Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afmærkning ved reparation eller fjernelse af havarerede køretøjer på motorvej m.v.

I medfør af § 47, stk. 3, og § 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov nr. 1389 af 23. december 2012 og lov nr. 627 af 12. juni 2013, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

§ 1. Ved udførelse af reparation på stedet eller fjernelse af et havareret køretøj i tilfælde, der kræver inddragelse af en del af kørebanen på motorvej eller motortrafikvej, jf. færdselslovens § 47, stk. 2, skal den vognbane, der inddrages, afmærkes med en afspærringsvogn.

§ 2. En afspærringsvogn, der er i brug efter § 1, skal være opbygget som anvist på figur 1, idet målene for de enkelte elementer kan afvige med +/- 5 pct. Der stilles i øvrigt følgende krav til udstyr til en afspærringsvogn i brug efter § 1:

1) Afspærringsvognen skal have monteret en vandret, højtsiddende og en vandret lavtsiddende O 45 Spærrebom, jf. bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 om vejafmærkning, i dimensionerne 200×50 cm. Den lavtsiddende O 45 Spærrebom skal være placeret højst 1,0 m over terræn. De vandrette O 45 Spærrebomme på afspærringsvognen skal have røde felter i begge ender og skal være retroreflekterende.

2) Afspærringsvognen skal have monteret to lodrette O 45 Spærrebomme. Lodrette O 45 Spærrebomme skal have dimensionerne 250×40 cm. De lodrette O 45 Spærrebomme på afspærringsvognen skal have hvide felter i begge ender og skal være retroreflekterende.

3) Afspærringsvognen skal have et lavtsiddende Z 93 Gult blinksignal, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning, monteret i hver side i 1,0 - 1,5 meters højde over terræn målt til underkant af lysåbning samt et højtsiddende Z 93 Gult blinksignal monteret i hver sin ende af den højtsiddende, vandrette O 45 Spærrebom, jf. nr. 1. De fire Z 93 Gult blinksignal skal have en blinkfrekvens på 1,0 sekund og en blinkvarighed på 0,2 sekund eller en blinkfrekvens på 1,5 sekund og en blinkvarighed på 0,9 sekund. Z 93 Gult blinksignal skal have en cirkulær lysåbning med et areal på mindst 250 cm2.

4) Afspærringsvognen skal være forsynet med D 15 Påbudt passage, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning, i mindst 50 cm størrelse og med blinkende lyspil, jf. figur 1. Lyspil og blinkende kryds skal være placeret i mindst 2,5 meters højde over terræn målt til underkant af lysåbning for de lavest placerede Z 93 Gult blinksignal, jf. nr. 3, der udgør krydset/pilen. Blinkende kryds og lyspile på afspærringsvogne og køretøjer skal have en blinkfrekvens på 1,5 sekund og en blinkvarighed på 0,6 sekund.

Stk. 2. Den afmærkning, der er nævnt i stk. 1, skal have mindst samme bredde som det bærende køretøj, som afspærringsvognen er monteret på.

Stk. 3. En afspærringsvogn må højst vise to hovedtavler med tilhørende undertavler.

Stk. 4. Færdselstavler på en afspærringsvogn må ikke dække lodrette eller vandrette O 45 Spærrebomme, jf. stk. 1, nr. 1-2. Dette gælder dog ikke E 16 Vognbaneforløb, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning.

Stk. 5. Lyspile og D 15 Påbudt passage eller D 16 Valgfri passage, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning, på en afspærringsvogn må ikke påbyde passage til vognbaner med modkørende trafik.

Stk. 6. Højtsiddende Z 93 Gult blinksignal på en afspærringsvogn, jf. stk. 1, nr. 3, må ikke anvendes i mørke sammen med blinkende gul lyspil eller gult blinkende kryds.

 Size: (292 X 470)

Figur 1. Eksempel på afspærringsvogn.

§ 3. En afspærringsvogn i brug efter § 1 skal under udførelse af reparation eller fjernelse på stedet placeres 200 meter bag det havarerede køretøj i den vognbane, der inddrages.

§ 4. Personer, der udfører reparation og eller afmærkning med afspærringsvogn efter denne bekendtgørelse, skal have gennemført et kursus, der lever op til de krav, der fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Der udstedes bevis for gennemført kursus. Kursusbeviset er gyldigt i 5 år og fornys ved deltagelse på nyt kursus.

Stk. 3. Kursusbevis skal medbringes, når den pågældende udfører reparation og afmærkning med afspærringsvogn efter denne bekendtgørelse, og skal på forlangende forevises politiet.

§ 5. Ansvaret for, at der rekvireres afmærkning i overensstemmelse med denne bekendtgørelse samt at reparation eller fjernelse ikke iværksættes forud for at afmærkning er etableret, påhviler den fysiske eller juridiske person, der udfører reparationen eller fjernelsen.

Stk. 2. Ansvaret for, at der afmærkes i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, påhviler den fysiske eller juridiske person, der udfører afmærkningen.

Stk. 3. Overtrædelse af §§ 1-4 straffes med bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 2 finder kun anvendelse på afspærringsvogne erhvervet efter den 31. december 2015.

Stk. 3. Indtil 2028 kan en afspærringsvogn, der er erhvervet før den 1. januar 2016, være udstyret således, når de er i brug efter § 1:

1) Afspærringsvognen skal være forsynet med en O 45 Spærrebom, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning, med højdedimension 0,5 m med overkant 1,0 m over terræn.

2) Afspærringsvognen skal være mindst 2,0 m bred og højden til overkant af øverste spærrebom skal være 4,0 m. Afspærringsvognen skal dog have mindst samme bredde som det bærende køretøj, som afspærringsvognen er monteret på.

3) Afspærringsvognen skal have mindst ét gult blinksignal over hver ende af spærrebommen, jf. nr. 1, placeret i mindst 3,0 m højde over terræn, og en tavle D 15 Påbudt passage, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning, i mindst 90 cm størrelse. De gule blinksignaler skal have en lysperiode på 200 millisekunder. Under de gule blinksignaler og med underkant i mindst 2,5 m højde placeres en O 45 Spærrebom med højdedimension 0,5 m.

4) Afspærringsvognen skal have monteret gule halogenlamper, som i pileform kan advisere trafikken om henholdsvis højre eller venstre »påbudt passage«.

Stk. 4. Personer, der udfører reparation og afmærkning med afspærringsvogn efter denne bekendtgørelse, skal senest 1. november 2013 have gennemført det kursus, der er nævnt i § 4.

Transportministeriet, den 20. juni 2013

Henrik Dam Kristensen

/ Karsten Kirk Larsen


Bilag 1

Titel: Vejen som arbejdsplads, autohjælp

Varighed: 2,0 dage.

Målformulering for kurset

Deltagerne på kurset skal opnå grundlæggende viden om korrekt afmærkning og efterfølgende kunne afmærke korrekt ved reparation eller bortbugsering af motorkøretøjer på motorveje og motortrafikveje.

Det er væsentligt, at der undervises i de sikkerhedsmæssige aspekter, som derved øger trafiksikkerheden for øvrige trafikanter såvel som sikrer egen sikkerhed på vejen.

Kurset skal indeholde følgende hovedelementer:

Vejregler for afmærkning af vejarbejder (herunder bl.a. love og regler for afmærkning, krav til afmærkningsplaner, ansvar for og tilsyn ved afspærringer, samspil mellem vejmyndighed, entreprenør og politi)

Trafiksikkerhed (herunder bl.a. faktorer som påvirker trafiksikkerheden herunder vejens, bilens og førerens tilstand)

Arbejdsmiljø (herunder bl.a. planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet således, at det kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt)

Beredskab (herunder bl.a. hvordan ulykken begrænses)

Branchevejledninger og instruktioner vedr. indsats af redningsberedskab, oprydning efter ulykker mm.

Praktiske brancherelaterede afmærkningsopgaver med fokus på anvendelse af tavlevogn.