Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Generelle jagttider

Kapitel 2   Lokale jagttider

Kapitel 3   Andre bestemmelser

Kapitel 4   Straf og ikrafttræden

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.1)

I medfør af § 3, stk. 2 og 3, § 4, stk. 2, § 20, stk. 4, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Generelle jagttider

§ 1. Under hensyntagen til principperne i fuglebeskyttelsesdirektivets2) art. 7, habitatdirektivets3) artikel 12 og 14 og til principperne i kapitel 2 i lov om jagt og vildtforvaltning, er der fastsat generelle jagttider for en række vildtarter. Disse fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Lokale jagttider

§ 2. Uanset bestemmelsen i § 1, er der fastsat lokale jagttider i en række områder. Disse fremgår af bilag 2 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 3

Andre bestemmelser

§ 3. Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang. Ænder og gæs må dog jages i tiden fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

§ 4. Retten til at jage ande- og vadefugle, bortset fra skovsnepper og opdrættede gråænder, må ikke overdrages til andre for en periode, der er mindre end 1 år.

§ 5. Naturstyrelsen kan under iagttagelse af habitatdirektivets art. 16 og fuglebeskyttelsesdirektivets art. 9 tillade fravigelser fra bestemmelserne i §§ 1-3. Tilladelsen kan gives på vilkår.

Stk. 2. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Straf og ikrafttræden

§ 6. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der overtræder §§ 3 og 4 med bøde.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2011.

Stk. 2. Bilag 2, nr. 6, ophæves automatisk den 30. september 2013 for så vidt angår jagttid på hare, med mindre andet bestemmes inden denne dato.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 886 af 27. juni 2007 om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. ophæves.

Miljøministeriet, den 18. november 2010

Karen Ellemann

/ Hans Henrik Christensen


Bilag 1

1)
Hovdyr:
 
 
Kronhjort
01.09-31.01
 
Kronhind og kalv
01.10-31.01
 
Dåhjort
01.09-31.01
 
Då og kalv
01.10-31.01
 
Sikahjort
01.09-31.01
 
Sikahind og kalv
01.10-31.01
 
Råbuk
16.05-15.07
og 01.10-31.01
 
Rå og lam
01.10-31.01
 
Muflonvædder
01.09-31.01
 
Muflonfår og lam
01.10-31.01
 
Vildsvin, orne
01.09-31.01
 
Vildsvin, so og grise
01.10-31.01
 
 
 
2)
Rovdyr:
 
 
Ræv
01.09-31.01
 
Husmår
01.09-31.01
 
 
 
3)
Støttetandede:
 
 
Hare
01.10-15.12
 
Vildkanin
01.09-31.01
 
 
 
4)
Andefugle:
 
 
Grågås
01.09-31.12
 
Blisgås
01.09-31.12
 
Sædgås
01.09-31.12
 
Kortnæbbet gås
01.09-31.12
 
Gråand
01.09-31.12
 
Atlingand
01.09-31.12
 
Krikand
01.09-31.12
 
Spidsand
01.09-31.12
 
Pibeand
01.09-31.12
 
Skeand
01.09-31.12
 
Knarand
01.09-31.12
 
Ovenstående andefugle på fiskeriterritoriet desuden
01.01-31.01
 
Canadagås
01.09-31.01
 
Taffeland
01.10-31.01
 
Troldand
01.10-31.01
 
Bjergand
01.10-31.01
 
Hvinand
01.10-31.01
 
Havlit
01.10-31.01
 
Ederfugl hun
01.10-30.11
 
Ederfugl han
01.10-31.01
 
Sortand
01.10-31.01
 
Fløjlsand
01.10-31.01
 
Stor skallesluger
01.10-31.01
 
Toppet skallesluger
01.10-31.01
 
 
 
5)
Hønsefugle:
 
 
Agerhøne
16.09-15.10
 
Fasanhøne
16.10-31.12
 
Fasanhane
01.10-31.01
 
   
6)
Vandhøns:
 
 
Blishøne
01.09-31.01
 
 
 
7)
Vadefugle:
 
 
Dobbeltbekkasin
01.09-31.12
 
Skovsneppe
01.10-31.01
 
 
 
8)
Mågefugle:
 
 
Sildemåge
01.09-31.01
 
Sølvmåge
01.09-31.01
 
Svartbag
01.09-31.01
 
 
 
9)
Duer:
 
 
Ringdue
01.11-31.01
 
Tyrkerdue
01.11-31.12
 
 
 
10)
Kragefugle:
 
 
Husskade
01.09-31.01
 
Krage (gråkrage/sortkrage)
01.09-31.01
     
11)
Invasive arter:
 
 
Nilgås
01.09-31.01
 
Amerikansk skarveand
01.09-31.01
 
Sort svane
01.09-31.01
 
Bisamrotte
01.09-31.01
 
Sumpbæver
01.09-31.01
 
Vaskebjørn
01.09-31.01
 
Mårhund
01.09-31.01
 
Mink
01.09-31.01


Bilag 2

1)
Den del af fiskeriterritoriet, der ligger syd for breddegraden 55° 40' N:
 
 
Stor skallesluger
ingen jagttid
 
Toppet skallesluger
ingen jagttid
 
 
 
 
og den del af fiskeriterritoriet, der ligger syd for breddegraden 56° N og øst for længdegraden 10° 50' Ø:
 
 
Sildemåge
01.11-31.01
 
Sølvmåge
01.11-31.01
 
Svartbag
01.11-31.01
 
 
 
2)
Region Hovedstaden:
 
 
 
 
 
Kronhjort, kronhind og kalv
16.11-30.11
 
 
 
 
Dragør Kommune, Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune, Brøndby Kommune og Ishøj Kommune:
 
 
Sildemåge
01.11-31.01
 
Sølvmåge
01.11-31.01
 
Svartbag
01.11-31.01
     
 
 
 
 
Bornholms Kommune og Ertholmene:
 
 
Då og dåhjort
ingen jagttid
 
Dåkalv
01.01-15.01
 
Ræv
ingen jagttid
 
Hare
01.10-31.12
 
Ederfugl
ingen jagttid
 
Stor skallesluger
ingen jagttid
 
Toppet skallesluger
ingen jagttid
 
Agerhøne
01.10-31.10
 
Sildemåge
01.11-31.01
 
Sølvmåge
01.11-31.01
 
Svartbag
01.11-31.01
     
3)
Region Sjælland:
 
 
 
 
 
Kronhjort
01.10-31.01
 
 
 
 
Næstved Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune:
 
 
Stor skallesluger
ingen jagttid
 
Toppet skallesluger
ingen jagttid
 
 
 
 
Greve Kommune, Solrød Kommune, Køge Kommune, Ringsted Kommune, Sorø Kommune, Slagelse Kommune, Næstved Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune:
 
 
Sildemåge
01.11-31.01
 
Sølvmåge
01.11-31.01
 
Svartbag
01.11-31.01
 
 
 
 
Øen Sejerø:
 
 
Råbuk
16.05-15.06
og 01.12-31.01
 
Rå og lam
01.12-31.01
 
Hare
01.11-15.12
 
Agerhøne
01.10-15.10
 
Fasanhøne
16.11-30.11
 
Fasanhane
01.11-31.01
 
   
 
Øen Fejø:
 
 
Hare
16.10-15.12
 
Fasanhøne
16.10-31.10
 
Fasanhane
16.10-30.11
 
   
 
Øen Femø:
 
 
Hare
01.11-15.12
 
Agerhøne
ingen jagttid
 
Fasanhøne
01.11-02.11
 
Fasanhane
16.10-31.12
 
   
 
Øen Nyord:
 
 
Råbuk
16.05-31.05
   
og 01.12-15.12
 
Rå og lam
01.12-15.12
 
Hare
16.10-31.10
 
Agerhøne
01.10-15.10
 
Fasanhøne
16.10-31.10
 
Fasanhane
16.10-31.12
 
   
4)
Region Syddanmark:
 
 
 
 
 
Esbjerg Kommune, Vejen Kommune, Kolding Kommune, den del der ligger syd for motorvej E20 mellem Esbjerg og Kolding, Kolding Kommune, den del der ligger øst for rute 170 mellem Vejle og Kolding og nord for Kolding Fjord, Fredericia Kommune og Vejle Kommune, den del der ligger øst for rute 170 mellem Vejle og Kolding og syd for Vejle Fjord:
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
 
 
 
Sønderborg Kommune, Tønder Kommune og Haderslev Kommune:
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
 
 
 
Åbenrå Kommune, den del, der ligger øst for motorvej E45:
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
 
 
 
Kommunerne på Fyn samt Langelands Kommune, Ærø Kommune, Sønderborg Kommune, Åbenrå Kommune, Tønder Kommune og Haderslev Kommune:
 
 
Stor skallesluger
ingen jagttid
 
Toppet skallesluger
ingen jagttid
 
 
 
 
Øen Langeland
 
 
Dåhjort
01.12-31.01
 
01.01-31.01
 
 
 
 
Øen Lyø:
 
 
Råbuk, rå og lam
01.10-15.10
 
 
 
 
Øen Strynø:
 
 
Hare
ingen jagttid
 
Fasanhøne
1. og 2. lørdag
   
i november
 
Fasanhane
1. og 2. lørdag
   
i oktober,
 
 
1. og 2. lørdag
   
i november
 
 
samt alle lørdage i december
     
 
Øen Ærø:
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
Råbuk
16.06-15.07
 
 
og 01.11-30.11
 
Rå og lam
01.11-30.11
 
 
 
 
Nordfyns Kommune samt den del af fiskeriterritoriet, der indgår i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 76, Nordfyn:
 
 
Blisgås
ingen jagttid
 
 
 
 
Øen Als:
 
 
Råbuk
16.05-15.07
 
 
og 01.11-31.12
 
Rå og lam
01.11-31.12
 
Hare
01.11-15.12
 
Fasanhøne
01.11-31.12
 
Fasanhane
01.11-31.12
 
Skovsneppe
01.11-31.12
     
 
Øen Als i området der ligger nord for rute 8 (Asserballe Station), øst for rute 405 (Nordborgvej) og syd for Ahlmannsvej/Brokbjergvej/Karlsmindevej, jf. bilag 3:
 
 
Då, dåkalv og spidshjort af dåvildt
16.11-30.11
     
 
Halvøen Kegnæs:
 
 
Som for øen Als, dog råbuk, rå og lam
ingen jagttid
 
 
 
 
Øen Rømø:
 
 
Kronhjort, kronhind og kalv
ingen jagttid
 
 
 
 
Øen Mandø:
 
 
Råbuk
ingen jagttid
 
Rå og lam
ingen jagttid
 
Agerhøne
ingen jagttid
 
 
 
5)
Region Midtjylland:
 
 
Sædgås
ingen jagttid
 
 
 
 
Lemvig Kommune, Struer Kommune (bortset fra øen Thyholm), Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Ikast-Brande Kommune:
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
 
 
 
Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune:
 
 
Spidshjort af kronvildt
ingen jagttid
 
 
 
 
Den del af Ikast-Brande Kommune og Silkeborg Kommune, der ligger øst for rute 185 mellem Ikast og Ejstrupholm, nord for rute 185 mellem Ejstrupholm og Nørre Snede, vest for vejen mellem Nørre Snede og Them via Bryrup og syd for vejen mellem Them og Ikast via Sepstrup, Christianshede Stationsby og Bording og motorvejen rute 15 mellem Bording og Ikast, jf. bilag 4:
 
 
Kronhjort, med mindst 9 sprosser på minimum 2 cm., og kalv
01.09-31.01
 
Kronhjort, med mindre end 9 sprosser på minimum 2 cm
01.10-31.01
     
 
Der må ikke udøves tryk- og drivjagter i perioden 1.9-30.9
 
     
 
Lemvig Kommune, Struer Kommune (bortset fra øen Thyholm), Holstebro Kommune og Skive Kommune, samt den del af Viborg Kommune, der ligger vest og syd for Hjarbæk Fjord, syd for Skals Å og vest for rute 533, Vestre Ringvej, rute 13 og 12, de dele af Herning Kommune, der ligger vest for rute 12 og nord for rute 15, og de dele af Ringkøbing-Skjern Kommune, der ligger nord for rute 15, vest for rute 467, vest for rute 11/28, nord for Skjern Å og nord for Hvide Sande, jf. bilag 5:
 
 
Spidshjort og kalv af kronvildt
01.09-31.01
 
Kronhjort, med mindst 9 sprosser på minimum 2 cm
01.09-31.12
 
Kronhjort, med mindre end 9 sprosser på minimum 2 cm
16.10-31.12
 
Kronhind
16.10-31.01
     
 
Øen Endelave:
 
 
Råbuk
01.10-08.10
 
Rå og lam
08.10
 
Hare
ingen jagttid
 
Agerhøne
ingen jagttid
 
 
 
6)
Region Nordjylland:
 
 
Sædgås
ingen jagttid
 
 
 
 
Den del af Vesthimmerland Kommune, der ligger syd for Limfjorden, Rebild Kommune, den del af Mariagerfjord Kommune, der ligger nord for Mariager Fjord og nord for rute 579 mellem Hobro og Skive, og den del af Aalborg Kommune, der ligger syd for Limfjorden, jf. bilag 6:
 
 
Hare
Ingen jagttid
     
 
Den del af regionen, der ligger nord for Limfjorden og vest for motorvejen mellem Aalborg og Hirtshals (E39):
 
 
Kronhjort, kronhind og kalv
01.11-31.01
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
 
 
 
Den del af regionen, der ligger nord for rute 35 Frederikshavn – Hjørring og øst for motorvejen mellem Hjørring og Hirtshals:
 
 
Kronhjort, kronhind og kalv
01.11-31.12
 
 
 
 
Den del af regionen, der ligger nord for Limfjorden og øst for rute E39 mellem Aalborg og Hjørring og syd for rute 35 mellem Frederikshavn - Hjørring og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og Frederikshavn, jf. bilag 7:
 
 
Kronhjort og kalv
01.12-15.12
 
Kronhind
ingen jagttid
     
 
Den del af regionen, der ligger nord for Limfjorden og øst for motorvej E45 mellem Aalborg og Fredrikshavn:
 
 
Kronhjort og kalv
01.12-15.12
 
Kronhind
ingen jagttid
 
Dåvildt
ingen jagttid
     
 
Den del af regionen, der ligger syd for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev og nord for vejen mellem Haverslev og Vitskøl Kloster over Aars, Havbro, Vester Hornum og Overlade, dog ikke Livø, jf. bilag 8:
 
 
Kronhjort, med mindre end 9 sprosser på minimum 2 cm., kronhind og kalv
ingen jagttid
 
Dåvildt
ingen jagttid


Bilag 3

AL2303_9_1.jpg Size: (481 X 682)


Bilag 4

AL2303_9_2.jpg Size: (481 X 682)


Bilag 5

AL2303_9_3.jpg Size: (481 X 682)


Bilag 6

AL2303_9_4.jpg Size: (481 X 682)


Bilag 7

AL2303_9_5.jpg Size: (481 X 682)


Bilag 8

AL2303_9_6.jpg Size: (481 X 682)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører konventionen af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bern-konventionen) med senere ændringer af konventionens lister, dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), EF-Tidende 1979, nr. L 103, side 1, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende2006, nr. L 363 side 368, og dele af Rådets direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363 side 368.

2) Rådets direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (79/409/EØF), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende2006, nr. L 363 side 368.

3) Rådets direktiv af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (92/43/EØF), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363 side 368.

Omtryksnote
  • 11-01-2011:
  • Bekendtgørelse nr. 1404 af 18. november 2010 om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. er omtrykt den 11. januar 2011.
    Årsagen til omtrykket skyldes en fejl i bilag 2, nr. 3 vedrørende Øen Nyord, Råbuk, hvor datoangivelsen i højre side af bilaget ikke var anført på samme linje.