virksomheder, der er registreringspligtige efter kapitel 2.

3) Erhvervsdrivende, herunder virksomheder, der indkøber og forhandler afgiftspligtige stoffer, varer og produkter.

4) Personer og virksomheder, der modtager affald fra en registreret virksomhed efter kapitel 2, eller som uden at være registreret efter kapitel 2 modtager affald til deponering, oparbejdning eller behandling i øvrigt.

Stk. 2. For de i stk. 1, nr. 3, nævnte virksomheder kan told- og skatteforvaltningen endvidere efterse varebeholdningen.

Stk. 3. § 25, stk. 3 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 27. Det i § 25 og § 26 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.

§ 28. Registrerede virksomheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug for kontrollen med afgifter m.v., herunder oplysninger om leverancer af varer til ikke afgiftspligtig anvendelse.

Stk. 2. Leverandører som nævnt i § 26, stk. 1, nr. 1, skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om det leverede.

Stk. 3. Personer og virksomheder, der leverer affald til registrerede virksomheder efter kapitel 2, skal på begæring meddele oplysning om den leverede mængde.

Stk. 4. Erhvervsdrivende som nævnt i § 26, stk. 1, nr. 3, skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres indkøb af afgiftspligtige stoffer, varer og produkter.

Stk. 5. Personer og virksomheder som nævnt i § 26, stk. 1, nr. 4, skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om de modtagne affaldsmængder.

§ 29. (Ophævet).

Kapitel 4

Administration

§ 30. Told- og skatteforvaltningen administrerer afgifterne efter denne lov, herunder opkræver de i kapitel 1 og 2 nævnte afgifter.

Stk. 2. Ved registrering af virksomheder efter kapitel 1 og 2 udsteder told- og skatteforvaltningen bevis for registreringen.

§ 31. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler om:

1) Specifikation af opgørelse efter § 5 og § 12.

2) Kontrol for fradrag efter § 5, stk. 3, og § 12.

3) Afgiftsgodtgørelse efter § 7.

4) Kontrol med afgifterne.

5) De registrerede virksomheders regnskabsførelse, herunder udstedelse af fakturaer, lageropgørelse m.v.

6) Indbetaling af afgift til told- og skatteforvaltningen.

§ 32. (Ophævet).

§ 32a. (Ophævet).

§ 32b. (Ophævet).

Kapitel 5

Straf m.v.

§ 33. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med afgifterne,

2) undlader at lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen efter § 4, stk. 1, og § 11,

3) overtræder § 14, § 15, § 19, § 25, stk. 2, § 27, eller § 28

4) fortsætter driften af en registreringspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 20 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette,

5) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af §§ 6 og 7,

6) undlader at benytte en vægt, som overholder de af told- og skatteforvaltningen fastsatte regler, jf. § 10, stk. 3,

7) undlader at angive vægten af afgiftspligtigt affald efter § 12,

8) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, hvis overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage statskassen afgift, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde. Det kan endvidere bestemmes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 34. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

§ 35. (Ophævet).

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 36. Loven træder i kraft 1. januar 1990.

§ 37. (Ophævet).

§ 38. (Ophævet).

§ 39. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 529 af 17. juni 2008 indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.


Lov nr. 461 af 12. juni 2009 indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 12

Stk. 1. (Udeladt).

Stk. 2-3. (Udeladt).

Stk. 4. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden lovens ikrafttræden og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med told- og skatteforvaltningens tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancen, hvoraf der skal betales afgift.

Stk. 5. For affald, der på tidspunktet fra lovens ikrafttræden er henlagt i mellemdeponi med henblik på forbrænding, tilbagebetales den betalte affaldsforbrændingsafgift på 330 kr. pr. ton affald i deponiet, når affaldet fraføres til forbrænding, og der skal betales afgift efter § 1, stk. 1, nr. 6 eller 7, i lov om stenkul, brunkul og koks m.v. Virksomheden skal kunne godtgøre vægten af henholdsvis affaldet i deponiet på tidspunktet fra lovens ikraftræden og affaldet til forbrænding, som efterfølgende fraføres deponiet. Hvis deponiet tilføres affald efter tidspunktet for lovens ikrafttræden, skal tilbagebetaling af den betalte affaldsforbrændingsafgift på 330 kr. pr. ton affald i deponiet ske, før der kan ske fradrag eller tilbagebetaling vedrørende afgiften på 375 kr. pr. ton affald til deponering efter § 12 i lov om afgift af affald og råstoffer.

Stk. 6. For forbrændt affald tilbagebetales affaldsforbrændingsafgiften på 330 kr. pr. ton, der er betalt ved tilførslen til virksomheden, når affaldet fraføres efter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Virksomheden skal kunne godtgøre vægten af affaldet på tidspunktet for lovens ikrafttræden, og når affaldet fraføres.

Stk. 7. Virksomheder, som forud for lovens ikrafttræden havde uudnyttede fradrag i de afgiftspligtige mængder affald efter lov om afgift af affald og råstoffer, kan få udbetalt værdien af fradraget.

Stk. 8. (Udeladt).


Lov nr. 527 af 12. juni 2009 indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 10

Stk. 1. (Udeladt).

Stk. 2-8. (Udeladt).

Stk. 9. Loven finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der fra lovens ikrafttræden udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medtages fra udlandet.

Stk. 10. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden lovens ikrafttræden og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med told- og skatteforvaltningens tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancen, hvoraf der skal betales afgift.

Stk. 11. Stk. 9 og 10 finder tilsvarende anvendelse for de efterfølgende afgiftsforhøjelser pr. 1. januar 2011, pr. 1. januar 2012, pr. 1. januar 2013, pr. 1. januar 2014, pr. 1. januar 2015 og frem.

Stk. 12. Specielle deponeringsanlæg til farligt affald, som frafører affald den 1. januar 2012 eller senere, skal kunne godtgøre vægten af affaldet i deponiet den 1. januar 2012 og på forlangende fremvise dokumentation herfor over for told- og skatteforvaltningen. Ved frakørsel af affald fra denne mængde affald i deponiet, som skal være opgjort pr. 1. januar 2012, kan der ikke opnås fradrag eller tilbagebetaling efter § 12 i lov om afgift af affald og råstoffer. Hvis denne mængde affald efterfølgende blandes med andet farligt affald og der fra denne mængde af blandet affald sker fraførsel af affald, kan der ikke opnås fradrag eller tilbagebetaling efter § 12 i lov om afgift af affald og råstoffer, før der er sket fraførsel svarende til vægten af affaldet i deponiet den 1. januar 2012.

Stk. 13. Specielle deponeringsanlæg til farligt affald, som frafører affald den 1. januar 2015 eller senere, skal kunne godtgøre vægten af affaldet i deponiet den 1. januar 2015 og på forlangende fremvise dokumentation herfor over for told- og skatteforvaltningen. Ved fraførsel af affald fra denne mængde affald, som skal være opgjort pr. 1. januar 2015, kan der opnås fradrag eller tilbagebetaling med alene 160 kr. pr. ton affald efter § 12 i lov om afgift af affald og råstoffer, medmindre fradrag eller tilbagebetaling er udelukket efter stk. 12. Hvis denne mængde affald efterfølgende blandes med andet farligt affald og der fra denne mængde af blandet affald sker fraførsel af affald, kan der ikke opnås fradrag eller tilbagebetaling med gældende satser pr. ton affald efter § 12 i lov om afgift af affald og råstoffer, før der er sket fraførsel svarende til vægten af affaldet i deponiet den 1. januar 2015.

Skatteministeriet, den 1. april 2011

Peter Loft

/ Lene Skov Henningsen


Bilag 1

Liste over afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktorer

Bentonit
1 t = 0,6 m³
Brunkul
1 t = 1,4 m³
Ekspanderende ler
1 t = 0,6 m³
Flint
1 t = 0,6 m³
Granit (knust og skærver)
1 t = 0,6 m³
Granit (brosten, kantsten, blokke og lign.)
1 t = 0,4 m³
Grus
1 t = 0,6 m³
Ildfast ler
1 t = 0,6 m³
Jord (fyldjord, råjord)
1 t = 0,6 m³
Kalk
1 t = 0,7 m³
Kalkfiller og foderkalk
1 t = 1,0 m³
Kalksten
1 t = 0,6 m³
Kaolin
1 t = 0,6 m³
Kildekalk, mosekalk og søkalk
1 t = 0,8 m³
Kiselgur (diatomejord), færdigvarer
1 t = 2,5 m³
Klæg
1 t = 1,0 m³
Kridt
1 t = 0,7 m³
Kvartssand
1 t = 0,6 m³
Ler
1 t = 0,6 m³
Mergel
1 t = 0,6 m³
Moler (jordfugtigt)
1 t = 1,0 m³
Moler (tørret, knust)
1 t = 1,6 m³
Muld
1 t = 0,6 m³
Myremalm
1 t = 0,5 m³
Sand
1 t = 0,6 m³
Sandsten
1 t = 0,6 m³
Skaller
1 t = 0,5 m³
Skifer
1 t = 0,6 m³
Spagnum, tørvesmuld og tørvestrøelse
1 t = 5,0 m³
Sten
1 t = 0,6 m³
Tungsand
1 t = 0,4 m³
Tørv (fugtig)
1 t = 1,6 m³
Tørv (lufttørret)
1 t = 2,5 m³


Bilag 2

Liste over indførte råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften

25.05
Naturligt sand af enhver art, også farvet, undtagen metalholdigt sand henhørende under kapitel 26 (malme, slagger og aske):
   
 
-2505.10.00
Kvartssand
1 t = 0,6 m³
 
-2505.90.00
Andre naturlige sandtyper (f.eks. søsand, bakkesand m.m.)
1 t = 0,6 m³
       
25.08
Lerarter (undtagen ekspanderet ler henhørende under pos. 6806), andalusit, cyanit og sillimanit, også brændt; mullit; chamotte og dinasler:
   
 
Bentonit
   
 
-2508.10.00
Bentonit
1 t = 0,6 m³
 
Andre lerarter (f.eks. teglværksler og lignende lerarter), bortset fra kaolin, bentonit, blegejord og valkejord (fullerjord), ildfast ler:
   
 
-2508.40.00
Alle varer
1 t = 0,6 m³
       
25.09
Kridt
   
 
-2509.00.00
Alle varer
1 t = 0,7 m³
       
25.12
Fossilt kiselmel (f.eks. kiselgur, trippelse og diatomejord) og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på 1000 kg/m³ eller derunder, også brændt:
   
 
F.eks. 2512.00.00:
   
 
- moler (jordfugtigt)
1 t = 1,0 m³
 
 
- moler (tørret, knust)
1 t = 1,6 m³
 
       
25.16
Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form:
   
 
Granit:
   
 
-2516.11.00
Rå eller groft tildannet
1 t = 0,4 m³
 
-2516.12.10
Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form - af tykkelse på 25 cm og derunder
1 t = 0,4 m³
 
-2516.12.90
Tildannet på anden vis
1 t = 0,4 m³
 
Sandsten:
   
 
-2516.21.00
Rå eller groft tildannet
1 t = 0,4 m³
 
-2516.22.10
Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form - af tykkelse på 25 cm og derunder
1 t = 0,4 m³
 
-2516.22.90
Tildannet på anden vis
1 t = 0,4 m³
       
25.17
Småsten, grus og knuste sten af den art, der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt singels og flint, også varmebehandlede; tjæremakadam; granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 (travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på 2.500 kg/m³ eller derover samt alabast) eller 2516 (sandsten), også varmebehandlede (tilslagsmaterialer m.v.):
   
 
-2517.10.10
Småsten, grus, singels og flint
1 t = 0,6 m³
 
-2517.10.20
Knust dolomit og knuste kalksten
1 t = 0,6 m³
 
-2517.10.80
Andre varer af lignende art (f.eks. knust granit)
1 t = 0,6 m³
 
-2517.30.00
Tjæremakadam
1 t = 0,6 m³
 
-2517.49.00
Granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede (bortset fra marmor)
1 t = 0,6 m³
       
25.18
Dolomit, også brændt eller sintret, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; stampeblanding af dolomit:
   
 
-2518.10.00
Dolomit, ikke brændt eller sintret
1 t = 0,7 m³
 
-2518.20.00
Brændt eller sintret dolomit
1 t = 0,7 m³
 
-2518.30.00
Stampeblanding af dolomit
1 t = 0,7 m³
       
25.19
Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit); smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid, også rent:
   
 
-2519.10.00
Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit)
1 t = 0,7 m³
 
-2519.90
Andre varer:
 
 
-2519.90.10
Magnesiumoxid, undtagen brændt naturlig magnesiumcarbonat
1 t = 0,7 m³
 
-2519.90.30
Dødbrændt (sintret) magnesia
1 t = 0,7 m³
 
-2519.90.90
Andre varer
1 t = 0,7 m³
       
25.21
Kalksten af den art, der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel (kalk-, cement- eller metalfremstilling):
   
 
-2521.00.00
Alle varer
1 t = 0,6 m³
       
25.22
Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumdioxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825:
   
 
-2522.10.00
Brændt kalk
1 t = 1,6 m³
 
-2522.20.00
Læsket kalk
1 t = 1,3 m³
 
-2522.30.00
Hydraulisk kalk
1 t = 1,2 m³
       
25.23
Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker:
   
 
-2523.10.00
Cementklinker
1 t = 1,1 m³
 
-2523.21.00
Portlandcement, hvid eller kunstigt farvet
1 t = 1,1 m³
 
-2523.29.00
Portlandcement, andre varer
1 t = 1,1 m³
 
-2523.30.00
Aluminatcement
1 t = 1,1 m³
 
-2523.90.10
Slaggecement
1 t = 1,1 m³
 
-2523.90.30
Puzzolancement
1 t = 1,1 m³
 
-2523.90.90
Anden hydraulisk cement
1 t = 1,1 m³
       
27.03
Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret:
   
 
-2703.00.00
Alle varer
1 t = 5,0 m³
       
68.01
Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen skifer)
   
 
-6801.00.00
Alle varer
1 t = 0,4 m³


Bilag 3

Satser for affalds- og råstofafgiftslovens § 10, stk. 1 og 2

   
2010
2011
2012
2013
2014
Farligt affald, der afleveres til deponering på specielle deponeringsanlæg til farligt affald
kr.ton/affald
-
-
160
160
160
Farligt affald, der afleveres til deponering på specielle deponeringsanlæg til farligt affald med henblik på senere forbrænding
kr.ton/affald
-
-
160
160
160

Officielle noter

1) § 9, stk. 5, er indsat ved § 1 i lov nr. 529 af 17. juni 2008. Loven sættes i kraft af skatteministeren; det er ikke sket endnu.