Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Navn og formål m.v.
Kapitel 2 Indhold, indberetning og sletning af oplysninger
Kapitel 3 Registrerede personers adgang til oplysninger om sig selv
Kapitel 4 Videregivelse af oplysninger til private m.v.
Kapitel 5 Videregivelse af oplysninger til forskningsbrug
Kapitel 6 Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder
Kapitel 7 Videregivelse af særlige oplysninger
Kapitel 8 Sikkerhedsforanstaltninger
Kapitel 9 Ikrafttræden
Bilag 1 Datatyper i afgørelsesdelen
Bilag 2 Datatyper i efterforskningsdelen
Bilag 3 Sletning af oplysninger i afgørelsesdelen
Bilag 4 Sletning af oplysninger i efterforskningsdelen
Bilag 5 Våben- og jagttegn
Bilag 6 Hjemmeværnet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

I medfør af § 32, stk. 5, og § 72 i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger fastsættes:

Kapitel 1

Navn og formål m.v.

§ 1. Det Centrale Kriminalregister består af en afgørelsesdel og en efterforskningsdel.

Stk. 2. Rigspolitiet er dataansvarlig myndighed.

§ 2. Registerets formål er at:

1) registrere afgørelser m.v. i kriminelle sager til brug i strafferetsplejen,

2) tjene som internt arbejdsregister for politiet,

3) danne grundlag for udskrift af straffeattester og andre meddelelser til brug i strafferetsplejen, til privat brug og til brug for andre myndigheder,

4) danne grundlag for udarbejdelse af kriminalstatistik, og

5) danne grundlag for vurdering af ansøgninger om erhvervelse af dansk indfødsret.

Kapitel 2

Indhold, indberetning og sletning af oplysninger

§ 3. I afgørelsesdelen optages oplysninger om personer, om hvem der er truffet afgørelse i straffesager, herunder straffesager behandlet i den militære retsplejes former.

Stk. 2. Oplysningstyperne fremgår af bilag 1.

§ 4. I efterforskningsdelen optages oplysninger af politimæssig betydning.

Stk. 2. Oplysningstyperne fremgår af bilag 2.

§ 5. Indberetning af oplysninger til Kriminalregisteret sker fra domstolene, auditørerne, Direktoratet for Kriminalforsorgen, kriminalforsorgens anstalter og arresthuse, politiet og udenlandsk politi eller justitsmyndighed.

§ 6. Såvel den indberettende myndighed som Rigspolitiet udfører kontrol til sikring af, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger eller oplysninger af ikke-politimæssig karakter. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller uden politimæssig interesse, skal snarest muligt berigtiges eller slettes.

§ 7. Ved indberetning af nye oplysninger til Kriminalregisteret foretages ajourføring af tidligere registrerede oplysninger.

§ 8. Sletning af oplysninger i afgørelsesdelen sker efter de i bilag 3 fastsatte regler.

§ 9. Sletning af oplysninger i efterforskningsdelen sker efter de i bilag 4 fastsatte regler.

§ 10. Oplysninger om en registreret person slettes i Kriminalregisteret senest 2 år efter den pågældendes død. Får Rigspolitiet først efterfølgende underretning om dødsfaldet, slettes oplysningerne om den pågældende på dette tidspunkt.

Kapitel 3

Registrerede personers adgang til oplysninger om sig selv

§ 11. Politiet udsteder straffeattester for private personer, når de pågældende fremsætter begæring herom. For personer under 18 år udstedes straffeattester dog kun, når forældremyndighedens indehaver eller den pågældendes værge har givet samtykke.

Stk. 2. I straffeattester efter stk. 1 optages alene afgørelser, som er tilført afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, lovgivningen om euforiserende stoffer eller udenlandske afgørelser med følgende begrænsninger:

1) Tiltalefrafald medtages ikke, hvis der er forløbet 2 år fra datoen for tiltalefrafaldets godkendelse i retten.

2) Bødestraffe medtages ikke, hvis der er forløbet 2 år fra datoen for den endelige afgørelse.

3) Andre afgørelser medtages ikke, hvis der er forløbet 3 år fra datoen for den endelige afgørelse. Hvis den, som afgørelsen vedrører, har været indsat til afsoning, medtages afgørelsen dog, hvis der ikke er forløbet 5 år fra den endelige løsladelse.

4) Retsfølger efter straffelovens §§ 68-70 medtages ikke, hvis der er forløbet 5 år fra retsfølgens endelige ophævelse.

Stk. 3. Er der tale om overtrædelser begået af unge mellem 15 og 18 år, gælder endvidere følgende begrænsninger:

1) Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke.

2) Bødestraffe medtages ikke, hvis det er første gang, den pågældende modtager en afgørelse, der omfatter overtrædelse af straffeloven, og der er forløbet 1 år fra datoen for den endelige afgørelse.

Stk. 4. De i stk. 2 og 3 nævnte tilførsler medtages ikke, hvis den pågældende straffebestemmelse senere er ophævet.

Stk. 5. Rigspolitiet kan efter ansøgning fra den registrerede i særlige tilfælde meddele dispensation fra de i stk. 2 og 3 anførte tidsfrister.

§ 11 a. En afgørelse, der angår en overtrædelse begået af en person mellem 15 og 18 år, som ikke tidligere har modtaget en afgørelse omfattet af § 11, medtages kun på en straffeattest efter reglerne i § 11, hvis den pågældende inden for en periode på tre år fra tidspunktet for afgørelsen begår et nyt strafbart forhold, der skal medtages på en straffeattest efter reglerne i § 11.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis der ved den første afgørelse er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a (ungdomssanktion), retsfølger efter straffelovens §§ 68-70 eller en ubetinget frihedsstraf.

§ 12. Begæring om udstedelse af straffeattest efter § 11 skal fremsættes over for politiet.

Stk. 2. Udlevering af oplysninger må kun finde sted, når den pågældende har legitimeret sig behørigt, eller der på anden måde er skabt sikkerhed for, at den, der fremsætter begæringen, er identisk med den, som oplysningerne vedrører. Begæringen skal være underskrevet af den pågældende personligt. Fremsættes begæringen af en anden end den pågældende, skal politiet sikre sig, at denne er berettiget til at handle på den pågældendes vegne.

§ 13. Der kan kun gives oplysninger fra efterforskningsdelen efter reglerne i kapitel 7.

Stk. 2. Politiet kan dog videregive oplysninger til den registrerede fra efterforskningsdelen om afgørelser om overtrædelse af færdselslovens bestemmelser vedrørende kontrolapparat, der er omfattet af de forordninger, der er nævnt i færdselslovens § 86 a, stk. 1, eller af forskrifter, der er udstedt i medfør af færdselslovens § 86 a, stk. 1, afgørelser om overtrædelse af de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bestemmelser, i det omfang forseelsestidspunktet ligger inden for de sidste 3 år, samt afgørelser om overtrædelser, der er omfattet af dyreværnslovens § 29 b, stk. 1, jf. stk. 2, jf. bekendtgørelse om visse forhold vedrørende betinget frakendelse af retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr, i det omfang forseelsestidspunktet ligger inden for de sidste 3 år.

Stk. 3. Ved videregivelse af oplysninger efter stk. 2 finder § 12, stk. 2, 1. pkt., tilsvarende anvendelse.

§ 14. Politiets beslutning med hensyn til meddelelse af oplysninger efter §§ 11 og 13 kan indbringes for Datatilsynet. Tilsynets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Videregivelse af oplysninger til private m.v.

§ 15. Oplysninger fra Kriminalregisteret må, bortset fra efter reglerne i kapitel 3, 5 og 7, ikke videregives til private personer eller virksomheder m.v., medmindre dette følger af §§ 16 eller 17, eller det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningerne skal videregives.

§ 16. Oplysninger fra afgørelsesdelen kan videregives, når den, oplysningerne angår, har givet samtykke.

Stk. 2. Samtykke skal meddeles skriftligt og skal indeholde oplysning om,

1) hvilke typer oplysninger der må videregives,

2) hvem oplysningerne må videregives til, og

3) hvorledes oplysningerne må anvendes af den angivne modtager.

Stk. 3. Samtykke bortfalder senest efter et års forløb.

Stk. 4. Videregivelse af oplysninger efter denne bestemmelse kan kun omfatte de oplysninger, der er anført i § 11.

§ 17. Politiet kan på begæring videregive enkeltstående oplysninger fra Kriminalregisteret til private personer eller virksomheder, hvis videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår, eller videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller virksomheds opgaver for det offentlige.

Kapitel 5

Videregivelse af oplysninger til forskningsbrug

§ 18. Rigspolitiet kan videregive oplysninger fra Kriminalregisteret på nærmere angivne vilkår, når videregivelsen er nødvendig for udførelsen af videnskabelige eller statistiske undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Kapitel 6

Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder

§ 19. Oplysninger, der kan henføres til bestemte personer, må, bortset fra efter reglerne i kapitel 5 og 7, ikke videregives til anden offentlig myndighed, medmindre dette fremgår af bestemmelserne i dette kapitel, eller det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningerne skal videregives.

§ 20. Oplysninger fra afgørelsesdelen kan videregives, når den, oplysningerne angår, har givet samtykke. § 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter denne bestemmelse kan kun omfatte de oplysninger, der er anført i § 11.

§ 21. Rigspolitiet udsteder efter begæring fuldstændige udskrifter af Kriminalregisteret og straffeattester som nævnt i § 22 til:

1) politiet, anklagemyndigheden, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Justitsministeriet, herunder Direktoratet for Kriminalforsorgen, samt Forsvarets Auditørkorps,

2) Domstolsstyrelsen,

3) Udlændingestyrelsen,

4) anstalter under Direktoratet for Kriminalforsorgen for personer, som søger ansættelse ved anstalten,

5) dommerembederne for personer, der søger ansættelse ved embedet,

6) landsretterne og Sø- og Handelsretten i København for personer, der er bragt i forslag som nævninger, domsmænd, lægdommere ved boligretterne samt andre sagkyndige retsmedlemmer, til hvem der stilles særlige vandelskrav,

7) Folketingets Ombudsmand,

8) vedkommende myndighed i de nordiske lande til brug for sager angående erhvervelse af statsborgerret og sager angående erhvervelse af kørekort til motorkøretøj,

9) udenlandsk politi, anklagemyndighed og domstole i de nordiske lande eller i lande, der er medlemmer af Europarådet, til brug for offentlige straffesager i udlandet,

10) udenlandsk politi, anklagemyndighed og domstole i lande, der ikke er omfattet af nr. 9, til brug for offentlige straffesager i udlandet, hvis det i det enkelte tilfælde ikke skønnes betænkeligt.

Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1, nr. 4, 5 og 8, kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 22. Rigspolitiet kan endvidere efter begæring udstede straffeattester til offentlig brug, som indeholder de i bilag 1 nævnte afgørelser, til:

1) offentlige myndigheder til brug ved afgørelse af, om en ansøger efter straffelovens § 78 eller anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til lov er udelukket fra at opnå en under vedkommende myndigheds forretningsområde særlig offentlig autorisation eller godkendelse,

2) Udenrigsministeriet til brug for sager om bistand til danske statsborgere, mod hvem der er indledt strafferetlig forfølgning i udlandet,

3) Ankestyrelsen og kommunerne for forældre til børn og unge, over for hvem der er spørgsmål om iværksættelse af særlig støtte efter lov om social service kapitel 11,

4) Ankestyrelsen, kommunerne og socialtilsynene for personer, der søger tilladelse til at have børn i døgnophold, i privat døgnpleje eller i privat pasningsordning mod betaling samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene,

5) Statsforvaltningen for personer, som ønsker at adoptere børn, samt for forældre til børn, der ønskes bortadopteret,

6) regionerne, kommunerne og institutioner omfattet af den offentlige forvaltning for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge, samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene,

7) regionerne og kommunerne for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud og botilbud for voksne samt for personer, der er ansat ved eller driver private botilbud,

8) kommunerne for personer, der i medfør af lov om social service §§ 45, 52, 54, 68 b, 76 og 97 skal virke som ledsager, fast kontaktperson eller støtteperson,

9) regionerne for personer, der søger ansættelse ved regionernes rådgivning og konsulentstøtte samt revalideringsindsats,

10) regionsrådene for personer, der søger ansættelse ved psykiatriske institutioner,

11) regionsrådene og kommunalbestyrelserne for personer, der søger ansættelse i folkeskolen, og som led i ansættelsen har direkte kontakt med elever,

12) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt NaturErhvervstyrelsen for personer, der søger ansættelse som fiskerikontrollør,

13) kommunalbestyrelserne og regionsrådene til brug ved indberetning til Valgbarhedsnævnet om den straf, kommunalbestyrelsesmedlemmer henholdsvis regionsrådsmedlemmer, er idømt,

14) Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen for personer, der søger ansættelse ved forsvaret, eller som skal udnævnes til befalingsmænd samt i særlige tilfælde for personer, som agtes indkaldt til at aftjene værnepligt,

15) Beredskabsstyrelsen for personer, der søger ansættelse i det statslige redningsberedskab eller ønskes optaget på skoler under samme, for personer, der ønskes udnævnt til befalingsmænd, og i særlige tilfælde for tjenstgørende værnepligtigt personel og hjemsendte befalingsmænd, samt Militærnægteradministrationen i særlige tilfælde for civile værnepligtige,

16) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse for personer, der søger ansættelse som embedslæge,

17) Kulturministeriet for personer, der søger ansættelse ved museer og samlinger,

18) Den Kongelige Mønt og Danmarks Nationalbank for personer, der søger ansættelse ved Den Kongelige Mønt,

19) kommunerne for personer, der skal være beskæftiget med udstedelse af pas og kørekort.

Stk. 2. En afgørelse, der angår en overtrædelse begået af en person mellem 15 og 18 år, som ikke tidligere har modtaget en afgørelse omfattet af bilag 1, medtages kun på en straffeattest efter stk. 1, hvis den pågældende inden for en periode på tre år fra tidspunktet for afgørelsen begår et nyt strafbart forhold, der skal medtages på en straffeattest efter stk. 1.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis der ved den første afgørelse er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a (ungdomssanktion), retsfølger efter straffelovens §§ 68-70 eller en ubetinget frihedsstraf.

Stk. 4. Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke på en straffeattest efter stk. 1.

Stk. 5. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1, nr. 1, 4-12 og 16-19, kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 22 a. Rigspolitiet udsteder til politiet og anklagemyndigheden efter begæring en særlig straffeattest til brug i strafferetsplejen, som indeholder de i bilag 1 nævnte afgørelser, afgørelser fra efterforskningsdelen vedrørende overtrædelse af de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bestemmelser, bødeafgørelser fra efterforskningsdelen vedrørende overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og afgørelser fra efterforskningsdelen vedrørende overtrædelser, der er omfattet af dyreværnslovens § 29 b, stk. 1, jf. stk. 2, jf. bekendtgørelse om visse forhold vedrørende betinget frakendelse af retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr.

§ 23. Politiet kan meddele Udlændingestyrelsen oplysninger fra Kriminalregisteret om personer, der er meddelt indrejseforbud, til brug for behandlingen af ansøgninger om visum og opholdstilladelse.

Stk. 2. Oplysninger efter stk. 1 kan af Udlændingestyrelsen videregives til Udenrigsministeriets visumudstedende repræsentationer, herunder til repræsentationer i tredjelande til brug for behandlingen af ansøgninger om visum.

Stk. 3. De oplysninger, der kan videregives efter stk. 1 og 2, er oplysninger til identifikation af personer, der er meddelt indrejseforbud, indrejseforbuddets længde og oplysninger om, hvilken myndighed der har meddelt indrejseforbuddet.

§ 24. Rigspolitiet kan videregive enkeltstående oplysninger fra Kriminalregisteret i forbindelse med behandling af sager om sikkerhedsgodkendelse samt sager, hvor der på tilsvarende måde er et sikkerhedsmæssigt behov herfor, jf. herunder Statsministeriets cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt.

§ 25. Politiet vedlægger i sager om indfødsret efter begæring en fuldstændig udskrift af Kriminalregisteret.

§ 26. Rigspolitiet vedlægger i sager om adoptionsbevilling efter begæring en udskrift af afgørelsesdelen og kan videregive oplysninger fra efterforskningsdelen om strafforfølgning for overtrædelse af de bestemmelser, der er nævnt i bilag 4, pkt. 2.1 og 2.2.

Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 27. Rigspolitiet giver efter begæring til Trafikstyrelsen eller anden offentlig myndighed til brug for sager om meddelelse eller tilbagekaldelse af tilladelser eller bevillinger til erhvervsmæssig godstransport og personbefordring oplysning om tilførsler til Kriminalregisteret om overtrædelser af færdselsloven begået af vedkommende personer.

Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 kan i ansøgningssager kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 28. Rigspolitiet giver efter begæring til den overordnede personaleadministrative myndighed for DSB for så vidt angår personer, der søger ansættelse som lokomotivfører, og som direkte skal beskæftiges med togfremførelse, oplysning om strafforfølgning og tilførsler til efterforskningsdelen vedrørende overtrædelse af færdselslovens §§ 53 og 54, enhver frakendelse eller administrativ inddragelse af retten til at føre motordrevet køretøj samt vedrørende forhold, som i øvrigt kan være af betydning ved bedømmelse af vedkommendes egnethed som lokomotivfører.

Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 29. Rigspolitiet giver efter begæring til Trafikstyrelsen til brug for sager om udstedelse og besiddelse af luftfartscertifikat tilsvarende oplysninger som nævnt i § 28, herunder om forhold, som i øvrigt kan være af betydning ved bedømmelse af vedkommendes egnethed som fører af luftfartøj.

Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 kan i ansøgningssager kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 29 a. Rigspolitiet udsteder efter begæring fuldstændige udskrifter af Kriminalregisteret til Erhvervsstyrelsen til brug for varetagelsen af styrelsens opgaver i henhold til årsregnskabslovens § 135, stk. 6.

§ 30. Til offentlige myndigheder må der af politiet i øvrigt kun videregives enkeltstående oplysninger fra Kriminalregisteret, hvis videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår, eller videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe.

§ 31. Begæring om udstedelse af fuldstændige udskrifter fra Kriminalregisteret og om udstedelse af straffeattester skal af politiet, anklagemyndigheden, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Udlændingestyrelsen, auditørkorpset, Justitsministeriet og kriminalforsorgens anstalter og arresthuse fremsættes skriftligt eller via elektronisk terminaladgang. Af andre myndigheder skal begæringen fremsættes skriftligt.

Stk. 2. Det skal af begæringen fremgå, til hvilket formål oplysningerne skal benyttes.

§ 32. Af fuldstændige udskrifter, straffeattester og oplysninger, der videregives efter dette kapitel, skal det tydeligt fremgå, at oplysningerne af de pågældende myndigheder skal behandles som fortrolige.

§ 33. Kriminalregisteret samkøres med Naturstyrelsens registre over jagtprøveaspiranter og jagttegnsløsere, jf. bilag 5.

§ 34. Kriminalregisteret samkøres med Det Centrale Rettighedsregister med henblik på at tilføre Hjemmeværnets medlemsregister en markering af, om personer, der søger optagelse eller genoptagelse i Hjemmeværnet, er kendt eller ukendt i Kriminalregisteret, jf. bilag 6.

§ 35. De i Kriminalregisteret indeholdte oplysninger danner grundlag for maskinelt udskrevne statistiske oplysninger.

Kapitel 7

Videregivelse af særlige oplysninger

§ 36. Rigspolitiet kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, videregive oplysninger fra efterforskningsdelen, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens §§ 216, stk. 2, og 222, herunder jf. § 225, og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210, 223 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.

Stk. 2. Efter stk. 1 kan der endvidere videregives oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser fra før den 1. juli 2013, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af de dagældende regler i straffelovens § 222, § 222, jf. §§ 224 og 225, og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210, 223 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.

Stk. 3. Rigspolitiet kan endvidere videregive oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2 til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

Stk. 4. Rigspolitiet kan videregive oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2 om de i stk. 1 og 3 nævnte personers ægtefæller, samlevere, hjemmeboende børn og andre, såfremt de pågældende som følge af det i stk. 1 eller 3 nævnte ansættelses- eller beskæftigelsesforhold har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.

Stk. 5. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1-4 kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. I forbindelse med Rigspolitiets videregivelse af oplysninger efter stk. 1-4 skal det tydeligt fremgå, at en uberettiget videregivelse af oplysningerne kan straffes.

Stk. 7. Ved fremsættelse af begæring om videregivelse af oplysninger efter stk. 1-4 skal den af Rigspolitiet udformede blanket til rekvisition af særlige oplysninger fra Kriminalregisteret anvendes.

Stk. 8. Ved skriftlig henvendelse til Rigspolitiet kan en person få meddelelse om oplysninger, der er videregivet om den pågældende efter stk. 1-4.

Kapitel 8

Sikkerhedsforanstaltninger

§ 37. Om behandlingssikkerheden gælder de i lov om behandling af personoplysninger kapitel 11, og de i bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, fastsatte regler.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) ophæves.

§ 39. Oplysninger om afgørelser vedrørende kriminalitet begået af personer, som på gerningstidspunktet ikke var fyldt 15 år, der er optaget i Kriminalregisteret i den periode, hvor den kriminelle lavalder har været 14 år, vil fortsat fremgå af efterforskningsdelen.

Stk. 2. Oplysninger som nævnt i stk. 1 må kun videregives som led i udstedelse af fuldstændige udskrifter fra Kriminalregisteret, efter reglerne om videregivelse af oplysninger til forskningsbrug i § 18 eller efter reglerne om videregivelse af enkeltstående oplysninger i §§ 17 og 30.

Stk. 3. Oplysninger som nævnt i stk. 1 vil blive slettet efter de i bilag 3 og 4 fastsatte regler.

Stk. 4. Oplysninger som nævnt i stk. 1, som tillige vedrører kriminalitet, der er begået, efter den pågældende var fyldt 15 år, behandles efter de almindelige regler om registrering og sletning af oplysninger om kriminalitet begået af personer, der er fyldt 15 år.

Justitsministeriet, den 4. juli 2014

Karen Hækkerup

/ Anne Berg Mansfeld-Giese


Bilag 1

Datatyper i afgørelsesdelen

1) Domme og bødevedtagelser, herunder vedtagne udenretlige bødeforelæg, som omfatter overtrædelser af straffeloven. Frifindende domme medtages kun, hvis frifindelsen er sket i medfør af straffelovens § 16.

2) Domme for overtrædelse af anden lovgivning, hvis der, betinget eller ubetinget, idømmes frihedsstraf, eller straffastsættelsen udsættes, eller hvis der frakendes eller udskydes rettigheder eller meddeles pålæg vedrørende den dømtes person eller fastsættes retsfølger i medfør af straffelovens §§ 68-70.

3) Afgørelser i militære straffesager, hvorved der uden dom pålægges frihedsstraf.

4) Tiltalefrafald, medmindre disse er meddelt uden vilkår.

5) Ankeafgørelser.

6) Løsladelse fra afsoning.

7) Benådning.

8) Afgørelser om genindsættelse af personer, der er prøveløsladt.

9) Afgørelser om fuldbyrdelse af frihedsstraf i andet europæisk land end domslandet.

10) Afgørelser om overførelse af tilsyn i henhold til betinget dom, prøveløsladelse eller benådning til andet nordisk land end det, hvor den pågældende er dømt, prøveløsladt eller benådet.

11) Afgørelser om ændring eller ophævelse af de i straffelovens §§ 68-70 nævnte retsfølger.

12) Ændringer i øvrigt eller ophævelse af de tilførte afgørelser.

13) Afgørelser om overtrædelse af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Såfremt en afgørelse, som er optaget i afgørelsesdelen, ved anke eller genoptagelse ændres, således at den endelige afgørelse ikke skal optages i denne, slettes hele tilførslen.

Afgørelser truffet i de nordiske lande og i lande, der er medlem af Europarådet, vedrørende danske statsborgere og udenlandske statsborgere, der på gerningstidspunktet har fast bopæl i Danmark, optages efter samme retningslinjer som danske afgørelser, såfremt Kriminalregisteret får underretning derom. Afgørelser truffet i andre lande optages i de nævnte tilfælde, hvis de af Rigspolitiet efter procesmåden og strafudmålingen skønnes at kunne sidestilles med danske afgørelser.

Afgørelser i civilretlige straffesager optages ikke i afgørelsesdelen.


Bilag 2

Datatyper i efterforskningsdelen

I det følgende er ikke medtaget rent edb-mæssige koder. Oplysninger, der forekommer i flere forbindelser, er kun medtaget en gang.

1. Identifikationsoplysninger

Identifikationsnummer: For personer normalt CPR-NR. (personnummer). For juridiske personer (selskaber, foreninger m.v.) SE-NR. (SKATs erhvervsregisternummer) eller CVR-NR. (Centralt Erhvervs Registernummer). I de tilfælde, hvor ingen af de foranstående numre haves, tildeles et individuelt ENR (erstatningsnummer), der opbygges som et personnummer, men hvor de sidste 4 cifre er erstattet af bogstaver.

Konverteringskode, der viser, om der er overført oplysninger fra de manuelle registre.

Angivelse af, om der er slettet oplysninger inden for de seneste 12 måneder samt typen og datoen herfor.

Opholdssted(er), det vil sige, hvor den pågældende kan træffes, når der ikke er tale om en officiel CPR-adresse og med angivelse af arten af den politimæssige relevans, f.eks. institution, beværtning eller orlovsadresse i tilknytning til en udgangstilladelse.

Specielle registernumre, der henviser til særlige efterforskningsregistre eller specielle projekter, f.eks. register over fotos optaget af politiet, iværksættelse af særlige hjælpeforanstaltninger eller alternative sanktionsformer.

Signalementsoplysninger med signalementsdato.

2. »Aktualitetsmarkeringer«

»Aktualitetsmarkering«, der angiver, at en person er »politimæssig aktuel«, uanset om der er en verserende sag.

Der kan registreres følgende typer »aktualitetsmarkeringer«.

   
Aktualitetskode
Aktualitetsmarkering
   
01-Bevæbnet med skydevåben
BEVÆBN M SKYDEVÅBEN
   
02-Bevæbnet med stikvåben
BEVÆBN M STIKVÅBEN
   
03-Bevæbnet med slagvåben
BEVÆBN M SLAGVÅBEN
   
04-Voldsmand
VOLDSMAND
   
05-Springer, undviger
SPRINGER, UNDVIGER
   
06-Farlig
FARLIG
   
07-Alkoholistbehandling
ALKOHBEH. JF. JM. SKR.
   
08-Vilkårsovertrædelse
VILKÅRSOVERTRÆDELSE
   
09-Forbud mod ophold
FORBUD MOD OPHOLD
   
10-Bruger narkotika
NARKOBRUGER
   
11-Handler med narkotika
NARKOHANDLER
   
12-Smitsom leverbetændelse
SMITSOM LEVERBETÆND.
   
17-Adm. inddragelse af lille
knallertkørekort
ADM. INDR. L. KNALLERT. KK
   
18-Frakendelse af retten til at
føre lille knallert
FRAK. LIL. KNALLERTKK
   
20-Udskudt førerret
UDSKUDT FØRERRET
   
22-Forbud efter restaurationsloven
FORBUD EFT. RESTLOV.
   
23-Frak. af kørekort
FRAK. AF KØREKORT
   
24-Adm. inddragelse af kørekort
ADM. INDR. KØREKORT
   
25-Adm. nægtelse af kørekort
NÆGTET KØREKORT
   
26-Nægtet erhvervsmæssig kørekort
NÆGTET ERH. KØREKORT
   
27-Indrejseforbud
INDREJSEFORBUD
   
28-Adm. inddragelse af pas
ADM. INDR. AF PAS
   
29-Nægtet pas
NÆGTET PAS
   
30-Advarsel i.h.t. strafl.s § 265
SL PGF 265 ADVARSEL (indtil den 1. juni 2017)
   
31-Påbud efter politivedtægten
PÅBUD EFTER PVT.
   
32-Terrorist
TERRORIST
   
33-Tilstår noget han ikke har gjort/
foretager falsk anmeldelse
TILSTÅR-/ANM FALSK
   
35-Offer/æresforbryd.
OFFER/ÆRESFORBRYD
   
36-Uromager
UROMAGER
   
37-Frak. Dyretransport.
FRAK. DYRETRANSPORT
   
38-Meddelt tilhold
MEDDELT TILHOLD
   
39-Meddelt opholdsforbud
MEDDELT OPHOLDSFORBUD
   
40-Meddelt bortvisning
MEDDELT BORTVISNING

I tilknytning til aktualiteterne 01, 02, 03, 04 og 05 er der mulighed for registrering af journalnummeret på den konkrete sag, der ligger til grund for markeringen.

I tilknytning til aktualiteterne 06, 07 og 08 er en registrering af sagens journalnummer obligatorisk.

Det vil kunne fremgå, hvilken myndighed der har foranstaltet registreringen af en aktualitet.

De under numrene 07, 08, 18, 20, 22, 23, 27, 30 (indtil den 1. juni 2017), 31, 38, 39, og 40 nævnte »aktualitetsmarkeringer« er tidsbegrænsede og slukkes, når aktualitetsdatoen (udløbsdatoen) er passeret.

Aktualitet 32 må kun registreres af Rigspolitiet.

3. Sager

Sagens journalnummer.

Oplysning om sagens oversendelse til anden myndighed.

Oplysning om hvorvidt en sag er et hovedforhold eller et biforhold.

4. Eftersøgningsoplysninger

Dato for eftersøgningen.

Hvad der ønskes foretaget, når den pågældende træffes.

Eftersøgende myndighed.

Om pågældende er efterlyst i Danmarks Radio.

Om der foreligger fængslingskendelse eller anholdelsesbeslutning med angivelse af retskreds og evt. dommerens navn.

Aflysningsoplysninger (dato og myndighed).

5. Oplysninger om sigtelser

 
Der registreres sigtelser for:
     
 
-
overtrædelse af straffeloven,
     
 
-
overtrædelse af våbenloven,
     
 
-
overtrædelse af lov om jagt og vildtforvaltning,
     
 
-
overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer,
     
 
-
overtrædelse af toldloven, der må antages at medføre frihedsstraf,
     
 
-
overtrædelse af udlændingeloven for så vidt angår bistand til en udlændings ulovlige indrejse eller ophold samt overtrædelse af meddelt indrejseforbud,
     
 
-
overtrædelse af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning,
     
 
-
overtrædelse af færdselslovens § 53, § 54, stk. 1 og 2, § 56, stk. 1, 1. pkt., § 63, stk. 1, 1. pkt., § 117 a, § 117 c, stk. 1, 2. pkt., samt ved andre færdselslovovertrædelser, når der opstår spørgsmål om betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, herunder retten til at føre lille knallert,
     
 
-
overtrædelse af bestemmelser vedrørende kontrolapparat, der er omfattet af de forordninger, der er nævnt i færdselslovens § 86 a, stk. 1, eller af forskrifter, der er udstedt i medfør af færdselslovens § 86 a, stk. 1, samt overtrædelse af de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bestemmelser,
     
 
-
overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om kørsel med overlæs,
     
 
-
overtrædelser af færdselslovens § 67, stk. 2, hvor en knallert er konstruktivt ændret med henblik på hastighedsforøgelse, eller som er i en sådan ulovlig stand, at den for så vidt angår lille knallert kan køre 43 km i timen eller derover og for så vidt angår stor knallert kan køre 64 km i timen eller derover,
     
 
-
overtrædelse af særlovgivningen, der indgår som biforhold i et sagskompleks, under forudsætning af, at forholdet er registreringspligtigt på afgørelsestidspunktet,
     
 
-
overtrædelse af lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme,
     
 
-
overtrædelser, der er omfattet af dyreværnslovens § 29 b, stk. 1, jf. stk. 2, jf. bekendtgørelse om visse forhold vedrørende betinget frakendelse af retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr,
     
 
-
forhold, hvor der er sket udenretslig konfiskation på sigtelsestidspunktet.
     
For hver registreret sigtelse angives:
     
 
-
sigtelsens dato,
     
 
-
gerningsdato/tidsrum,
     
 
-
gerningsindhold,
     
 
-
gerningsstedskommune,
     
 
-
bopælskommune,
     
 
-
tilhørsforholdskode, der angiver personens tilhørsforhold til Danmark på sigtelsestidspunktet,
     
 
-
markering af, hvorvidt der er tale om forsøg,
     
 
-
indberettende eller sagsbehandlende myndighed.

6. Oplysninger om frihedsberøvelser

   
Der registreres:
     
 
-
anholdelser, hvor der sker indbringelse til politistationen, f.eks. til konstatering af identitet,
     
 
-
opretholdelse af anholdelser,
     
 
-
varetægtsfængslinger,
     
 
-
surrogatfængslinger,
     
 
-
frihedsberøvelser i medfør af udlændingeloven,
     
 
-
afsoninger,
     
 
-
domsanbringelse i medfør af straffelovens §§ 68-70,
     
 
-
overførsler herunder overførsler til mentalobservation.
     
I tilknytning til frihedsberøvelser registreres:
     
 
-
datoen herfor,
     
 
-
frihedsberøvelsens type, f.eks. varetægtsfængsling,
     
 
-
frihedsberøvelsens anledning,
     
 
-
eventuelt anholdelsesprotokolnummer,
     
 
-
opholdssted under frihedsberøvelsen, f.eks. arresthuset,
     
 
-
den anholdende/frihedsberøvende myndighed,
     
 
-
løsladelsesdato,
     
 
-
prøveløsladelse og vilkår herfor.

7. Oplysninger om afgørelser m.v.

   
Der registreres følgende typer afgørelser:
 
 
Afgørelser i samtlige sager, som er opdateret med sigtelse, herunder:
       
   
-
i sager vedrørende overtrædelse af straffeloven,
       
   
-
i sager vedrørende overtrædelse af våbenloven,
       
   
-
i sager vedrørende overtrædelse af lov om jagt og vildtforvaltning,
       
   
-
i sager vedrørende overtrædelse af lov om euforiserende stoffer,
       
   
-
i sager vedrørende overtrædelser, der er omfattet af dyreværnslovens § 29 b, stk. 1, jf. stk. 2, jf. bekendtgørelse om visse forhold vedrørende betinget frakendelse af retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr,
       
   
-
i sager vedrørende overtrædelse af de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bestemmelser.
   
 
Andre afgørelser, hvorved der idømmes betinget eller ubetinget frihedsstraf, frakendes rettigheder eller meddeles pålæg vedrørende den tiltaltes person, samt ved dom med udsat straffastsættelse.
   
 
Andre afgørelser, hvor der idømmes eller vedtages bøde på 1.000 kr. eller derover, for overtrædelse af færdselsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf dog 2.500 kr. eller derover.
   
 
Andre afgørelser, hvor der idømmes eller vedtages bøde på under 1.000 kr., for overtrædelse af færdselsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf under 2.500 kr., hvis der er tale om en nedsat normalbøde på mindst de nævnte beløb.
   
 
Andre afgørelser, hvor der idømmes eller vedtages bøde på under 1.000 kr., for overtrædelse af færdselsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf under 2.500 kr., for overtrædelse af straffebestemmelser, hvor der i straffebestemmelsen er foreskrevet højere straf i gentagelsestilfælde, hvor påstand om højere straf er foreskrevet administrativt samt hvor der i gentagelsestilfælde opstår særlige spørgsmål om konfiskation eller pålæg.
   
 
Andre afgørelser, hvor der idømmes eller vedtages bøde på under 2.500 kr. for overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om:
       
   
-
vigepligt,
       
   
-
almindelige hastighedsregler (færdselslovens § 41),
       
   
-
spirituskørsel,
       
   
-
kørsel, hvor den pågældendes blod under eller efter kørslen indeholder bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af justitsministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden,
       
   
-
kørsel, hvor den pågældende på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde,
       
   
-
mangler ved motorkøretøjets driftsbremse eller styretøj,
       
   
-
overlæs,
       
   
-
kørsel uden at have erhvervet kørekort til det pågældende motorkøretøj.
   
 
Andre afgørelser for overtrædelse af restaurationslovens bestemmelser om nattesæde, udskænkning for mindreårige eller udskænkning i butikstiden.
   
 
Konfiskation, uanset om denne er udenretlig eller indenretlig.
   
 
Tiltalefrafald med eller uden vilkår, herunder ungdomskontrakter.
   
 
Frifindelser, når sigtelsen på et tidligere stadium er registreret i Kriminalregisteret.
   
 
Henlæggelse af sager, herunder sager, der »sluttes på bevisets stilling«, eller afgøres med en »advarsel« (retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 722, stk. 1, nr. 1) under forudsætning af, at sagen på et tidligere stadium er registreret i Kriminalregisteret med en sigtelse eller en tidligere afgørelse.
   
 
Alle andre afgørelser i sager, der er registreret i Kriminalregisteret med en sigtelse eller en tidligere afgørelse.
   
I tilknytning til afgørelser registreres:
     
 
-
dato for afgørelsen,
     
 
-
afgørende myndighed,
     
 
-
afgørelsestype, f.eks. dom, bødeforelæg, bødevedtagelse,
     
 
-
afgørelsesmåden, f.eks. nævningesag,
     
 
-
for så vidt angår afgørelser om overtrædelser, der er omfattet af dyreværnslovens § 29 b, stk. 1, jf. stk. 2, jf. bekendtgørelse om visse forhold vedrørende betinget frakendelse af retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr, oplysninger om antallet af overtrædelser af denne (klipværdi) og tidspunktet for forseelsen,
     
 
-
for så vidt angår afgørelser om overtrædelse af de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bestemmelser oplysninger om antallet af overtrædelser af disse (klipværdi) og tidspunktet for forseelsen,
     
 
-
strafudmålingen,
     
 
-
typen af eventuel frihedsstraf,
     
 
-
eventuel ankedato,
     
 
-
anketypekode, der angiver om en sag ankes på bevisspørgsmål eller strafudmåling,
     
 
-
udløbsdato for evt. betingelser i dommen,
     
 
-
oplysninger om evt. frakendelse, pålæg, konfiskation eller benådning,
     
 
-
markering af, hvorvidt der er tale om forsøg/medvirken.

8. Særlige typer af indberetninger

   
 
Sager om meddelelse af advarsel i medfør af straffelovens § 265 (indtil den 1. juni 2017).
   
 
Sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning i medfør af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.
   
 
Andre advarsler, tilhold, forbud eller pålæg.
   
 
Generhvervelse af andre rettigheder end førerretten.
   
 
Administrativ inddragelse af kørekort, herunder midlertidig inddragelse af førerretten i medfør af færdselslovens § 130, stk. 1.
   
 
Nægtelse af udstedelse af kørekort af andre grunde end ikke bestået prøve eller nægtet ombytning af udenlandsk kørekort.
   
 
Nægtelse af erhvervskørekort, når det sker på baggrund af strafbare forhold.
   
 
Fratagelse eller frakendelse af udenlandsk kørekort samt i forbindelse hermed påtegning af internationale kørekort.
   
 
Genudlevering af administrativt inddraget kørekort.
   
 
Generhvervelse af førerretten, når denne har været frakendt for bestandig, eller når generhvervelsen sker før frakendelsestidens udløb.

9. Mistede legitimationspapirer

Der kan registreres bortkomst eller fremlysning af offentligt anerkendte legitimationspapirer, der er forsynet med fotografi, og som indeholder oplysninger om navn og fødselsdato. Pas og kørekort registreres dog ikke i registeret.

Registreringen sker i tilknytning til den pågældende persons data og altid med angivelse af eventuelt journalnummer.

   
For det enkelte legitimationspapir kan der registreres oplysninger om:
     
 
-
efterlysningsdato,
     
 
-
efterlysende myndighed,
     
 
-
legitimationspapirets art, f.eks. søfartsbog,
     
 
-
gyldighedsområde,
     
 
-
gyldighedstidsrum,
     
 
-
tidspunkt/tidsrum for bortkomsten,
     
 
-
udstedende myndighed, herunder dennes nationalitet,
     
 
-
eventuelt antal genparter af legitimationspapiret,
     
 
-
aflysende myndighed,
     
 
-
aflysningsdato.

10. Oplysninger om udgangstilladelser

Det registreres, når en strafafsoner opnår orlov/udgang under afsoning af frihedsstraf.

   
I tilknytning til orlov/udgang registreres:
     
 
-
udgangens begyndelsestidspunkt,
     
 
-
udgangens sluttidspunkt,
     
 
-
til hvilken politikreds udgangstilladelsen er givet,
     
 
-
fra hvilken institution udgangstilladelsen er givet,
     
 
-
om der til orlov/udgangen knytter sig specielle vilkår.
     
Udgange fra åbne anstalter uden overnatning og udgange for enkeltpersoner under ledsagelse registreres ikke.

11. Børn under 15 år

   
1. Børn under 15 år registreres for strafbare forhold alene i følgende tilfælde:
   
 
a) Børn fra 12-15 år.
   
 
Børn i aldersgruppen 12-15 år registreres, når det under hensyn til forholdets grovhed findes påkrævet.
   
 
En registrering må normalt anses for påkrævet ved drab, røveri, voldtægt, og når forholdet har en grovere karakter i forbindelse med vold, hærværk, brandstiftelse eller overtrædelse af narkotikalovgivningen samt ved alvorligere berigelseskriminalitet, navnlig når der er tale om serieforbrydelser.
   
 
b) Børn fra 10-12 år.
   
 
Børn i aldersgruppen 10-12 år registreres, når betingelserne under a) er opfyldt, og der er tale om særlig alvorlig kriminalitet.
   
 
c) Børn under 10 år.
   
 
Registrering finder ikke sted for strafbare forhold.
   
Registrering nævnt under a) og b) foretages af Rigspolitiet efter en vurdering i det enkelte tilfælde.
 
2. Registrering af børn under 15 år for ikke strafbare forhold finder i øvrigt kun sted, når det er nødvendigt for en forsvarlig udførelse af politiets arbejde, f.eks. ved eftersøgninger.
   
3. Endvidere foretages i de tilfælde, hvor den mindreårige ville være blevet sigtet for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer, hvis den pågældende var fyldt 15 år på gerningstidspunktet, en statistisk anonymiseret registrering af forholdet.

12. Registrering af særlige markeringer

Udover af de ovennævnte grunde kan en person være registreret i efterforskningsdelen med en særlig markering.

   
Der findes følgende muligheder for særlige markeringer:
     
 
-
registrering efter anmodning fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet,
     
 
-
registrering af særligt kriminelle personer,
     
 
-
registrering af personer, hvoraf foto findes verserende i Rigspolitiet nationale fotoregister,
     
 
-
registrering efter anmodning fra Rigspolitiets nationale efterforskningsstøttecenter (NEC),
     
 
-
registrering efter anmodning fra Rigspolitiets DNA-sektion.

13. Anmærkninger

I tilknytning til oplysninger vedrørende eftersøgninger, anholdelser/fængslinger, sigtelser, afgørelser eller personer kan der i et anmærkningsfelt anføres en ustruktureret tekst af variabel længde. Det kan eksempelvis være:

     
 
-
en præcis henvisning til de lovbestemmelser, en afgørelse er truffet efter,
     
 
-
specielle oplysninger om journalisering eller fremgangsmåder,
     
 
-
en angivelse af, hos hvilken administrativ myndighed en sag aktuelt befinder sig,
     
 
-
særlige betingelser, der skal opfyldes i forbindelse med en afgørelse eller løsladelse,
     
 
-
særlige forhold, der skal eller bør iagttages i forbindelse med en konkret sag,
     
 
-
specielle oplysninger om anvendte efterforskningsmetoder, der er taget i anvendelse ved opklaringen af en forbrydelse.
     
Anmærkningsteksten skal i alle tilfælde være nødvendig for varetagelsen af registerets opgaver.

14. Falske generalia

Når det konstateres, at en person har misbrugt en anden persons navn og personnummer eller fødedato over for politiet eller i tilknytning til begået kriminalitet, registreres dette som en henvisning til den anden person under »specielle registernumre«, jf. punkt 1.

15. Andre forhold

Andre oplysninger af væsentlig politimæssig interesse, når registreringen er nødvendig for varetagelsen af registerets opgaver. Indberetningen påtegnes af en særlig bemyndiget person.

Det afgøres af vedkommende politidirektør, hvem der skal attestere, at betingelserne for registrering er opfyldt.


Bilag 3

Sletning af oplysninger i afgørelsesdelen

I Kriminalregisterets afgørelsesdel slettes en afgørelse, når der er forløbet 10 år fra det seneste af følgende tidspunkter:

1) Endelig løsladelse fra afsoning af frihedsstraf.

2) Udløb af prøvetid efter prøveløsladelse.

3) Endelig ophævelse af retsfølge efter straffelovens §§ 68-70.

4) Ophør af frakendelse eller udskydelse af rettigheder eller pålæg.

5) Endelig afgørelse, der ikke omfattes af de under nr. 1-4 nævnte tilfælde.

Oplysninger om personer, der er fyldt 80 år, slettes i afgørelsesdelen. For personer, der er fyldt 70 men ikke 80 år, nedsættes de ovenfor anførte frister til 5 år.


Bilag 4

Sletning af oplysninger i efterforskningsdelen

1. Generelt

Alle registreringer i Kriminalregisteret er undergivet automatiske (maskinelle) sletteregler. Slettereglerne afhænger af de registrerede bestemmelser, afgørelsestyperne og den registrerede persons alder.

Hvis der under samme journalnummer er registreret forskellige afgørelsestyper vedrørende den samme person, følger slettereglen afgørelsen i hovedforholdet.

Slettes en afgørelse i efterforskningsdelen, omfatter sletningen tillige de oplysninger om f.eks. anholdelse, sigtelse eller afsoning, som er knyttet til afgørelsen.

Sletningsrutinerne gennemføres som månedlige kørsler, og oplysningerne slettes således efter udløbet af den måned, hvor sletningsfristen blev overskredet. Dog gennemføres sletning af fældende domme m.v., jf. pkt. 2.2 og 2.3, kun én gang årligt.

Hvis sletning ikke er sket tidligere, slettes oplysningerne i registeret automatisk 2 år efter den pågældendes død.

Oplysninger vedrørende juridiske personer (selskaber, foreninger m.v.) slettes 5 år efter virksomhedens ophør.

2. Sletning af afgørelser

2.1. Domme vedrørende grove overtrædelser af straffeloven

   
Domme m.v., som har medført:
     
 
-
betinget eller ubetinget frihedsstraf,
     
 
-
betinget eller ubetinget rettighedsfrakendelse eller
     
 
-
retsfølger efter straffelovens §§ 68-70,
     
og som omfatter:
     
 
-
landsskadelig virksomhed (straffelovens §§ 98-118),
     
 
-
forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv (straffelovens §§ 144-146),
     
 
-
brandstiftelse (straffelovens §§ 180-181),
     
 
-
flykapring (straffelovens § 183 a),
     
 
-
grov narkotikakriminalitet (straffelovens §§ 191-191a),
     
 
-
grov seksualforbrydelse (straffelovens §§ 216, 222, stk. 2, 223, herunder jf. § 225, og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens §§ 216, 217, 222, stk. 2, 223, herunder jf. §§ 224 og 225),
     
 
-
drab (straffelovens § 237),
     
 
-
grov vold eller trusler (straffelovens §§ 123, 245 og 246),
     
 
-
røveri (straffelovens § 288), eller
     
 
-
groft skattesvig (straffelovens § 289),
     
slettes først, når der skal ske sletning på grund af den registreredes alder, jf. pkt. 4.

2.2. Retsfølger efter straffelovens §§ 68-70, domme med frihedsstraf i mindst 1 år, domme for overtrædelser af straffeloven, hvor strafferammen er 6 år eller derover, og hvor frihedsstraf eller rettighedsfrakendelse er fastsat, samt tilsvarende domme for visse sædelighedsforbrydelser, overtrædelse af våbenloven og lov om euforiserende stoffer

   
Domme m.v., hvor der er fastsat retsfølger efter straffelovens §§ 68-70, eller hvor frihedsstraf er udmålt i år, samt domme hvor frihedsstraf eller rettighedsfrakendelse er fastsat, og som omfatter:
     
 
-
vold mod tjenestemand (straffelovens § 119),
     
 
-
falsk anklage (straffelovens § 164),
     
 
-
falskmønteri (straffelovens § 166),
     
 
-
fremstilling af falske stempelmærker (straffelovens § 177),
     
 
-
sprængning m.v. (straffelovens § 183),
     
 
-
forgiftning af drikkevand m.v. (straffelovens §§ 186 og 187),
     
 
-
salg af sundhedsfarlige nærings- eller lægemidler m.v. (straffelovens §§ 188 og 189),
     
 
-
grov våbenlovsovertrædelse (straffelovens § 192 a),
     
 
-
bigami (straffelovens § 208),
     
 
-
incest (straffelovens § 210),
     
 
-
udnyttelse af sindslidende eller mentalt retarderede (straffelovens § 218, herunder jf. § 225, og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens § 218, herunder jf. §§ 224 og 225),
     
 
-
samleje med mindreårig betroet i pågældendes varetægt (straffelovens § 219, herunder jf. § 225, og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens § 219, herunder jf. §§ 224 og 225),
     
 
-
samleje ved groft misbrug af en persons arbejdsmæssige, økonomiske eller behandlings- eller plejemæssige afhængighed (straffelovens § 220, herunder jf. § 225, og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens § 220, herunder jf. §§ 224 og 225),
     
 
-
tilsnigelse af samleje under forveksling (straffelovens § 221, herunder jf. § 225, og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens § 221, herunder jf. § 224),
     
 
-
samleje med barn under 15 år (§ 222, stk. 1, herunder jf. § 225, og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens § 222, stk. 1, herunder jf. §§ 224 og 225),
     
 
-
medvirker til at prostituere personer under 18 år (domme afsagt den 1. juli 2013 og senere vedrørende § 224, stk. 1, herunder jf. § 225),
     
 
-
kunde til prostitueret under 18 år (straffelovens 224, stk. 2, herunder jf. § 225, og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens § 223 a, herunder jf. §§ 224 og 225),
     
 
-
rufferi m.v. (straffelovens §§ 233 og 233 a og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens §§ 228 og 229),
     
 
-
optagelse af pornografiske fotografier, film eller lignende af en person under 18 år (straffelovens § 226 og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens § 230),
     
 
-
blufærdighedskrænkelse (straffelovens § 232),
     
 
-
salg af utugtige billeder til person under 16 år (straffelovens § 234),
     
 
-
børnepornografi (straffelovens § 235),
     
 
-
hensættelse i hjælpeløs tilstand (straffelovens § 250),
     
 
-
grov frihedsberøvelse (straffelovens § 261, stk. 2),
     
 
-
overtrædelse af våbenloven,
     
 
-
overtrædelse af lov om euforiserende stoffer,
     
slettes, når personen ikke længere er registreret med afgørelser i afgørelsesdelen, jf. bilag 3, og der er forløbet 20 år fra:
     
 
-
løsladelsesdato, dog udløb af prøvetid efter eventuel prøveløsladelse, for så vidt angår idømt ubetinget frihedsstraf,
     
 
-
afgørelsens dato, for så vidt angår betinget frihedsstraf eller betinget førerretsfrakendelse,
     
 
-
retsfølgens endelige ophævelse, for så vidt angår retsfølge fastsat i medfør af straffelovens §§ 68-70,
     
 
-
frakendelsesperiodens udløb, for så vidt angår ubetinget frakendelse af førerretten.

2.3. Øvrige domme m.v., der har medført frihedsstraf eller rettighedsfrakendelse

Domme m.v., hvor der ikke er idømt fængsel af 1 år eller derover, og som ikke omfatter de i pkt. 2.1. og 2.2. nævnte overtrædelser af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer slettes, når personen ikke længere er registreret med afgørelser i afgørelsesdelen, jf. bilag 3.

2.4. Tiltalefrafald, herunder tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt

Tiltalefrafald slettes, når der er forløbet 10 år fra afgørelsen.

2.5. Bøder

   
Bøder slettes, når der er forløbet 10 år fra afgørelsen.
   
Bøder for overtrædelse af færdselsloven, bortset fra:
     
 
-
motorfører påvirket af bevidsthedspåvirkende stof,
     
 
-
spiritus- eller medicinpåvirket motorfører,
     
 
-
kørsel trods frakendelse af kørekortet,
     
 
-
kørsel uden at have erhvervet kørekort,
     
 
-
samt kørsel med overlæs,
     
slettes dog, når der er forløbet 5 år fra afgørelsen.

2.6. Advarsler

Advarsler, herunder efter retsplejelovens § 722, stk. 1, nr. 1, og § 937, slettes, når der er forløbet 5 år fra afgørelsen.

2.7. Grundløse sigtelser

Alle oplysninger i sager, hvor sigtelsen opgives som grundløs (retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 1), slettes ved førstkommende månedlige sletningskørsel.

2.8. Frifindelser og øvrige påtaleundladelser/-opgivelser efter retsplejelovens § 721

   
Hvis en person er blevet frifundet, eller politiet har undladt eller opgivet påtale efter andre bestemmelser i retsplejeloven end § 721, stk. 1, nr. 1 (grundløse sigtelser), slettes afgørelsen efter følgende regler:
   
 
a) Overtrædelse af særlovgivningen, bortset fra lov om euforiserende stoffer og våbenloven slettes, når der er forløbet 5 år fra afgørelsen.
   
 
b) Overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer og våbenloven slettes, når der er forløbet 10 år fra afgørelsen.

2.9. Andre afgørelser

   
 
a) Pålæg efter hundeloven slettes, når der er forløbet 10 år fra afgørelsen.
   
 
b) Indrejseforbud og forbud mod ophold (rockerloven) slettes ved udløb.
   
 
c) Andre tilhold, forbud, bortvisning eller pålæg end anført under a) og b) slettes, når der er forløbet 5 år fra afgørelsen.
   
 
d) Nægtelse af udstedelse af kørekort af andre grunde end ikke bestået prøve eller nægtet ombytning af udenlandske kørekort slettes, når der er forløbet 20 år fra afgørelsen.
   
 
e) Nægtelse af erhvervskørekort, når det sker på baggrund af strafbare forhold, slettes, når der er forløbet 20 år fra afgørelsen.
   
 
f) Administrativ inddragelse af førerret, bortset fra inddragelse i medfør af færdselslovens § 130, stk. 1, slettes, når førerretten generhverves.

3. Sletning af andre oplysninger

3.1. Alle anholdelsesdata, der ikke knytter sig til en sag med journalnummer, slettes, når der er forløbet 1 måned fra anholdelsen.

3.2. Andre oplysninger om frihedsberøvelse, som ikke er knyttet til en afgørelse, slettes, når der er forløbet 5 år fra løsladelsen.

3.3. Alle eftersøgninger, der er aflyst, slettes ved førstkommende sletningskørsel. Er eftersøgningen begrundet i undvigelse, sker sletningen dog først 5 år efter aflysningen.

3.4. Aktualitetsmarkeringer for indrejseforbud, tilhold, opholdsforbud og bortvisning efter lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning samt forbud mod ophold og advarsler efter straffelovens § 265 (indtil den 1. juni 2017) slettes umiddelbart, når aktualitetsdatoen er passeret. Alle øvrige aktualitetsmarkeringer (bilag 2, pkt. 2) slettes, når der er forløbet 20 år fra aktualitetsdatoen.

4. Sletning på grund af alder

4.1. Personer, der er fyldt 80 år

Når en person er fyldt 80 år, slettes den pågældende i Kriminalregisteret, med mindre den pågældende er eftersøgt, frihedsberøvet eller på anden måde er registreret med helt aktuelle forhold.

4.2. Personer, der er fyldt 70, men endnu ikke 80 år

Når en person er fyldt 70 år, nedsættes de i pkt. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 2.8 litra b, anførte frister til 5 år.

I øvrigt slettes alle oplysninger om mistet legitimation.

4.3. Personer, der ikke var fyldt 15 år på registreringstidspunktet

Oplysninger om en person indført i efterforskningsdelen før det fyldte 15. år, slettes automatisk efter 8 års forløb, medmindre den pågældende i det forløbne tidsrum er registreret med fældende domme m.v. for grov eller særlig kriminalitet, jf. pkt. 2.1 og 2.2.

Hvis den pågældende er registreret med oplysninger om grov eller særlig kriminalitet, udskydes sletningen, indtil der er forløbet 20 år fra registreringstidspunktet.

5. Sletning af personen m.v.

   
Når alle sagsoplysninger vedrørende en person er slettet, foretages en automatisk sletning af eventuelle personrelaterede oplysninger omfattende:
     
 
-
signalement,
     
 
-
opholdssted,
     
 
-
udgange,
     
 
-
registerkoder,
     
 
-
aktualitetsmarkeringer, og
     
 
-
anmærkninger knyttet til personen.

6. Kontrol m.v.

Såvel den indberettende myndighed som Rigspolitiet udfører kontrol til sikring af, at der ikke i Kriminalregisteret registreres urigtige eller vildledende oplysninger eller oplysninger af ikke-politimæssig karakter.

Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller uden politimæssig betydning, skal snarest muligt berigtiges eller slettes.

Alle afgørelser for overtrædelse af lovbestemmelser, der senere er ophævet, således at det pågældende gerningsindhold ikke længere er strafbart, slettes.

Udover automatisk sletning af forældede oplysninger kan fjernelse af oplysninger fra Kriminalregisteret kun foretages af personale i Rigspolitiet, som er særlig godkendt hertil.

De i Kriminalregisteret slettede oplysninger udskrives automatisk på cd-rom, som opbevares hos Rigspolitiet.

I Kriminalregisteret markeres oplysning om (sidste) sletningsdato, samt på hvilken måde sletningen er foretaget.

Cd-rommer med oplysninger, som er slettet fra Kriminalregisteret, opbevares i et år, hvorefter de destrueres.


Bilag 5

Våben- og jagttegn

   
Oplysninger der tilgår politiet og Miljøministeriet ved forespørgsel til våben- og jagttegnsregisteret samt ved den årlige udskrivning i forbindelse med fornyelse af jagttegn:
     
 
-
Sorteringskoder: 1, 2 og 9.
     
Sorteringskoderne refererer sig til følgende:
     
 
-
Sorteringskode 1: Ingen belastende tilførsel.
     
 
-
Sorteringskode 2: Belastende tilførsel.
     
 
-
Sorteringskode 9: Ved fejl m.v.
     
Meddelelsestekster
   
Heri kan indgå indtil to vejledende meddelelser med tilhørende numre med forslag til ekspeditionsmetode.


Bilag 6

Hjemmeværnet

Oplysninger der tilgår hjemmeværnskommandoen ved forespørgsel til Rettighedsregisteret.

Meddelelsestekster

   
Der kan alene indgå to vejledende meddelelser:
   
 
1) JA = Den pågældende er registreret med en eller flere af de nedenfor anførte tilførsler.
   
 
2) NEJ = Den pågældende er ikke registreret med belastende tilførsler.
   
De vejledende tekster dannes på grundlag af følgende kriterier:
   
Farlighed:
   
 
a. Registreringer vedrørende straffelovens §§ 98-119, §§ 123-124, §§ 130-132a, § 133, § 134a, § 136, § 138, §§ 180-181, §§ 183-183a, §§ 191-191a, § 192 a, § 216, herunder jf. § 225 (og registreringer på baggrund af tilførsler om afgørelser fra før den 1. juli 2013 vedrørende overtrædelser af de dagældende regler i straffelovens §§ 216-217, herunder jf. §§ 224 og 225), §§ 237-241, §§ 244-249 (§ 249 dog undtaget færdselssager), § 252, § 254, §§ 260-261, §§ 265-266, § 276 (tyveri eller indbrud i våbenforretning og lager, kaserne m.v.), § 281, § 286, § 288 og § 291.
   
 
b. Registreringer vedrørende overtrædelse af våbenloven.
   
 
c. Registreringer vedrørende overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.
   
 
d. Registreringer vedrørende overtrædelse af lov om jagt- og vildtforvaltning.
   
 
e. Registreringer vedrørende overtrædelse af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.
   
 
f. Aktualitetskoderne for:
       
   
-
Bevæbnet med skydevåben.
       
   
-
Bevæbnet med stikvåben.
       
   
-
Bevæbnet med slagvåben.
       
   
-
Voldsmand.
       
   
-
Narkobruger.
       
   
-
Narkohandler.
       
   
-
Indrejseforbud.
       
   
-
Tilhold i henhold til straffelovens § 265 (indtil den 1. juni 2017).
       
   
-
Tilhold, opholdsforbud og bortvisning i henhold til lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.
       
   
-
Terrorist.
   
 
g. Registrering om idømmelse af retsfølge efter straffelovens §§ 68-70.
   
 
h. Registrering om idømmelse af konfiskation af våben efter straffelovens § 75 og § 77a.
   
Værdighed:
   
Alle fældende domme for overtrædelse af straffeloven samt særlovsovertrædelser som har medført ubetinget frihedsstraf.