Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32012L0027
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde og defintioner
Kapitel 2 Information om energibesparelser til forbrugerne, kortlægning af energiforbrug
Kapitel 3 Realisering af energibesparelser
Kapitel 4 Samarbejde om energisparaktiviteter mellem net- og distributionsvirksomheder
Kapitel 5 Forpligtelser for net- og distributionsvirksomheder, som ikke deltager i samarbejde omfattet af kapitel 4, m.v.
Kapitel 6 Tilsyn og påbud m.v.
Kapitel 7 Økonomi
Kapitel 8 Klageadgang
Kapitel 9 Straf
Kapitel 10 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Målsætninger for net- og distributionsvirksomhedernes realisering af energibesparelser
Bilag 2 Prioriteringsfaktorer
Bilag 3 Kvalitetssikring
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder1)

I medfør af § 22, stk. 4, § 70, stk. 2, § 88 og § 90, nr. 1, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013, § 14, stk. 2, § 37 a, stk. 2, § 50 og § 52 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1331 af 25. november 2013, og § 26 a, nr. 1 og 2, § 28 b, stk. 2, og § 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 92 i lov om elforsyning og § 54 i lov om naturgasforsyning:

Kapitel 1

Formål, anvendelsesområde og defintioner

§ 1. Net- og distributionsvirksomheder skal i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse fremme realiseringen af omkostningseffektive energibesparelser til gavn for energiforbrugerne og samfundet.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhedernes indsats skal medvirke til at øge den samlede besparelsesindsats og den skal have særlig fokus på realisering af energibesparelser i slutforbruget, som ikke ville være blevet realiseret på nuværende tidspunkt uden virksomhedernes indsats.

Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhedernes besparelsesindsats er rettet mod det endelige energiforbrug, dvs. slutforbruget af energi i Danmark inklusiv nettab.

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på net- og distributionsvirksomheder. Dog finder kapitel 5 alene anvendelse på de net- og distributionsvirksomheder, der ikke er omfattet af aftalen mellem energiselskaberne og klima-, energi- og bygningsministeren af 13. november 2012 om energiselskabernes spareindsats.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Netvirksomhed: En kollektiv elforsyningsvirksomhed, der udøver netvirksomhed med bevilling i medfør af bestemmelserne i kapitel 4 i lov om elforsyning.

2) Distributionsvirksomhed: En naturgas- eller varmedistributionsvirksomhed, jf. nr. 3 og 4.

3) Naturgas-distributionsvirksomhed: Enhver fysisk eller juridisk person, der varetager transport af naturgas via lokale eller regionale ledningsnet med henblik på levering til forbrugere, jf. § 6 i lov om naturgasforsyning.

4) Varmedistributionsvirksomhed: En virksomhed, som har til formål at levere energi i form af opvarmet vand, damp eller andre brændbare gasarter end naturgas til forbrugere med henblik på bygningers opvarmning eller forsyning med varmt brugsvand, jf. § 2 i lov om varmeforsyning.

5) Forbruger: En slutforbruger, som aftager og forbruger leveret energi.

6) Kollektivt produktionsanlæg: El- og varmeproduktionsanlæg, som leverer energi til et kollektivt forsyningsnet.

7) Reduktion af slutenergiforbrug: Forskellen mellem den energimængde, der tilføres slutforbrugeren og den energimængde, der leveres fra slutforbrugeren til eksterne parter, f.eks. i form af overskudsvarme eller el.

8) Energiforbrug i transportsektoren: Energiforbrug som anvendes til al vejtransport med indregistrerede køretøjer, togdrift, herunder elforbrug til tog, signaler m.v. samt luft- og skibsfart. Intern transport indenfor virksomheden, herunder brug af landbrugstraktorer, vandingsmaskiner m.v. er en del af erhvervenes procesenergiforbrug, og det er dermed ikke transport.

9) Nettab: Tabene i transmissions- og distributionsnettene, inklusiv tab i transformatorer, pumper, målere, regulatorer m.v. hele vejen fra el- og varmeproduktionsanlæg og gasbehandlingsanlæg til levering til forbrugerne.

10) Aktør: En virksomhed, som indgår aftale med en net- eller distributionsvirksomhed om aktiviteter efter kapitel 2 eller om gennemførelse af energispareaktiviteter som nævnt i kapitel 3. En aktør kan være en koncernforbunden virksomhed.

11) Sikring af realiseringen af energibesparelser: Net- og distributionsvirksomhedernes gennemførelse eller medvirken til gennemførelse af energibesparelser hos forbrugerne efter bestemmelserne i kapitel 3.

12) Anvendelse af kvotebelagte brændsler: Brændselsanvendelse i anlæg og virksomheder, som er omfattet af CO2-kvoteordningen, jf. lov om CO2-kvoter. Alt brændselsforbrug til el- og fjernvarmeproduktion regnes som kvotebelagt brændsel. Med ikke-kvotebelagte brændsler menes brændsler, som anvendes i øvrige anlæg og virksomheder.

13) Et projekts tilbagebetalingstid: Forholdet mellem investeringen (fratrukket tilskud) og værdien af første års energibesparelse.

Stk. 2. Med energispareaktiviteter forstås følgende:

1) Aktiviteter som reducerer behovet for tilførsel af energi til slutforbrugeren, herunder:

a) effektivisering af energianvendelsen i produkter, anlæg, processer og bygninger hos forbrugerne og

b) udbredelse af nye energiproducerende anlæg hos forbrugerne, som netto reducerer behovet for levering af energi, herunder lokale vedvarende energi-anlæg som solvarmeanlæg og vindmøller, der er tilsluttet i egen installation. I bygninger, som er tilsluttet fjernvarme, kan der dog ikke medregnes en effekt af lokale solvarmeanlæg. Ved installation af oliefyr kan kun medregnes en energibesparelse i områder, hvor tilslutning til fjernvarme- eller naturgasforsyning ikke er mulig.

2) Konkrete afgrænsede initiativer, som medfører energibesparelser inden for transportsektoren. Disse initiativer offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside.

3) Initiativer hos forbrugerne, der medfører energibesparelse i forsyningssystemet, såsom øget afkøling af fjernvarmevand på forbrugsstedet.

4) Reduktion af nettabene.

5) Kollektive solvarmeanlæg i forbindelse med fjernvarmeforsyning, som er godkendte og projekterede inden udgangen af 2015 til idriftsættelse senest i 2016.

6) Besparelser i forbindelse med ventilation, belysning, pumper, varmeanlæg og forbrug i administrationsbygninger hos kollektive produktionsanlæg i det omfang dette forbrug afregnes via en forbrugsmåler og således ikke er et internt egetforbrug. Besparelser på selve produktionsanlæggene, herunder kedler, turbiner, gasmotorer, røggasrensning og -køling m.v. med tilknyttet udstyr som f.eks. motorer, reguleringsudstyr m.v. kan ikke medregnes. Energistyrelsen offentliggør en liste over de kollektive produktionsanlæg på Energistyrelsens hjemmeside på www.ens.dk.

Kapitel 2

Information om energibesparelser til forbrugerne, kortlægning af energiforbrug

§ 4. Net- og distributionsvirksomhederne skal varetage de i §§ 5-7 nævnte opgaver i deres forsyningsområde.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne kan udføre opgaverne selv, i fællesskab med andre net- og distributionsvirksomheder eller ved aftale med andre aktører.

§ 5. Net- og distributionsvirksomhederne skal sikre, at alle forbrugere i forsyningsområdet årligt får information om udviklingen i deres forbrug af energi fra net- og distributionsvirksomheden. Informationen skal indeholde:

1) oplysning om det seneste års energiforbrug,

2) sammenligning med de tre foregående års energiforbrug og

3) sammenligning med energiforbruget hos tilsvarende forbrugerkategori, i det omfang der foreligger et relevant sammenligningsgrundlag. Sammenligningen skal ske ved indplacering af forbrugeren på en relativ skala for forbrug, der viser bedste praksis.

Stk. 2. Net- eller distributionsvirksomheden meddeler informationen til forbrugerne elektronisk eller på anden måde samtidig med udsendelsen af fakturaen for den senest afsluttede forbrugsperiode. Hvis informationen ikke udsendes sammen med fakturaen, skal fakturaen indeholde oplysning om, hvorledes informationen bliver meddelt forbrugerne.

§ 6. Net- og distributionsvirksomhederne skal give oplysning til alle forbrugerkategorier i forsyningsområdet om mulighederne for at opnå energibesparelser, herunder ved individuel rådgivning af forbrugerne, generel information, hjemmesider, informationsmateriale, undervisning og anden oplysningsvirksomhed.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhedernes realisering af energibesparelser, som virksomhederne oplyser om som nævnt i stk. 1, skal ske efter bestemmelserne i kapitel 3.

§ 7. Net- og distributionsvirksomhederne skal kortlægge deres energilevering i deres forsyningsområde fordelt på forbrugerkategorier og kategorier af energianvendelse.

Stk. 2. Net- eller distributionsvirksomheden skal offentliggøre informationer om energiforbrug m.v., som fremkommer ved kortlægningen, på en offentligt tilgængelig hjemmeside eller på anden tydelig måde eller meddele disse informationer efter anmodning. I anmodningen skal de informationer, som ønskes meddelt, være identificeret.

Stk. 3. Informationer, som muliggør identificering af energiforbrug hos en enkelt forbruger, må kun offentliggøres eller meddeles som nævnt i stk. 2 efter skriftligt samtykke fra den pågældende. Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Kapitel 3

Realisering af energibesparelser

§ 8. Net- og distributionsvirksomhederne skal sikre, at der realiseres dokumenterbare energibesparelser i et omfang, der mindst opfylder de i bilag 1 nævnte energibesparelsesmålsætninger.

Stk. 2. Til opfyldelsen af energisparemålsætningerne kan net- og distributionsvirksomhederne medregne energibesparelser, som tilskrives som realiserede af virksomhederne efter § 9, og som opgøres efter § 10.

Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhederne skal inden for de fastlagte rammer opfylde deres energibesparelsesforpligtelse så effektivt og billigt som muligt.

Stk. 4. Net- og distributionsvirksomhederne kan sikre realiseringen af energibesparelser inden for alle energiarter i hele landet.

Stk. 5. Net- og distributionsvirksomhederne beslutter, hvilke aktiviteter de vil iværksætte for at realisere energibesparelser. Selskabernes indsats skal dog primært målrettes mod eksisterende bygninger og erhverv.

Stk. 6. Besparelserne skal indberettes det år, hvor realiseringen og dokumentationen af den konkrete energibesparelse er afsluttet. En net- og distributionsvirksomhed kan dog aftale med aktører, som net- eller distributionsvirksomheden har indgået aftale om gennemførelse af energispareaktiviteter med, at overdragelsen af dokumenterede energibesparelser udskydes til det følgende år.

§ 9. Realiserede energibesparelser kan tilskrives net- og distributionsvirksomhederne, såfremt de opfylder betingelser i stk. 2-7.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne kan tilskrives realiseringen af en energibesparelse, når virksomhederne har gennemført energispareaktiviteter eller har medvirket hertil, f.eks. ved sagkyndig bistand eller ved organisering eller finansiering af aktiviteten, jf. i øvrigt § 11 om indgåelse af aftale om gennemførelsen, på en af følgende måder:

1) Konkrete energispareaktiviteter hos en eller flere konkrete forbrugere, jf. stk. 3, som enten kan opgøres specifikt eller efter standardiserede metoder, jf. § 10, stk. 1.

2) En specifik markedspåvirkning rettet mod en ubestemt kreds af forbrugere som vil medføre et dokumenteret øget salg af energieffektive produkter og løsninger set i forhold til det forventede salg uden den specifikke markedspåvirkning.

Stk. 3. Hvis energispareaktiviteten retter sig mod en eller flere konkrete forbrugere, skal net- eller distributionsvirksomheden endvidere have indgået aftale om tilskrivning af energibesparelsen som nævnt i stk. 4 inden den fysiske energispareaktivitet påbegyndes eller bindende aftale om igangsætning indgås. Der skal være en ubrudt aftalekæde eventuelt via aktører i flere led fra slutbrugeren til net- og distributionsvirksomheden. Ved alle specifikke opgørelser og andre besparelser større end 20 MWh skal aftalen være skriftlig. Ved øvrige besparelser skal forbrugeren være gjort bekendt med overdragelsen af den konkrete besparelse forud for denne realisering, f.eks. ved daterede pristilbud, ordrebekræftelser el.lign.

Stk. 4. Net- eller distributionsvirksomheden eller en aktør, som har en aftale med en net- eller distributionsvirksomhed, indgår aftalen, som nævnt i stk. 3, med den forbruger, som modtager energispareaktiviteten og helt eller delvis afholder omkostninger ved aktiviteten. Net- eller distributionsvirksomheden kan indgå aftale med en aktør, som således agerer på vegne af net- eller distributionsvirksomheden. En sådan aftale kan indeholde flere led af aktører, men der skal være en ubrudt aftalekæde fra slutforbruger til net- og distributionsvirksomheden forud for realiseringen, jf. stk. 3.

Stk. 5. Net- og distributionsselskaber kan tilskrive sig den fulde virkning af de gennemførte energispareaktiviteter, som opgøres efter § 10, i følgende tilfælde, jf. dog stk. 6:

1) I forhold til nye bygninger, hvis aktiviteten konkret medvirker til, at en ny bygning har et lavere energiforbrug, end hvad der følger af de gældende krav for den pågældende bygning.

2) For øvrige områder, hvor der i lovgivningen er fastsat krav om energieffektivisering, eller hvor en myndighed har indgået aftaler med berørte parter om energieffektivisering.

Stk. 6. I forhold til projekter, der modtager tilskud eller tilsagn om tilskud fra tilskudsordningen for vedvarende energi til proces, jf. lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, kan net- og distributionsselskaberne kun medregne opnåede energibesparelser, i det omfang de på anden måde end ved tilskud udbetalt til slutforbrugeren medvirker til, at de relevante energieffektiviseringer gennemføres, jf. stk. 2-4.

Stk. 7. Net- og distributionsvirksomhederne skal ved indbyrdes aftale sikre, at virkningen af realiserede energibesparelser tilskrives en enkelt net- eller distributionsvirksomhed eller fordeles mellem flere virksomheder efter objektive kriterier. I tilfælde af uenighed herom mellem flere virksomheder skal disse lade en udpeget uvildig opmand afgøre fordelingen.

Stk. 8. Retten til at indrapportere energibesparelser, som er realiseret og dokumenteret efter stk. 1-6, og som således kan tilskrives en given net- eller distributionsvirksomhed, kan efterfølgende, evt. via mellemmand, overdrages fra den pågældende net- eller distributionsvirksomhed til en anden net- eller distributionsvirksomhed.

§ 10. Virkningen af energispareaktiviteter, som ifølge § 9 anses for realiseret af net- og distributionsvirksomhederne, opgøres som nævnt nedenfor:

1) Ved en standardiseret aktivitet hos en konkret forbruger opgøres energibesparelsen på grundlag af generelle standardværdier, som fastsættes af Energistyrelsen efter drøftelse med repræsentanter for net- og distributionsvirksomhederne. Standardværdierne offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

2) Ved en konkret aktivitet hos en konkret forbruger inden for områder, hvor der ikke findes en standardværdi, opgøres energibesparelsen specifikt.

3) Ved specifik markedspåvirkning opgøres energibesparelsen ud fra et dokumenteret øget salg af energieffektive produkter og løsninger set i forhold til det forventede salg uden den specifikke markedspåvirkning. I det omfang, det er muligt, skal effekten heraf opgøres via standardværdier, jf. nr. 1.

4) I forbindelse med aktiviteter, der reducerer nettabene, kan der alene medregnes den besparelse, som fremkommer ved valg af løsninger, som er bedre end dagens standard for nye anlæg, eller ved forbedringer, som ellers ikke ville være gennemført. Besparelserne opgøres specifikt og dokumenteres.

Stk. 2. For energibesparelser, der realiseres fra og med 1. januar 2013, vægtes første-års-besparelsen med de prioriterings- og konverteringsfaktorer, som fremgår af bilag 2.

Stk. 3. Net- og distributionsselskaberne kan ikke i forbindelse med opfyldelse af energispareforpligtelsen yde tilskud til forbrugeren, hvis den simple tilbagebetalingstid for projektet derved bliver mindre end 1 år. Dog kan net- eller distributionsselskaberne yde andet end tilskud udbetalt til forbrugeren i de tilfælde, hvor tilbagebetalingstiden for projektet er mindre end 1 år.

§ 11. En net- eller distributionsvirksomhed, som vil sikre realiseringen af energibesparelser ved aktiviteter som nævnt i stk. 2 og 4, skal indgå aftale med en aktør om, at denne gennemfører aktiviteterne for net- eller distributionsvirksomheden.

Stk. 2. I forbindelse med energispareaktiviteter omfattet af § 3, stk. 2, nr. 1 og 2, i eget forsyningsområde og inden for egen energiart, skal net- eller distributionsvirksomheden indgå aftale som nævnt i stk. 1, hvis virksomheden vil:

1) gennemføre konkrete energibesparelsesaktiviteter hos forbrugere, herunder installationsarbejder, energieffektivisering af udstyr og processer m.v. eller

2) deltage i salg af energieffektivt udstyr og tilvejebringelse af lån til realisering af energibesparelser.

Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhederne kan selv:

1) gennemføre aktiviteter omfattet af § 3, stk. 2, nr. 4, i det omfang de realiserer energibesparelser i egne net eller via målere inkl. aflæsnings- og overvågningsudstyr,

2) etablere kollektive solvarmeanlæg, jf. § 3, stk. 2, nr. 5, i det omfang det er en del af virksomhedens egen varmeproduktion, og

3) gennemføre besparelser, jf. § 3, stk. 2, nr. 6, i det omfang det sker i forbindelse med egne produktionsanlæg.

Stk. 4. I forbindelse med gennemførelse af energispareaktiviteter af enhver art uden for eget forsyningsområde eller uden for egen energiart, herunder generelle aktiviteter som nævnt i kapitel 2, skal net- eller distributionsvirksomheden indgå aftale som nævnt i stk. 1.

Stk. 5. Med henblik på at sikre en markedsorientering og gennemsigtighed skal net- og distributionsvirksomhederne, bl.a. gennem standardkontrakter og synliggørelse af indsatsen, skabe rammer for inddragelse af eksterne aktører i forbindelse med realiseringen af besparelsesindsatsen, således at aktører med konkurrencedygtige tilbud kan bidrage direkte eller indirekte til realiseringen af energibesparelser. Net- og distributionsvirksomhedernes energisparemål, realiserede energibesparelser og disses procentuelle fordeling på sektorer samt virksomhedens omkostninger til opnåelse af besparelserne skal synliggøres over for aktører og forbrugere.

§ 12. Net- og distributionsvirksomhederne skal dokumentere, at energisparemålsætningerne og bestemmelserne om tilskrivning og opgørelse af energibesparelser er opfyldt, jf. §§ 8-10.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne skal opbevare dokumentationen i 5 år efter det år, som dokumentationen vedrører.

Stk. 3. Net- og distributionsselskaberne skal gennemføre en kvalitetssikring i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 3, som skal sikre, at selskabets dokumentation og indberetning, herunder også dokumentationen for besparelser, som er udført af underleverandører eller tredjepart, der agerer på selskabets vegne, er retvisende og opfylder de fastsatte krav. Selskaberne skal 1 gang om året gennemføre en audit af dokumentation, retningslinjer mv. Hvert andet år skal denne audit gennemføres af en uafhængig ekstern part.

Kapitel 4

Samarbejde om energisparaktiviteter mellem net- og distributionsvirksomheder

§ 13. Net- og distributionsvirksomhederne skal samarbejde i fornødent omfang om realiseringen af energibesparelser i medfør af denne bekendtgørelse og aftalen mellem energiselskaberne og klima-, energi- og bygningsministeren af 13. november 2012 om energiselskabernes spareindsats, jf. dog kapitel 5.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne skal udpege samarbejdsorganer for virksomheder inden for hver af energiarterne elektricitet, naturgas og fjernvarme. Virksomhederne kan oprette et fælles samarbejdsorgan for to eller alle energiarter.

Stk. 3. Samarbejdsorganerne skal udføre følgende opgaver:

1) Hvert samarbejdsorgan skal hvert år udarbejde en rapport i skemaform med samlet opgørelse af de deltagende virksomheders realiserede energibesparelser på grundlag af dokumentation som nævnt i § 10. Rapporten skal ligeledes indeholde oplysninger om fordelingen af branchens omkostninger, om gennemførte audits, jf. § 12, stk. 3, og om omfanget af besparelser, hvor overdragelsen af besparelserne er udskudt til det følgende år, jf. § 8, stk. 6. Rapporten indsendes til Energistyrelsen. Styrelsen udarbejder efter drøftelse med de berørte organisationer standardskemaer for rapporten med oplysning om frist for indsendelsen.

2) Samarbejdsorganerne skal, hvor der vurderes at være behov herfor, i fællesskab aftale principper for tilskrivning og opgørelse af energibesparelser og dokumentation herfor, jf. §§ 9, 10 og 12.

Stk. 4. De net- og distributionsvirksomheder, som deltager i samarbejdsorganet, dækker i fællesskab samarbejdsorganets omkostninger.

Stk. 5. Omkostningerne efter stk. 4 fordeles forholdsvist mellem virksomhederne på grundlag af den enkelte virksomheds levering af energi til forbrug igennem virksomhedens distributionsnet i forhold til den samlede levering inden for pågældende energiart. Et samarbejdsorgan kan dog anvende standardbeløb for forskellige kategorier af net- og distributionsvirksomheder til dækning af samarbejdsorganets omkostninger som nævnt i stk. 3, nr. 1 og 2.

§ 14. Net- og distributionsvirksomhederne skal deltage i samarbejdsorganets aktiviteter i medfør af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, jf. dog kapitel 5, og herunder:

1) indberette realiserede energibesparelser som nævnt i kapitel 3 til samarbejdsorganet,

2) følge samarbejdsorganets beslutninger om, hvorledes energibesparelser skal opgøres og dokumenteres,

3) efter anmodning meddele fornødne oplysninger i øvrigt til samarbejdsorganet til brug for dettes virksomhed som nævnt i § 13 og

4) betale bidrag til samarbejdsorganet som nævnt i § 13, stk. 4 og 5.

Stk. 2. Hvis en deltagende virksomhed uanset skriftlig påtale fra samarbejdsorganet tilsidesætter sine forpligtelser efter stk. 1 i et væsentligt omfang, underretter samarbejdsorganet Energistyrelsen herom.

Kapitel 5

Forpligtelser for net- og distributionsvirksomheder, som ikke deltager i samarbejde omfattet af kapitel 4, m.v.

§ 15. En net- eller distributionsvirksomhed kan ved meddelelse til samarbejdsorganet afslå at deltage i samarbejdet som nævnt i kapitel 4. Meddelelsen kan gives ved oprettelsen af samarbejdsorganet eller på et senere tidspunkt og med et halvt års varsel.

Stk. 2. Hvis virksomheder, som repræsenterer 75 pct. af leverancen af energi inden for en af energiarterne elektricitet, naturgas eller fjernvarme, ikke deltager i samarbejdet, kan der ikke etableres et samarbejdsorgan, som kan varetage de i § 13 nævnte opgaver for virksomhederne inden for den pågældende energiart.

§ 16. Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorledes net- og distributionsvirksomheder, som ikke deltager i et samarbejde som nævnt i kapitel 4, skal overholde bestemmelserne i kapitel 3 om realisering af energibesparelser. Afgørelsen rettes til net- og distributionsvirksomhederne som nævnt i nr. 1-3:

1) Hvis en virksomhed i væsentligt omfang tilsidesætter sine forpligtelser til samarbejde efter § 14, stk. 1, og Energistyrelsen har modtaget underretning herom i henhold til § 14, stk. 2.

2) Hvis en enkelt virksomhed ikke deltager i et samarbejde, jf. § 15, stk. 1, rettes afgørelsen til denne virksomhed.

3) Hvis der ikke etableres et samarbejdsorgan, jf.§ 15, stk. 2, rettes afgørelsen til alle virksomheder inden for den pågældende energiart.

Stk. 2. Hvis afgørelsen retter sig til en enkelt virksomhed, som nævnt i stk. 1, nr. 1, træffer Energistyrelsen afgørelse om, at virksomheden skal:

1) sikre realiseringen af en forholdsmæssig del af de i bilag 1 nævnte målsætninger for energibesparelser,

2) overholde retningslinjer for virksomhedernes involvering i forbindelse med realisering af energibesparelser, for opgørelsesmetoder og prioriteringsfaktorer, for markedsorientering og gennemsigtighed samt for dokumentation og kvalitetssikring af energispareaktiviteterne,

3) udarbejde en rapport hvert år om virksomhedens realiserede energibesparelser og indsende rapporten til Energistyrelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 13, stk. 3, nr. 1, og

4) efter anmodning meddele fornødne oplysninger til samarbejdsorganet til brug for dettes indsamling af data om energibesparelser.

Stk. 3. Hvis afgørelsen rettes til alle virksomheder inden for en af energiarterne elektricitet, fjernvarme eller naturgas, jf. stk. 1, nr. 2, træffer Energistyrelsen afgørelse om, at den enkelte virksomhed skal:

1) sikre realiseringen af en forholdsmæssig del af energibesparelsesmålsætningerne og udarbejde og indsende en årlig rapport som nævnt i stk. 2, nr. 1 og 3, og

2) samarbejde i fornødent omfang med virksomheder og samarbejdsorganer for de øvrige energiarter om tilskrivning, opgørelse og dokumentation af energibesparelser som nævnt i §§ 9, 10 og 12.

Stk. 4. Den enkelte net- eller distributionsvirksomheds forholdsmæssige andel af de samlede forpligtelser beregnes på grundlag af virksomhedens leverede mængde energi i 2012 i forhold til den samlede leverede mængde energi fra virksomheder inden for pågældende energiart i 2012.

Kapitel 6

Tilsyn og påbud m.v.

§ 17. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomheder og samarbejdsorganer skal efter anmodning meddele Energistyrelsen fornødne oplysninger til dokumentation af forhold, som omfattes af denne bekendtgørelse.

§ 18. Energistyrelsen kan give påbud til en net- eller distributionsvirksomhed om, at virksomheden skal udføre nærmere angivne energispareaktiviteter eller opfylde nærmere angivne betalingsforpligtelser i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, hvis virksomheden

1) overtræder bestemmelserne i kapitel 2 om information, oplysning og kortlægning,

2) tilsidesætter Energistyrelsens afgørelse efter § 16 om, hvilke forpligtelser der påhviler en virksomhed, som ikke deltager i et samarbejde, eller

3) i væsentligt omfang tilsidesætter forpligtelser, som påhviler virksomheden som led i deltagelse i et samarbejde efter bestemmelserne i kapitel 4.

Stk. 2. Såfremt der ikke ved aftale kan opnås enighed om sikring af omkostningseffektivitet, jf. § 20, stk. 10, kan Energistyrelsen ved påbud fastlægge de fremadrettede vilkår for det pågældende selskabs udførelse af energispareindsatsen.

§ 19. Energistyrelsen offentliggør sine retningslinjer, som nævnt i § 16, stk. 2, nr. 2, og skemaer til brug for rapporter, som nævnt i § 13, stk. 3, nr. 1, på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Stk. 2. Retningslinjerne og skemaerne udarbejdes efter forhandling med de berørte organisationer for net- og distributionsvirksomhederne.

Kapitel 7

Økonomi

§ 20. Net- og distributionsvirksomhederne får dækket de faktiske omkostninger til opfyldelse af deres energispareforpligtelser i henhold til denne bekendtgørelse, herunder udgifter i forbindelse med kvalitetssikringen, jf. § 12, stk. 3. Der kan kun medregnes omkostninger i forbindelse med aktiviteter, som er en del af en omkostningseffektiv opfyldelse af besparelsesforpligtelserne.

Stk. 2. I forbindelse med reduktion af tab i egne net, jf. § 3, stk. 2, nr. 3, og § 10, stk. 1, nr. 4, kan der alene medregnes ekstra omkostninger, som er knyttet til valg af løsninger, som er bedre end »dagens standard« for nye anlæg. Ved »dagens standard« forstås den gennemsnitlige energieffektivitet for de anlæg, der installeres det år, hvor de pågældende besparelser realiseres. I det omfang disse ekstra omkostninger ikke kan opgøres, fastsættes de som virksomhedens gennemsnitlige omkostninger for øvrige gennemførte besparelser. Ved etablering af kollektive solvarmeanlæg, jf. § 3, stk. 2, nr. 5, fastsættes energispareomkostningerne som virksomhedens gennemsnitlige omkostninger for øvrige gennemførte besparelser. I tilfælde, hvor virksomheden ikke har gennemført andre besparelsestiltag i det pågældende år og derfor ikke kan opgøre de gennemsnitlige omkostninger for øvrige besparelser, anvendes en gennemsnitlig markedspris for energibesparelser. Markedsprisen fastsættes som den gennemsnitlige omkostning pr. kWh for alle brancher i det foregående år.

Stk. 3. Net- og naturgas-distributionsvirksomhederne får dækket nettoomkostninger, som følger af myndighedspålagte forpligtelser, gennem en midlertidig forhøjelse af deres indtægtsrammer. Omkostninger i forbindelse med opfyldelse af besparelsesforpligtelsen holdes uden for indtægtsrammereguleringens generelle regler om benchmarking og udmøntning af effektivitetskrav.

Stk. 4. Fjernvarmevirksomhedernes omkostninger til opfyldelse af forpligtelserne kan indregnes i tarifferne som en nødvendig omkostning i overensstemmelse med bestemmelserne i varmeforsyningsloven.

Stk. 5. Omkostninger og indtægter i forbindelse med opfyldelse af besparelsesforpligtelsen holdes regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedernes øvrige omkostninger og indtægter, jf. § 22, stk. 8, i lov om elforsyning. I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten eller anmeldelse af priseftervisning til Energitilsynet indrapporterer net- og distributionsvirksomhederne omkostningerne til opfyldelse af besparelsesforpligtelsen til Energitilsynet. I rapporteringen skal omkostningerne opdeles i omkostninger til administration og øvrige omkostninger. Energitilsynet kan fastsætte retningslinjer for virksomhedernes opgørelse og dokumentation af omkostningerne.

Stk. 6. Den midlertidige forhøjelse af elnet- og naturgasdistributionsvirksomhedernes indtægtsrammer til dækning af nettoomkostningerne ved energispareforpligtelsen, jf. stk. 3, fastsættes forud på baggrund af de gennemsnitlige faktiske omkostninger for den pågældende branche i det foregående år.

Stk. 7. På baggrund af regnskabsoplysninger om de enkelte virksomheders omkostninger til opfyldelse af besparelsesforpligtelsen, jf. stk. 5, og den foreløbige forhøjelse af virksomhedernes indtægtsrammer for dette regnskabsår, jf. stk. 6, sker der en efterregulering på virksomhedsniveau i det nærmest følgende regnskabsår, således at virksomhederne alene får dækket de enkelte års faktiske omkostninger.

Stk. 8. Når regnskabstallene fra det forudgående år foreligger, etablerer Energitilsynet en benchmarking, som viser de enkelte virksomheders samlede omkostninger i forbindelse med besparelsesindsatsen og omkostninger pr. sparet kWh. I benchmarkingen opdeles omkostninger i henholdsvis administration og øvrige aktiviteter. Denne benchmarking offentliggøres af Energitilsynet på Energitilsynets hjemmeside.

Stk. 9. På baggrund af den årlige benchmark af selskabernes omkostninger kan Energistyrelsen anmode net- og distributionsselskaber med omkostninger, der ligger blandt de 5 pct. højeste omkostninger per indberettet kWh, eller op til 25 selskaber, om at redegøre for, hvorledes de har sikret omkostningseffektiviteten, herunder deres indsatsområder, metoder, omkostningerne og markedsmæssighed. Energistyrelsen kan også anmode op til 25 selskaber med de laveste omkostninger om at redegøre for deres indsatsområder, metoder og opgørelse af omkostningerne.

Stk. 10. På baggrund af redegørelserne udarbejdet i henhold til stk. 9 kan Energistyrelsen indgå aftaler med de pågældende selskaber om, hvorledes omkostningseffektivitet, herunder markedsmæssighed, sikres fremover.

Kapitel 8

Klageadgang

§ 21. Afgørelser, som Energistyrelsen træffer efter denne bekendtgørelse, kan påklages til Energiklagenævnet. Afgørelserne kan ikke påklages til klima-, energi- og bygningsministeren.

Stk. 2. Klage som nævnt i stk. 1 skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Kapitel 9

Straf

§ 22. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den net- eller distributionsvirksomhed, som:

1) overtræder bestemmelserne i § 5 om meddelelse af information til forbrugerne om energiforbrug,

2) tilsidesætter Energistyrelsens påbud efter § 18, eller

3) afgiver urigtige oplysninger om forhold, hvorom virksomheden er forpligtet til at give oplysninger til styrelsen efter bestemmelser i denne bekendtgørelse, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014, og gælder for besparelsesindsatsen fra 1. januar 2013 og frem. Dog gælder § 22 først fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, jf. dog § 24.

§ 24. Hvis en net- eller distributionsvirksomhed ved udgangen af 2012 for perioden 2010-2012 har gennemført og indrapporteret flere besparelser end det gældende mål for denne periode, kan disse besparelser tælles med i forbindelse med opfyldelse af forpligtelser for perioden 2013-2015. Tilsvarende skal en evt. underopfyldelse af målene indgå ved opfyldelsen af forpligtelserne for perioden 2013-15.

Stk. 2. Alle besparelser, som er gennemført og dokumenteret, eller hvor der er indgået en endelig aftale med slutforbrugeren inden den 31. december 2012 skal opgøres efter bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 16. december 2013

Martin Lidegaard

/ Ib Larsen


Bilag 1

Målsætninger for net- og distributionsvirksomhedernes realisering af energibesparelser

I den politiske aftale af 22. marts 2012 om dansk energipolitik 2012-2020 er net- og distributionsselskabernes, herunder også olieselskabernes, samlede årlige besparelsesmål fastsat til 10,7 PJ i 2013 og 2014, og til 12,2 PJ fra 2015 til 2020.

For perioden 2013-2015 skal net- og distributionsvirksomhederne, jf. § 8 i gennemsnit sikre realiseringen af følgende årlige energibesparelser:

 
2013 og 2014
2015
PJ
PJ
Netvirksomheder i elforsyningen
4,5
5,0
Naturgasdistributionsvirksomheder
2,0
2,3
Varmedistributionsvirksomheder
3,7
4,3

Ovenstående besparelsesmål for net- og distributionsvirksomhederne gælder som helhed for alle de virksomheder i brancherne, der er omfattet af forpligtelsen.

De nævnte målsætninger for energibesparelser skal opfyldes således:

1) Besparelsesmålene udgør et gennemsnit over de nævnte perioder.

2) Ved udgangen af et kalenderår kan der maksimalt være en underdækning på 35 pct. af det gennemsnitlige mål for et år. Ved udgangen af 2013 kan underdækningen dog være 45 pct.

3) Over- og underdækning for virksomhedernes energispareindsats i perioden 2010-12 jf. bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 overføres til perioden 2013-15.


Bilag 2

Prioriteringsfaktorer

I forbindelse med opgørelsen af besparelserne skal der, jf. § 10, stk. 2, anvendes følgende prioriteringsfaktorer i forbindelse med opgørelse af besparelserne:

a) I forbindelse med opgørelse af besparelserne inden for en given energiart anvendes følgende prioriteringsfaktorer, i forhold til særligt fastlagte indsatsområder. Energistyrelsen offentliggør disse indsatsområder på hjemmesiden:

Prioriteringsfaktor
Levetid af energibesparelse
 
Under 4 år
4 til 15 år
Over 15 år
Fjernvarme
0,5
1,0
1,0
El og individuel biomasse
0,5
1,0
1,0
Kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul)
0,5
1,0
1,0
Ikke kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul)
0,5
1,0
1,5

b) I forbindelse med konvertering mellem el og andre energiarter anvendes følgende konverteringsfaktorer:

Konvertering
Faktor der ganges på:
Fra
Til
Den energimængde, der konverteres fra
Den energimængde, der konverteres til
El
Fjernvarme
Kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul)
2,5
1,0
El
Ikke-kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul)
Biomasse
1,0
1,0
Fjernvarme
Kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul)
Biomasse
El
1,0
2,5
Fjernvarme
Kvotebelagte brændsler
1,0
1,0
Fjernvarme
Ikke-kvotebelagte brændsler
Biomasse
0,8
1,0
Ikke-kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul)
El
1,0
1,0
Ikke-kvotebelagte brændsler
Biomasse
Fjernvarme
1,0
0,8
Kvote-belagte brændsler
Fjernvarme
1,0
1,0
Kvote belagte brændsler
Ikke kvotebelagte brændsler
Biomasse
Kvote belagte brændsler
Ikke kvotebelagte brændsler
Biomasse
1,0
1,0

Note: Biomasse omfatter biomasseanvendelse hos den enkelte forbruger og ikke forbrug af biomasse i fjernvarme- og elproduktionen.

I forbindelse med konvertering fra ikke-kvotebelagte brændsler (olie, naturgas og kul) til andre forsyningsformer, herunder også et andet ikke-kvotebelagt brændsel, som har en levetid på mere end 15 år, skal både faktorerne i tabel 4 og tabel 2 (herunder tabel 3) anvendes i forbindelse med konverteringsprojekter. Ved sådanne konverteringer skal den direkte effekt således i henhold til tabel 2 ganges med faktor 1,5. Ved alle øvrige konverteringer skal der i henhold til tabel 2 ganges med faktor 1,0. Faktorerne er indregnet i standardværdierne.


Bilag 3

Kvalitetssikring

Indhold af kvalitetssikring

Net og distributionsselskaber skal etablere en kvalitetssikring, der sikrer, at dokumentationen er retvisende og opfylder de fastsatte krav.

Det står net- og distributionsselskaberne frit at vælge udformningen af kvalitetssikringen, men det skal som minimum have fokus på, at:

* Størrelsen af energibesparelsen er opgjort efter de gældende regler, og at der ved specifikke opgørelser er en fagligt velbegrundet opgørelse.

* Energibesparelserne er gennemført i det omfattede forbrug og kan defineres som en energibesparelse i bekendtgørelsens forstand.

* Net- eller distributionsselskabet har været involveret direkte, finansielt eller gennem tredjepart, før besparelsen er realiseret.

* Net- eller distributionsselskabet har opnået indberetningsretten.

* Energibesparelserne er realiseret og korrekt dokumenteret.

* Energibesparelserne er indberettet korrekt.

* Dokumentationen af hele aftalekæden fra slutbruger, hvor besparelsen er gennemført, til netselskab via den eller de aktører/underleverandører der på vegne af netselskabet har realiseret energibesparelsen.

* Aktører, der agerer på netselskabets vegne, efterlever aftalen mellem energiselskaberne og klima-, energi- og bygningsministeren af 13. november 2012 om energiselskabernes spareindsats og bekendtgørelsens krav.

* Eventuelle fejl i forbindelse med enkeltsager eller det pågældende selskabs procedurer, som led i opfyldelse af aftalen aftalen mellem energiselskaberne og klima-, energi- og bygningsministeren af 13. november 2012 om energiselskabernes spareindsats og bekendtgørelsen, korrigeres.

Ved anvendelse af eksterne aktører, forbrugernes selvregistrering på hjemmesider, tilskud mv. skal der være fokus på, om såvel ”før” som ”efter” situationen er opgjort korrekt. For at sikre dette bør selskabet i nødvendigt omfang gennemføre stikprøver for at kontrollere, at de indberettede forhold svarer til virkeligheden.

Intern og ekstern audit

Som led i kvalitetssikringen skal selskabet årligt gennemføre en audit med henblik på at sikre og eftervise, at de indberettede besparelser er realiseret og dokumenteret i overensstemmelse med aftalen mellem energiselskaberne og klima-, energi- og bygningsministeren af 13. november 2012 om energiselskabernes spareindsats og med bekendtgørelsen.

Hvert andet år gennemføres auditten internt af selskabet selv og hvert andet år eksternt af en uafhængig auditor. Den eksterne audit skal gennemføres af en person/virksomhed, som er uafhængig af net- og distributionsselskabet, og som har gennemgået et grundkursus i auditering samt har erfaring med gennemførelse af minimum 2 audits sammen med en erfaren auditør.

Selskabet skal dokumentere, at såvel den interne som den eksterne audit er gennemført, herunder hvor mange og hvilke sager, der er udtrukket. Denne dokumentation skal opbevares i 5 år. I forbindelse med de årlige indberetninger skal selskaberne indberette, hvorvidt der er gennemført intern eller ekstern audit det pågældende år.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 315, side 1.