Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

I medfør af § 9, stk. 4, 2. pkt., § 9, stk. 36, og § 9 c, stk. 1, 2. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 947 af 24. august 2011, som ændret ved lov nr. 418 af 12. maj 2012 og lov nr. 567 af 18. juni 2012, og efter forhandling med børne- og undervisningsministeren, fastsættes:

Definitioner

§ 1. Betegnelsen pengeinstitut anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for

1) en virksomhed, der har tilladelse som pengeinstitut, jf. § 1, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, og § 7 i lov om finansiel virksomhed, eller

2) et udenlandsk kreditinstitut, der er meddelt tilladelse til at udøve kreditinstitutvirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, jf. §§ 30 og 31 i lov om finansiel virksomhed.

§ 2. Betegnelsen udlænding anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for

1) en udlænding, der har tidsbegrænset opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1,

2) en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, eller om forlængelse heraf, eller

3) en udlænding, hvis opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, er udløbet, bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget.

§ 3. Betegnelsen sikkerhedsstiller anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for en herboende person, der i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, skal stille økonomisk sikkerhed som betingelse for meddelelse af opholdstilladelse til en udlænding, jf. § 2.

Sikkerhedsstillelsens art og indhold m.v.

§ 4. Økonomisk sikkerhed efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, stilles til dækning af alle eventuelle fremtidige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, der udbetales til udlændingen.

Stk. 2. Økonomisk sikkerhed kan stilles i form af

1) en anfordringsgaranti stillet af et pengeinstitut, jf. § 1, eller

2) deponering på en dertil i et pengeinstitut, jf. § 1, oprettet konto, hvori kommunalbestyrelsen har pant.

Stk. 3. Det påhviler sikkerhedsstilleren at godtgøre over for kommunalbestyrelsen, jf. § 9, at pengeinstituttet er omfattet af § 1.

§ 5. Sikkerhed i form af en anfordringsgaranti stilles for 50.000 danske kroner. Det beløb, der er angivet i 1. pkt., er fastsat i 2012–niveau og reguleres fra og med 2013 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om satsreguleringsprocent. Beløbets størrelse fastsættes ud fra det tidspunkt, hvor udlændingen har indgivet ansøgningen om opholdstilladelse. Beløbets størrelse skal ikke efterfølgende reguleres efter satsreguleringsprocenten.

Stk. 2. Hvis sikkerheden stilles i form af deponering, fastsættes størrelsen af det deponerede beløb af Udlændingestyrelsen. Beløbets størrelse fastsættes som det beløb, der skulle stilles, hvis sikkerhedsstilleren havde valgt at stille sikkerhed i form af en anfordringsgaranti, jf. stk. 1. Størrelsen af det deponerede beløb skal ikke efterfølgende reguleres efter satsreguleringsprocenten.

§ 6. Sikkerhedsstillelsen skal gælde i 5 år regnet fra det anslåede tidspunkt for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, til udlændingen. Kravene til sikkerhedsstillelsens ikrafttrædelsesdato og udløbsdato fastsættes af Udlændingestyrelsen i forbindelse med Udlændingestyrelsens anmodning til sikkerhedsstilleren om at stille sikkerhed, jf. dog § 18.

Stk. 2. Sikkerhedsstillelsen skal være uopsigelig i gyldighedsperioden, jf. dog § 19.

Stk. 3. Hvis udlændingen ikke opnår tidsubegrænset opholdstilladelse efter 5 år, skal sikkerhedsstilleren stille en ny sikkerhed, eller den sikkerhedsstillelse, som allerede er stillet, skal forlænges. Sikkerheden efter 1. pkt. skal gælde eller forlænges i minimum en periode svarende til den periode, hvori udlændingen får forlænget sin opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1.

Oprettelse af sikkerhedsstillelsen

§ 7. Udlændingestyrelsen meddeler skriftligt sikkerhedsstilleren, at der skal stilles økonomisk sikkerhed. Meddelelsen skal indeholde oplysning om det tidspunkt, som Udlændingestyrelsen anslår, at udlændingen vil blive meddelt opholdstilladelse på efter udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1.

Stk. 2. Anfordringsgarantien eller deponeringskontoen skal stå i sikkerhedsstillerens navn, jf. § 3.

Stk. 3. Hvis sikkerheden stilles i form af en anfordringsgaranti, sender pengeinstituttet den originale anfordringsgaranti til den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9. Samtidig sender pengeinstituttet det oplysningsskema, der er nævnt i § 8, nr. 2, til kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Hvis sikkerheden stilles i form af deponering, sender pengeinstituttet den originale pantsætningserklæring som nævnt i § 8, nr. 4, inklusiv pengeinstituttets noteringspåtegning om, at indeståendet på deponeringskontoen er pantsat, til den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9. Samtidig sender pengeinstituttet det oplysningsskema, der er nævnt i § 8, nr. 2, til kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen meddeler Udlændingestyrelsen, at den har modtaget sikkerhedsstillelsen. Kommunalbestyrelsen afgiver samtidig en udtalelse til Udlændingestyrelsen om, hvorvidt sikkerhedsstillelsen opfylder de krav, der er fastsat i denne bekendtgørelse. Kommunalbestyrelsens udtalelse vedlægges en kopi af anfordringsgarantien eller pantsætningserklæringen inklusiv noteringspåtegningen og en kopi af det oplysningsskema, der er nævnt i § 8, nr. 2.

Stk. 6. Udlændingestyrelsen lægger kommunalbestyrelsens udtalelse til grund ved sin afgørelse af, om udlændingen skal meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, medmindre udtalelsen er eller viser sig at være afgivet på et urigtigt grundlag.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsens udtalelse, jf. stk. 5, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 8. Anfordringsgarantien eller pantsætningserklæringen opbevares af den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9, eller den kommunalbestyrelse, som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret til, jf. §§ 10-12.

§ 8. Det er en betingelse for, at sikkerhedsstillelsen kan anvendes som økonomisk sikkerhed efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, at

1) det fremgår af anfordringsgarantien eller pantsætningserklæringen, at udgifter til gebyrer m.v. vedrørende sikkerhedsstillelsen, herunder udgifter forbundet med oprettelse, jf. § 7, transport, jf. §§ 10-12, og inddrivelse, jf. § 13, afholdes uden omkostning for den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret til, jf. §§ 10-12,

2) det kontoførende pengeinstitut, eller det pengeinstitut, der stiller anfordringsgarantien, udfylder og underskriver et oplysningsskema svarende til det, der er optrykt som bilag 1 til bekendtgørelsen,

3) sikkerhedsstilleren meddeler samtykke til, at det oplysningsskema, der er nævnt i nr. 2, og de oplysninger, der er indeholdt i anfordringsgarantien eller pantsætningserklæringen, kan videregives til Udlændingestyrelsen, og at

4) det kontoførende pengeinstitut udfylder og underskriver en pantsætningserklæring, svarende til den, der er optrykt som bilag 2 til bekendtgørelsen, hvis sikkerheden stilles ved deponering.

§ 9. Hvis udlændingen opholder sig her i landet, når ansøgningen om opholdstilladelse indgives, stilles sikkerheden over for kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor udlændingen bor eller opholder sig.

Stk. 2. Hvis udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse fra udlandet, stilles sikkerheden over for kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor sikkerhedsstilleren bor eller opholder sig. Opholder både udlændingen og sikkerhedsstilleren sig i udlandet, stilles sikkerheden over for kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor sikkerhedsstilleren må antages at ville tage bopæl eller ophold.

Stk. 3. Hvis det må antages, at en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse fra udlandet, ved indrejsen vil tage bopæl eller ophold i en anden kommune end den kommune, hvor sikkerhedsstilleren bor eller opholder sig, stilles sikkerheden over for kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor det må antages at udlændingen vil tage bopæl eller ophold.

Meddelelse af transport i sikkerheden

§ 10. Hvis udlændingen ved sin indrejse tager bopæl eller ophold i en anden kommune end den kommune, som sikkerheden er stillet overfor, påhviler det denne kommunes kommunalbestyrelse at give transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor udlændingen tager bopæl eller ophold.

Stk. 2. Transporten i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen skal gives snarest muligt efter, at udlændingen er indrejst og har taget bopæl eller ophold i en anden kommune, end den kommune, som sikkerheden er stillet overfor.

§ 11. Hvis udlændingen flytter til en anden kommune, påhviler det kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen at give transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen til kommunalbestyrelsen i den kommune, som udlændingen flytter til. Transporten gives med respekt for fraflytningskommunens rettigheder.

Stk. 2. Hvis udlændingen flytter fra den kommune, hvis kommunalbestyrelse har modtaget transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen, til en anden kommune, påhviler det kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen at give transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen til kommunalbestyrelsen i den kommune, som udlændingen flytter til. Transporten gives med respekt for fraflytningskommunens rettigheder.

Stk. 3. Transporten i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen skal gives snarest muligt efter, at udlændingen er flyttet til en anden kommune end den kommune, som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen er transporteret til.

Stk. 4. Uagtet transport er givet med respekt for fraflytningskommunens rettigheder, er pengeinstituttet berettiget til at udbetale med frigørende virkning til den kommune, hvortil rettighederne senest er transporteret, såvel som til fraflytningskommuner, der har taget forbehold for deres rettigheder i forbindelse med en transport af rettighederne.

§ 12. Den kommunalbestyrelse, som giver transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen, meddeler skriftligt transporten til den kommunalbestyrelse, der modtager transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen. Samtidig sender den kommunalbestyrelse, der giver transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen, den originale anfordringsgaranti eller pantsætningserklæring til den kommunalbestyrelse, der modtager transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen.

Stk. 2. Den kommunalbestyrelse, som giver transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen, jf. §§ 10-12, skal underrette det pengeinstitut, som har stillet anfordringsgarantien eller fører deponeringskontoen, om transporten.

Stk. 3. Det pengeinstitut, som har stillet anfordringsgarantien eller fører deponeringskontoen, noterer transporten på anfordringsgarantien eller deponeringskontoen.

Inddrivelse

§ 13. Hvis der udbetales hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til udlændingen, skal restanceinddrivelsesmyndigheden foretage tvangsinddrivelse i sikkerhedsstillelsen af hele det beløb, som kommunen har udbetalt til udlændingen.

Stk. 2. Tvangsinddrivelse som nævnt i stk. 1 foretages uanset størrelsen af det beløb, der er udbetalt til udlændingen, efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Stk. 3. Kommunen overgiver det krav, der skal inddrives i den økonomiske sikkerhed, til restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 4. Det skal fremgå af kommunens henvendelse til restanceinddrivelsesmyndigheden, at

1) beløbet inddrives til dækning af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven,

2) der er stillet økonomisk sikkerhed, herunder i hvilket pengeinstitut sikkerheden er stillet, og om sikkerheden er stillet som anfordringsgaranti eller ved deponering, og at

3) hjælpen er udbetalt af den kommune, hvis kommunalbestyrelse sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9, eller til hvis kommunalbestyrelse rettighederne efter sikkerhedsstillelsen er transporteret, jf. §§ 10-12.

Stk. 5. Sikkerhedsstillelsen nedskrives med ethvert beløb, der udbetales til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Stk. 6. Når sikkerhedsstillelsen er nedskrevet med beløb, der sammenlagt svarer til hele beløbet, der er stillet sikkerhed for, kan der ikke foretages yderligere inddrivelse i sikkerheden. Når sikkerhedsstillelsen er nedskrevet med beløb, der sammenlagt svarer til hele beløbet, der er stillet sikkerhed for, oprettes der ikke en ny sikkerhedsstillelse.

Sikkerhedsstillelsens nedsættelse og ophør m.v.

§ 14. Sikkerhedsstillelsen nedsættes efter anmodning med 20.000 kr., jf. dog § 17, når udlændingen har bestået en af justitsministeren etableret danskprøve på A1-niveau eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau, jf. bilag 3. Prøven skal være bestået senest 6 måneder fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis udlændingen allerede havde opholdstilladelse her i landet, da udlændingen blev meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, senest 6 måneder fra tidspunktet for meddelelsen af opholdstilladelsen efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1. Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået prøven inden 6 måneder, kan omprøve finde sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 6 måneder, jf. udlændingelovens § 9, stk. 30, 4. pkt., jf. § 9, stk. 31. Ved lovligt forfald suspenderes de nævnte frister efter ansøgning herom med en periode svarende til varigheden af det lovlige forfald, jf. udlændingelovens § 9, stk. 30, 5. pkt., jf. § 9, stk. 31.

Stk. 2. For udlændinge, der meddeles opholdstilladelse i perioden fra den 15. maj 2012 og indtil danskprøven på A1-niveau er etableret, regnes fristen på 6 måneder, jf. stk. 1, fra tidspunktet for prøvens etablering.

Stk. 3. Anmodning om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 1 skal fremsættes skriftligt af sikkerhedsstilleren over for den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret til, jf. §§ 10-12. Hvis betingelserne for at nedsætte sikkerhedsstillelsen er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen anmode det kontoførende pengeinstitut eller det pengeinstitut, der har stillet anfordringsgarantien, om at nedsætte den økonomiske sikkerhed eller om at frigive den relevante del af det deponerede beløb.

Stk. 4. Anmodningen om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 1 skal vedlægges dokumentation for, at udlændingen har bestået en danskprøve på mindst A1-niveau samt dokumentation for tidspunktet for udlændingens beståelse af danskprøven. Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået danskprøven inden 6 måneder, og omprøve har fundet sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 6 måneder, jf. stk. 1, skal anmodningen om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen vedlægges dokumentation herfor. Hvis fristen for beståelse af danskprøven er blevet suspenderet, jf. stk. 1, skal anmodningen om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen vedlægges dokumentation herfor.

Stk. 5. Nedsættelse af sikkerhedsstillelsen skal have virkning fra det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillerens anmodning er modtaget i kommunalbestyrelsen, jf. stk. 3.

Stk. 6. Det beløb, der er angivet i stk. 1, er fastsat i 2012–niveau og reguleres fra og med 2013 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 15. Sikkerhedsstillelsen nedsættes efter anmodning med 10.000 kr., jf. dog § 17, når udlændingen har bestået en af justitsministeren etableret danskprøve på A2-niveau eller en anden danskprøve på tilsvarende eller højere niveau, jf. bilag 4. Prøven skal være bestået senest 15 måneder fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis udlændingen allerede havde opholdstilladelse her i landet, da udlændingen blev meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, senest 15 måneder fra tidspunktet for meddelelsen af opholdstilladelsen efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1. Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået prøven inden fristen på 15 måneder, kan omprøve finde sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 15 måneder, jf. udlændingelovens § 9, stk. 32, 3. pkt. Ved lovligt forfald suspenderes de nævnte frister efter ansøgning herom med en periode svarende til varigheden af det lovlige forfald, jf. udlændingelovens § 9, stk. 32, 4. pkt.

Stk. 2. For udlændinge, der meddeles opholdstilladelse i perioden fra den 15. maj 2012 og indtil danskprøven på A2-niveau er etableret, regnes fristen på 15 måneder, jf. stk. 1, fra tidspunktet for prøvens etablering.

Stk. 3. Anmodning om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 1 skal fremsættes skriftligt af sikkerhedsstilleren over for den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret til, jf. §§ 10-12. Hvis betingelserne for at nedsætte sikkerhedsstillelsen er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen anmode det kontoførende pengeinstitut eller det pengeinstitut, der har stillet anfordringsgarantien, om at nedsætte den økonomiske sikkerhed eller om at frigive den relevante del af det deponerede beløb.

Stk. 4. Anmodningen om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 1 skal vedlægges dokumentation for, at udlændingen har bestået en danskprøve på mindst A2-niveau samt dokumentation for tidspunktet for udlændingens beståelse af danskprøven. Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået danskprøven inden 15 måneder, og omprøve har fundet sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 15 måneder, jf. stk. 1, skal anmodningen om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen vedlægges dokumentation herfor. Hvis fristen for beståelse af danskprøven er blevet suspenderet, jf. stk. 1, skal anmodningen om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen vedlægges dokumentation herfor.

Stk. 5. Nedsættelse af sikkerhedsstillelsen skal have virkning fra det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillerens anmodning er modtaget i kommunalbestyrelsen, jf. stk. 3.

Stk. 6. Det beløb, der er angivet i stk. 1, er fastsat i 2012–niveau og reguleres fra og med 2013 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 16. Sikkerhedsstillelsen nedsættes efter anmodning med 10.000 kr., jf. dog § 17, når udlændingen har bestået en afsluttende prøve i dansk, jf. stk. 2, og § 9 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Sikkerhedsstillelsen nedsættes efter stk. 1, hvis

1) en udlænding, der har været indplaceret på Danskuddannelse 1, har bestået Prøve i Dansk 1 eller en afsluttende prøve på et højere niveau, jf. nr. 2 eller 3,

2) en udlænding, der har været indplaceret på Danskuddannelse 2, har bestået Prøve i Dansk 2 eller en afsluttende prøve på et højere niveau, jf. nr. 3,

3) en udlænding, der har været indplaceret på Danskuddannelse 3, har bestået Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven, eller hvis

4) en udlænding, der ikke har været optaget på danskuddannelse på det modul, der fører frem til prøven (selvstuderende), har bestået den afsluttende prøve på den danskuddannelse, som den pågældende ville have været indplaceret på, eller en afsluttende prøve på et højere niveau, jf. nr. 1-3 og § 6, stk. 3, og § 9 i lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

Stk. 3. Anmodning om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 1 skal fremsættes skriftligt af sikkerhedsstilleren over for den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret til, jf. §§ 10-12. Hvis betingelserne for nedsættelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 2 er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen anmode det kontoførende pengeinstitut eller det pengeinstitut, der har stillet anfordringsgarantien, om at nedsætte den økonomiske sikkerhed, der er stillet sikkerhed for, eller om at frigive den relevante del af det deponerede beløb, jf. § 5.

Stk. 4. Nedsættelse af sikkerhedsstillelsen skal have virkning fra det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillerens anmodning er modtaget i kommunalbestyrelsen, jf. stk. 3.

Stk. 5. Det beløb, der er angivet i stk. 1, er fastsat i 2012–niveau og reguleres fra og med 2013 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent

§ 17. Nedsættelse af den økonomiske sikkerhed efter §§ 14-16 kan alene ske i et sådant omfang, at den økonomiske sikkerhed udgør mindst 10.000 kr. Det beløb, der er angivet i 1. pkt., er fastsat i 2012–niveau og reguleres fra og med 2013 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 18. Den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret til, jf. §§ 10-12, frigiver sikkerhedsstillelsen ved aflevering af anfordringsgarantien eller pantsætningserklæringen til det pengeinstitut, der har stillet garantien eller oprettet deponeringskontoen, når

1) udlændingen er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, og der er sket inddrivelse af eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven, jf. § 13,

2) udlændingen er meddelt en ny opholdstilladelse på andet grundlag, og der er sket inddrivelse, jf. § 13, af eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden tidspunktet for udstedelse af den nye opholdstilladelse,

3) udlændingen er udrejst af Danmark, og kommunen af Udlændingestyrelsen har fået oplyst, at udlændingens opholdstilladelse er enten udløbet, bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget, og der er sket inddrivelse, jf. § 13, af eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven, eller når

4) udlændingen er død og eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven, er inddrevet, jf. § 13.

Stk. 2. Hvis sikkerhedsstilleren og udlændingen ophæver samlivet eller bliver meddelt separation eller skilsmisse, kan sikkerhedsstillelsen først frigives, når en af betingelserne i bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-4, er opfyldt.

Stk. 3. Afgår sikkerhedsstilleren ved døden, kan sikkerhedsstillelsen først frigives, når betingelserne i en af bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-4, er opfyldt.

§ 19. Uanset bestemmelsen i § 6 skal den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret til, jf. §§ 10-12, give samtykke til, at sikkerhedsstilleren opsiger sikkerhedsstillelsen og stiller tilsvarende økonomisk sikkerhed i form af en ny anfordringsgaranti stillet af et andet pengeinstitut eller deponerer pengene på en dertil oprettet konto i et andet pengeinstitut, jf. § 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan kun give samtykke efter stk. 1, hvis

1) tidspunktet for den nye sikkerhedsstillelses ikrafttræden er sammenfaldende med tidspunktet for den oprindelige sikkerhedsstillelses ophør,

2) udløbstidspunktet for den nye sikkerhedsstillelse svarer til den oprindelige sikkerhedsstillelses udløbstidspunkt, jf. § 6, og

3) den nye sikkerhedsstillelse i øvrigt opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse.

Andre bestemmelser

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse i sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse inden den 1. juli 2002.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse i sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse inden den 15. maj 2012. For disse sager finder reglerne i bekendtgørelse nr. 1405 af 30. november 2010 fortsat anvendelse. I sager, hvor der inden den 1. januar 2011 er stillet økonomisk sikkerhed og efterfølgende på grundlag heraf meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, finder reglerne i bekendtgørelse nr. 934 af 5. september 2006 dog anvendelse.

Stk. 4. Uanset stk. 3 finder bekendtgørelsen dog anvendelse i sager, hvor ansøgningen om opholdstilladelse er omfattet af § 9, stk. 3, 3. pkt., i lov nr. 418 af 12. maj 2012, eller hvor ansøgningen om opholdstilladelse efter anmodning fra udlændingen er behandlet efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c, stk. 1, som ændret ved lov nr. 418 af 12. maj 2012.

Stk. 5. § 6 og bilag 1 finder ikke anvendelse i sager, hvor der inden den 1. juli 2012 er indgivet ansøgning om opholdstilladelse og stillet økonomisk sikkerhed. For disse sager finder § 6 og bilag 1 i bekendtgørelse nr. 534 af 11. juni 2012 fortsat anvendelse.

Stk. 6. Bekendtgørelse nr. 534 af 11. juni 2012 om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven ophæves, jf. dog stk. 5.

Justitsministeriet, den 21. juni 2012

Morten Bødskov

/ Merete Milo


Bilag 1

OPLYSNINGSSKEMA

om sikkerhedsstillelse i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 4, og § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4

(Udfyldes af pengeinstituttet)

(Skemaet skal underskrives af sikkerhedsstiller og pengeinstituttet)

 
Sikkerhedsstiller
 
 
Navn: ____________________________________________________________
 
Personnummer: ____________________________________________________
 
Adresse: __________________________________________________________
 
 
Pengeinstitut
 
 
Adresse: __________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Telefon: __________________________________________________________
 
 
Sikkerhedstager
 
Kommunalbestyrelsen (i København Borgerrepræsentationen) i
 
_________________________________________________________ Kommune
 
Adresse: __________________________________________________________
 
Ovennævnte sikkerhedsstiller bekræfter, at vedlagte garanti eller pantsætningserklæring er en sikkerhed stillet til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, der udbetales til:
 
 
Navn: ____________________________________________________________
 
Udlændingenummer: ________________________________________________
 
Adresse: __________________________________________________________
 
Sikkerhedsstillelsen lyder på kr.________________________________________
(Beløbet fremgår af brev fra Udlændingestyrelsen til sikkerhedsstiller med anmodning om at stille sikkerhed)
 
Sikkerhedsstillelsen dækker perioden fra (dd/mm/åå)________ til (dd/mm/åå)_________
(Startdatoen fremgår af brev fra Udlændingestyrelsen til sikkerhedsstiller med anmodning om at stille sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen skal være gyldig i 5 år, hvorfor slutdatoen angives som startdatoen plus 5 år. )
   
Sikkerhedsstillelsen er uopsigelig i gyldighedsperioden.
 
Ovennævnte sikkerhedsstiller bekræfter endvidere, at udgifter til gebyrer m.v. vedrørende sikkerhedsstillelsen, herunder udgifter forbundet med oprettelse, transport og inddrivelse, afholdes uden omkostning for den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen er transporteret til.
 
 
Ovennævnte sikkerhedsstiller meddeler herved mit samtykke til, at nærværende skema samt oplysningerne i ovennævnte anfordringsgaranti eller pantsætningserklæring kan videregives til Udlændingestyrelsen.
 
__________________________________________________________________
Dato
Sikkerhedsstillers navn og underskrift
   
   
   
Dato
Pengeinstituts navn, stempel og underskrift


Bilag 2

PANTSÆTNINGSERKLÆRING

(Udfyldes af pengeinstituttet)

(Skemaet skal underskrives af pantsætter og pengeinstituttet)

 
Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse i henhold til bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven som
 
Pantsætter (sikkerhedsstiller)
 
 
Navn: ____________________________________________________________
 
Personnummer: ____________________________________________________
 
Adresse: __________________________________________________________
 
har nu eller senere måtte have over for
 
Panthaver
 
Kommunalbestyrelsen (i København Borgerrepræsentationen) i
 
_________________________________________________________ Kommune
 
giver jeg herved ___________________________________________ Kommune
 
pant i indeståendet kr. _______________________________________________
 
på min konto: ______________________________________________________
 
hos pengeinstitut: ___________________________________________________
 
Nedenstående pengeinstitut erkender, at pengeinstituttet kun med respekt for panthavers ret har adgang til at modregne eller foretage slutafregning i indeståendet.
 
Pengeinstitut
 
Navn og stempel ___________________________________________________
 
Underskrift _______________________________________________________
 
Pantet er stillet til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til ovennævnte kommunalbestyrelse (i København Borgerrepræsentationen)
 
Udgifter til gebyrer m.v. vedrørende pantsætningen, herunder udgifter forbundet med oprettelse, transport og inddrivelse, afholdes uden omkostning for den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen er transporteret til.
 
Frigivelse af pantet:
 
Når pantsætter ikke længere er forpligtet i henhold til bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven frigives pantet. Panthaver giver pengeinstituttet meddelelse herom, hvorefter indeståendet frigives.
 
Pantet nedsættes efter anmodning i overensstemmelse med reglerne i udlændingelovens § 9, stk. 31-34, om nedsættelse af sikkerhedsstillelse ved beståede danskprøver. Panthaver giver pengeinstituttet meddelelse herom, hvorefter den relevante del af indeståendet frigives.
 
Følgende er udleveret:
 
En kopi af pantsætningserklæringen
 
Som pantsætter (sikkerhedsstiller):
 
Dato: ____________________Underskrift:_______________________________
 
 
Til vitterlighed: (Skal udfyldes af to vitterlighedsvidner)
 
Navn:____________________________________________________________
 
Adresse: __________________________________________________________
 
Dato:_________________Underskrift:__________________________________
 
 
 
Navn:____________________________________________________________
 
Adresse:__________________________________________________________
 
Dato:________________Underskrift:___________________________________


Bilag 3

Følgende prøver anses som fornøden dokumentation for, at en udlænding har bestået en danskprøve på mindst A1-niveau:

1. Danskuddannelsernes Prøve i Dansk 1 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen), Prøve i Dansk 2 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen), Prøve i Dansk 3 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) eller Studieprøven bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i hver af de fire discipliner. (Ved beregning af en gennemsnitskarakter for Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 tæller karakteren i mundtlig kommunikation dobbelt).

2. Folkeskolens afsluttende prøve 9. eller 10. klasse med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i danskdisciplinerne bortset fra orden.

3. Bevis for gymnasiale uddannelser - den almene gymnasieuddannelse (studentereksamen og HF) og den erhvervsgymnasiale uddannelse (HHX og HTX).

4. Højere Forberedelseseksamen (hf): Dansk og dansk som andetsprog med et karaktergennemsnit på mindst 02 efter 7-trins-skalaen.

5. Almen voksenuddannelse (avu): Dansk som andetsprog niveau G, dansk som andetsprog niveau D, dansk niveau G eller dansk niveau D, med et karaktergennemsnit på mindst 02 (efter 7-trins-skalaen). Bevis for almen forberedelseseksamen.

6. Bestået FVU-læsning trin 1, trin 2, trin 3 eller trin 4.

7. Bevis for erhvervsuddannelse (f.eks. bevis for gennemført grundforløb (grundforløbsbevis) eller ved afbrudt grundforløb en erklæring fra skolen med oplysning om gennemført undervisning og aflagte prøver med standpunktskarakteren eller prøvekarakteren mindst 6 (efter 13-skalaen) eller mindst 02 (efter 7-trins-skalaen) i dansk på niveau A-F.

8. Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København og Odense samt Århus Kommunes Sprogcenter.

9. Bevis for videregående uddannelser på universiteter, handelshøjskoler, sygeplejeskoler, seminarier m.v., medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb.

Ældre, godkendte prøver

10. Sprogcentrenes Almenprøve 2 med et karaktergennemsnit på mindst 6.

11. Bestået Danskprøve 2 fra sprogcentrene (siden 2002 Studieprøven).

12. Sprogskolernes Profiltest med et gennemsnit på 3 eller derover.

13. Sprogskolernes erhvervsforberedende prøve (ERH), bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 eller B.

14. Sprogskolernes voksenuddannelsesforberedende prøve (VUF), bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 eller B.

15. Bestået dansk som andetsprog trin 1, Dansk trin 1 eller Dansk trin 2 fra almen voksenuddannelse (avu).

16. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, den pædagogiske grunduddannelse (pgu), social- og sundhedsassistentuddannelsen med et gennemsnit af standpunkts- eller prøvekarakterer i dansk på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen).

17. Bevis for erhvervsuddannelse (f.eks. bevis for gennemført grundforløb (grundforløbsbevis) eller bevis for delvist gennemført grundforløb) med aflagt prøve i mindst én danskdisciplin på niveau A-F med et gennemsnit af standpunkts- og prøvekarakterer i dansk på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen).


Bilag 4

Følgende prøver anses som fornøden dokumentation for, at en udlænding har bestået en danskprøve på mindst A2-niveau:

1. Danskuddannelsernes Prøve i Dansk 1 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen), Prøve i Dansk 2 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen), Prøve i Dansk 3 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) eller Studieprøven bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i hver af de fire discipliner. (Ved beregning af en gennemsnitskarakter for Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 tæller karakteren i mundtlig kommunikation dobbelt).

2. Folkeskolens afsluttende prøve 9. eller 10. klasse med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i danskdisciplinerne bortset fra orden.

3. Bevis for gymnasiale uddannelser - den almene gymnasieuddannelse (studentereksamen og HF) og den erhvervsgymnasiale uddannelse (HHX og HTX).

4. Højere Forberedelseseksamen (hf): Dansk og dansk som andetsprog med et karaktergennemsnit på mindst 02 efter 7-trins-skalaen.

5. Almen voksenuddannelse (avu): Dansk som andetsprog niveau G, dansk som andetsprog niveau D, dansk niveau G eller dansk niveau D, med et karaktergennemsnit på mindst 02 (efter 7-trins-skalaen). Bevis for almen forberedelseseksamen.

6. Bestået FVU-læsning trin 2, trin 3 eller trin 4.

7. Bevis for erhvervsuddannelse (f.eks. bevis for gennemført grundforløb (grundforløbsbevis) eller ved afbrudt grundforløb en erklæring fra skolen med oplysning om gennemført undervisning og aflagte prøver med standpunktskarakteren eller prøvekarakteren mindst 6 (efter 13-skalaen) eller mindst 02 (efter 7-trins-skalaen) i dansk på niveau A-F.

8. Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København og Odense samt Århus Kommunes Sprogcenter.

9. Bevis for videregående uddannelser på universiteter, handelshøjskoler, sygeplejeskoler, seminarier m.v., medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb.

Ældre, godkendte prøver

10. Sprogcentrenes Almenprøve 2 med et karaktergennemsnit på mindst 6.

11. Bestået Danskprøve 2 fra sprogcentrene (siden 2002 Studieprøven).

12. Sprogskolernes Profiltest med et gennemsnit på 3 eller derover.

13. Sprogskolernes erhvervsforberedende prøve (ERH), bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 eller B.

14. Sprogskolernes voksenuddannelsesforberedende prøve (VUF), bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 eller B.

15. Bestået dansk som andetsprog trin 1, Dansk trin 1 eller Dansk trin 2 fra almen voksenuddannelse (avu).

16. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, den pædagogiske grunduddannelse (pgu), social- og sundhedsassistentuddannelsen med et gennemsnit af standpunkts- eller prøvekarakterer i dansk på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen).

17. Bevis for erhvervsuddannelse (f.eks. bevis for gennemført grundforløb (grundforløbsbevis) eller bevis for delvist gennemført grundforløb) med aflagt prøve i mindst én danskdisciplin på niveau A-F med et gennemsnit af standpunkts- og prøvekarakterer i dansk på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen).