Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og personkreds
Kapitel 2 Fortrinsadgang
Kapitel 3 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv m.v.
Kapitel 4 Personlig assistance under efter- og videreuddannelse
Kapitel 5 Klageadgang
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

I medfør af § 3, stk. 2, § 6, stk. 4, § 7, stk. 5, § 11, § 14 a, stk. 5 og § 16 a, stk. 3, i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009, som ændret ved lov nr. 153 af 28. februar 2012, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Formål og personkreds

§ 1. Formålet med reglerne om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. er at give personer med handicap kompensation for handicappet, således at disse personer bliver ligestillet med personer uden handicap og dermed får samme muligheder for erhvervsudøvelse.

Kapitel 2

Fortrinsadgang

Fortrinsadgang ved ansættelse hos offentlige arbejdsgivere, bevilling til stadepladser m.v. og taxikørsel

§ 2. Ved besættelse af en ledig stilling er offentlige arbejdsgivere forpligtet til at give en person, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrinsadgang til den ledige stilling, hvis personen med handicap efter arbejdsgiverens vurdering er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere.

Stk. 2. Tilsvarende gælder for offentlige myndigheder ved bevilling til ledige stadepladser, avis- og bladkiosker, chokolade- og tobaksudsalg eller andre tilladelser, forpagtninger og lignende af tilsvarende art samt bevilling til taxikørsel, jf. dog § 9.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder dog ikke anvendelse, såfremt der til det pågældende arbejde ansættes en person, der allerede er ansat i virksomheden eller institutionen.

§ 3. Fortrinsadgangen sikres ved retten til en ansættelsessamtale, jf. § 6, stk. 2, og § 8, stk. 2, samt ved forhandlingspligten, jf. § 6, stk. 3, og § 8, stk. 3.

Stk. 2. Afslag på ansættelse eller tildeling af bevilling skal opfylde forvaltningslovens regler, bl.a. kapitel 6 om begrundelse.

Ansættelse hos offentlige arbejdsgivere

§ 4. Ved offentlige arbejdsgivere forstås:

1) kommuner, regioner og kommunale fællesskaber,

2) statsinstitutioner og

3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvor mindst 50 % af udgifterne dækkes af offentlige tilskud.

§ 5. Når jobcenteret modtager henvendelse fra en person, som på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, og som efter jobcenterets skøn vil kunne bestride en arbejdsopgave, skal jobcenteret registrere alle relevante oplysninger om den pågældende, herunder uddannelse og andre kvalifikationer samt handicappets art og omfang.

§ 6. Det er jobcenteret, der afgør, om en person med handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked. Hvis jobcenteret skønner, at en person med handicap vil kunne bestride en ledig stilling, som jobcenteret har fået kendskab til hos en offentlig arbejdsgiver, skal jobcenteret rette henvendelse til den pågældende arbejdsgiver om ansættelse.

Stk. 2. Den offentlige arbejdsgiver er forpligtet til at indkalde en ansøger med handicap, der er omfattet af stk. 1, til en personlig ansættelsessamtale, før en ledig stilling besættes. Dette gælder også, hvis en ansøger med handicap selv retter henvendelse til arbejdsgiveren om ansættelse og har gjort opmærksom på, at fortrinsadgangen ønskes anvendt, medmindre ansøgeren ikke opfylder de formelle uddannelseskrav til den ledige stilling. Pligten til at indkalde til ansættelsessamtale gælder, hver gang en ledig stilling skal besættes, selv om der er tale om samme stillingstype.

Stk. 3. Hvis ansøgeren med handicap ikke ansættes i den ledige stilling, skal arbejdsgiveren vente med at besætte stillingen, indtil arbejdsgiveren

1) har givet jobcenteret en skriftlig redegørelse for, hvorfor ansøgeren ikke ønskes ansat og

2) på baggrund af redegørelsen har forhandlet med jobcenteret om, hvorvidt ansøgeren alligevel vil kunne ansættes i stillingen. Jobcenteret skal udarbejde et skriftligt referat af forhandlingen.

§ 7. Når en ansøger med handicap søger fortrinsadgang til en ledig stilling i jobcenteret i sin bopælskommune, skal jobcenteret i nabokommunen behandle ansøgningen i henhold til § 6 efter en af Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet oversigt.

Bevilling af stadepladser m.v. og bevilling til taxikørsel

§ 8. Offentlige myndigheder skal orientere jobcenteret om bevillinger til ledige stadepladser, avis- og bladkiosker, chokolade- og tobaksudsalg eller andre tilladelser, forpagtninger og lignende af tilsvarende art samt om ledige bevillinger til taxikørsel.

Stk. 2. Den pågældende myndighed er forpligtet til at indkalde en ansøger med handicap, der er indstillet af jobcenteret til en bevilling efter stk. 1, til en personlig samtale, før bevillingen tildeles. Dette gælder også, hvis en ansøger med handicap selv har søgt en ledig bevilling og har gjort opmærksom på, at fortrinsadgangen ønskes anvendt, medmindre ansøgeren med handicap er åbenbart ringere kvalificeret end de øvrige ansøgere.

Stk. 3. Hvis ansøgeren med handicap ikke tildeles den ledige bevilling, efter at jobcenteret har indstillet med fortrin, skal den offentlige myndighed vente med at tildele bevillingen, indtil myndigheden

1) har givet jobcenteret en skriftlig redegørelse for, hvorfor den offentlige myndighed ikke ønsker at tildele bevillingen til ansøgeren og

2) på baggrund af redegørelsen har forhandlet med jobcenteret om, hvorvidt ansøgeren alligevel vil kunne tildeles bevillingen. Jobcenteret skal udarbejde et skriftligt referat af forhandlingen.

§ 9. Den pågældende myndighed kan undlade at tildele bevilling til taxikørsel til en ansøger med handicap, hvis ansøgeren ikke opfylder betingelserne i §§ 4-6 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel m.v., eller hvis ansøgeren ikke er i stand til at udføre de arbejdsfunktioner, som normalt påhviler føreren af en taxi.

Kapitel 3

Personlig assistance til personer med handicap i erhverv m.v.

Personkreds

§ 10. Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Stillingskategorier m.v.

§ 11. Personlig assistance kan søges af personer med funktionsnedsættelse, som

1) søger ansættelse eller er ansat i en stilling på ordinære løn- og ansættelsesvilkår,

2) søger ansættelse eller er ansat i job med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

3) søger ansættelse eller er ansat i fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

4) deltager i tilbud om virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

5) søger ansættelse eller er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob eller

6) påtænker at etablere selvstændig virksomhed eller er selvstændig erhvervsdrivende på det almindelige arbejdsmarked.

Stk. 2. Tilskuddet til personlig assistance kan først ydes, når den pågældende er i erhverv.

Ansættelsesbetingelser for assistenten

§ 12. Tilskud til personlig assistance ydes til en virksomhed til aflønning af en personlig assistent for en ansat eller for en, der skal ansættes i virksomheden, eller for virksomhedens indehaver, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Den personlige assistent ansættes i virksomheden på normale ansættelsesvilkår.

Stk. 3. Den personlige assistent kan efter aftale med virksomheden rekvireres hos et vikarbureau.

Stk. 4. I stedet for personlig assistance efter stk. 2 og 3, kan assistance efter aftale med virksomheden rekvireres som tegnsprogstolk eller mundhåndsystemtolk (MHS) efter bekendtgørelse om uddannelsen til tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk eller som skrivetolk.

Stk. 5. Personen med handicap skal forud for ansættelse eller rekvirering af en assistent godkende denne.

Stk. 6. Når der ydes personlig assistance til en ledig, der deltager i virksomhedspraktik, jf. § 11, stk. 1, nr. 4, eller som deltager i efteruddannelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold, jf. § 16, stk. 1, kan assistenten ansættes af jobcenteret eller kan rekvireres efter stk. 3 eller 4.

Bevilling og omfang af tilskud

§ 13. Den personlige assistent skal bistå personen med praktiske arbejdsfunktioner og funktioner, som følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig assistance til.

Stk. 2. Assistancen kan fordeles på flere assistenter. Den samlede assistance må ikke overstige det maksimale timeantal, der kan bevilges, jf. § 15.

§ 14. Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen. Personen med funktionsnedsættelsen skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver.

Stk. 2. Ansættelsen af den personlige assistent må ikke have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

§ 15. Der kan bevilges tilskud op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder 37 timer om ugen. Ved færre arbejdstimer beregnes tilskuddet forholdsmæssigt.

Stk. 2. En person, der har mere end én funktionsnedsættelse eller har en meget betydelig funktionsnedsættelse, kan efter en konkret vurdering få tilskud op til fuld tid (dvs. op til 37 timer om ugen). Efter en konkret vurdering kan personer med funktionsnedsættelse, f.eks. døvblinde, få tilskud udover 37 timer pr. uge.

Stk. 3. I forbindelse med efteruddannelse forud for et konkret ansættelsesforhold, jf. § 16, stk. 1, kan der ydes tilskud op til fuld tid. Tilskud kan gives til undervisningstimer samt til forberedelse, hvis personen med handicap har behov for assistance til forberedelsen.

Stk. 4. Bevilling kan gives for en bestemt periode eller indtil videre. Senest et år efter at bevillingen er givet, skal jobcenteret tage stilling til, om bevillingen kan fortsætte.

Assistance under efteruddannelse

§ 16. Ledige personer med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan få tilskud til personlig assistance under efteruddannelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold. Tilskuddet kan først ydes, når den pågældende er i uddannelse.

Stk. 2. Lønmodtagere med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan få tilskud til personlig assistance under deltagelse i kurser, der er et led i arbejdet, betales af arbejdsgiveren og afvikles i arbejdstiden. Det samme gælder for lønmodtagere, der deltager i AMU-uddannelser, der er et led i arbejdet og afvikles i arbejdstiden.

Stk. 3. Selvstændige erhvervsdrivende med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan få tilskud til personlig assistance under deltagelse i kurser, der er et almindeligt led i efter- og videreuddannelsen i den pågældende branche.

Stk. 4. Den personlige assistent ansættes i virksomheden.

Stk. 5. Når der ydes personlig assistance til en ledig, ansættes den personlige assistent af jobcentret eller rekvireres hos et vikarbureau.

Assistance under sygdom m.v.

§ 17. Jobcenteret kan udbetale tilskud til virksomheden under sygefravær hos personer med funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at arbejdsgiveren er forpligtet til at betale løn til assistenten i fraværsperioden.

Stk. 2. Før tilskud kan udbetales, skal arbejdsgiveren erklære på tro og love, at arbejdsgiveren er forpligtet til at udbetale løn til assistenten i den periode, hvor personen med funktionsnedsættelse er fraværende.

Stk. 3. Jobcenteret skal ved længerevarende sygdom hos personen med funktionsnedsættelse tage stilling til, om bevillingen skal fortsætte.

§ 18. Jobcenteret kan udbetale tilskud til virksomheden, når den personlige assistent er fraværende fra sit arbejde på grund af sygdom. Det er en betingelse, at arbejdsgiveren er forpligtet til at udbetale løn til assistenten under fraværet, og at arbejdsgiveren ikke samtidigt modtager refusion fra det offentlige efter lov om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Stk. 2. Før tilskud kan udbetales, skal arbejdsgiveren erklære på tro og love,

1) at arbejdsgiveren er forpligtet til at udbetale løn til assistenten i perioder, hvor denne er fraværende og

2) om arbejdsgiveren samtidig modtager refusion efter reglerne i lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

§ 19. Hvis den personlige assistent forventes at være fraværende på grund af længerevarende sygdom og lignende, kan der ydes tilskud til ansættelse af en vikar for den personlige assistent.

Tilskud til assistance under arbejdsbetingede rejser

§ 20. En virksomhed eller selvstændig erhvervsdrivende kan få refunderet dokumenterede rimelige rejseudgifter for den personlige assistent, hvis assistenten har ledsaget personen med handicap i forbindelse med arbejdsbetingede rejser, herunder til udlandet.

Stk. 2. Ud over direkte rejseudgifter kan der ydes refusion af andre udgifter til den personlige assistent, f.eks. time-dagpenge, som arbejdsgiveren ifølge overenskomst, ansættelsesaftale eller ansættelsesretlige regler i øvrigt er forpligtet til at betale.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal erklære på tro og love, at denne er forpligtet til at udbetale de i stk. 2 nævnte udgifter, før tilskuddet udbetales.

Ansøgning om personlig assistance

§ 21. Ansøgning om personlig assistance indgives af personen med funktionsnedsættelse til jobcenteret i den kommune, hvor personen med funktionsnedsættelsen er bosat.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde oplysning om

1) navn, adresse, CPR-nr. og stilling,

2) personen er ansat som lønmodtager eller er selvstændig erhvervsdrivende,

3) funktionsnedsættelsens art,

4) de bestemte arbejdsfunktioner eller funktioner i forbindelse med deltagelse i uddannelse/kurser, der ønskes assistance til,

5) antal timer, hvortil der ønskes assistance og

6) den periode, hvortil der ønskes assistance.

Stk. 3. Lønmodtagere, der søger om personlig assistance, skal endvidere oplyse navn og adresse på arbejdsgiver, samt om vedkommende er ansat i ordinær beskæftigelse, i job med løntilskud, i fleksjob eller seniorjob.

Stk. 4. For asylansøgere uden et CPR-nr. stilles der ikke krav om CPR-nr. for adgang til at søge om personlig assistance i forbindelse med beskæftigelse. Pågældende asylansøger skal i stedet fremlægge den kontrakt, som vedkommende har indgået med Udlændingestyrelsen om beskæftigelse, jf. § 14 a, stk 3, i udlændingeloven.

Stk. 5. Jobcenteret afgør, om en ansøgning kan imødekommes.

Tilskuddets størrelse

§ 22. Tilskuddets størrelse til løn eller til udgift til vikarbureau svarer til studentertimelønssatsen, trin 3, stedtillægssats IV i overenskomsten mellem HK og staten, jf. dog § 24.

Stk. 2. I tilfælde, hvor der er behov for særlige kvalifikationer hos den personlige assistent, kan jobcenteret efter en konkret vurdering, yde et tilskud, der svarer til den ordinære sats for det pågældende arbejde.

Stk. 3. Tilskuddet kan ikke overstige den faktiske lønudgift til den personlige assistent.

§ 23. Ud over tilskud til løn kan tilskud ydes til feriegodtgørelse, ferietillæg samt til sygedagpenge, der ikke refunderes af anden offentlig myndighed, ATP, AER, pensionsbidrag, 1. og 2. ledighedsdag, den generelle arbejdsmiljøafgift, eventuelle bidrag fra virksomheden til Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering (AUF) efter særskilt lov, særlige lovpligtige forsikringsordninger m.v.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte tilskud kan ikke ydes til udgift til vikarbureau.

§ 24. Til assistance i form af tegnsprogstolkning, mund-hånd-system tolkning og skrivetolkning, jf. § 12, stk. 4, ydes et tilskud svarende til den ordinære sats for tegnsprogstolkning. Tilskuddet kan ikke overstige satsen fastsat af Center for Døve.

Udbetaling af tilskud

§ 25. Jobcenteret udbetaler efter anmodning tilskud til assistentens løn eller refunderer assistentens rejseudgifter. Tilskuddet udbetales til virksomheden eller den selvstændigt erhvervsdrivende. Tilskud til løn og refusion af rejseudgifter udbetales senest efter udløbet af hvert kvartal på baggrund af regnskab over de dokumenterede udgifter til assistenten.

Stk. 2. Jobcenteret kan udbetale tilskud til tegnsprogstolkning m.v. efter § 12, stk. 4, direkte til den organisation m.v., hvorfra bistand er rekvireret. Der kan kun udbetales tilskud til organisationer m.v., der har forretningsadresse eller bankforbindelse i Danmark.

Stk. 3. Jobcenteret kan ikke udbetale tilskud for perioder, der ligger mere end 3 måneder før, ansøgningen efter § 21, stk. 1, er modtaget i jobcenteret.

§ 26. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indeholde oplysning om virksomhedens navn, SE-nr./CVR-nr., adresse og telefonnummer samt registrerings- og bankkontonummer, personen med handicaps navn, CPR-nr. og adresse samt det antal arbejdstimer for hvilke, der er udbetalt løn til personlig assistance eller udbetalt vederlag til et vikarbureau eller til tolkning efter § 12, stk. 4, i det pågældende kvartal.

Stk. 2. For asylansøgere uden et CPR-nr. stilles der ikke krav om, at anmodning om udbetaling af tilskud skal indeholde oplysning om CPR-nr., jf. § 21, stk. 4.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren underskriver på tro og love, at de afgivne oplysninger er rigtige.

§ 27. Anmodning om udbetaling skal sendes til jobcenteret senest efter udløbet af hvert kvartal. Jobcenteret udbetaler tilskuddet eller refunderer rejseudgifterne inden 14 dage efter, at jobcenteret har modtaget anmodningen.

Oplysningspligt

§ 28. Det påhviler personen med handicap og virksomheden at give de nødvendige oplysninger til brug for jobcenterets behandling af ansøgningen.

Stk. 2. Jobcenteret kan med samtykke fra ansøger indhente nødvendige oplysninger fra andre myndigheder eller institutioner m.v.

§ 29. Personen med handicap og virksomheden skal give jobcenteret oplysning om ændringer i arbejdsforhold, i uddannelsen eller i handicappets omfang af betydning for udbetaling af tilskud.

Kapitel 4

Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

§ 30. Udover støtte til personlig assistance efter § 16, kan der ydes assistance til de i § 10 nævnte personer, der deltager i efter- og videreuddannelse. Det er en betingelse, at personen med handicap ikke er berettiget til specialpædagogisk støtte i form af personlig assistance i henhold til lovgivningen om den pågældende uddannelse eller specialpædagogisk støtte til deltagelse i den pågældende uddannelse.

§ 31. Der kan ydes personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv. Ledige, der deltager i

1) selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a og § 73 b samt tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller

2) uddannelse med bevarelse af dagpengeretten efter § 62 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 32. Når der ydes personlig assistance til en ledig, ansættes assistenten af jobcenteret eller rekvireres efter § 12, stk. 3 eller 4.

§ 33. Tilskud kan gives til undervisningstimer samt til forberedelse, hvis personen med handicap har behov for assistance til forberedelsen. Tilskud kan ydes op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal. Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud op til fuld tid (dvs. op til 37 timer om ugen).

Stk. 2. Bevilling skal gives for en bestemt periode og til en bestemt uddannelse.

§ 34. Reglerne i kapitel 3 finder i øvrigt anvendelse ved personlig assistance under efter- og videreuddannelse.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 35. Klage over jobcenterets afgørelser om tilskud til personlig assistance efter kapitel 3 og tilskud til personlig assistance under efter- og videreuddannelse efter kapitel 4, kan inden 4 uger efter afgørelsens dato indbringes for beskæftigelsesankenævnet af den, som afgørelsen vedrører. Beskæftigelsesankenævnet kan se bort fra overskridelse af klagefristen, når der er særlige grunde til dette.

Stk. 2. Beskæftigelsesankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Ankestyrelsen kan dog på baggrund af en klage optage en sag til behandling, når Ankestyrelsen skønner, at sagen har principiel eller generel betydning, jf. § 50 a og § 63, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Anmodning om udtalelse

§ 36. En person med handicap, der har fået afslag på ansættelse eller tildeling af bevilling efter kapitel 2, kan inden 4 uger fra den dato, hvor afslaget er modtaget, anmode beskæftigelsesankenævnet om en udtalelse om, hvorvidt den offentlige arbejdsgiver eller myndighed har overholdt samtale- eller forhandlingspligten i § 6, stk. 2 og 3, eller § 8, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Beskæftigelsesankenævnet sender en kopi af udtalelsen til den øverste administrative ansvarlige for arbejdsgiveren eller myndigheden, hvis beskæftigelsesankenævnet finder, at reglerne om samtale- eller forhandlingspligten ikke er overholdt.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. For igangværende bevillinger har § 22, stk. 1, virkning fra det tidspunkt, hvor der sker opfølgning af, om betingelserne for bevillingen fortsat er opfyldt, jf. § 15, stk. 4.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 234 af 29. februar 2012 om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, den 26. juni 2013

Jakob Jensen

/ Kirsten Brix Pedersen