Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

(Fremme af konkurrencen på elmarkedet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 2, ændres »et leveringstilbud« til: »levering«.

2. I § 8, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 22, stk. 6« til: »§ 22, stk. 5«.

3. I § 8, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »ifølge«: »§ 67 i denne lov og«.

4. I § 8, stk. 5, 3. pkt., ændres »netvirksomhederne« til: »elhandelsvirksomhederne«.

5. I § 8, stk. 5, 4. pkt., indsættes efter »elforsyningsvirksomheder«: »og elhandelsvirksomhederne«.

6. I § 21, stk. 1, indsættes efter 3. pkt.:

»Hvis et projekt har regional betydning på tværs af landegrænser, skal dette indgå i behovsvurderingen.«

7. § 22, stk. 1, nr. 3, 5 og 10, ophæves.

Nr. 4-11 bliver herefter nr. 3-8.

8. I § 22, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 4, udgår »sikre, at forbrugerne oplyses om mulighed for elbesparelser, give den enkelte elforbruger årlige informationer om sit elforbrug,«.

9. I § 22, stk. 1, nr. 7, der bliver nr. 5, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.

10. I § 22, stk. 1, nr. 9, der bliver nr. 7, indsættes efter »hverv,«: »og«.

11. § 22, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Netvirksomheden indberetter oplysninger vedrørende virksomhedens aftagenumre til den datahub, som Energinet.dk etablerer og driver, jf. § 28, stk. 2, nr. 7, efter vilkår fastsat af Energinet.dk i henhold til § 31, stk. 2, om forbrug af elektricitet, tarifoplysninger og anden information af betydning for elhandelsvirksomhedernes fakturering, jf. § 72 b, stk. 1. Netvirksomheden varsler via datahubben væsentlige ændringer i priser og vilkår i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og bygningsministeren.«

12. § 22, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 4-8.

13. I § 22, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »herunder«: »bl.a. regler om måling af elektricitet,«.

14. I § 22 stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., og stk. 8 og 9, der bliver stk. 7 og 8, ændres »nr. 7« til: »nr. 5«.

15. § 28, stk. 2, nr. 7, affattes således:

»7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. og til varetagelse af nødvendige funktioner og kommunikation til brug for elhandelsvirksomhedernes fakturering, herunder formidling af information om gældende regler vedrørende afgifter.«

16. I § 28, stk. 2, indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:

»8) Indberette oplysninger til datahubben om tariffer og om omkostninger til offentlige forpligtelser, jf. § 8, og via datahubben varsle væsentlige ændringer i priser og vilkår i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og bygningsministeren.«

Nr. 8-14 bliver herefter nr. 9-15.

17. Efter § 28 b indsættes:

»§ 28 c. Energinet.dk eller denne virksomheds helejede datterselskaber kan som led i samarbejdet med andre landes systemansvarlige virksomheder efter klima-, energi- og bygningsministerens godkendelse indtræde som medejer af selskaber med begrænset ansvar, der udfører grænseoverskridende systemansvarsopgaver som nævnt i § 28, stk. 2, nr. 3, og opgaver vedrørende sammenkobling af elmarkeder.

Stk. 2. Ændringer i Energinet.dk’s medejerskab til selskaber omfattet af stk. 1, som øger virksomhedens økonomiske forpligtelser eller risici, skal godkendes af ministeren.«

18. I § 31, stk. 4, indsættes efter »Energitilsynet«: », jf. dog stk. 5«.

19. I § 31 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Afgørelser truffet af Energinet.dk efter stk. 3, der medfører afregistrering af en virksomhed som bruger af datahubben, kan af den virksomhed, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for Energinet.dk, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt virksomheden. Afgørelsen skal indeholde oplysninger herom. Energinet.dk anlægger sag mod den pågældende virksomhed efter retsplejelovens regler om borgerlige sager. Domstolsprøvelsen har ikke opsættende virkning.«

20. I § 34, stk. 1, ændres »tilbyde levering af« til: »mod betaling levere«.

21. I § 46, stk. 1, ændres »koncernforbundne virksomheder« til: »koncernforbundne selskaber« og »markedsbestemte« til: »markedsmæssige«.

22. § 46, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Kollektive elforsyningsvirksomheder skal udarbejde skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat. Dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vurdering af prisernes og vilkårenes markedsmæssighed. Dokumentationen forelægges Energitilsynet efter anmodning. Hvis markedsmæssigheden af en aftale ikke findes godtgjort, kan Energitilsynet skønsmæssigt fastsætte den markedsmæssige pris. Den skønsmæssigt fastsatte pris vil blive lagt til grund for den økonomiske regulering af den kollektive elforsyningsvirksomhed.«

23. I § 51, stk. 3, ændres »§ 22, stk. 1, nr. 6 og 7, § 22, stk. 6, § 28, stk. 2, nr. 2 og 8« til: »§ 22, stk. 1, nr. 4 og 5, og stk. 5, § 28, stk. 2, nr. 2 og 9«.

24. I § 54, stk. 1, nr. 2, udgår »eller«, og i nr. 3 ændres »konkurs.« til: »konkurs eller«.

25. I § 54, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4) en forsyningspligtig virksomhed ikke kan registreres i eller mister sin registrering i datahubben, jf. § 72 a.«

26. I § 54, stk. 3, indsættes efter »nr. 3«: »og 4«.

27. I § 54, stk. 8, 5. pkt., ændres »§ 72, stk. 1-6« til: »§ 72, stk. 1-4, 6 og 7«.

28. § 67, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Hvis valg af andet tilslutningspunkt berører transmissionsnettet, skal netvirksomheden indgå aftale med transmissionsvirksomheden herom. Øvrige omkostninger, herunder til netforstærkning og netudbygning, afholdes af netvirksomheden, hvis omkostningerne vedrører distributionsnettet, eller af transmissionsvirksomheden, hvis omkostningerne vedrører transmissionsnettet.«

29. I § 67, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »netvirksomheden«: », hvis omkostningerne vedrører distributionsnettet, eller af transmissionsvirksomheden, hvis omkostningerne vedrører transmissionsnettet«.

30. I § 68 a, stk. 2, ændres »stk. 5« til: »stk. 7 og 8«.

31. Overskriften før § 69 affattes således:

»Priser og betingelser for kollektive elforsyningsvirksomheder og registrerede elhandelsvirksomheder«

32. I § 69, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »drift«: », herunder også omkostninger til dækning eller imødegåelse af tab på debitorer«.

33. I § 70, stk. 1, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»De i § 69 nævnte omkostninger omfatter også omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, som regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksomheder end den bevillingshavende net- eller transmissionsvirksomhed, ligesom indtægtsrammerne omfatter de tilhørende indtægter. Net- og transmissionsvirksomheder, der kan dokumentere, at sådanne indtægter i 2004 blev indtægtsført i andre virksomheder og dermed ikke indgik i opgørelsen af indtægtsrammen, kan få deres indtægtsramme justeret fremadrettet med et beløb svarende til gennemsnittet af de pågældende indtægter i 2009-2011.«

34. I § 71, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »driftsomkostninger«: », herunder også omkostninger til dækning af tab på debitorer,«.

35. I § 72 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed fra en forbruger, kan en forsyningspligtig virksomhed kræve sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og bygningsministeren. Såfremt forbrugeren ikke stiller den fornødne sikkerhed, kan den forsyningspligtige virksomhed tage skridt til afbrydelse af elektricitetsforsyningen. Afbrydelse af elektricitetsforsyningen til en forbruger kan ikke ske som middel til at inddrive skyldig betaling for allerede afholdt forbrug.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.

36. Efter § 72 indsættes:

»§ 72 a. En elhandelsvirksomhed skal være registreret som bruger af datahubben for at kunne varetage sine opgaver efter § 8, stk. 5, § 72 a, stk. 3-6, og §§ 72 b-72 d i henhold til ikkediskriminerende vilkår fastsat af Energinet.dk i medfør af § 31, stk. 2.

Stk. 2. En elhandelsvirksomheds registrering i datahubben med henblik på varetagelse af opgaver efter § 8, stk. 5, § 72 a, stk. 3-6, og §§ 72 b-72 d forudsætter, at elhandelsvirksomheden er registreret hos told- og skatteforvaltningen i henhold til lov om afgift af elektricitet. Told- og skatteforvaltningen skal uden forsinkelse meddele Energinet.dk, hvis en registreret elhandelsvirksomhed får inddraget sin registrering. Tilsvarende skal Energinet.dk uden forsinkelse meddele told- og skatteforvaltningen, hvis en registreret elhandelsvirksomhed mister sin registrering i datahubben.

Stk. 3. Registrering i datahubben forudsætter, at elhandelsvirksomheden er medlem af en kollektiv garanti- eller forsikringsordning for sikkerhed for afgiftsbetalinger til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Elhandelsvirksomheden skal udføre informationsaktiviteter for at sikre gennemsigtighed om markedsforholdene for alle forbrugergrupper og herunder informere om forbrugernes rettigheder i relation til forsyningspligt.

Stk. 5. Elhandelsvirksomheden skal give den enkelte forbruger informationer om elforbruget og udviklingen i dette.

Stk. 6. Elhandelsvirksomheden skal behandle klager fra forbrugere og sikre en døgnservice, der formidler kontakt til den relevante netvirksomhed og Energinet.dk vedrørende nettekniske forhold.

Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 3-6.

Stk. 8. Klima-, energi- og bygningsministeren kan give påbud til en elhandelsvirksomhed, der groft eller gentagne gange misligholder forpligtelserne nævnt i stk. 3-6. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan klima-, energi- og bygningsministeren fratage elhandelsvirksomheden dens ret til at være registreret i datahubben. Elhandelsvirksomheden vil kunne registreres på ny, hvis den på et senere tidspunkt kan godtgøre, at den opfylder kravene i stk. 3-6.

Stk. 9. Klima-, energi- og bygningsministerens afgørelse efter stk. 8, 2. pkt., kan af den virksomhed, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for klima-, energi- og bygningsministeren, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt virksomheden. Afgørelsen skal indeholde oplysninger herom. Klima-, energi- og bygningsministeren anlægger sag mod den pågældende virksomhed efter retsplejelovens regler om borgerlige sager.

§ 72 b. Elhandelsvirksomheden køber net- og systemydelser af netvirksomhederne og Energinet.dk og fakturerer forbrugerne for levering af elektricitet inklusive net- og systemydelser, elafgifter m.v. Betaling af omkostninger til offentlige forpligtelser, jf. § 8, og elafgifter m.v. viderefaktureres uændret til forbrugeren. Endvidere videreføres netvirksomheders bindende midlertidige prisnedsættelser uændret til forbrugerne. Fakturering bagud sker mindst fire gange om året og senest 2 måneder efter udgangen af en 3-måneders-periode.

Stk. 2. En forsyningspligtig virksomheds betaling for net- og systemydelser viderefaktureres uændret til forbrugeren.

Stk. 3. Elhandelsvirksomheden sikrer forbrugerne mulighed for uden beregning at kunne indhente information i datahubben om forbruget på eget aftagenummer.

§ 72 c. Kommunikation om måledata m.v. mellem en elhandelsvirksomhed og netvirksomhederne og Energinet.dk vedrørende konkrete aftagenumre sker via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af § 31, stk. 2. I særlige tilfælde, der fastlægges i bekendtgørelsen om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til lov om elforsyning, og i henhold til procedurer fastlagt i Energinet.dk’s forskrifter, vil der via datahubben kunne ske kommunikation om enkelte aftagenumre, der involverer både elhandelsvirksomhed og netvirksomhed.

Stk. 2. Elhandelsvirksomheden indberetter data til datahubben vedrørende identifikation af forbrugeren på et givent aftagenummer, som elhandelsvirksomheden har indgået aftale med. Elhandelsvirksomheden indberetter endvidere oplysning om aftalte betalingsvilkår og data om særlige afgiftsforhold for konkrete aftagenumre til brug for faktureringen.

Stk. 3. Såfremt en elhandelsvirksomhed ønsker at ophæve sit aftaleforhold med en forbruger, indberetter elhandelsvirksomheden ophævelsen af aftaleforholdet til datahubben, hvorefter forbrugeren overføres til den relevante forsyningspligtige virksomhed, jf. § 34, stk. 1.

Stk. 4. Når et aftaleforhold ophører, oplyses den relevante netvirksomhed via datahubben om dato for aftalens ophør. Netvirksomheden skal herefter sikre, at der foretages slutmåling hos forbrugeren.

Stk. 5. Elhandelsvirksomheden indhenter via datahubben oplysning om forbrug og tarifoplysninger m.v. på hvert enkelt aftagenummer, som er omfattet af en aftale med elhandelsvirksomheden. Elhandelsvirksomheden kan tillige indhente oplysning om det summerede forbrug og den samlede betaling herfor til hver enkelt netvirksomhed og Energinet.dk. Forbruget af elektricitet opgøres ud fra målte eller beregnede data.

Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan indhente rapporter fra datahubben om det forbrug og de dertil knyttede elafgifter, den enkelte elhandelsvirksomhed skal fakturere sine forbrugere. Endvidere kan det forsikringsselskab, der varetager forsikringsordningen, jf. § 72 a, stk. 3, indhente kopi af rapporterne om de elafgifter, den enkelte elhandelsvirksomhed skal fakturere sine forbrugere.

Stk. 7. Årsafregning, periodisk slutafregning og slutafregning ved ophør af et aftaleforhold sker så vidt muligt ud fra målte data. Hvis det ved afregningen ikke er muligt at foretage måleraflæsning, skal netvirksomheden indberette oplysning til datahubben om et skønnet forbrug i henhold til Energinet.dk’s forskrifter. For meget betalte acontobeløb tilbageføres til forbrugeren samtidig med årsafregningen eller slutafregningen.

§ 72 d. Netvirksomhederne og Energinet.dk fakturerer elhandelsvirksomheden for deres ydelser ud fra det samlede forbrug i en måned og betalingen herfor på elhandelsvirksomhedens aftagenumre. Betalingen skal ske med en betalingsfrist på 14 dage fra datoen for fakturaens udstedelse, dog tidligst 25 dage regnet fra månedens udgang.

Stk. 2. Elhandelsvirksomheden afregner elafgifter med told- og skatteforvaltningen ud fra det samlede forbrug, der er faktureret på elhandelsvirksomhedens aftagenumre, og efter lov om afgift af elektricitet. Beløbet reduceres med forbrug, når forbrugeren har aftale med told- og skatteforvaltningen om egen afregning af elafgifterne i henhold til § 4 i lov om afgift af elektricitet.

Stk. 3. Såfremt en netvirksomhed eller Energinet.dk afbryder sin ydelse til en elhandelsvirksomhed i henhold til betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, der er fastsat efter offentliggjorte og af Energitilsynet godkendte metoder, jf. § 73 a, overføres elhandelsvirksomhedens aftagenumre, der i datahubben er knyttet til den berørte netvirksomhed eller til Energinet.dk, uden forsinkelse af Energinet.dk til de relevante forsyningspligtige virksomheder, jf. § 34, stk. 1. De berørte forbrugere aftager herefter elektricitet til den efter § 72 fastsatte pris.

Stk. 4. Såfremt en elhandelsvirksomhed mister sin registrering i datahubben, jf. § 72 a, stk. 2, overføres elhandelsvirksomhedens aftagenumre af Energinet.dk til de relevante forsyningspligtige virksomheder, jf. § 34. stk. 1.«

37. I § 73, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet og forsyningssikkerhed er tilladt.«

38. § 84, stk. 6, ophæves.

Stk. 7-9 bliver herefter stk. 6-8.

39. I § 84, stk. 8 og 9, der bliver stk. 7 og 8, ændres »stk. 3-6« til: »stk. 3-5«.

40. I § 86, stk. 1, ændres »§ 72, stk. 7« til: »§ 72, stk. 8«.

§ 2

I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 13. oktober 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2 og 3, udgår »gennem et leveringstilbud«.

2. Efter § 12 a indsættes:

»§ 12 b. Energinet.dk eller denne virksomheds helejede datterselskaber kan som led i samarbejdet med andre landes transmissionsselskaber efter klima-, energi- og bygningsministerens godkendelse indtræde som medejer af selskaber med begrænset ansvar, der har til opgave at medvirke til en effektiv udveksling af naturgas mellem landene som nævnt i § 12, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. Energinet.dk eller denne virksomheds helejede datterselskaber kan efter klima-, energi- og bygningsministerens godkendelse være ejer af selskaber med begrænset ansvar, der har til opgave at fremme konkurrencen på markeder for naturgas efter § 12 a, stk. 2.

Stk. 3. Ændringen i Energinet.dk's deltagelse i selskaber omfattet af stk. 1 og 2, som øger virksomhedens økonomiske forpligtelser eller risici, skal godkendes af ministeren.«

3. I § 13, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Hvis et projekt har regional betydning på tværs af landegrænser, skal dette indgå i behovsvurderingen.«

4. I § 26, stk. 2, ændres »tilbyde levering af« til: »mod betaling levere«.

5. I § 28 c, stk. 1, indsættes efter »bevillingspligtige selskaber«: »og Energinet.dk«, og »markedsbestemte« ændres til: »markedsmæssige«.

6. I § 28 c, stk. 2, ophæves 2. pkt., og i stedet indsættes:

»Selskaberne udarbejder skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat. Dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vurdering af prisernes og vilkårenes markedsmæssighed. Dokumentationen forelægges Energitilsynet efter anmodning. Hvis markedsmæssigheden af en aftale ikke findes godtgjort, kan Energitilsynet skønsmæssigt fastsætte den markedsmæssige pris. Den skønsmæssigt fastsatte pris vil blive lagt til grund for den økonomiske regulering af selskabet.«

§ 3

I lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, ændres »naturgasforsyning eller« til: »naturgasforsyning,«, og efter »lov om tilskud til elproduktion« indsættes: »eller ligningsloven«.

2. I § 4, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Hvis et projekt har regional betydning på tværs af landegrænser, skal dette indgå i behovsvurderingen.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 2, 4, 5, 7-16, 23-26, 31, 36 og 37, finder anvendelse fra den 1. oktober 2014.

Stk. 3. En aftale mellem en elhandelsvirksomhed og en forbruger om levering af elektricitet, der er indgået inden den 1. april 2014, og som rækker ud over den 1. april 2014, skal suppleres med en aftale om betaling for transport af elektriciteten og de dertil knyttede omkostninger samt elafgifter m.v., der skal have virkning fra og med den 1. april 2014. Fastsættelsen af betalingen for transporten af elektriciteten og de dertil knyttede omkostninger og vilkår kan påklages til Energitilsynet.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Martin Lidegaard