Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område
Kapitel 2 Uddannelsesinstitutioner
Kapitel 3 Betegnelse
Kapitel 4 Adgangskrav
Kapitel 5 Uddannelsesplanen
Kapitel 6 Uddannelseselementer
Kapitel 7 Afgangsprojekt
Kapitel 8 Andre regler
Kapitel 9 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne

I medfør af § 11, stk. 2, § 12, stk. 4, § 13, stk. 4, § 14, stk. 4, § 15, stk. 5 og 6, § 17, stk. 5, § 19, stk. 1, nr. 2, § 30, stk. 2, og § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 881 af 8. august 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter videregående voksenuddannelse (akademiuddannelse), diplomuddannelse og masteruddannelse, der gennemføres som fleksible forløb. Et fleksibelt forløb sammensættes af uddannelseselementer fra eksisterende uddannelser og afsluttes med et afgangsprojekt. Det fleksible forløb fastsættes i en personlig uddannelsesplan.

Kapitel 2

Uddannelsesinstitutioner

§ 2. Et fleksibelt forløb kan tilrettelægges af de uddannelsesinstitutioner inden for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område, der udbyder videregående uddannelse for voksne på samme niveau som det fleksible forløb og inden for afgangsprojektets fagområde.

Kapitel 3

Betegnelse

§ 3. En videregående voksenuddannelse gennemført som fleksibelt forløb giver ret til at anvende den betegnelse, der knytter sig til den videregående voksenuddannelse efterfulgt af angivelse af uddannelsens faglige område i parentes.

Stk. 2. En diplomuddannelse gennemført som fleksibelt forløb giver ret til at anvende den betegnelse, der knytter sig til diplomuddannelsen efterfulgt af angivelse af uddannelsens faglige område i parentes.

Stk. 3. En masteruddannelse gennemført som fleksibelt forløb giver ret til at anvende den betegnelse, der knytter sig til masteruddannelsen efterfulgt af angivelse af uddannelsens faglige område i parentes.

Kapitel 4

Adgangskrav

§ 4. Adgang til videregående uddannelse for voksne som fleksible forløb er betinget af, at ansøgeren, inden der udarbejdes en personlig uddannelsesplan, jf. § 5, opfylder adgangskravene til den pågældende videregående uddannelse for voksne.

Kapitel 5

Uddannelsesplanen

§ 5. Den personlige uddannelsesplan fastsættes af den uddannelsesansvarlige institution, jf. § 2. Planen udarbejdes i samarbejde med og efter forudgående vejledning af ansøgeren med udgangspunkt i ansøgerens erhvervserfaring, livserfaring og forudgående uddannelse. Den uddannelsesansvarlige institution påser, at planen opfylder kravene i § 8, stk. 2.

Stk. 2. Uddannelsesplanen skal beskrive ansøgerens samlede uddannelsesforløb, herunder afgangsprojektet. Uddannelsesplanen angiver de uddannelseselementer, som ansøgeren skal gennemføre for at kunne afslutte den ønskede uddannelse. Planen skal indeholde:

1) Ansøgerens adgangsgrundlag, jf. § 4.

2) Uddannelsens faglige profil, herunder faglige område og kompetenceniveau, jf. § 8, stk. 2.

3) Sammensætning af de uddannelseselementer, der indgår i forløbet, med angivelse af ECTS-point, herunder uddannelseselementer der allerede er gennemført.

4) Angivelse af, ved hvilken institution elementerne skal gennemføres eller er gennemført.

5) Den rækkefølge, i hvilken uddannelseselementerne skal gennemføres, og en vejledende tidsplan herfor, jf. § 8.

Stk. 3. Den uddannelsesansvarlige institution skal sikre, at ansøgeren får mulighed for at gennemføre alle uddannelseselementer i uddannelsesplanen, jf. dog § 6, stk. 2. Hvis forløbet indeholder elementer, der skal gennemføres på andre institutioner, træffer den uddannelsesansvarlige institution de nødvendige aftaler med disse institutioner.

§ 6. Uddannelsesplanen skal underskrives af både den uddannelsesansvarlige institution og ansøgeren. Den uddannelsesansvarlige institution giver kopi af planen til ansøgeren og til eventuelle andre institutioner, hvor dele af forløbet skal gennemføres.

Stk. 2. Den uddannelsesansvarlige institution kan efter anmodning fra den studerende tillade fravigelse af uddannelsesplanen, herunder i tilfælde, hvor et uddannelseselement er ændret væsentligt eller ikke længere udbydes.

§ 7. Hvis uddannelsen ikke er gennemført inden for 6 år, bortfalder uddannelsesplanen. Tidspunktet regnes fra uddannelsesplanens underskrivelse.

Kapitel 6

Uddannelseselementer

§ 8. Uddannelseselementerne i et fleksibelt forløb samt afgangsprojektet, jf. § 9, skal tilsammen have et omfang svarende til 60 ECTS-point, hvoraf

1) mindst 30 ECTS-point skal være opnået ved fordybelse i et fagligt område, og

2) mindst 10 ECTS-point ved videregående voksenuddannelse, mindst 15 ECTS-point ved en diplom eller mindst 12 ECTS-point ved en masteruddannelse skal være opnået ved et afgangsprojekt inden for det faglige område, jf. § 5, stk. 2, nr. 2.

Stk. 2. Niveau, rækkefølge og sammensætning af de enkelte uddannelseselementer skal sammen med det afsluttende afgangsprojekt sikre en klar faglig profil, et kompetenceniveau, svarende til henholdsvis videregående voksenuddannelse-, diplom- og masterniveau, en indre sammenhæng og en faglig progression i den pågældende uddannelse.

Stk. 3. De enkelte uddannelseselementer kan gennemføres ved den uddannelsesansvarlige institution, der har udarbejdet uddannelsesplanen, jf. § 5, stk. 1, eller ved andre institutioner, jf. § 18 i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Kapitel 7

Afgangsprojekt

§ 9. Uddannelsesforløbet afsluttes med et individuelt, skriftligt afgangsprojekt. Projektet skal forbinde de enkelte uddannelseselementer.

Stk. 2. Emnet for afgangsprojektet skal ligge inden for uddannelsens faglige område, jf. § 5, stk. 2, nr. 2, og skal godkendes af den uddannelsesansvarlige institution inden projektets påbegyndelse.

Stk. 3. Afgangsprojektet gennemføres ved den institution, der har udarbejdet uddannelsesplanen.

Stk. 4. Institutionen udpeger en vejleder for den studerende i relation til afgangsprojektet.

§ 10. Afgangsprojektet bedømmes ved en mundtlig prøve. Der gives en samlet karakter for det skriftlige afgangsprojekt og den mundtlige præstation.

Stk. 2. Prøven tilrettelægges efter samme retningslinjer som for afgangsprojektets faglige område, og der gives en individuel bedømmelse.

§ 11. For prøver og herunder bedømmelse af afgangsprojektet gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser.

§ 12. Styrelsen for Videregående Uddannelser træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i særlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 6, stk. 2.

Kapitel 8

Andre regler

§ 13. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan tillade fravigelser af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

§ 14. Uddannelsesinstitutionens afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til den uddannelsesansvarlige institution, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Institutionen sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. december 2013.

§ 16. Bekendtgørelse nr. 1206 af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne ophæves.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 29. november 2013

Nils Agerhus

/ Rikke Lise Simested