Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde
Kapitel 2 Nævnets medlemmer
Kapitel 3 Forskellige nævnssammensætninger
Kapitel 4 Nævnets afgørelse
Kapitel 4 a Nævnets sagsbehandling
Kapitel 5 Administrative bestemmelser m.v.
Kapitel 6 Klage, søgsmål og gebyr
Kapitel 6 a Digital klagesagsbehandling
Kapitel 7 Straf m.v.
Kapitel 8 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Hermed bekendtgøres lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1608 af 22. december 2010 og § 1 i lov nr. 580 af 18. juni 2012.

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Natur- og Miljøklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser inden for natur- og miljøområdet, i det omfang det fastsættes i den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Nævnet er uafhængigt af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse.

Kapitel 2

Nævnets medlemmer

§ 2. Nævnet nedsættes af miljøministeren. Det består af 1 formand og en eller flere faste stedfortrædere for denne, et antal beskikkede sagkyndige medlemmer, 7 medlemmer, der udpeges af Folketinget, og 2 medlemmer, der udpeges af Højesteret blandt rettens medlemmer.

Stk. 2. Nævnets formand og dennes stedfortrædere skal have bestået juridisk kandidateksamen.

Stk. 3. Folketinget og Højesteret udpeger samtidig med udpegning af medlemmer efter stk. 1 en suppleant for hvert medlem. Suppleanten kan deltage i behandlingen og afgørelsen af en sag, når medlemmet er forhindret i at deltage.

Stk. 4. Miljøministeren kan i nævnets forretningsorden bestemme, at formanden kan bemyndige en medarbejder, der er knyttet til nævnet og har bestået juridisk kandidateksamen, til midlertidigt at fungere som stedfortræder for formanden.

§ 3. Miljøministeren fastsætter antallet af sagkyndige medlemmer. Medlemmerne beskikkes i deres personlige egenskab af miljøministeren for indtil 4 år ad gangen. Sagkyndige medlemmer indstilles til beskikkelse efter reglerne i stk. 2-5.

Stk. 2. Sagkyndige medlemmer indstilles til beskikkelse af følgende organisationer:

1) DI – Organisation for erhvervslivet.

2) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

3) Håndværksrådet.

4) Landbrug & Fødevarer.

5) Danmarks Naturfredningsforening.

6) WWF Verdensnaturfonden.

7) Dansk Ornitologisk Forening.

8) Friluftsrådet.

9) Danmarks Sportsfiskerforbund.

Stk. 3. Ud over de organisationer, der er nævnt i stk. 2, indstiller følgende organisationer yderligere sagkyndige medlemmer til beskikkelse med henblik på behandlingen af sager om miljøskader:

1) Dansk Skovforening.

2) Danmarks Jægerforbund.

3) Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere.

4) Danmarks Rederiforening.

Stk. 4. Styrelser under Miljøministeriet kan ud over de sagkyndige medlemmer, som er indstillet af organisationerne efter stk. 2 og 3, indstille yderligere sagkyndige medlemmer til beskikkelse med henblik på at sikre tilstedeværelsen af den fornødne sagkundskab i nævnet.

Stk. 5. Efter regler i den øvrige lovgivning indstiller organisationer, styrelser under Miljøministeriet og andre myndigheder sagkyndige medlemmer til beskikkelse med henblik på behandlingen af nærmere bestemte sagstyper.

§ 4. De udpegninger, som er foretaget af Folketinget og Højesteret, gælder for 4 år ad gangen. I tilfælde af udtræden udpeger Folketinget eller Højesteret et nyt medlem eller en ny suppleant for den resterende del af perioden.

Kapitel 3

Forskellige nævnssammensætninger

§ 5. Med undtagelse af de tilfælde, der er nævnt i §§ 7 og 9, behandles en klagesag

1) af nævnet i den sagkyndige sammensætning, som består af formanden eller en stedfortræder for denne og et antal sagkyndige medlemmer, eller

2) af nævnet i den læge sammensætning, som består af formanden eller en stedfortræder for denne, 7 medlemmer, der er udpeget af Folketinget, og 2 medlemmer, der er udpeget af Højesteret, jf. dog § 8, stk. 3.

Stk. 2. Det fastsættes i den øvrige lovgivning, om nævnet skal sammensættes som nævnt i stk. 1, nr. 1 eller 2, ved behandlingen af klager efter den pågældende lov.

§ 6. Formanden eller en stedfortræder for denne kan i særlige tilfælde beslutte, at en sag, der efter lovgivningen skal behandles af nævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 1, nævnte sammensætning, i stedet skal behandles af nævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 2, nævnte sammensætning, jf. dog § 12, stk. 4.

Stk. 2. Tilsvarende kan formanden eller en stedfortræder for denne i særlige tilfælde beslutte, at en sag, der efter lovgivningen skal behandles af nævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 2, nævnte sammensætning, i stedet skal behandles af nævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 1, nævnte sammensætning, jf. dog § 12, stk. 4.

§ 7. Formanden eller en stedfortræder for denne kan i ganske særlige tilfælde beslutte, at en sag skal behandles af nævnet med deltagelse af både et eller flere sagkyndige medlemmer, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, og de medlemmer, der er udpeget af Folketinget og Højesteret, jf. § 5, stk. 1, nr. 2.

Kapitel 4

Nævnets afgørelse

§ 8. I sager, hvor nævnet har den i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 7 nævnte sammensætning, udtager formanden eller en stedfortræder for denne et eller flere sagkyndige medlemmer til behandlingen af den enkelte sag. De sagkyndige medlemmer udtages af formanden eller en stedfortræder for denne blandt de beskikkede sagkyndige medlemmer, jf. § 3, stk. 1. De sagkyndige medlemmer udtages blandt de medlemmer, som er beskikket på baggrund af indstillinger efter § 3, stk. 2 og 4, i sager om miljøskader dog § 3, stk. 2-4. Hvis klagesagen vedrører en sagstype, for hvilken der er fastsat særlige regler om indstilling af sagkyndige, jf. § 3, stk. 5, udtages de sagkyndige medlemmer dog blandt de medlemmer, som er beskikket med henblik på behandlingen af den pågældende sagstype.

Stk. 2. I sager, hvor nævnet har den i § 5, stk. 1, nr. 1, nævnte sammensætning, træffes afgørelsen på skriftligt grundlag eller på et møde.

Stk. 3. I sager, hvor nævnet har den i § 5, stk. 1, nr. 2, nævnte sammensætning, træffes afgørelsen på et møde. Nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller en stedfortræder for denne, er til stede.

Stk. 4. I sager, hvor nævnet har den i § 7 nævnte sammensætning, træffes afgørelsen på et møde. Nævnet er beslutningsdygtigt, når alle de udtagne sagkyndige medlemmer og mindst halvdelen af de i § 5, stk. 1, nr. 2, nævnte medlemmer, herunder formanden eller en stedfortræder for denne, er til stede.

§ 9. Formanden eller en stedfortræder for denne kan på nævnets vegne træffe afgørelse i sager, der ikke indeholder spørgsmål af større eller principiel betydning, og i sager, hvis afgørelse alene beror på en juridisk vurdering, jf. dog § 12, stk. 3 og 4.

§ 10. Nævnets afgørelse træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller stedfortræderens stemme udslagsgivende.

§ 11. Miljøministeren nedsætter visitationsudvalg. Udvalgenes medlemmer udpeges af miljøministeren blandt de sagkyndige medlemmer af nævnet efter indstilling fra organisationerne, jf. § 3, stk. 2, 3 og 5. For sager om miljøskader og sager, hvor der i den øvrige lovgivning er fastsat særlige regler om indstilling af sagkyndige medlemmer med henblik på behandlingen af bestemte sagstyper, nedsætter ministeren særlige visitationsudvalg. Ministeren kan i øvrigt nedsætte særlige visitationsudvalg for bestemte sagstyper, hvor der er behov for særlig sagkundskab.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om organisationernes indstilling af medlemmer til visitationsudvalgene, herunder om, at flere organisationer sammen indstiller et medlem, og om udpegning af medlemmer til visitationsudvalgene.

§ 12. Formanden eller en stedfortræder for denne oplyser visitationsudvalget eller de af Folketinget og Højesteret udpegede medlemmer af nævnet om indkomne sager og om, hvilke sager der er udtaget til afgørelse af formanden eller en stedfortræder for denne, jf. § 9. Formanden eller en stedfortræder for denne oplyser endvidere visitationsudvalget og de af Folketinget og Højesteret udpegede medlemmer af nævnet om de tilfælde, hvor formanden eller en stedfortræder for denne i medfør af §§ 6 eller 7 har besluttet, at en sag skal behandles med en anden sammensætning end den, der fremgår af den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Ved ukomplicerede sager og sager, hvis afgørelse alene beror på en juridisk vurdering, kan orienteringen efter stk. 1 ske, efter at sagen er afgjort.

Stk. 3. Hvis et medlem gør indsigelse, kan sagen ikke afgøres af formanden eller en stedfortræder for denne, medmindre visitationsudvalget eller nævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 2, nævnte sammensætning på anmodning fra formanden eller en stedfortræder for denne beslutter, at sagen kan afgøres af formanden eller stedfortræderen. Dette gælder dog ikke sager omfattet af stk. 2.

Stk. 4. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde visitationsudvalget eller nævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 2, nævnte sammensætning kan ændre formandens eller en stedfortræders beslutning om, at en sag skal afgøres af formanden eller en stedfortræder for denne, jf. § 9, eller at sagen skal behandles med en anden nævnssammensætning end den, der fremgår af den øvrige lovgivning, jf. § 6.

Kapitel 4 a

Nævnets sagsbehandling

§ 12 a. Nævnet kan begrænse sin prøvelse af en afgørelse til de forhold, der er klaget over.

Stk. 2. Hvis en klage indeholder flere klagepunkter, kan nævnet begrænse sin efterprøvelse til de væsentligste forhold.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om indgivelse af klage til Natur- og Miljøklagenævnet, herunder om krav til klagens indhold og form.

§ 12 b. Nævnet skal, når en sag undtagelsesvis hjemvises, redegøre for nævnets overvejelser i forbindelse med behandlingen af de klagepunkter, der har ført til hjemvisningen. Nævnet skal ligeledes vejlede myndigheden i 1. instans om, hvorledes sagen på disse punkter skal behandles.

Kapitel 5

Administrative bestemmelser m.v.

§ 13. Miljøministeren fastsætter nævnets forretningsorden.

§ 13 a. Nævnet kan udsende breve og andre dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift el.lign. , og et sådant dokument sidestilles i retlig henseende med et dokument med personlig underskrift.

§ 14. Nævnets administration varetages af et sekretariat, der tillige bistår ved behandlingen af de sager, der indbringes for nævnet.

§ 15. Nævnet har samme adgang til at anmode om oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, og til at påbyde prøveudtagning, analyser og målinger m.v. for den pågældendes egen regning, som myndighederne har efter den lovgivning, som den påklagede afgørelse er truffet efter.

§ 16. Nævnet har, hvis det skønnes nødvendigt for at træffe afgørelse i en klagesag, mod behørig legitimation og uden retskendelse samme adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter og transportmidler og til herunder at foretage undersøgelser, fotografere, kopiere eller medtage dokumenter og andre genstande, som myndighederne har efter den lovgivning, som den påklagede afgørelse er truffet efter.

Stk. 2. Politiet yder nævnet bistand ved udøvelse af beføjelserne efter stk. 1. Miljøministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Kapitel 6

Klage, søgsmål og gebyr

§ 17. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, medmindre andet følger af den øvrige lovgivning.

Stk. 2. For søgsmål vedrørende nævnets afgørelser gælder de regler, der er fastsat i den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter.

§ 18. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 500 kr. (2012-niveau).

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte gebyr (2012-niveau) reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der træffes i 1. instans fra og med den 1. januar. Det således regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Stk. 3. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over fredningsafgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 40.

Stk. 4. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over ekspropriationsbeslutninger efter naturbeskyttelseslovens § 60, skovlovens § 23, regler fastsat i medfør af naturbeskyttelseslovens § 60 a, § 27 i lov om råstoffer, § 47 i lov om planlægning, § 33 i lov om beskyttelsen af de ydre koge i Tøndermarsken, vandforsyningslovens § 40, jordforureningslovens § 22, stk. 2 og 4, miljømålslovens § 52, stk. 1, vandløbslovens § 71 og miljøbeskyttelseslovens § 58 samt klager over afgørelser truffet i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 82, når disse afgørelser vedrører sager efter § 58.

Stk. 5. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over afgørelser efter naturbeskyttelseslovens §§ 19 d-19 f.

Stk. 6. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over afgørelser efter skovlovens §§ 19-21.

Stk. 7. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager, der udelukkende vedrører afslag på aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 8. Miljøministeren kan fastsætte regler om den praktiske fremgangsmåde for betaling af gebyrer, herunder om elektronisk overførsel eller giroindbetaling, og regler om tilbagebetaling af gebyr, herunder om, at nævnet kan tilbagebetale gebyret til klageren, hvis klagen trækkes tilbage.

Kapitel 6 a

Digital klagesagsbehandling

§ 18 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kommunikation mellem Natur- og Miljøklagenævnet og 1. instans vedrørende sager, som er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, skal ske ved anvendelse af digital kommunikation, herunder bestemte it-systemer, særlige digitale formater, digital signatur el.lign.

Kapitel 7

Straf m.v.

§ 19. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at efterkomme en anmodning eller et påbud efter § 15 eller

2) modvirker myndighedernes adgang til ejendomme, lokaliteter eller transportmidler efter § 16.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Er der ved en overtrædelse opnået en økonomisk fordel, konfiskeres denne efter reglerne i straffelovens 9. kapitel, selv om der ved overtrædelsen ikke er voldt skade på miljøet eller er fremkaldt fare derfor. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af en bøde, herunder en eventuel tillægsbøde.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 20. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte overgangsregler.

§ 21. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.


Lov nr. 1608 af 22. december 2010 om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Differentieret klagegebyr), der ændrer §§ 18 og 20, har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Klager over afgørelser truffet før den 1. januar 2011 behandles efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 finder § 18 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, anvendelse på alle klager over vandløbsmyndighedernes afgørelser efter kapitel 2-4 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., som påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter lovens ikrafttræden.


Lov nr. 580 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love (Reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet m.v.), der ændrer § 18, indsætter § 13 a samt kapitel 4 a og 6 a har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 28

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2012, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. Loven finder anvendelse på afgørelser truffet i 1. instans efter lovens ikrafttræden.

Stk. 4. Verserende klagesager over afgørelser påklaget af ministeren efter § 84, stk. 1, nr. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug færdigbehandles af Natur- og Miljøklagenævnet.

Naturstyrelsen, den 14. juni 2013

Helle Pilsgaard

/ Oluf Engberg