Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love

(Digital annoncering, obligatorisk digital kommunikation, afskæring af klageadgang)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og senest ved § 6 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden og offentliggørelse af fastsatte kvalitetskrav kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 14 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »offentligheden«: », herunder om udelukkende digital annoncering«.

3. I § 15 a, stk. 8, indsættes efter »inddragelse«: », herunder om udelukkende digital annoncering«.

4. I § 16 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I regler fastsat i medfør af stk. 1 kan ministeren fastsætte regler om offentliggørelse, herunder udelukkende digitalt, af oplysninger om de i stk. 1 omtalte forhold.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

5. I § 18 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør vedtagne forskrifter efter stk. 1. Offentliggørelsen kan ske udelukkende digitalt.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

6. I § 32, stk. 5, 1. pkt., ændres »offentlighedens medvirken« til: »inddragelse af offentligheden«.

7. I § 32, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«

8. I § 33, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Den godkendende myndigheds afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

9. I § 45, stk. 5, 2. pkt., ændres »regulativer samt om indberetningsform« til: »regulativer, om indberetningsform og om inddragelse af offentligheden, herunder om udelukkende digital annoncering«.

10. I § 73, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan endvidere fastsætte regler om offentliggørelse, herunder udelukkende digitalt, af indberetningerne.«

11. I § 73 h, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

12. I § 74, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Offentlig annoncering efter 1. og 2. pkt. kan ske udelukkende digitalt.«

13. I § 79 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2 kan ministeren fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«

14. Efter § 79 indsættes:

»§ 79 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse og offentlig annoncering, herunder udelukkende digitalt, af

1) lister over visse affaldsforbrændingsanlæg samt rapporter om driften og overvågningen af disse anlæg og

2) oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger for virksomheder, anlæg eller indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i § 33, herunder oplysninger, der indgår i sikkerhedsdokumentationen for sådanne virksomheder.«

§ 2

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 1271 af 16. december 2009, § 19 i lov nr. 1505 af 27. december 2009, § 4 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 424 af 10. maj 2011 og § 2 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 11 g, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 11 h, stk. 2, indsættes efter »offentliggørelse«: », herunder om udelukkende digital annoncering,«.

4. I § 21 b, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

5. I § 21 b, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

6. I § 22 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

7. I § 22 c indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 og 2 kan ske udelukkende digitalt.«

8. I § 23 a, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

9. I § 23 a, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

10. I § 23 c, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

11. I § 23 f, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlighedens adgang hertil kan ske udelukkende digitalt.«

12. I § 24, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

13. I § 30, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

14. I § 33 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

15. I § 35, stk. 8, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

§ 3

I lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009, som ændret ved § 18 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 122 af 23. februar 2011 og § 15 i lov nr. 341 af 27. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 54, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan endvidere fastsætte regler om offentliggørelse, herunder udelukkende digitalt, af indberetningerne.«

2. I § 54 h, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 55 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Offentlig annoncering efter stk. 3, 5 og 7 kan ske udelukkende digitalt.«

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 9 og 10.

4. I § 55, stk. 8, der bliver stk. 9, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«

§ 4

I lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009, som ændret ved § 3 i lov nr. 1151 af 17. december 2003, § 16 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og § 4 i lov nr. 1555 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, nr. 3, indsættes efter »heraf«: », herunder udelukkende digitalt«.

2. I § 18, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«

3. I § 38 h, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

4. I § 50, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »ikrafttræden«: », herunder om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt«.

5. § 50 a, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

6. I § 54, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

7. I § 63, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

8. I § 72 a, stk. 8, indsættes efter »heraf«: », herunder om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt«.

§ 5

I lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret ved § 19 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, § 1 i lov nr. 294 af 11. april 2011 og § 5 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 48, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse efter 1. pkt. kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 58, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

§ 6

I lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 26. juni 2010, som ændret ved § 20 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 9 a, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Ministeren fastsætter nærmere regler om høring af offentligheden, herunder om, at høring kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 13, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 25 f, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

4. I § 26, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

§ 7

I lov nr. 466 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven), som ændret ved § 37 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 21 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 38, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 39, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

§ 8

I lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, som ændret ved § 10 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og bekendtgørelse nr. 481 af 9. maj 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 12 indsættes efter »§ 10«: », herunder om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt,«.

§ 9

I lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, som ændret ved § 22 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, bekendtgørelse nr. 863 af 28. juni 2010 og § 4 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 27 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 29, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 31, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

4. I § 31 b, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

5. I § 31 b, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Annoncering af og offentlig tilgængelighed til forslaget til handleplan kan ske udelukkende digitalt.«

6. I § 31 c, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

7. I § 31 c, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Annoncering af og offentlig tilgængelighed til den vedtagne handleplan kan ske udelukkende digitalt.«

8. I § 42 a, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

9. I § 43, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

10. I § 45, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

11. I § 46 b, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

12. I § 46 c, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

13. § 47, stk. 1, affattes således:

»Miljøministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af Natura 2000-planen, kommunale handleplaner og forslag hertil. Ministeren kan herunder fastsætte regler om udelukkende digital annoncering og om betaling for udlevering af dokumenter.«

14. I § 53, stk. 1, nr. 1 og 3, udgår »fastsættelse af mål, indsatsprogram og«.

§ 10

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, som ændret ved § 13 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, § 46 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 1555 af 21. december 2010 og § 7 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 8, 2. pkt., affattes således:

»Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om, at myndigheder, grundejere og brugere skal inddrages i sagernes behandling, herunder fastsætte regler om, at offentliggørelse eller offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 16, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Miljøministeren kan herunder fastsætte regler om, at offentliggørelse af forslag til indsatsplaner efter §§ 13 og 13 a og offentlig annoncering af planlægning efter § 14 samt revision af planlægningen kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 57, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om, at forbrugere af vand fra visse grupper af vandforsyningsanlæg kan informeres udelukkende digitalt om tilsynets indhold og resultater.«

4. I § 68 g, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

5. I § 72, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»I tilfælde af offentlig annoncering kan det ske udelukkende digitalt.«

§ 11

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009, som ændret ved § 3 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 a, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 6 a, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlig høring kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 6 a, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

4. I § 6 a, stk. 7, indsættes efter 2. pkt.:

»Offentlig høring kan ske udelukkende digitalt.«

5. I § 12 indsættes som 3. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

6. I § 20 a, stk. 5, indsættes efter »efterforsknings- og undersøgelsesdata«: », offentlig indkaldelse af ansøgninger efter § 20, stk. 2, nr. 1, herunder om, at indkaldelse kan ske udelukkende ved digital annoncering,«.

7. I § 23, stk. 3, indsættes efter »høring«: », herunder om udelukkende digital annoncering,«.

8. I § 26 b, stk. 6, indsættes efter »klageberettigede«: », herunder at underretning kan ske udelukkende digitalt«.

9. I § 33 i, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

§ 12

I lov nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, som ændret ved § 23 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentliggørelse ved annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 7, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse ved annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 8, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentliggørelse ved annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

§ 13

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, som ændret ved § 6 i lov nr. 1383 af 21. december 2009 og § 7 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om autorisationsordningen, herunder om digital registrering af visse arter m.v. og om, at autorisation kan nægtes eller tilbagekaldes.«

2. I § 33, stk. 1, indsættes efter »opretter«: »ved bekendtgørelse«.

3. § 33, stk. 3, 1. og 2. pkt., ophæves.

4. I § 43, stk. 2, indsættes efter »indberetningen«: », herunder at indberetningen skal ske digitalt«.

5. Efter § 52 b indsættes:

»§ 52 c. Ministeren kan fastsætte regler om, at anmeldelser, registreringer, ansøgninger og efterfølgende indberetninger i medfør af lovens regler eller regler udstedt i medfør heraf skal indsendes digitalt, og at kommunikation i forbindelse hermed skal foregå digitalt mellem ministeren og ansøgerne.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at ministeren kan udstede afgørelser og andre dokumenter i forbindelse med forhold som nævnt i stk. 1 uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at betalinger i medfør af lovens regler skal ske digitalt.«

6. I § 53 f, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

§ 14

I lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009, som ændret ved § 15 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, § 1 i lov nr. 423 af 10. maj 2011 og § 3 i lov nr. 632 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 28 indsættes som 2. pkt.:

»Inddragelse af offentligheden ved miljøkonsekvensvurdering kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 33, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 42 a, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

4. I § 42 b, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

5. I § 47 h, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

6. I § 49, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

§ 15

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, som ændret ved § 4 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, § 5 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 293 af 11. april 2011 og § 3 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 14 ændres »samt om offentlighedens medvirken« til: », om offentlighedens medvirken og om udelukkende digital annoncering«.

2. I § 26 ændres »samt om offentlighedens medvirken« til: », om offentlighedens medvirken og om udelukkende digital annoncering«.

3. I § 52 ændres »samt om offentlighedens medvirken« til: », om offentlighedens medvirken og om udelukkende digital annoncering«.

4. I § 60 i, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

5. I § 75, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

§ 16

I lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker, som ændret ved § 30 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 11 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 6, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 20, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

4. I § 24, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

§ 17

I lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 24. september 2009, som ændret ved § 12 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 37 h, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

2. § 39, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Afgørelserne skal endvidere bekendtgøres i Statstidende og herudover offentliggøres.«

3. I § 39, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

4. I § 44, stk. 7, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

§ 18

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som ændret ved § 5 i lov nr. 1383 af 21. december 2009, § 3 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, § 1 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, § 1 i lov nr. 553 af 1. juni 2011 og § 12 i lov nr. 591 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2 kan ministeren fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«

2. I § 29 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2 kan ministeren fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«

3. § 30, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om autorisationsordningen, herunder om digital registrering af visse arter m.v., og om, at autorisation kan nægtes eller tilbagekaldes.«

4. I § 34 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Offentlig bekendtgørelse efter stk. 2 og 3 kan ske udelukkende digitalt.«

5. I § 37, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

6. I § 40, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

7. I § 60 b, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende digitalt.«

8. I § 69, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

9. I § 77 g, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

10. I § 87 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. I regler fastsat efter stk. 5 kan ministeren fastsætte, at offentliggørelse af afgørelser kan ske udelukkende digitalt.«

§ 19

I lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 24. september 2009, som ændret ved § 6 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og § 16 i lov nr. 341 af 27. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. I regler fastsat efter stk. 1 kan ministeren fastsætte regler om offentlighedens inddragelse, herunder om, at inddragelse kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 59 f, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

§ 20

Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

§ 21

Loven gælder ikke for Grønland, men § 14 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ida Auken