Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen

I medfør af § 27, stk. 1, og § 58, stk. 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, § 35 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, § 7 i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2012, og § 4, stk. 3, i lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for:

1) Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

2) Institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

3) Private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

4) Gymnasieafdelingen på Sankt Annæ Gymnasium.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Elevråd: Elevråd eller kursistråd ved de i § 1 nævnte institutioner m.v.

2) Elever: Elever eller kursister på de i § 1 nævnte institutioner m.v.

Elevrådets opgaver

§ 3. Elevrådet er elevernes repræsentation over for institutionen.

§ 4. Elevrådet varetager gennem samarbejde med bestyrelsen, lederen og øvrige personalegrupper elevernes fælles undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser på institutionen.

Stk. 2. Elevrådet har ret til at afgive indstillinger om de forhold, der er nævnt i stk. 1.

§ 5. Ved de i § 1, nr. 1 og 2, nævnte institutioner udpeger elevrådet to medlemmer til institutionens bestyrelse, af hvilke den ene har stemmeret. Den stemmeberettigede skal være myndig.

Stk. 2. Ved de i § 1, nr. 3, nævnte institutioner udpeger elevrådet en repræsentant til institutionens bestyrelse. Repræsentanten har ikke stemmeret i bestyrelsen, medmindre andet er fastsat i institutionens vedtægt.

§ 6. Elevrådet udpeger repræsentanter til alle udvalg m.v., som institutionen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Det gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevers deltagelse ville stride mod anden lovgivning.

Stk. 2. Elevrådet kan udpege undervisningsmiljørepræsentanter, jf. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Elevrådets nedsættelse og valg af medlemmer

§ 7. Ved de i § 1 nævnte institutioner m.v. har eleverne ret til at danne et elevråd.

Stk. 2. På en institution med flere uddannelser eller afdelinger nedsættes ét elevråd for hele institutionen. Det kan fastsættes i vedtægterne, jf. § 12, stk. 2, nr. 1, at elevrådet herudover kan nedsætte faste råd for de enkelte uddannelser eller afdelinger på institutionen.

§ 8. Elevrådets medlemmer vælges på et årligt ordinært elevmøde, hvortil alle elever på institutionen skal indbydes og have adgang med stemmeret. Det kan fastsættes i vedtægterne, jf. § 12, stk. 1, nr. 4, at det årlige ordinære elevmøde afholdes adskilt på hver afdeling.

Stk. 2. Et elevråd fungerer indtil det næste årlige ordinære elevmøde, eller indtil et nyt elevråd er valgt på et elevmøde for resten af perioden indtil det næste årlige ordinære elevmøde. Hvis et elevråd i enighed beslutter at træde tilbage, skal institutionens leder opfordre eleverne til at vælge et nyt elevråd for resten af perioden indtil det næste årlige ordinære elevmøde.

§ 9. Alle elever på institutionen har valgret og er valgbare til elevrådet.

Stk. 2. På institutioner, der har udbud af erhvervsuddannelser, kan det bestemmes i elevrådets vedtægt, at elever på en erhvervsuddannelse efter afsluttet skoleperiode bevarer valgret og valgbarhed til og medlemskab af elevrådet, hvis de efter gennemførelse af en praktikperiode i uddannelsen forventes at genoptage undervisning på institutionen.

§ 10. Elevrådets medlemmer er ulønnede.

Stk. 2. Deltagelse i elevrådsmøder, herunder deltagelse i møder i faste råd, jf. § 12, stk. 2, nr. 1, i undervisningstiden sidestilles med deltagelse i undervisningen og registreres ikke som fravær. Mødernes tidsmæssige placering og udstrækning skal dog være aftalt med institutionens leder.

Elevrådets vedtægt og forretningsorden

§ 11. Et forslag til elevrådets vedtægter udarbejdes af elevrådet, jf. dog § 15, stk. 2, og vedtages på et elevmøde, der indkaldes af elevrådet, og hvortil alle elever har adgang med tale- og stemmeret.

Stk. 2. Alle beslutninger om ændringer af elevrådets vedtægt skal vedtages på et elevmøde, jf. stk. 1.

Stk. 3. Elever, der ikke er medlemmer af elevrådet, kan stille forslag til ændringer af elevrådets vedtægter.

§ 12. Elevrådets vedtægter skal indeholde bestemmelser om:

1) Elevrådets størrelse.

2) Fremgangsmåden ved valg af elevrådsmedlemmer og eventuelt af suppleanter, herunder eventuelt om fast repræsentation for forskellige uddannelser eller afdelinger.

3) Eventuel bevarelse af valgret og valgbarhed under praktikperioder, jf. § 9, stk. 2.

4) Afholdelse af det årlige ordinære elevmøde, jf. § 8, stk. 1, herunder hvornår mødet senest skal holdes, frister for indkaldelse til mødet og for indgivelse af forslag til behandling på mødet samt faste dagsordenspunkter.

5) Afholdelse af øvrige elevmøder, herunder frister for indkaldelse til mødet og for indgivelse af forslag til behandling på mødet.

6) Elevrådets økonomi og regnskabsaflæggelse.

7) Fremgangsmåden ved vedtægtsændringer.

Stk. 2. Elevrådets vedtægt kan indeholde yderligere bestemmelser, herunder om:

1) Elevrådets nedsættelse af faste råd for enkelte uddannelser eller afdelinger på institutionen samt om valg til sådanne råd og deres sammensætning og opgaver.

2) Elevrådets nedsættelse af faste udvalg samt om valg til sådanne udvalg og deres sammensætning og opgaver.

3) Elevrådets udpegning af undervisningsmiljørepræsentanter, jf. § 6, stk. 2.

§ 13. Der skal forud for det årlige ordinære elevmøde, jf. § 8, stk. 1, og § 12, stk. 1, nr. 4, være foretaget regnskabsmæssig revision af elevrådets regnskab af to regnskabskyndige personer, der er udpeget af elevrådet og institutionens leder i forening.

§ 14. Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Institutionens samarbejde med elevrådet

§ 15. Institutionens leder er forpligtet til at opfordre eleverne til at danne et elevråd, hvis eleverne ikke selv tager initiativ hertil.

Stk. 2. Hvis institutionen ikke har et elevråd, kan institutionens leder i samarbejde med interesserede elever udarbejde et vedtægtsforslag med henblik på at holde et elevmøde, jf. § 11, stk. 1.

§ 16. Institutionens leder skal i samarbejde med elevrådet medvirke til at udbrede kendskabet blandt eleverne til elevrådet, herunder rådets virke og opgaver, for at styrke den demokratiske forståelse blandt eleverne.

Stk. 2. Institutionens leder skal løbende sikre et samarbejde med elevrådet om at udbrede elevernes kendskab til elevdemokratiet, herunder via informationsmateriale, brug af institutionens hjemmeside og information om det årlige ordinære elevmøde, jf. § 8, stk. 1, og § 12, stk. 1, nr. 4.

§ 17. Institutionen yder elevrådet tilskud til elevrådsarbejdet, herunder eventuelle udgifter til medlemskab af organisationer eller deltagelse i arrangementer af elevdemokratisk karakter. Institutionens bestyrelse fastsætter tilskuddets størrelse under hensyntagen til et budgetforslag fra elevrådet.

Stk. 2. Elevrådet kan have andre indtægter end institutionens tilskud efter stk. 1.

§ 18. Institutionen stiller et egnet lokale og kontorfaciliteter til rådighed for elevrådet. Institutionen stiller endvidere et egnet lokale til rådighed til brug for kulturelle, oplysende og organisatoriske møder i regi af elevrådsarbejdet, herunder elevmøder.

Stk. 2. Institutionens leder beslutter, hvordan og i hvilket omfang lokalerne kan benyttes.

Ikrafttrædelse

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 31 af 15. januar 2007 om elevråd på institutioner, der udbyder almengymnasial uddannelse eller almen voksenuddannelse og bekendtgørelse nr. 433 af 31. maj 1991 om elevråd ved erhvervsskoler.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 30. januar 2013

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Rikke Demant Hansen

Omtryksnote
  • 20-02-2013:
  • Bekendtgørelse nr. 84 af 30. januar 2013 om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen er omtrykt den 20. februar 2013 på grund af fejl. I indledningen til bekendtgørelsen var anført, at lov nr. 166 om elevers og studerendes undervisningsmiljø er af 14. marts 2011. Denne er af 14. marts 2001. »2011« er således rettet til »2001«.