Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Beregning af ledighedsydelse
Kapitel 1 Indtægter, der indgår i beregningsgrundlaget for ledighedsydelse
Kapitel 2 Beregning af ledighedsydelsen
Afsnit II Fradrag i ledighedsydelse
Kapitel 3 Arbejde og indtægter, der medfører fradrag i ledighedsydelsen
Kapitel 4 Fradrag i ledighedsydelsen
Afsnit III Ferie med ledighedsydelse eller særlig ydelse
Kapitel 5 Varsling af ferie
Afsnit IV Ikrafttrædelse
Kapitel 6 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse eller særlig ydelse

I medfør af § 74 d, stk. 5 og 6, § 74 e, stk. 7, og § 74 i, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret ved lov nr. 267 af 27. marts 2012, fastsættes:

Afsnit I

Beregning af ledighedsydelse

Kapitel 1

Indtægter, der indgår i beregningsgrundlaget for ledighedsydelse

§ 1. Ved beregning af ledighedsydelsen medregnes alle arbejdsindtægter, der er indkomstskattepligtige. Har den pågældende i ansættelsesforholdet haft fri kost, logi, fri bil, fri telefon o. lign. , medtages værdien heraf ved beregningen af ledighedsydelsen med den skattepligtige værdi af den pågældende ydelse, som skattemyndighederne har fastsat.

Stk. 2. Ved beregningen af ledighedsydelse medregnes endvidere indtægter, der er indkomstskattepligtige, og som træder i stedet for arbejdsindtægter, herunder dagpenge efter lov om sygedagpenge og barselloven samt dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. Ydelser, som er udbetalt efter lov om børnepasningsorlov eller efter reglerne i kapitel 6 om revalidering i lov om aktiv socialpolitik, medregnes ikke ved beregningen af ledighedsydelse.

Kapitel 2

Beregning af ledighedsydelsen

§ 2. Ledighedsydelsen udgør et beløb, der svarer til det, modtageren i gennemsnit har haft i indtægt efter § 1 i de sidste 3 måneder før overgangen til ledighedsydelse.

Stk. 2. Ledighedsydelsen kan højst udgøre 3.585 kr. om ugen (1. januar 2012), svarende til 91 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, og mindst 3.230 kr. om ugen (1. januar 2012), svarende til 82 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

Stk. 3. Perioder, hvor der er udbetalt ydelser efter lov om børnepasningsorlov eller efter reglerne i kapitel 6 om revalidering i lov om aktiv socialpolitik, forlænger perioden efter stk. 1 tilsvarende.

Afsnit II

Fradrag i ledighedsydelse

Kapitel 3

Arbejde og indtægter, der medfører fradrag i ledighedsydelsen

Arbejde

§ 3. Arbejde, der udføres i en periode, hvor personen modtager ledighedsydelse, medfører fradrag i ledighedsydelsen. Dette gælder også arbejde uden for normal arbejdstid og på helligdage.

Stk. 2. Ved arbejde forstås aktiviteter, som er nævnt i bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. § 2.

Selvstændig bibeskæftigelse

§ 4. Udøvelse af selvstændig bibeskæftigelse medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde

§ 5. Ved aktiviteter forstås aktiviteter, som en modtager af ledighedsydelse udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Stk. 2. Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde, som en modtager af ledighedsydelse udfører for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, og som kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Stk. 3. Aktiviteter eller frivilligt ulønnet arbejde skal for at være omfattet af denne bekendtgørelse foregå i Danmark. Aktiviteten eller arbejdet, jf. stk. 1 og 2, skal udføres, uden at modtageren af ledighedsydelse er underlagt sædvanlige ansættelsesretlige pligter.

Stk. 4. Aktiviteter, jf. stk. 1, medfører ikke fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 5. Frivilligt, ulønnet arbejde, jf. stk. 2, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde, kan udføres uden fradrag i op til 4 timer om ugen, jf. dog stk. 6. De 4 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Arbejde herudover medfører fradrag.

Stk. 6. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift og vedligeholdelse, medfører fradrag, jf. dog stk. 7 og 8.

Stk. 7. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift, medfører ikke fradrag, hvis arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft.

Stk. 8. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører vedligeholdelse, medfører ikke fradrag, hvis

1) arbejdet kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig, jf. § 6, stk. 3,

2) arbejdet udføres lejlighedsvist,

3) arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen mv.,

4) arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft, og

5) arbejdet kan udføres, uden at der kræves autorisation.

Stk. 9. En modtager af ledighedsydelse, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde, jf. stk. 5-6, skal skriftligt oplyse kommunen om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation, forening eller lignende arbejdet udføres for.

Selvbygger og medbygger

§ 6. Der kan ikke udbetales ledighedsydelse til en person, der som selvbygger eller medbygger deltager i at opføre eller ombygge egen bolig mv., jf. dog stk. 2. Der kan igen udbetales ledighedsydelse, når den personlige medvirken i byggeriet er ophørt.

Stk. 2. Ved mindre byggearbejder i egen bolig, kan den pågældende fortsat modtage ledighedsydelse. Der skal dog ske fradrag for de timer, der anvendes på arbejdet.

Stk. 3. Almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig medfører ikke fradrag.

Indtægter

Løn, rådighedsløn, honorarer mv.

§ 7. Ved indtægter forstås løn, rådighedsløn, honorarer mv. Indtægterne medfører fradrag, selv om der ikke udføres arbejde i den periode, som indtægterne dækker.

Stk. 2. Indtægter, der træder i stedet for de indtægter, der er nævnt i stk. 1, medfører også fradrag, herunder

1) erstatning for tabt arbejdsfortjeneste,

2) beløb fra Lønmodtagernes Garantifond og

3) fratrædelsesgodtgørelse, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 3. Fratrædelsesgodtgørelse medfører fradrag i ledighedsydelsen i det omfang, beløbet helt eller delvist svarer til, hvad arbejdsgiveren skulle have betalt modtageren af ledighedsydelse i løn i en opsigelsesperiode, hvis personen var blevet afskediget.

Stk. 4. Hvis det tidligere ansættelsesforhold efter lov, overenskomst, regulativ, cirkulære eller ansættelseskontrakt giver mulighed for rådighedsløn eller lignende i forbindelse med en afskedigelse, medfører fratrædelsesgodtgørelsen fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder anvendelse på både engangsbeløb og løbende indtægter.

Ombud og hverv

§ 8. Indtægter, som modtages for at udføre borgerlige ombud og offentlige og private hverv, medfører fradrag i ledighedsydelsen, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Indtægter, som modtages for hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 3. Indtægter, som et medlem af en kommunalbestyrelse og et regionsråd modtager for hverv efter de kommunale styrelseslove og lov om regioner, medfører ikke fradrag.

Stk. 4. Indtægter, som modtages for hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg, medfører ikke fradrag.

Pensioner mv.

§ 9. Løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som er led i et tidligere ansættelsesforhold, og er af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensionen, medfører fradrag i ledighedsydelsen, jf. dog § 12.

Stk. 2. Løbende udbetaling af pension, som har forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 3. Løbende udbetaling af en pension og pensionslignende ydelser til en person, der tidligere har været borgmester, udvalgsformand, rådmand, regionsformand, medlem af Folketinget eller Europaparlamentet mv., medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 4. Løbende udbetaling fra en tidligere arbejdsgiver af beløb, som kan sidestilles med pension, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Ophavsrettigheder mv.

§ 10. Indtægter fra førsteudsendelse og indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker, film mv., medfører fradrag. Der skal dog kun ske fradrag, hvis indtægten stammer fra arbejde inden for den pågældendes sædvanlige arbejdsområde, hvor genanvendelser mv. er normale.

Stk. 2. Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter, royalties og lignende rettigheder medfører ikke fradrag.

Legater

§ 11. Legater medfører fradrag i ledighedsydelsen, hvis der er knyttet en arbejdspligt til legaterne.

Indtægter, der ikke medfører fradrag

§ 12. Der sker ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder:

1) Kapitalpensioner og kapitalforsikringer.

2) Indtægter fra opsparings- og forsikringsordninger, herunder livrente, der er uden forbindelse med et arbejdsforhold.

3) Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (herunder SP) og udbetalinger efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

4) Pension efter ægtefælle eller samlever samt børnepension.

5) Erstatninger, herunder erstatninger efter lov om arbejdsskadesikring.

6) Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver.

7) Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.

8) Invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

9) Efterløn efter funktionærlovens § 8, efterindtægt efter kapitel 6 i lov om tjenestemandspension, godtgørelse for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, og funktionærlovens § 2 b mv., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a og godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

10) Indtægter ved salg af erhvervsvirksomhed og fast ejendom.

11) Forpagtningsafgift og indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.

12) Renter, aktieudbytte og lignende, arv, gaver og gevinster.

13) Underholdsbidrag.

14) Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold.

15) Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension).

16) Vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler.

17) Feriepenge og betaling for feriefridage, der udbetales uden at afholde ferie eller feriefridage efter ferieloven mv., hvis der har været en feriehindring efter ferielovens regler.

§ 13. Tantieme, gratiale, bonus, opsparet søgnehelligdagsbetaling og lignende udbetalinger, som vedrører et arbejdsforhold, medfører ikke fradrag i ledighedsydelsen.

Kapitel 4

Fradrag i ledighedsydelsen

§ 14. Fradrag efter §§ 3-9 og 11 sker på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres eller for den periode, som indtægterne dækker. Fradrag efter § 10, stk. 1, sker på det tidspunkt, hvor indtægterne modtages.

Stk. 2. Fradraget i ledighedsydelsen sker ugevis.

§ 15. Fradrag i ledighedsydelsen sker efter forholdet mellem modtagerens arbejdstid i ugen og 37 timer.

Stk. 2. Får modtageren i en uge løn for flere timer end modtageren har arbejdet, foretages der fradrag med antallet af løntimer.

Stk. 3. Udbetaling af løn, der kan henføres til andre beskæftigelsesperioder, er ikke omfattet af stk. 2.

Stk. 4. Timetallet, der skal ske fradrag for efter §§ 7-11, beregnes ved omregning af indtægterne efter § 17.

§ 16. Fradrag for udøvelse af selvstændig bibeskæftigelse, jf. § 4, sker for den faktiske tid, som modtageren har brugt på samtlige arbejdsfunktioner knyttet til virksomhedsudøvelsen, herunder administration og transport.

§ 17. Hvis modtagerens arbejdstid ikke kan dokumenteres, beregnes arbejdstiden i ugen ved omregning af nettoindtægten med den gældende omregningssats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Nettoindtægten ved omregning er indtægten i ugen med fradrag for de dokumenterede nødvendige udgifter, der i henhold til gældende skatteregler kan fradrages indtægten før skatteberegning.

Stk. 3. Hvis indtægten ikke er kendt på tidspunktet for arbejdets udførelse, foretages et foreløbigt fradrag i ledighedsydelsen på baggrund af det antal timer, der efter modtagerens oplysninger er brugt på arbejdets udførelse. Når indtægten kendes, skal der foretages omregning efter stk. 1 og 2.

Afsnit III

Ferie med ledighedsydelse eller særlig ydelse

Kapitel 5

Varsling af ferie

§ 18. En person, der er ansat i et fleksjob, og som ønsker at holde ferie med ledighedsydelse efter § 74 e i lov om aktiv socialpolitik, skal før feriens afholdelse med ledighedsydelse give kommunen besked herom.

Stk. 2. En person, der er ledig og modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse, har ret til at holde ferie med ledighedsydelse efter § 74 e eller ferie med særlig ydelse efter § 74 i, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik, hvis jobcenteret modtager meddelelse herom senest 14 dage før, ferien skal afholdes, og der ikke allerede i ferieperioden er fastsat møder, givet tilbud om fleksjob eller afgivet tilbud mv., som personen har pligt til at deltage i. Er der mindre end 14 dage til ferien, kan jobcenteret godkende ferieafholdelsen, såfremt afholdelsen ikke modvirker beskæftigelsesindsatsen for personen. Der kan afholdes ferie med ledighedsydelse eller særlig ydelse på enkelte dage, når jobcenteret modtager meddelelse herom, og der de pågældende dage ikke er fastsat møder, afgivet tilbud om fleksjob eller afgivet tilbud mv., som personen har pligt til at deltage i. Der kan endvidere udbetales ledighedsydelse og særlig ydelse under ferie fra og med den dag, hvor kommunen har fået besked om ferien, og der ikke i ferieperioden er fastsat møder, givet tilbud om fleksjob eller afgivet tilbud mv., som personen har pligt til at deltage i.

Afsnit IV

Ikrafttrædelse

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1236 af 4. november 2010 om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, den 27. marts 2012

Jakob Jensen

/ Kirsten Brix Pedersen