Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logningsbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 988 af 28. september 2006 om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logningsbekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel ophæves.

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 786, stk. 4 og 7, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1139 af 24. september 2013, fastsættes efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren:«

3. § 5, stk. 1, 4 og 5, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

4. I § 5, stk. 2, der bliver stk. 1, udgår »endvidere«.

5. I § 6, stk. 2, ændres »§ 5, stk. 1-2,« til: »§ 5, stk. 1,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. juni 2014.

§ 3

Stk. 1. Oplysninger, der indtil den 22. juni 2014 har skullet registreres i medfør af de hidtil gældende bestemmelser i logningsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, 4 og 5, kan fortsat registreres indtil den 22. september 2014.

Stk. 2. Oplysninger, der inden den 22. juni 2014 er registreret i medfør af de hidtil gældende bestemmelser i logningsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, 4 og 5, kan uanset regler om sletning og anonymisering i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forskrifter udstedt i medfør heraf opbevares indtil den 22. september 2014, dog højst i 1 år.

Stk. 3. Oplysninger, der registreres i medfør af stk. 1, kan uanset regler om sletning og anonymisering i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forskrifter udstedt i medfør heraf opbevares i indtil 3 måneder.

Justitsministeriet, den 19. juni 2014

Karen Hækkerup

/ Anette Arnsted