Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0087
 
32009L0028
 
Links til øvrige EU dokumenter
32010L1031
 
32011R1193
 
32012L0600
 
32012L0601
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Lovens formål, definitioner m.v.
Kapitel 2 Anvendelsesområde
Kapitel 3 Tilladelse til udledning af drivhusgasser, driftsforbud m.v.
Kapitel 4 Auktionering og gratis tildeling af kvoter
Kapitel 5 EU-registeret, Kyotoregisteret og kreditter
Kapitel 6 Overvågning, verifikation og rapportering
Kapitel 7 Returnering af kvoter
Kapitel 8 Tilsyn og oplysningspligt m.v.
Kapitel 9 Klage- og straffebestemmelser
Kapitel 10 Øvrige bestemmelser
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om CO2-kvoter1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Lovens formål, definitioner m.v.

§ 1. Loven har til formål at fremme en reduktion af udledningen af kuldioxid (CO2) og andre drivhusgasser på en omkostningseffektiv og økonomisk effektiv måde gennem en ordning med omsættelige kvoter og kreditter.

§ 2. I denne lov forstås ved følgende:

1) Administrerende medlemsstat: Den medlemsstat, der er ansvarlig for at administrere kvotedirektivet, for så vidt angår luftfartsoperatører.

2) Biobrændstoffer: Flydende eller gasformige brændstoffer til transport, som er fremstillet på grundlag af biomasse.

3) Biomasse: Den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalt affald.

4) Chicagokonventionen: Konventionen angående international civil luftfart, der fastsætter minimumskrav med henblik på at varetage sikkerhed inden for civil luftfart, og som blev undertegnet i Chicago den 7. december 1944.

5) CO2-ækvivalent: Den mængde drivhusgas, der har samme effekt på den globale opvarmning som 1 t CO2.

6) Driftsleder: Den juridiske eller fysiske person, der ejer en produktionsenhed eller driver produktionsenheden for egen regning.

7) Drivhusgasser: Kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O), hydrofluorkarboner (HFC), perfluorkarboner (PFC) og svovlhexafluorid (SF6) samt andre gasformige bestanddele af atmosfæren, både natur- og menneskeskabte, som optager og genudsender infrarød stråling.

8) Elproducent: En produktionsenhed, som den 1. januar 2005 eller derefter har produceret el med henblik på salg til tredjeparter, og hvor der ikke udføres andre af de aktiviteter, der er angivet i §§ 8 og 9, ud over forbrænding af brændsel.

9) Erhvervsmæssig luftfartstransportør: En operatør, der mod vederlag stiller rute- eller charterflyvninger til rådighed for offentligheden med henblik på personbefordring, godstransport eller transport af postforsendelser.

10) Flydende biobrændsler: Flydende brændstoffer til energiformål bortset fra transport, herunder elektricitet, opvarmning og køling, fremstillet på grundlag af biomasse.

11) Forbrænding: Enhver oxidering af brændsel, uanset hvorledes den varme og den elektriske eller mekaniske energi, der produceres ved denne proces, anvendes, og andre hermed direkte forbundne aktiviteter, herunder røggasrensning.

12) Indfyret termisk effekt: Den maksimale indfyrede brændselsmængde i MW, som kan tilføres et anlæg.

13) Kapacitet: Den maksimale produktionsevne pr. tidsenhed, jf. § 8.

14) Kvote: Bevis for retten til at udlede 1 t CO2-ækvivalent i en nærmere angivet periode.

15) Luftfartskvoter: Kvoter, der kun kan anvendes til dækning af udledninger fra luftfarten.

16) Luftfartsoperatør: Den fysiske eller juridiske person, der driver et luftfartøj på det tidspunkt, hvor det udfører en af de luftfartsaktiviteter, der er nævnt i § 11, eller ejeren af luftfartøjet, hvis førstnævnte person er ukendt eller ikke er identificeret af ejeren.

17) Procesudledning: Udledninger af drivhusgasser, som ikke er brændselsrelaterede, og som opstår som et resultat af tilsigtede eller utilsigtede reaktioner mellem materialer eller gennem deres omdannelse i en proces.

18) Produktionsenhed: En stationær teknisk enhed, der består af et eller flere anlæg beliggende på samme lokalitet, hvorfra der udføres de af loven omfattede aktiviteter tillige med eventuelle andre direkte tilknyttede aktiviteter, der har en teknisk forbindelse med aktiviteterne på stedet, og som kan have indvirkning på udledninger og forurening.

19) Tonkilometer: Flyvestrækning gange nyttelast, hvor flyvestrækning er storcirkelafstanden (great circle distance) mellem afgangsflyvepladsen og ankomstflyvepladsen plus et yderligere fast tillæg på 95 km og nyttelast er den samlede masse af transporteret fragt, post og passagerer.

20) Udledning: Udledning af drivhusgasser i atmosfæren fra kilder i en produktionsenhed eller et luftfartøj af de gasser, der er anført for den pågældende aktivitet i §§ 8-11.

21) Verifikator: Juridisk eller fysisk person akkrediteret efter Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 af 21. juni 2012 om verifikation af rapporter om drivhusgasemissioner og rapporter om tonkilometer og akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF.

§ 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende EU-retsakter om forhold omfattet af denne lov, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende EU-retsakter om forhold vedrørende EU-registeret, jf. § 21, og Kyotoregisteret, jf. § 22.

Kapitel 2

Anvendelsesområde

§ 4. Loven finder anvendelse på stationære produktionsenheder, som på land- og søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone udfører de aktiviteter, der er omfattet af §§ 8-10. Aktiviteter, som har en betydelig teknisk forbindelse med aktiviteter nævnt i §§ 8-10, og som kan have indvirkning på udledning af drivhusgasser, er tillige omfattet af loven. Produktionsenheder eller dele af produktionsenheder, der benyttes til forskning, udvikling og testning af nye produkter, samt produktionsenheder, der udelukkende anvender biomasse, er ikke omfattet af loven.

Stk. 2. Loven finder endvidere anvendelse på luftfartsaktiviteter som angivet i § 11.

§ 5. Klima-, energi- og bygningsministeren træffer afgørelse om, hvorvidt en given produktionsenhed eller aktivitet er omfattet af loven, og offentliggør en liste over de produktionsenheder, der er omfattet af loven.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at den fysiske eller juridiske person, som driver et anlæg, skal afgive enhver oplysning, herunder på tro og love, om anlæggets forhold og indretning, som er nødvendig for at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt en given produktionsenhed eller aktivitet er omfattet af loven.

§ 6. Hvis flere driftsledere på samme lokalitet i et samarbejde driver flere anlæg, som har en tæt driftsmæssig eller fysisk sammenhæng, kan klima-, energi- og bygningsministeren beslutte, at disse anlæg anses for at udgøre én produktionsenhed.

Stk. 2. Hvis flere fysiske eller juridiske personer på samme lokalitet i et samarbejde driver flere anlæg, som har en tæt driftsmæssig eller fysisk sammenhæng, kan klima-, energi- og bygningsministeren beslutte, at disse anlæg anses for at udgøre én produktionsenhed.

§ 7. Ministeren kan pålægge driftsledere for anlæg nævnt i § 6, stk. 1, fysiske og juridiske personer nævnt i § 6, stk. 2, og driftsledere for andre produktionsenheder med flere driftsledere at udpege én fuldmægtig, som på deres vegne varetager opgaverne i henhold til denne lov. Driftslederne og de personer, der er nævnt i § 6, stk. 2, hæfter solidarisk for de økonomiske forpligtelser og forpligtelserne til at returnere kvoter, som følger af denne lov.

§ 8. Loven omfatter udledning af kuldioxid (CO2) fra følgende aktiviteter:

1) Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 20 MW undtagen i anlæg til forbrænding af farligt affald eller anlæg, der udelukkende har til formål at forbrænde kommunalt affald.

2) Raffinering af mineralolie.

3) Produktion af koks.

4) Ristning eller sintring, herunder pelletering, af malm, herunder af svovlholdig malm.

5) Produktion af råjern eller stål fra første eller anden smeltning med dertil hørende strengstøbning og med en kapacitet på mere end 2,5 t/time.

6) Produktion eller forarbejdning af ferrometaller, herunder ferrolegeringer, hvor der drives fyringsenheder med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 20 MW. Forarbejdningen omfatter bl.a. valseværker, genopvarmningsanlæg, glødningsovne, smedning, støbning, overfladebelægning og bejdsning.

7) Produktion af primær aluminium.

8) Produktion af sekundær aluminium, når der anvendes fyringsenheder med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 20 MW.

9) Produktion eller forarbejdning af nonferrometaller, herunder produktion af legeringer, raffinering, støbning osv., hvor der anvendes fyringsenheder med en samlet nominel indfyret termisk effekt, herunder brændsel anvendt som reduktionsmiddel, på over 20 MW.

10) Fremstilling af cementklinker i roterovne med en produktionskapacitet på mere end 500 t/dag eller i andre ovne med en produktionskapacitet på mere end 50 t/dag.

11) Fremstilling af kalk eller brænding af dolomit eller magnesit i roterovne eller i andre ovne med en produktionskapacitet på mere end 50 t/dag.

12) Fremstilling af glas, herunder glasfiber, med en smeltekapacitet på over 20 t/dag.

13) Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn, med en produktionskapacitet på mere end 75 t/dag.

14) Fremstilling af mineraluldsisoleringsmateriale ved hjælp af glas, sten eller slagger med en smeltekapacitet på mere end 20 t/dag.

15) Tørring eller brænding af gips eller fremstilling af gipsplader og andre gipsprodukter, hvor fyringsanlægget har en total nominel indfyret termisk effekt på mere end 20 MW.

16) Fremstilling af papirmasse af træ eller andre fibermaterialer.

17) Fremstilling af papir eller karton med en produktionskapacitet på mere end 20 t/dag.

18) Produktion af kønrøg, hvor organiske stoffer som olie, tjære og kraknings- og destillationsrester forkulles, og hvor der drives fyringsenheder med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 20 MW.

19) Produktion af salpetersyre.

20) Produktion af adipinsyre.

21) Produktion af glyoxal og glyoxylsyre.

22) Produktion af ammoniak.

23) Produktion af organiske kemikalier ved krakning, reforming, delvis eller fuld oxidering eller lignende processer, hvor produktionskapaciteten er større end 100 t/dag.

24) Produktion af brint (H2) og syntesegas ved reforming eller delvis oxidering, hvor produktionskapaciteten er større end 25 t/dag.

25) Produktion af natriumkarbonat (Na2CO3) og natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3).

26) Opsamling af drivhusgasser fra anlæg omfattet af denne lov med henblik på transport og geologisk lagring i et lagringsanlæg med tilladelse i henhold til direktiv 2009/31/EF.

27) Transport af drivhusgasser gennem rørledninger med henblik på geologisk lagring i et lagringsanlæg med tilladelse i henhold til direktiv 2009/31/EF.

28) Geologisk lagring af drivhusgasser i et lagringsanlæg med tilladelse i henhold til direktiv 2009/31/EF.

Stk. 2. Tærskelværdierne i stk. 1 refererer generelt til produktionskapacitet eller produktionsomfang. Hvis flere aktiviteter, der henhører under samme kategori, udføres i den samme produktionsenhed, lægges kapaciteten af sådanne aktiviteter sammen.

Stk. 3. Ved beregning af en produktionsenheds samlede nominelle indfyrede termiske effekt med henblik på at afgøre, hvorvidt den er omfattet af loven, sammenlægges den nominelle indfyrede termiske effekt i alle produktionsenhedens tekniske anlæg, der forbrænder brændsel. Anlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 3 MW og anlæg, der udelukkende anvender biomasse, indgår ikke i denne beregning. Anlæg, der udelukkende anvender biomasse, omfatter anlæg, der kun anvender fossile brændstoffer under opstart og nedlukning.

Stk. 4. Hvis det fastslås, at tærskelkapaciteten for en aktivitet nævnt i stk. 1 overstiges i en produktionsenhed, skal alle anlæg, hvori der forbrændes brændsel, bortset fra enheder, der udelukkende har til hovedformål at forbrænde farligt affald eller kommunalt affald, medtages i udledningstilladelsen.

Stk. 5. Anlæg, som ikke er taget permanent ud af drift, medregnes ved fastlæggelse af produktionsenhedens samlede kapacitet, jf. stk. 1.

§ 9. Loven omfatter endvidere udledning af perfluorkarboner (PFC) fra produktion af primær aluminium.

§ 10. Loven omfatter endvidere udledning af lattergas (N2O) fra følgende aktiviteter:

1) Produktion af salpetersyre.

2) Produktion af adipinsyre.

3) Produktion af glyoxal og glyoxylsyre.

§ 11. Loven omfatter udledning af kuldioxid (CO2) fra alle flyvninger, der afgår fra eller ankommer til en flyveplads i en EU-medlemsstat, hvis luftfartsoperatøren er angivet på en liste over luftfartsoperatører, der har Danmark som administrerende medlemsstat, jf. dog stk. 2. Listen offentliggøres af klima-, energi- og bygningsministeren.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på flyvninger angivet i bilag 1.

Kapitel 3

Tilladelse til udledning af drivhusgasser, driftsforbud m.v.

§ 12. En produktionsenhed, som er omfattet af loven, må kun udlede de drivhusgasser, der relaterer sig til produktionsenhedens aktiviteter, jf. §§ 8-10, hvis klima-, energi- og bygningsministeren har meddelt produktionsenhedens driftsleder tilladelse hertil. Ministeren kan bestemme, at driftslederen skal søge om tilladelse på skemaer anvist af ministeren.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan ministeren i særlige tilfælde beslutte, at en driftsleder, som har ansøgt om tilladelse, midlertidigt kan udlede drivhusgasser, indtil ministeren har taget stilling til ansøgningen, eller hvor afslag på tilladelse indbringes for domstolene, jf. § 15.

Stk. 3. Hvis flere driftsledere søger om tilladelse efter stk. 1 for samme produktionsenhed, tildeles tilladelsen den, som ejer produktionsenheden.

Stk. 4. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal indeholde følgende:

1) Identifikation af produktionsenheden, dennes ejer og driftsleder.

2) En beskrivelse af produktionsenheden og dennes aktiviteter, herunder den anvendte teknologi, og af de råstoffer og hjælpematerialer, hvis anvendelse kan forventes at føre til drivhusgasudledninger opført i §§ 8-10.

3) En beskrivelse af kilderne til produktionsenhedens drivhusgasudledninger og planlagte foranstaltninger til overvågning og rapportering af udledningerne, jf. kapitel 6.

4) Et ikketeknisk resumé af oplysningerne i nr. 2 og 3.

§ 13. Klima-, energi- og bygningsministeren meddeler driftslederen tilladelse til udledning af drivhusgasser, hvis ansøgningen indeholder oplysningerne nævnt i § 12 og der foreligger en plan for overvågning og rapportering af drivhusgasudledningen godkendt af ministeren, jf. dog § 15, stk. 1.

Stk. 2. Udledningstilladelsen skal indeholde følgende:

1) Driftslederens navn og adresse,

2) en beskrivelse af aktiviteterne og udledningerne fra produktionsenheden,

3) en plan godkendt af ministeren for overvågning af drivhusgasudledningen,

4) rapporteringskrav og

5) en forpligtelse til at returnere kvoter svarende til produktionsenhedens samlede udledninger i hvert kalenderår, jf. § 27.

Stk. 3. I en tilladelse og ved ændring af en tilladelse kan ministeren stille vilkår om, at driftslederen overholder nærmere angivne krav, som er begrundet i virksomhedens særlige forhold.

§ 14. Driftslederen skal underrette klima-, energi- og bygningsministeren om forhold af betydning for udledningstilladelsen og for tildelingen af gratiskvoter, herunder alle planlagte ændringer i produktionsenhedens art eller drift eller en eventuel udvidelse eller betydelig reduktion af dens kapacitet, som kan medføre, at tilladelsen eller tildelingen skal ændres.

Stk. 2. Driftslederen kan ikke uden tilladelse fra ministeren overdrage en tilladelse.

Stk. 3. Hvis ministeren ved underretning efter stk. 1 eller på anden vis bliver opmærksom på forhold af betydning for en tilladelse, kan ministeren træffe afgørelse om ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af tilladelsen eller om, hvorvidt driftslederen skal pålægges at ansøge om en ny tilladelse efter § 12. Den hidtidige tilladelse har gyldighed, indtil ministeren har taget stilling til ansøgningen om en ny tilladelse.

Stk. 4. Ved overdragelse af tilladelsen til en ny driftsleder indtræder denne i enhver forpligtelse vedrørende produktionsenheden efter denne lov på det tidspunkt, hvor ministerens godkendelse af overdragelsen er meddelt.

§ 15. Klima-, energi- og bygningsministeren kan afslå at give tilladelse til en driftsleder, som

1) i forbindelse med ansøgning om tilladelse i væsentlig grad har givet urigtige eller vildledende oplysninger,

2) gentagne gange eller groft har overtrådt bestemmelser i denne lov, regler udstedt i medfør af loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven eller

3) har forfalden gæld til det offentlige, herunder afgiftsbetaling efter § 28, på mere end 100.000 kr.

Stk. 2. En afgørelse truffet efter stk. 1 kan af driftslederen forlanges indbragt for domstolene. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor, jf. stk. 3.

Stk. 3. Anmodning om domstolsprøvelse skal være modtaget af klima-, energi- og bygningsministeren, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt driftslederen. Sagen indbringes herefter for retten i den borgerlige retsplejes former af ministeren.

§ 16. En tilladelse efter § 13 kan tilbagekaldes, hvis driftslederen

1) har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af denne lov, af bestemmelser fastsat i henhold til loven, af EU-retsakter om forhold omfattet af loven eller af vilkår for tilladelsen,

2) ikke er i stand til at antageliggøre at kunne varetage sine forpligtelser i forhold til denne lov på fuldt forsvarlig måde eller

3) har forfalden gæld til det offentlige, herunder afgiftsbetaling efter § 28, på mere end 100.000 kr.

Stk. 2. Afgørelse i sager omfattet af stk. 1, nr. 1, træffes af domstolene. Afgørelse i sager efter stk. 1, nr. 2 og 3, træffes af klima-, energi- og bygningsministeren.

Stk. 3. En afgørelse truffet efter stk. 1, nr. 2 og 3, kan af driftslederen forlanges indbragt for domstolene. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor, jf. stk. 4.

Stk. 4. Anmodning om domstolsprøvelse skal være modtaget af klima-, energi- og bygningsministeren, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt driftslederen. Sagen indbringes herefter for retten i den borgerlige retsplejes former af ministeren.

Stk. 5. Hvis ministerens afgørelse efter stk. 2, 2. pkt., indbringes for domstolene, kan driftslederen fortsætte sin virksomhed, indtil domstolens afgørelse foreligger.

§ 17. Hvis en luftfartsoperatør ikke opfylder kravene i denne lov og andre håndhævelsesforanstaltninger ikke har kunnet sikre opfyldelsen, kan klima-, energi- og bygningsministeren anmode Europa-Kommissionen om at træffe afgørelse om at nedlægge driftsforbud over for den pågældende luftfartsoperatør.

Stk. 2. En luftfartsoperatør kan forlange, at klima-, energi- og bygningsministerens beslutning om at anmode Europa-Kommissionen om at træffe beslutning som angivet i stk. 1 indbringes for domstolene som angivet i § 15, stk. 3, inden anmodningen fremsendes til Europa-Kommissionen. Meddelelse af en beslutning efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om adgangen til at begære domstolsprøvelse og fristen herfor.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren sikrer, at Europa-Kommissionens beslutning om at nedlægge driftsforbud over for en bestemt luftfartsoperatør håndhæves på dansk territorium.

Kapitel 4

Auktionering og gratis tildeling af kvoter

§ 18. Klima-, energi- og bygningsministeren auktionerer de auktionsandele, som tildeles Danmark, og som ikke tildeles gratis efter §§ 19 og 20.

Stk. 2. Indtægterne fra auktionering af kvoter med fradrag af omkostninger forbundet hermed tilfalder statskassen.

§ 19. Klima-, energi- og bygningsministeren tildeler gratiskvoter til produktionsenheder baseret på benchmarks fastsat af Europa-Kommissionen.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tildeling af gratiskvoter til produktionsenheder, herunder til nytilkomne produktionsenheder.

Stk. 3. Tildeling i et givent år er betinget af, at driftslederen er i besiddelse af en gyldig udledningstilladelse efter § 13, at nødvendige tilladelser efter anden lovgivning foreligger, og at de oplysninger af betydning for kvotetildelingen, som driftslederen har meddelt, er korrekte.

Stk. 4. Hvis en driftsleder ikke har opfyldt sin forpligtelse til at returnere kvoter efter § 27, stk. 1, fradrages den skyldige mængde kvoter i efterfølgende kvotetildelinger til driftslederen.

Stk. 5. Hvis tildelingen er baseret på urigtige data eller oplysninger, kan der ske en justering af kvotetildelingen i følgende år.

Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan beslutte, at en driftsleder, der er tildelt kvoter på baggrund af urigtige data eller oplysninger, eller uden at betingelserne i denne lov herfor i øvrigt er opfyldt, skal tilbagelevere kvoter svarende til de uretmæssigt modtagne.

§ 20. Klima-, energi- og bygningsministeren tildeler gratis luftfartskvoter baseret på benchmarks pr. verificeret tonkilometer fastsat af Europa-Kommissionen.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tildeling af gratiskvoter til luftfartsoperatører.

Stk. 3. Tildelingen er betinget af, at luftfartsoperatørerne senest den 31. marts 2011 ansøgte om tildeling af gratis luftfartskvoter ved at indsende deres verificerede tonkilometerdata for 2010 for de luftfartsaktiviteter, der er nævnt i § 11, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Luftfartsoperatører, der påbegynder en luftfartsaktivitet som nævnt i § 11 efter den 31. december 2010, og luftfartsoperatører, hvis tonkilometerdata i gennemsnit stiger med mere end 18 pct. om året mellem 2010 og 2014, kan ansøge om tildeling af gratis luftfartskvoter ved at indsende deres verificerede tonkilometerdata for 2014 for de luftfartsaktiviteter, der er nævnt i § 11. En ansøgning skal indgives senest den 30. juni 2015 på et ansøgningsskema anvist af ministeren.

Stk. 5. De tonkilometerdata, som er nævnt i stk. 4, skal overvåges i overensstemmelse med § 24 og verificeres i overensstemmelse med § 25.

Stk. 6. Det er en betingelse for tildeling af luftfartskvoter efter stk. 4, at aktiviteten ikke helt eller delvis er en fortsættelse af en luftfartsaktivitet, som tidligere blev udført af en anden luftfartsoperatør. Tildelingen kan endvidere ikke overstige 1.000.000 luftfartskvoter pr. luftfartsoperatør.

Stk. 7. Hvis en luftfartsoperatør ikke har opfyldt sin forpligtelse til at returnere kvoter efter § 27, stk. 1, fradrages den skyldige mængde kvoter i efterfølgende kvotetildelinger til luftfartsoperatøren.

Stk. 8. Hvis tildelingen er baseret på urigtige data eller oplysninger, kan der ske en justering af kvotetildelingen i følgende år.

Stk. 9. Klima-, energi- og bygningsministeren kan beslutte, at en luftfartsoperatør, der er tildelt kvoter på baggrund af urigtige data eller oplysninger, eller uden at betingelserne i denne lov herfor i øvrigt er opfyldt, skal tilbagelevere kvoter svarende til de uretmæssigt modtagne.

Kapitel 5

EU-registeret, Kyotoregisteret og kreditter

§ 21. Erhvervs- og vækstministeren administrerer danske konti i det elektroniske EU-register, herunder konti tilhørende driftsledere og luftfartsoperatører efter denne lov.

Stk. 2. Kvoter registreres i EU-registeret med henblik på gennemførelse af processer vedrørende ajourføring af konti og tildeling, returnering og annullering af kvoter. Tildeling af gratiskvoter efter kapitel 4 sker, ved at erhvervs- og vækstministeren årligt senest den 28. februar indsætter kvoterne på de berettigedes konti i EU-registeret.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for konti i EU-registeret, som administreres af ministeren, herunder om adgang til at oprette konti, dokumentationskrav for kontohavere, vilkår for brug af registeret og ministerens adgang til at blokere og lukke konti.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr for at have en konto i EU-registeret, som administreres af ministeren.

Stk. 5. Skatteministeren har adgang til enhver oplysning, herunder i elektronisk form, om konti i EU-registeret, der administreres af erhvervs- og vækstministeren, og som er nødvendig for varetagelsen af skatteministerens opgaver.

§ 22. Erhvervs- og vækstministeren administrerer et elektronisk Kyotoregister, som indeholder oplysninger om kreditter m.v. udstedt i henhold til FN’s klimakonvention og Kyotoprotokollen.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler for konti i Kyotoregisteret, herunder om adgang til at oprette konti, dokumentationskrav for kontohavere, vilkår for brug af registeret og ministerens adgang til at blokere og lukke konti.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr for at have en konto i Kyotoregisteret.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler, der begrænser adgangen til at overføre kreditter fra en forpligtelsesperiode til næste periode i henhold til Kyotoprotokollen, og regler om, at visse kreditter mister deres gyldighed eller ikke må indsættes på konti i Kyotoregisteret.

Stk. 5. Skatteministeren har adgang til enhver oplysning, herunder i elektronisk form, om konti i Kyotoregisteret, som er nødvendig for varetagelsen af skatteministerens opgaver.

§ 23. Projekter, der reducerer drivhusgasudledninger med henblik på at generere kreditter uden for Danmark i overensstemmelse med FN’s klimakonvention og Kyotoprotokollen, må kun igangsættes eller gennemføres af juridiske eller fysiske personer hjemmehørende i Danmark efter tilladelse fra klima-, energi- og bygningsministeren.

Stk. 2. JI-projekter, som påtænkes udført i Danmark, må kun igangsættes efter tilladelse fra klima-, energi- og bygningsministeren. Ved JI-projekter forstås projekter, der reducerer drivhusgasudledninger med henblik på at generere kreditter i overensstemmelse med FN’s klimakonvention og Kyotoprotokollens artikel 6.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 og 2 kan gives, hvis projektet skønnes at være i overensstemmelse med denne lov, kvotedirektivet og FN’s klimakonvention og Kyotoprotokollen, herunder retningslinjer og procedurer vedtaget i henhold til FN’s klimakonvention og Kyotoprotokollen.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for tildeling af tilladelse, herunder regler for specifikke projekttyper i henhold til EU-retten eller FN’s klimakonvention og Kyotoprotokollen samt om betaling af gebyr for behandling af ansøgninger.

Kapitel 6

Overvågning, verifikation og rapportering

§ 24. En driftsleder skal i overensstemmelse med en overvågningsplan godkendt af klima-, energi- og bygningsministeren løbende overvåge udledningen af drivhusgasser fra produktionsenheder, som denne er ansvarlig for. En luftfartsoperatør skal i overensstemmelse med en overvågningsplan godkendt af klima-, energi- og bygningsministeren løbende overvåge tonkilometerne fra luftfartsaktiviteter, som denne er ansvarlig for.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om overvågning.

Stk. 3. Driftslederen og luftfartsoperatøren meddeler ministeren eventuelle ajourførte overvågningsplaner til godkendelse.

§ 25. Driftslederen eller luftfartsoperatøren skal sørge for, at overvågning af drivhusgasudledningen efter § 24 årligt verificeres af en uafhængig verifikator.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om verifikation.

§ 26. Driftslederen eller luftfartsoperatøren er ansvarlig for årligt senest den 31. marts at rapportere verificerede udledninger af drivhusgasser for det foregående år fra produktionsenheder eller luftfartsaktiviteter, som denne er ansvarlig for, til klima-, energi- og bygningsministeren.

Stk. 2. Driftslederen eller luftfartsoperatøren er endvidere ansvarlig for, at rapporteringen registreres i EU-registeret inden for fristen i stk. 1.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om rapportering.

Stk. 4. Biobrændstoffer og flydende biobrændsler anses udelukkende for at være biomasse og berettiget til at anvende en emissionsfaktor på nul, hvis de er dokumenteret bæredygtige. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om biobrændstoffers og flydende biobrændslers bæredygtighed, herunder om dokumentation af biobrændstoffers og flydende biobrændslers bæredygtighed.

Stk. 5. Hvis en driftsleder eller en luftfartsoperatør ikke rapporterer efter stk. 1, eller hvis driftslederens eller luftfartsoperatørens rapportering efter stk. 1 ikke er foretaget i overensstemmelse med EU-retsakter om forhold omfattet af denne lov, kan klima-, energi- og bygningsministeren fastsætte produktionsenhedens eller luftfartsaktivitetens drivhusgasudledning. Ministerens fastsættelse af udledningen har samme retsvirkning som en verificeret rapportering efter § 25. Ministerens omkostninger i forbindelse med arbejdet vedrørende fastsættelsen, herunder omkostninger til ministerens indledende arbejde og eventuel sagkyndig bistand, påhviler driftslederen eller luftfartsoperatøren.

Kapitel 7

Returnering af kvoter

§ 27. Driftslederen for en produktionsenhed og luftfartsoperatøren for en luftfartsaktivitet omfattet af loven skal i EU-registeret hvert år senest den 30. april returnere et antal kvoter svarende til det foregående års verificerede og rapporterede drivhusgasudledning fra produktionsenheden eller fra luftfartsaktiviteten, jf. dog stk. 2. En driftsleder kan ikke returnere luftfartskvoter.

Stk. 2. En forpligtelse til at returnere kvoter gælder ikke for udledninger, der er verificeret som opsamlede og transporteret med henblik på permanent lagring til et anlæg, der er omfattet af en gyldig tilladelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid.

§ 28. Hvis en driftsleder eller en luftfartsoperatør ikke har overholdt sin forpligtelse efter § 27, pålægger klima-, energi- og bygningsministeren driftslederen eller luftfartsoperatøren at betale en afgift til statskassen. Afgiften udgør et beløb svarende til 100 euro for hvert udledt ton CO2-ækvivalent, for hvilket driftslederen eller luftfartøjsoperatøren ikke har returneret kvoter, jf. § 27.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren offentliggør afgørelser om driftslederes og luftfartsoperatørers betaling af afgift efter stk. 1.

Stk. 3. Det skyldige beløb opgøres pr. 1. maj i det pågældende år og indeksreguleres i henhold til udviklingen af det europæiske forbrugerprisindeks.

Stk. 4. Det skyldige beløb forfalder til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 5. Betales det skyldige beløb ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af driftslederen eller luftfartsoperatøren, dog mindst 50 kr.

Stk. 6. Afgiftsbetalingen efter stk. 1 fritager ikke driftslederen eller luftfartsoperatøren for forpligtelsen til at returnere kvoter i EU-registeret svarende til de kvoteoverskridende udledninger, når vedkommende returnerer kvoter for det følgende kalenderår.

Stk. 7. For betaling af afgift efter loven hæfter driftslederen eller luftfartsoperatøren. Hvis denne ikke er ejer af produktionsenheden eller luftfartøjet, hæfter ejeren solidarisk med driftslederen eller luftfartsoperatøren for afgiftens betaling. Hvis driftslederen eller luftfartsoperatøren ikke driver produktionsenheden eller luftfartøjet for egen regning, hæfter den, der driver aktiviteten for egen regning, solidarisk med driftslederen eller luftfartsoperatøren for afgiftens betaling.

Kapitel 8

Tilsyn og oplysningspligt m.v.

§ 29. Klima-, energi- og bygningsministeren fører tilsyn med driftsledernes og luftfartsoperatørernes overholdelse af loven, regler udstedt i medfør af loven og EU-retsakter om forhold omfattet af loven samt vilkår og afgørelser truffet i medfør heraf, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fører i forhold til EU-registeret, jf. § 21, og Kyotoregisteret, jf. § 22, tilsyn med overholdelse af loven, regler udstedt i medfør af loven og EU-retsakter om forhold omfattet af loven samt afgørelser truffet i medfør heraf.

Stk. 3. Driftsledere og luftfartsoperatører, som udfører aktiviteter omfattet af denne lov, skal efter anmodning fra klima-, energi- og bygningsministeren eller erhvervs- og vækstministeren afgive enhver oplysning, som vedkommende minister efter en rimelig vurdering finder nødvendig til varetagelse af vedkommendes opgaver efter denne lov, herunder opgaver i forbindelse med udøvelsen af tilsynet efter stk. 1 eller 2.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren og erhvervs- og vækstministeren kan påbyde, at forhold, der strider mod loven, regler udstedt i henhold til loven, EU-retsakter om forhold omfattet af loven eller afgørelser truffet i medfør heraf, skal bringes i overensstemmelse med reglerne inden for en nærmere angivet frist.

Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren og erhvervs- og vækstministeren har adgang til enhver oplysning hos den statslige told- og skatteforvaltning, herunder i elektronisk form, som er nødvendig for varetagelsen af disse ministres opgaver. Klima-, energi- og bygningsministeren kan endvidere ved administrationen af denne lov indhente miljøoplysninger fra miljøministeren, herunder i elektronisk form.

§ 30. Klima-, energi- og bygningsministerens udgifter til tildeling af tilladelser efter §§ 13-16, tildeling af kvoter efter § 19, behandling og afgørelse af sager vedrørende overvågning, verifikation og rapportering efter §§ 24-26, afgørelse om afgiftsbetaling efter § 28 og tilsyn efter § 29, stk. 1, påhviler driftslederen af produktionsenheder omfattet af loven.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministerens udgifter til tildeling af kvoter til luftfartsoperatører efter § 20, behandling og afgørelse af sager vedrørende overvågning, verifikation og rapportering vedrørende luftfartsoperatører efter §§ 24-26, afgørelse om afgiftsbetaling efter § 28 og tilsyn efter § 29, stk. 1, påhviler luftfartsoperatører omfattet af loven.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om driftslederens og luftfartsoperatørens betaling af udgifter nævnt i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministerens udgifter til tilsyn efter § 29, stk. 2, påhviler kontohavere i EU-registeret, jf. § 21, og Kyotoregisteret, jf. § 22.

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om kontohavernes betaling af udgifter nævnt i stk. 4.

Kapitel 9

Klage- og straffebestemmelser

§ 31. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af klima-, energi- og bygningsministeren og erhvervs- og vækstministeren efter denne lov, regler udstedt i henhold til loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af denne lov. Afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Stk. 2. Ved afgørelser af klager efter denne lov består Energiklagenævnet af de medlemmer, som afgør klager efter lov om elforsyning. Hvis klagen giver baggrund herfor, kan nævnets formand beslutte, at nævnet ved klagens afgørelse skal bestå af de medlemmer, som afgør klager efter lov om varmeforsyning.

Stk. 3. Følgende afgørelser kan ikke indbringes for Energiklagenævnet:

1) Ministerens afgørelser efter § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 17, stk. 1.

2) Ministerens afgørelser efter § 19, stk. 1, 3 og 4, og § 20, stk. 1 og 7.

3) Ministerens afgørelser efter § 26, stk. 5.

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan klager over retlige spørgsmål i forbindelse med ministerens afgørelser indbringes for Energiklagenævnet.

Stk. 5. Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Stk. 6. Energiklagenævnets formand kan efter nærmere aftale med nævnet træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, der behandles efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven.

Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren og erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven, regler udstedt i henhold til loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven træffes af vedkommende minister, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet.

Stk. 8. Klima-, energi- og bygningsministeren og erhvervs- og vækstministeren kan endvidere fastsætte regler om, at afgørelser truffet af en institution under vedkommende minister eller en anden myndighed, som vedkommende minister i henhold til § 33 har henlagt sine beføjelser efter loven til, ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Stk. 9. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.

§ 32. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at give oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger påkrævet efter § 5, stk. 2, herunder på tro og love,

2) undlader at udpege en fuldmægtig som nævnt i § 7,

3) udleder drivhusgasser uden fornøden gyldig tilladelse efter § 12, stk. 2, eller § 13,

4) overtræder vilkår i en tilladelse meddelt efter § 13,

5) undlader at underrette om forhold af betydning for udledningstilladelsen og for tildelingen af gratiskvoter, jf. § 14, stk. 1,

6) overtræder forpligtelsen til at tilbagelevere kvoter i henhold til beslutning efter § 19, stk. 6, eller § 20, stk. 9,

7) overtræder vilkår i en overvågningsplan godkendt efter § 24, stk. 1,

8) overtræder indberetningsforpligtelsen efter § 26, stk. 1 eller 2, ved ikke at rapportere rettidigt eller fyldestgørende,

9) undlader at give oplysninger efter § 29, stk. 3,

10) ikke efterkommer påbud efter § 29, stk. 4, eller

11) fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, der har betydning for myndighedernes sagsbehandling efter loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven, eller som har indflydelse på myndighedernes afgørelser efter loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven eller har betydning for afgiftskontrollen.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for den, der overtræder reglerne.

Stk. 3. Den, der begår en af overtrædelserne i stk. 1 eller 2 med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Øvrige bestemmelser

Bemyndigelse

§ 33. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bemyndige en institution oprettet under ministeriet eller en anden offentlig myndighed til at udøve beføjelser, der i denne lov eller EU-retsakter om forhold omfattet af denne lov er tillagt klima-, energi- og bygningsministeren. Klima-, energi- og bygningsministeren udpeger i den forbindelse en kompetent myndighed i henhold til direktiv 2003/87/EF, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan bemyndige en institution oprettet under ministeriet eller en anden offentlig myndighed til at udøve beføjelser, der i denne lov eller EU-retsakter om forhold omfattet af denne lov er tillagt erhvervs- og vækstministeren. Erhvervs- og vækstministeren udpeger i den forbindelse en kompetent myndighed, for så vidt angår alle forhold, som vedrører administration af danske konti i EU-registeret, bortset fra forhold vedrørende tildeling af udledningstilladelser og gratiskvoter, rapportering af verificerede udledninger og returnering af kvoter, jf. kapitel 3, 4, 6 og 7.

Offentliggørelse af oplysninger

§ 34. Klima-, energi- og bygningsministeren sikrer, at alle beslutninger og rapporter vedrørende mængden og tildelingen af kvoter og vedrørende overvågning, rapportering og verifikation af drivhusgasudledninger offentliggøres straks. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, må ikke videregives til andre personer eller myndigheder undtagen i medfør af gældende lovgivning.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren offentliggør beslutninger om projekter omfattet af § 23, som Danmark deltager i eller tillader andre at deltage i.

Digital kommunikation

§ 35. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at kommunikation i forbindelse med ansøgning om udledningstilladelse, jf. § 13, fremsendelse af oplysninger om forhold af betydning for udledningstilladelsen, jf. § 14, ansøgning om gratistildeling, jf. § 19, stk. 2, og § 20, stk. 4, forelæggelse af ajourførte overvågningsplaner, jf. § 24, rapportering af verificerede udledninger, jf. § 26, og andre oplysninger, som ministeren modtager efter denne lov, regler udstedt i medfør af denne lov eller EU-retsakter om forhold omfattet af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at ministeren eller den, ministeren efter § 33 bemyndiger hertil, kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov, regler udstedt i medfør af denne lov eller EU-retsakter om forhold omfattet af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet eller den, ministeren efter § 33 bemyndiger hertil, som afsender.

§ 36. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at kommunikation i forbindelse med indberetning til EU-registeret, jf. § 21, og Kyotoregisteret, jf. § 22, efter regler udstedt i medfør af denne lov eller EU-retsakter om forhold omfattet af denne lov skal foregå digitalt.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at ministeren eller den, ministeren efter § 33 bemyndiger hertil, kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov, regler udstedt i medfør af denne lov eller EU-retsakter om forhold omfattet af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Erhvervs- og Vækstministeriet eller den, ministeren efter § 33 bemyndiger hertil, som afsender.

Undtagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer m.v.

§ 37. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til virksomheder, anlæg, luftfartøjer, indretninger m.v. eller betingelser for tildeling m.v. af kreditter eller kvoter, som der henvises til i regler udstedt i medfør af denne lov, ikke indføres i Lovtidende.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, hvorledes oplysning om de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 38. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 5 og § 31 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 39. Lov om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1222 af 15. oktober 2010, ophæves. Loven og regler fastsat i medfør heraf finder dog fortsat anvendelse på forhold vedrørende drivhusgasser udledt i 2012 eller tidligere. § 15, stk. 5, og § 21 i lov om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1222 af 15. oktober 2010, finder fortsat anvendelse på statens bortauktionering eller salg af kvoter hidrørende fra perioden 2008-2012.

Stk. 2. Udledningstilladelser udstedt i medfør af § 10 i lov om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1222 af 15. oktober 2010, er fortsat gyldige, indtil de erstattes af udledningstilladelser udstedt i medfør af § 13 i denne lov. Vilkår om, at udledningstilladelser først kan ændres 5 år efter udstedelsen og med et forudgående varsel på 1 år, jf. § 10, stk. 3, i lov om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1222 af 15. oktober 2010, opretholdes dog ikke.

Stk. 3. Regler, der er fastsat i henhold til lov om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1222 af 15. oktober 2010, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i henhold til denne lov.

Ændring af varmeforsyningsloven

§ 40. I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 577 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. To steder i § 20, stk. 9, ændres »efter §§ 16-20 i lov om CO2-kvoter« til: »i medfør af § 19 i lov om CO2-kvoter«.

2. I § 20, stk. 10, ændres »efter bestemmelsen i § 31 i lov om CO2-kvoter« til: »efter § 28 i lov om CO2-kvoter«.

3. § 20, stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de kvoter, som er nævnt i stk. 8, og om de overskydende CO2-kvoter efter stk. 9, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelse om værdifastsættelse af de i 1. pkt. nævnte kvoter, om tildeling og forbrug af CO2-kvoter til varmeproduktion, om tidspunkt og fremgangsmåde vedrørende overførsel af CO2-kvoter i forholdet mellem varmeproduktionsenheder og varmeaftagere ved underskud eller overskud af kvoter og om fordeling af CO2-kvoter mellem flere varmeaftagere.«

Ændring af kulafgiftsloven

§ 41. I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1292 af 17. november 2010, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1564 af 21. december 2010 og § 3 i lov nr. 625 af 14. juni 2011 og senest ved § 5 i lov nr. 481 af 30. maj 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 5-11, ændres »§ 9 i lov om CO2-kvoter« til: »lov om CO2-kvoter«.

Ændring af kuldioxidafgiftsloven

§ 42. I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011, som ændret ved § 5 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, § 5 i lov 1564 af 21. december 2010 og § 5 i lov nr. 625 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2 og 3, § 7, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 5, nr. 1, to steder i § 8 a, stk. 1, to steder i § 9 a, stk. 1, og i § 9 b, stk. 1 og 2, ændres »§ 9 i lov om CO2-kvoter« til: »lov om CO2-kvoter«.

2. I § 9 a, stk. 1, ændres »§§ 5-8« til: »§§ 8-10«, og », bortset fra produktionsenheder omfattet af § 17, stk. 1, i lov om CO2-kvoter« udgår.

§ 43. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. november 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Martin Lidegaard


Bilag 1

Følgende flyvninger er ikke omfattet af denne lov, jf. § 11:
 
 
a)
Flyvninger, der udføres udelukkende med det formål at transportere en regerende monark og dennes nærmeste familie, statsoverhoveder, regeringschefer eller ministre fra et tredjeland på officiel tjenesterejse, når dette formål fremgår af en relevant statusindikator i flyveplanen.
 
b)
Militære flyvninger, der udføres af militærfly, og toldmyndighedernes og politiets flyvninger.
 
c)
Eftersøgnings- og redningsflyvninger, brandslukningsflyvninger, humanitære flyvninger og medicinske nødflyvninger, der er godkendt af den relevante kompetente myndighed.
 
d)
Flyvninger, der udelukkende udføres efter visuelflyvereglerne som defineret i bilag 2 til Chicagokonventionen.
 
e)
Flyvninger, der afsluttes på den flyveplads, hvorfra luftfartøjet er startet, og som ikke indebærer nogen mellemlanding.
 
f)
Træningsflyvninger, der udføres udelukkende med det formål at opnå et certifikat eller, hvis der er tale om flyvebesætningsmedlemmer, en rating af certifikat, når dette fremgår af en passende bemærkning i flyveplanen, forudsat at flyvningen ikke tjener til transport af passagerer eller fragt eller til positionering eller transport af luftfartøjet.
 
g)
Flyvninger, der udføres udelukkende som led i videnskabelig forskning eller med det formål at kontrollere, afprøve eller certificere et luftfartøj eller udstyr, uanset om dette er luftbåret eller jordbaseret.
 
h)
Flyvninger, der udføres med luftfartøjer med en højst tilladt startmasse på under 5.700 kg.
 
i)
Flyvninger, der udføres inden for rammerne af forpligtelser til offentlig tjeneste, som i henhold til forordning (EØF) nr. 2408/92 pålægges ruter i regionerne i den yderste periferi som defineret i artikel 299, stk. 2, i EF-traktaten, eller på ruter, hvor den udbudte kapacitet ikke overstiger 30.000 sæder pr. år.
 
j)
Flyvninger, som, hvis det ikke var for dette litra, ville falde ind under denne aktivitet, og som foretages af en erhvervsmæssig lufttransportoperatør, der enten
   
i tre på hinanden følgende perioder på 4 måneder foretager under 243 flyvninger pr. periode eller
   
foretager flyvninger med samlede årlige emissioner på under 10.000 t.

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, EU-Tidende 2003, nr. L 275, side 32, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/101/EF af 27. oktober 2004, EU-Tidende 2004, nr. L 338, side 18, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 2008, EU-Tidende 2009, nr. L 8, side 3, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 63, og bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16. I loven er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, EU-Tidende 2010, nr. L 302, side 1, Kommissionens forordning (EU) nr. 1193/2011 af 18. november 2011 om oprettelse af et EU-register for handelsperioden, der starter den 1. januar 2013, og efterfølgende handelsperioder for EU’s emissionshandelsordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 315, side 1, Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 181, side 30, og Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 af 21. juni 2012 om verifikation af rapporter om drivhusgasemissioner og rapporter om tonkilometer og akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 181, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.