Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0057
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område og definitioner
Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer m.v.
Kapitel 3 Afgrænsning ved flere projekterende
Kapitel 4 Bygherrens koordinering
Kapitel 5 Anmeldelse
Kapitel 6 Bygherrens medvirken til udførelsen af arbejdet på byggepladsen
Kapitel 7 Dispensationer og klageadgang
Kapitel 8 Straf
Kapitel 9 Ikrafttræden
Bilag 1 Liste over særlig farligt arbejde
Bilag 2 Generelle forebyggelsesprincipper
Bilag 3 Plan for sikkerhed og sundhed
Bilag 4 Indholdet af anmeldelse efter § 21
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bygherrens pligter1)

I medfør af § 37, stk. 2, 3, 5 og 6, § 73, 1. pkt. og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert bygge- og anlægsarbejde. Ved bygge- og anlægsarbejde forstås i denne bekendtgørelse:

1) arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder,

2) opførelse og ændring af veje, tunneler, broer, havne og lignende anlæg,

3) grave- og jordarbejde i forbindelse med ovennævnte,

4) rør- og kabellægning,

5) reparations- og vedligeholdelsesarbejder af ovennævnte og

6) nedbrydning og demontering af ovennævnte eller dele heraf.

Stk. 2. Ved små byggepladser forstås i denne bekendtgørelse byggepladser, der beskæftiger færre end 5 personer samtidigt.

Stk. 3. Ved mellemstore byggepladser forstås i denne bekendtgørelse byggepladser, der beskæftiger mellem 5 og 10 personer samtidigt.

Stk. 4. Ved store byggepladser forstås i denne bekendtgørelse byggepladser, der beskæftiger flere end 10 personer samtidigt.

§ 2. Forpligtelserne ifølge bekendtgørelsen påhviler bygherren. Ved bygherre forstås i denne bekendtgørelse den fysiske eller juridiske person for hvis regning, der udføres et bygge- og anlægsarbejde.

§ 3. Hvor bekendtgørelsen angiver bygherreforpligtelser i forhold til arbejdsgivere, gælder disse forpligtelser også i forhold til virksomheder, der ikke beskæftiger ansatte.

Kapitel 2

Udpegning af koordinatorer m.v.

§ 4. Bygherren skal ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere forventes at være til stede på byggepladsen samtidigt, sikre at der udpeges en eller flere personer, som opfylder de i § 5 nævnte kompetencekrav, der skal koordinere for sikkerhed og sundhed under projektering af bygge- og anlægsprojektet og under udførelse af bygge- og anlægsarbejdet.

Stk. 2. Koordinator under udarbejdelsen af bygge- og anlægsprojektet skal udpeges senest, når projekteringen af det med bygherren aftalte bygge- og anlægsprojekt igangsættes.

Stk. 3. Koordinator under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet skal udpeges senest, når byggepladsen etableres.

§ 5. En koordinator for små byggepladser, jf. § 1, stk. 2, skal have sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, herunder have kendskab til byggeriets aktører.

Stk. 2. En koordinator for mellemstore byggepladser, jf. § 1, stk. 3, skal udover at opfylde stk. 1 også have den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål inden for bygge- og anlægsområdet.

Stk. 3. En koordinator for store byggepladser, jf. § 1, stk. 4, skal udover at opfylde stk. 1 og stk. 2 også have praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde samt have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet.

§ 6. Bygherren skal sikre, at det er tydeligt for modtageren af koordinatorens anvisninger, hvornår anvisningerne gives som led i den planlægning, afgrænsning og koordinering, som bygherren har ansvaret for efter denne bekendtgørelse.

§ 7. Bygherren skal fastlægge rammerne for de opgaver, som koordinatoren skal udføre efter denne bekendtgørelse.

§ 8. Bygherren skal sikre, at koordinatoren får adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre koordinatoropgaverne efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 3

Afgrænsning ved flere projekterende

§ 9. Hvor bygherren lader flere projekterende udføre et bygge- og anlægsprojekt, skal bygherren medvirke til at sikre, at eventuelle grænseflader imellem de enkelte projektansvarliges forskellige projektdele fastlægges klart og tydeligt.

Kapitel 4

Bygherrens koordinering

§ 10. Bygherren skal sørge for, at den eller de koordinatorer, der er udpeget til at koordinere for sikkerhed og sundhed under projektering af bygge- eller anlægsprojektet:

1) koordinerer, at der i forbindelse med projektering, undersøgelse og udarbejdelse af byggeprojektet tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed, som er angivet i bilag 2 herunder navnlig:

a) i forbindelse med de arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden og

b) i forbindelse med vurderingen af den periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser,

2) udarbejder en plan for sikkerhed og sundhed, som indeholder bl.a. en organisationsplan, en byggepladstegning og en tidsplan, jf. bilag 3, og som indeholder specifikke foranstaltninger vedrørende særligt farligt arbejde, som hører ind under en eller flere af kategorierne i bilag 1. Ved små og mellemstore byggepladser, jf. § 1, stk. 2 og stk. 3, skal der kun udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed når arbejdet er omfattet af bilag 1 og

3) udarbejder en journal, som er tilpasset bygningen eller anlæggets karakteristika, og som indeholder en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder. Hvor der ifølge bekendtgørelse om projekterende og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø er krav om, at den projekterende skal udarbejde en liste over de særlige forhold, der skal iagttages i relation til sikkerheden og sundheden ved fremtidige reparations- eller vedligeholdelsesarbejder, kan journalen indgå i den liste, der udarbejdes af den projekterende.

§ 11. I forbindelse med koordineringen, herunder udarbejdelsen og ajourføringen af planen for sikkerhed og sundhed, skal bygherren sikre:

1) at eventuelle særlige risici på byggepladsen, herunder i jorden, identificeres, undersøges, vurderes og i nødvendigt omfang imødegås og tydeligt afmærkes, inden arbejdet iværksættes,

2) at eksisterende installationer i jorden identificeres og kontrolleres samt i nødvendigt omfang sikres og tydeligt afmærkes, inden arbejdet påbegyndes,

3) at nødvendige tekniske installationer etableres og fremføres rettidigt til brugsstederne samt i nødvendigt omfang kontrolleres og vedligeholdes,

4) at færdsel på byggepladsen på ethvert tidspunkt kan foregå under fuldt forsvarlige forhold, herunder med den nødvendige belysning af færdselsveje,

5) at egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes i nødvendigt omfang,

6) at materialer kan afsættes på hensigtsmæssig plads og på stabilt underlag,

7) at områder, hvor der udføres arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici, så vidt muligt ikke samtidig skal være arbejdsområde eller færdselsområde for andre,

8) at der sker den nødvendige koordinering af sikkerhed og sundhed i forhold til påvirkninger fra byggepladsens umiddelbare omgivelser, herunder eventuelt tilgrænsende byggepladser og

9) at der er fastsat procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v. og at der om nødvendigt er fastsat en samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner efter § 23 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

§ 12. Hvor et bygge- og anlægsprojekt er delt op i delprojekter, skal der ved koordineringen af sikkerhed og sundhed under udarbejdelsen af bygge- og anlægsprojektet tages hensyn til alle sikkerheds- og sundhedsplaner og journaler.

§ 13. Bygherren skal med bistand fra sin koordinator inden byggepladsen etableres og herefter løbende sørge for, at det er afgrænset hvor, samt hvornår på byggepladsen, der vil være flere virksomheder beskæftiget samtidigt, og bygherren skal træffe aftale med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne.

Stk. 2. Bygherren må ved sin afgrænsning efter stk. 1, ikke indgå aftale med flere forskellige arbejdsgivere om etablering, vedligeholdelse eller fjernelse af den samme sikkerhedsforanstaltning i et fællesområde på det samme sted på det samme tidspunkt.

Stk. 3. Det skal fremgå af planen for sikkerhed og sundhed hvem, der til ethvert tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger samt sørge for orden og ryddelighed, herunder snerydning, grusning og fjernelse af affald.

Særlige krav til koordinering under bygge- og anlægsarbejdet

§ 14. Bygherren skal sørge for, at der sker en fyldestgørende overdragelse af den plan for sikkerhed og sundhed, der er udarbejdet under projektering, til den koordinator, der skal koordinere under udførelse af bygge- og anlægsarbejdet.

Stk. 2. Hvis der foretages ændringer i projekteringen, som har betydning for planlægning og koordinering af byggepladsen, efter at planen for sikkerhed og sundhed er overdraget, skal bygherren sørge for, at disse ændringer videregives til den koordinator, der koordinerer under udførelse af bygge- og anlægsarbejdet.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder kun anvendelse, hvis den koordinator, der koordinerer for projekteringen, er forskellig fra den koordinator, der koordinerer for udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet.

§ 15. Inden arbejdet på byggepladsen sættes i gang, skal bygherren sørge for, at der afholdes et eller flere opstartmøder med de arbejdsgivere, som bygherren har indgået aftale med om beskæftigelse på byggepladsen. På møderne skal koordinator orientere om byggepladsens forhold, herunder om følgende punkter vedrørende:

1) Bygherrens aftaler om fællesområderne, jf. § 13.

2) Anvendelsen af planen for sikkerhed og sundhed.

3) Deltagelsen i sikkerhedsmøder.

4) Deltagelsen i sikkerhedsrunderinger.

5) Underretning af koordinator ved anvendelse af underentreprenører.

Stk. 2. Indgår bygherren aftale med nye arbejdsgivere i byggeforløbet, skal disse ved et møde med koordinator orienteres om byggepladsens forhold, jf. stk. 1. Det samme gælder, hvor arbejdsgivere tager nye underentreprenører i byggeforløbet.

Stk. 3. Bygherren skal sørge for, at koordinator på vegne af bygherren indkalder arbejdsgiverne eller disses repræsentanter til opstartsmøderne. Ligeledes skal bygherren indkalde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationerne på byggepladsen eller repræsentanter for de ansatte i de virksomheder, der ikke har arbejdsmiljøorganisation, til opstartsmøderne.

Stk. 4. Små og mellemstore byggepladser, jf. § 1, stk. 2 og stk. 3, er ikke omfattet af stk. 1 og stk. 2.

§ 16. Bygherren skal sørge for, at koordinator ved afholdelse af sikkerhedsmøder koordinerer arbejdsgivernes foranstaltninger til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne.

Stk. 2. Bygherren skal sørge for, at koordinator på vegne af bygherren indkalder arbejdsgiverne eller disses repræsentanter og medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationerne på byggepladsen til sikkerhedsmøderne og sørge for at koordinator leder møderne samt at der udarbejdes referat af møderne. Referatet sendes til mødedeltagerne, bygherren, alle arbejdsledere, de beskæftigede virksomheder, medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationerne samt eventuelle tillidsrepræsentanter.

Stk. 3. Ordinære sikkerhedsmøder skal afholdes mindst en gang hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes, hvis der indtræffer alvorligere ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er behov herfor.

Stk. 4. Små og mellemstore byggepladser, jf. § 1, stk. 2 og stk. 3, er ikke omfattet af stk. 1-3.

§ 17. Bygherren skal sørge for, at koordinator koordinerer:

1) Planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden under hensyn til de tekniske og/eller organisatoriske valg, der er foretaget ved bygge- og anlægsprojektet.

2) Tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem arbejdsgiverne, herunder arbejdsgivere, der efterfølger hinanden på byggepladsen, og koordineringen af de aktiviteter, der har til formål at beskytte de ansatte imod sundhedsrisici og forebygge ulykker.

3) At arbejdsgiverne på byggepladsen anvender de principper, som er angivet i bilag 2, pkt. 2, på en sammenhængende måde.

4) At arbejdsgiverne anvender planen for sikkerhed og sundhed, når det er påkrævet.

5) Arbejdsgivernes kontrol med, at arbejdsprocesserne gennemføres efter forskrifterne.

§ 18. Bygherren skal sørge for, at koordinator

1) ajourfører den i § 10, nr. 2 nævnte plan for sikkerhed og sundhed, herunder den i planen indeholdte organisationsplan, byggepladstegning og tidsplan efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem og eventuelle ændringer foretages og

2) foretager tilpasninger af den i § 10, nr. 3 nævnte journal, hvis eventuelle ændringer foretages.

Stk. 2. Planen skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen.

§ 19. Bygherren skal sørge for, at koordinator fører en passende kontrol med, at koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, og at aftaler med arbejdsgiverne om fællesområderne, jf. § 13, og beslutninger på sikkerhedsmøderne, bliver overholdt. Dette skal bl.a. ske ved koordinators personlige tilstedeværelse på byggepladsen, herunder ved sikkerhedsrunderinger.

Stk. 2. Sikkerhedsrunderinger skal gennemføres mindst én gang hver 14. dag.

Stk. 3. Små og mellemstore byggepladser, jf. § 1, stk. 2 og stk. 3, er ikke omfattet af stk. 1 og 2.

§ 20. Bygherren skal sørge for, at koordinator træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at kun beføjede personer får adgang til byggepladsen.

Kapitel 5

Anmeldelse

§ 21. Bygherren skal anmelde byggepladsen til det stedlige arbejdstilsynscenter, inden arbejdet påbegyndes, hvis

1) arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidigt, eller

2) den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage.

Stk. 2. Anmeldelse skal foretages på en af Arbejdstilsynet udarbejdet blanket i elektronisk form eller i papirform og indeholde de i bilag 4 angivne oplysninger. En kopi af anmeldelsen skal opsættes et synligt sted på byggepladsen.

Kapitel 6

Bygherrens medvirken til udførelsen af arbejdet på byggepladsen

§ 22. Bygherren skal medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Kapitel 7

Dispensationer og klageadgang

§ 23. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og forsvarligt, og i det omfang, det er foreneligt med direktiv 92/57/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser.

§ 24. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter lov om arbejdsmiljø § 81.

Kapitel 8

Straf

§ 25. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år den, der:

1) Overtræder §§ 4-22.

2) Ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen.

3) Tilsidesætter vilkår for dispensationer efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 om bygherrens pligter.

Stk. 3. Koordinatorer, der før den 1. januar 2006 har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen, skal ikke gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet.

Stk. 4. Bekendtgørelsens bestemmelser om udpegning af koordinatorer under projekteringen af bygge- og anlægsprojektet, jf. § 4 og bestemmelserne om koordinering under projekteringen, jf. § 10 finder anvendelse på projekter og delprojekter, som bygherren den 1. januar 2009 eller senere har indgået aftale om igangsættelse af. Ved bygge- og anlægsprojekter, hvor projekteringen eller delprojekteringen eller hvor bygge- og anlægsarbejdet er blevet igangsat før den 1. januar 2009, skal der dog tages hensyn til kravene i § 10 i den udstrækning, det er nødvendigt for opfyldelsen af kravene i §§ 11-20, herunder i forhold til kravene om udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed.

Arbejdstilsynet, den 5. februar 2013

Jens Jensen

/ Eva Jensen


Bilag 1

Liste over særlig farligt arbejde

1) Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser.

2) Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol.

3) Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder, som defineret i artikel 20 i Rådets direktiv 80/836/Euratom.

4) Arbejde i nærheden af højspændingsledninger.

5) Arbejde, der indebærer fare for drukning.

6) Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde.

7) Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr.

8) Arbejde i trykkammer.

9) Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer.

10) Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer.


Bilag 2

Generelle forebyggelsesprincipper

1. Generelle forebyggelsesprincipper, jf. artikel 6, stk. 2 i Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.

1) Forhindring af risici.

2) Evaluering af risici, som ikke kan forhindres.

3) Bekæmpelse af risici ved kilden.

4) Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant arbejde på helbredet.

5) Hensyntagen til den tekniske udvikling.

6) Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt.

7) Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet.

8) Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel beskyttelse.

9) Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne.

2. Generelle forebyggelsesprincipper, der skal iagttages af arbejdsgiverne, jf. artikel 6 i Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, ved udførelsen af bygge- og anlægsarbejde.

1) Opretholdelse af orden og tilfredsstillende hygiejniske forhold på byggepladsen.

2) Valg af placering af arbejdspladserne, idet der tages hensyn til adgangsforholdene til disse arbejdspladser og færdselsveje eller -områder på byggepladsen.

3) Retningslinjer for håndtering af forskellige byggematerialer.

4) Vedligeholdelse, kontrol før idriftsættelse og regelmæssig kontrol med installationerne og anordningerne med henblik på at fjerne defekter, som kan påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

5) Afgrænsning og indretning af områder til oplagring og opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer eller produkter.

6) Retningslinjerne for fjernelse af farlige affaldsstoffer.

7) Oplagring og fjernelse eller bortledning af affald og murbrokker.

8) Tilpasning af den faktiske tid, som skal anvendes på de forskellige typer arbejde eller arbejdsfaser, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem.

9) Samarbejdet mellem arbejdsgivere og selvstændige.

10) Samspillet med de aktiviteter, der foregår på, eller i nærheden af det sted, hvor byggepladsen befinder sig.


Bilag 3

Plan for sikkerhed og sundhed

Planen skal omfatte:

1) En organisationsplan.

2) En byggepladstegning.

3) En tidsplan.

4) En angivelse af færdselsområderne.

5) En angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte.

6) En angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne.

7) En afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici.

8) En procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v.

9) En angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner.

10) Specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde, jf. § 10, nr. 2, jf. bilag 1.

Byggepladstegningen skal vise, hvor der er:

1) eksisterende risici på arealet og hvilke risici,

2) adgangs-, transport- og flugtveje,

3) kran, hejs og stilladser,

4) afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere,

5) afsat plads til velfærdsforanstaltninger,

6) tilslutning til el, vand og kloak og

7) alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.

Tidsplanen skal angive:

1) hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser og

2) i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare, jf. bilag 1.


Bilag 4

Indholdet af anmeldelse efter § 21

1) Dato for indsendelse:

2) Byggepladsens nøjagtige beliggenhed:

3) Bygherre(r), navn(e) og adresse(r):

4) Bygværkets art:

5) Den (De) projekterende:

6) Koordinator for sikkerhed og sundhed:

7) Forventet dato for påbegyndelse af arbejdet på byggepladsen:

8) Forventet varighed af arbejdet på byggepladsen:

9) Forventet største antal arbejdstagere på byggepladsen:

10) Forventet antal virksomheder og selvstændige på byggepladsen:

11) Angivelse af de virksomheder, som allerede er udvalgt:

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser, EF-tidende 1992, L 245/6.