Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

(Krav om udpegning af virksomhedsansvarlige tandlæger, afvisning af virksomhedsansvarlige læger eller tandlæger, fratagelse af retten til at virke som virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 219 af 14. april 1999 om virksomhedsansvarlige læger, som ændret ved § 15 i lov nr. 69 af 4. februar 2004 og § 5 i lov nr. 706 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger«.

2. Overalt i loven bortset fra § 1, stk. 3, ændres »lægelig patientbehandling m.v.« til: »lægelig patientbehandling eller tandlægebehandling m.v.«, »læger« til: »læger eller tandlæger«, »læge« til: »læge eller tandlæge«, »lægen« til: »lægen eller tandlægen«, »Lægen« til: »Lægen eller tandlægen«, »lægers« til: »lægers eller tandlægers«, og »læges« til: »læges eller tandlæges«.

3. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Loven omfatter ikke sygehuse, klinikker m.v., hvor der alene er en enkelt læge eller tandlæge, som udfører den lægelige patientbehandling eller tandlægebehandling m.v. på sygehuset, klinikken m.v.«

4. I § 1, stk. 3, ændres »den offentlige sygesikring« til: »Regionernes Lønnings- og Takstnævn«.

5. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Den virksomhedsansvarlige læge eller tandlæge skal have en relevant uddannelse i forhold til virksomhedsområdet for sygehuset, klinikken m.v. og må ikke være underlagt en tilsynssanktion fra Sundhedsstyrelsen, som efter styrelsens vurdering gør vedkommende uegnet som virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge.«

6. § 4, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) navn, adresse, cvr-nummer og p-nummer for sygehuset, klinikken m.v.,«.

7. § 4, stk. 4 og 5, affattes således:

»Stk. 4. Meddelelser i henhold til stk. 1 og 2 skal være Sundhedsstyrelsen i hænde, før der foretages lægelig patientbehandling eller tandlægebehandling m.v. som nævnt i § 1, stk. 1.

Stk. 5. Sundhedsstyrelsen kan afvise udpegningen af en læge eller tandlæge, hvis den pågældende ikke opfylder betingelserne fastsat i § 2. Det gælder dog kun, såfremt styrelsen finder det begrundet i væsentlige hensyn til patientsikkerheden.«

8. I § 5 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan fratage en virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge retten til at virke som virksomhedsansvarlig, hvis den pågældende ikke længere lever op til kravene fastsat i § 2. Det gælder dog kun, såfremt styrelsen finder det begrundet i væsentlige hensyn til patientsikkerheden.«

9. § 6 ophæves.

10. I § 7 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Afgørelser efter loven, som er truffet af Sundhedsstyrelsen i henhold til § 4, stk. 5, og § 5, stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

11. I § 8, stk. 1, ændres »§ 2 eller §§ 4-6« til: »§§ 2, 4 eller 5«.

12. § 10 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 5 og 8, og § 4, stk. 5, i lov om virksomhedsansvarlige læger som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor en læge eller tandlæge er underlagt en tilsynssanktion som følge af forhold, der har fundet sted før lovens ikrafttræden.

§ 3

Stk. 1. Den, der ejer et sygehus, en klinik m.v., som ved lovens ikrafttræden foretager tandlægebehandling m.v., og som ikke ejes af en offentlig myndighed, skal meddele Sundhedsstyrelsen de i § 4, stk. 1 og 2, i lov om virksomhedsansvarlige læger nævnte oplysninger, således at de er Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 1. september 2013.

Stk. 2. Den, der ejer et sygehus, en klinik m.v., som ved lovens ikrafttræden foretager lægelig behandling m.v., og som ikke ejes af en offentlig myndighed, skal meddele Sundhedsstyrelsen cvr-nummer og p-nummer for sygehuset, klinikken m.v., således at de er Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 1. september 2013.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 9. april 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Astrid Krag