Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Lovens område m.v.
Kapitel 2 Erstatning for skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer
Kapitel 3 Tilskud til genopbygning af privat fredskov efter stormfald
Kapitel 4 Kontrol, tilsyn, misligholdelse m.v. af stormfaldsordningen
Kapitel 5 Stormrådet
Kapitel 6 Finansiering
Kapitel 7 Lagring af træ samt stormflodsvarsling
Kapitel 7 a Kommunikation
Kapitel 8 Klageadgang og straffebestemmelser
Kapitel 9 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald

Herved bekendtgøres lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090 af 23. november 2012, med de ændringer, der følger af § 34 i lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 377 af 15. april 2014.

Kapitel 1

Lovens område m.v.

§ 1. Efter reglerne i denne lov kan der ydes

1) erstatning for skader forårsaget af stormflod,

2) erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer samt

3) tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Robust skov indeholder en væsentlig andel hjemmehørende træarter.

§ 2. Ved stormflod forstås oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i havet, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 20. år.

Stk. 2. Ved oversvømmelse fra vandløb og søer forstås oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i vandløb og søer, der forventes statistisk at ville indtræffe sjældnere end hvert 20. år.

Stk. 3. Ved stormfald forstås, at der i en eller flere landsdele som følge af kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer på store skovarealer svarende til mindst 1 års hugst i de ramte områder.

Stk. 4. Afgørelse af, om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller stormfald i et område på et givet tidspunkt, træffes af Stormrådet, jf. § 21, efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet, for så vidt angår afgørelse af, om der har været stormflod, og Miljøministeriet, for så vidt angår afgørelse af, om der har været oversvømmelse fra vandløb og søer eller stormfald.

§ 3. Tilskud i henhold til § 1, nr. 3, kan alene ydes til private ejere.

Stk. 2. En privat ejer kan være en person, et selskab, en fond, forening eller lignende. Den private ejer må ikke have indgået driftsoverenskomst med det offentlige.

Stk. 3. Såfremt det areal, der ydes tilskud til, ejes af flere personer, udbetales tilskud til den, der over for Stormrådet kan godtgøre at repræsentere hele ejerkredsen.

Stk. 4. I forbindelse med ejerskifte kan den nye ejer overtage rettigheder og forpligtelser ifølge tilsagnet om tilskud.

Kapitel 2

Erstatning for skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer

§ 4. Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod eller af oversvømmelse fra vandløb og søer på her i landet værende fast ejendom og løsøre, som er dækket af en afgiftspligtig forsikring mod brand, jf. § 24 og § 26, stk. 3.

Stk. 2. Erstatning ydes ikke for indirekte tab, jf. dog stk. 3 og 4, samt for skader på følgende typer fast ejendom og løsøre:

1) Fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod henholdsvis skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed.

2) Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade.

3) Løsøre i kældre og rum under terræn.

4) Jord.

5) Saltskadede afgrøder.

6) Fast ejendom, der ligger uden for et dige.

7) Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet.

8) Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign.

9) Haveanlæg og løsøre placeret i haven.

10) Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

11) Trailere, campingvogne, campletter, containere, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri.

12) Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

13) Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

14) Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

15) Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug.

16) Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, og som befinder sig i virksomhedens lagerbygninger eller lignende bygninger, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn.

Stk. 3. Der ydes erstatning til privatpersoner for omkostninger i tilknytning til genhusning, herunder opmagasinering og flytning. Der ydes kun erstatning for genhusning, som overstiger 1 måned. Erstatning til genhusning kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. måned.

Stk. 4. Der ydes erstatning til privatpersoner for omkostninger som følge af skimmelsvamp opstået i forbindelse med stormflod eller oversvømmelse, jf. § 2, stk. 1 og 2.

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om erstatning efter stk. 1-4 og anvendelsen heraf.

§ 5. Erstatning for skader forårsaget af stormflod eller af oversvømmelse fra vandløb og søer ydes til den, der er ejer, panthaver eller indehaver af anden rettighed, eller til den, der bærer risikoen for tingen, og som lider tab ved, at den forringes eller går til grunde.

§ 6. Ved udbetaling af erstatning for skader forårsaget af stormflod fratrækkes følgende selvrisiko, hvis der er tale om en hændelse, der statistisk indtræffer mindst hvert 50. år, men sjældnere end hvert 20. år:

1) For så vidt angår skader på ejendomme til helårsbeboelse, er selvrisikoen 5 pct. ved første skadesbegivenhed, 10 pct. ved anden skadesbegivenhed og 15 pct. ved tredje og efterfølgende skadesbegivenheder. Selvrisikoen udgør dog minimum 5.000 kr.

2) For så vidt angår skader på fritids- og sommerhuse samt erhvervsejendomme, er selvrisikoen 10 pct. ved første skadesbegivenhed, 15 pct. ved anden skadesbegivenhed og 20 pct. ved tredje og efterfølgende skadesbegivenheder. Selvrisikoen udgør dog minimum 10.000 kr.

3) For så vidt angår skader på løsøre, er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 5.000 kr.

Stk. 2. Ved udbetaling af erstatning for skader forårsaget af stormflod fratrækkes følgende selvrisiko, hvis der er tale om en hændelse, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 50. år:

1) For så vidt angår skader på ejendomme til helårsbeboelse, er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 5.000 kr.

2) For så vidt angår skader på fritids- og sommerhuse samt erhvervsejendomme, er selvrisikoen 10 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 10.000 kr.

3) For så vidt angår skader på løsøre, er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 5.000 kr.

Stk. 3. Den samlede selvrisiko for skader på ejendomme til helårsbeboelse og løsøre efter stk. 1 og 2 kan maksimalt udgøre 30.000 kr.

Stk. 4. Den samlede selvrisiko for skader på fritids- og sommerhuse og løsøre heri kan maksimalt udgøre 50.000 kr.

§ 6 a. Ved udbetaling af erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer fratrækkes følgende selvrisiko:

1) For så vidt angår skader på ejendomme til helårsbeboelse, er selvrisikoen 5 pct. ved første skadesbegivenhed, 10 pct. ved anden skadesbegivenhed og 15 pct. ved tredje og efterfølgende skadesbegivenheder. Selvrisikoen udgør dog minimum 5.000 kr.

2) For så vidt angår skader på fritids- og sommerhuse samt erhvervsejendomme, er selvrisikoen 10 pct. ved første skadesbegivenhed, 15 pct. ved anden skadesbegivenhed og 20 pct. ved tredje og efterfølgende skadesbegivenheder. Selvrisikoen udgør dog minimum 10.000 kr.

3) For så vidt angår skader på løsøre, er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 5.000 kr.

Stk. 2. Den samlede selvrisiko for skader på ejendomme til helårsbeboelse og løsøre efter stk. 1 kan maksimalt udgøre 30.000 kr.

Stk. 3. Den samlede selvrisiko for skader på fritids- og sommerhuse og løsøre heri kan maksimalt udgøre 50.000 kr.

§ 7. Erstatning for skader forårsaget af stormflod eller af oversvømmelse fra vandløb og søer kan ud over selvrisikoen nedsættes eller helt bortfalde, såfremt

1) bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, hvor dette er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,

2) bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,

3) løsøre er anbragt i de under nr. 1 og 2 anførte bygninger eller på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet,

4) skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, eller

5) skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet.

§ 8. En skade forårsaget af stormflod skal af forsikringstageren anmeldes til forsikringsselskabet, hvor vedkommende er brandforsikret, senest 2 måneder efter skadens indtræden. Der kan dispenseres fra anmeldelsesfristen på 2 måneder, såfremt skaderamte er uden skyld i fristoverskridelsen eller der i øvrigt foreligger berettigede, undskyldelige grunde.

Stk. 2. Forsikringsselskabet foretager taksation af skader forårsaget af stormflod. Taksationen skal foretages, senest 22 arbejdsdage efter at taksator har det fornødne grundlag for at foretage taksationen. Taksatorrapporten sendes til forsikringstageren, som indtil 14 dage efter modtagelsen kan afgive bemærkninger til forsikringsselskabet.

Stk. 3. Forsikringsselskabet skal træffe afgørelse, senest 22 arbejdsdage efter at alle de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af den endelige taksatorrapport foreligger. Forsikringsselskabet foretager erstatningsudbetalingen. Bestemmelserne i §§ 57 og 58 i lov om forsikringsaftaler finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Forsikringsselskabet kan, for så vidt angår stormflodssager, lade et andet forsikringsselskab, der tilbyder tegning af brandforsikring, varetage selskabets opgaver i henhold til denne lov. Stormrådet skal godkende sådanne aftaler.

Stk. 5. Stormrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristerne i stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 1. pkt.

Stk. 6. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for forsikringsselskabernes sagsbehandling og for oprettelsen af en fælles it-baseret database m.v.

§ 8 a. En skade forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer skal af forsikringstageren anmeldes til forsikringsselskabet, hvor vedkommende er brandforsikret, senest 2 måneder efter skadens indtræden. Der kan dispenseres fra anmeldelsesfristen på 2 måneder, såfremt skaderamte er uden skyld i fristoverskridelsen eller der i øvrigt foreligger berettigede, undskyldelige grunde. Selskabet videresender uden ugrundet ophold en kopi af anmeldelsen med forsikringsselskabets eventuelle bemærkninger til Stormrådet.

Stk. 2. Forsikringsselskaberne foretager efter anmodning fra Stormrådet taksation af skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer. Taksationen skal foretages, senest 22 arbejdsdage efter at taksator har det fornødne grundlag for at foretage taksationen. Stormrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen i 2. pkt.

Stk. 3. Taksatorrapporten sendes til forsikringstageren, som indtil 14 dage efter modtagelsen kan afgive bemærkninger til forsikringsselskabet. Selskabet indsender taksatorrapporten med forsikringstagerens eventuelle bemærkninger til Stormrådet.

Stk. 4. Stormrådet træffer afgørelse i sager om skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer og foretager erstatningsudbetalingen. Bestemmelserne i §§ 57 og 58 i lov om forsikringsaftaler finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med miljøministeren fastsætte nærmere regler om behandlingen af sager om skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer, herunder om vurderingen af, om oversvømmelser er omfattet af § 2, stk. 2, om ordningens administration og delegation af beføjelser i forbindelse hermed til miljøministeren samt om fristen for meddelelse af afgørelse.

§ 9. Stormrådet fastsætter efter forhandling med Forsikring & Pension regler om Stormrådets betaling for forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager og om betaling for taksation i sager om oversvømmelse fra vandløb og søer.

§ 10. Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stk. 2. Stormrådet kan meddele de påbud, som anses for nødvendige for forsikringsselskabernes overholdelse af loven eller regler fastsat i medfør af loven. Stormrådet kan offentliggøre påbud efter 1. pkt.

Stk. 3. De nærmere regler for tilsynet, herunder eventuelle sanktioner over for forsikringsselskaberne, og de nærmere regler for Stormrådets offentliggørelse af påbud fastsættes i Stormrådets forretningsorden, jf. § 21, stk. 3.

§ 10 a. Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen finder anvendelse på forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Kapitel 3

Tilskud til genopbygning af privat fredskov efter stormfald

§ 11. Tilskud ydes kun til skovarealer, som er dækket af en basisforsikring mod stormfald. Arealet skal være dækket af basisforsikringen inden for en frist, som fastsættes af erhvervs- og vækstministeren.

Stk. 2. Efter fristens udløb kan et skovareal kun blive omfattet af lovens bestemmelser om tilskud ved ejerskifte, og hvis arealet dækkes af basisforsikringen inden for en frist efter ejerskiftet, som fastsættes af erhvervs- og vækstministeren.

Stk. 3. Opsiges forsikringen, kan arealet kun blive omfattet af lovens bestemmelser om tilskud igen i forbindelse med ejerskifte, og hvis arealet dækkes af basisforsikringen inden for en frist efter ejerskiftet, som fastsættes af erhvervs- og vækstministeren.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om, hvornår arealer, som ønskes omfattet af loven, herunder ved ejerskifte, skal være omfattet af en basisforsikring.

Stk. 5. Ved ejerskifte forstås ikke overdragelse til personer, der er knyttet til ejeren ved ægteskab, slægts- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller som søskende, og til virksomheder, for hvilke sådanne personer er direktører.

Stk. 6. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter efter drøftelse med miljøministeren nærmere regler til gennemførelse af forsikringsordningen.

§ 12. Stormrådet yder efter ansøgning tilskud til fredskov, der er ramt af fladefald. Arealet skal senest være fredskov på tidspunktet for udbetaling af første rate af tilskuddet.

Stk. 2. Ved fladefald forstås, at der som følge af kraftig vindpåvirkning på et areal er væltet eller knækket træer i et omfang svarende til, hvad der i fredskov udløser pligt til at gentilplante arealet.

§ 13. Stormrådet yder tilskud til den del af det stormfaldsramte areal, som overstiger 1/60 af skovens bevoksede areal inklusive de midlertidigt ubevoksede arealer, dog kun til fladefald på mindst 0,5 ha for den enkelte skov.

Stk. 2. Tilskud ydes til gentilplantning. Som led i gentilplantningen ydes tilskud til oprydning, hegn, omkostninger, som skyldes særlige hensyn til fortidsminder, udarbejdelse af tilplantningsplaner og lokalitetskortlægning.

Stk. 3. Til arealer, der som led i gentilplantningen udlægges til fri succession eller som ubevoksede, kan der kun ydes tilskud til oprydning.

Stk. 4. Der kan ikke ydes tilskud til et areal, hvortil der allerede modtages tilskud fra det offentlige til de i stk. 2 nævnte foranstaltninger.

Stk. 5. Stormrådets afgørelse meddeles ansøgeren.

Stk. 6. Tilskud udbetales af Stormrådet.

§ 14. Tilskuddet udbetales i to rater:

1) Første rate vedrører oprydning af arealet, og udbetaling sker samtidig med afgørelsen om tilskud.

2) Anden rate vedrører udgifter til gentilplantning, og udbetaling sker, når gentilplantningen er afsluttet.

§ 15. Stormrådet fastsætter efter udtalelse fra Miljøministeriet for hver stormfaldsbegivenhed, jf. § 2, stk. 3, tilskudssatsernes størrelse.

§ 16. Stormfald på private arealer skal af forsikringstageren anmeldes til forsikringsselskabet inden en frist, som fastsættes af Stormrådet. Selskabet videresender en kopi af anmeldelsen med eventuelle bemærkninger til Stormrådet.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud sendes til Stormrådet inden for en frist, som fastsættes af Rådet. Ansøgning om tilskud til fladefald på mindst 5 ha skal være vedlagt en tilplantningsplan. Tilplantningsplanen skal godkendes af miljøministeren.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med miljøministeren og Stormrådet fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration samt delegation af beføjelser i forbindelse hermed til miljøministeren. Der kan herunder fastsættes regler om afgrænsning af de arbejder og de udgifter, hvortil der kan ydes tilskud, om ansøgningers form og indhold, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse om tilsagn om tilskud, ændring af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, regnskaber, revision, afrapportering, kontrol og tilsyn.

Kapitel 4

Kontrol, tilsyn, misligholdelse m.v. af stormfaldsordningen

§ 17. Tilsynsmyndigheden, jf. § 16, stk. 3, påser, at lovens regler om tilskud til fredskov og regler udarbejdet i henhold til § 16, stk. 3, overholdes.

§ 18. Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger, hvortil der er givet tilskud efter loven, kan tilsynsmyndigheden eller den, som tilsynsmyndigheden bemyndiger dertil, til enhver tid besigtige ejendomme, hvortil der er ydet tilskud. Besigtigelsen kan ske uden retskendelse, men mod behørig legitimation. På tilsvarende måde har tilsynsmyndigheden eller den, som er bemyndiget dertil, adgang til regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for så vidt angår oplysninger om tilskuddet.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af en ejendom, hvortil der ydes tilskud efter loven, skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden

1) udlevere oplysninger om forholdene på ejendommen, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, der har betydning for lovens administration, og

2) yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse.

Stk. 3. Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den i stk. 1 nævnte kontrol. Erhvervs- og vækstministeren kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Modtageren af tilskud skal, indtil sidste rate af tilskuddet er udbetalt, på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for at modtage tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 5. Modtageren af tilskud skal, indtil sidste rate af tilskuddet er udbetalt, underrette tilsynsmyndigheden, hvis betingelserne for at modtage tilskud ikke længere opfyldes.

Stk. 6. Tilsynsmyndigheden kan indhente oplysninger fra og samkøre offentlige og private registre, herunder i elektronisk form, med henblik på at kontrollere skovens omfang på den enkelte ejendom, om skoven er fredskovspligtig, og om ejeren har betalt basisforsikringen, jf. § 11.

§ 19. Stormrådet kan efter udtalelse fra tilsynsmyndigheden bestemme, at tilsagnet om tilskud helt eller delvis bortfalder, og at beløb, der er udbetalt i tilskud efter loven eller efter regler, der er fastsat i henhold til loven, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis

1) modtageren af tilskud har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) betingelserne for tilskud ikke længere opfyldes,

3) modtageren af tilskud tilsidesætter sin pligt i medfør af regler udstedt efter § 16, stk. 3, eller pligter i medfør af § 18, stk. 2, 4 og 5, eller

4) forudsætningerne for støtte i øvrigt efter Stormrådets skøn er væsentligt ændrede.

Stk. 2. Opsiges basisforsikringen for et areal, hvortil der er ydet tilskud efter loven, inden for 15 år efter udbetaling af sidste rate af tilskuddet, skal tilskuddet tilbagebetales efter Stormrådets nærmere bestemmelser.

Stk. 3. Stormrådet drager omsorg for, at ydelsen af tilskud efter loven og den deraf følgende tilbagebetalingsforpligtelse, såfremt basisforsikringen opsiges, registreres i matriklen på de berørte ejendomme ved første og sidste udbetaling af tilskud.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med miljøministeren fastsætte regler om tilbagebetaling i henhold til stk. 1 og 2, herunder om beregningen af renter.

§ 20. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med Stormrådet og Miljøministeriet fastsætte regler om, at en støtteansøger i en periode kan udelukkes fra støtte efter de af lovens støtteordninger, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1257/99 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger, hvis støttemodtageren med forsæt eller ved grov uagtsomhed har afgivet urigtige oplysninger af betydning for modtagelsen af støtte efter lovens støtteordninger eller andre støtteordninger i nævnte forordning.

Kapitel 5

Stormrådet

§ 21. Der nedsættes et stormråd bestående af 1 formand og 8 andre medlemmer samt suppleanter for disse. Erhvervs- og vækstministeren udnævner rådets formand, rådets næstformand, der repræsenterer Erhvervs- og Vækstministeriet, og 7 andre medlemmer af rådet, der repræsenterer følgende myndigheder og organisationer: Transportministeriet, Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Justitsministeriet, KL, Forsikring & Pension og Forbrugerrådet. Endvidere tilknyttes til Stormrådet 3 særligt sagkyndige med indsigt i stormflod og kystforhold, vandløb og søer samt stormfald. Disse udpeges af henholdsvis Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. De særligt sagkyndige har ikke stemmeret.

Stk. 2. Medlemmerne og disses suppleanter udnævnes for 4 år ad gangen. Finder udnævnelsen sted i løbet af en periode, foretages den kun med virkning til periodens udløb.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter Stormrådets forretningsorden.

§ 22. Erhvervs- og vækstministeren udpeger en statslig styrelse til at varetage sekretariatsfunktionen for Stormrådet.1)

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om sekretariatets arbejde, herunder samarbejdet med forsikringsselskaberne og Miljøministeriet.

Stk. 3. Hvis Stormrådet vurderer, at der er sandsynlighed for, at summen af erstatninger og tilskud, der skal udbetales efter denne lov, vil overstige statsgarantiernes maksimum, jf. § 27, stk. 2, retter rådet henvendelse til erhvervs- og vækstministeren.

Stk. 4. Stormrådet kan efter behov anvende fremmed bistand.

Stk. 5. Stormrådet kan, i det omfang det er nødvendigt for bedømmelse af en skadesbegivenhed, indhente yderligere oplysninger om denne og foretage eller lade foretage inspektionsbesøg på stedet, hvor skaden er indtruffet.

Stk. 6. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om betaling for sekretariatets arbejde og for fremmed bistand, herunder bistand fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet og Transportministeriet.

Stk. 7. Stormrådet afgiver en årlig beretning til erhvervs- og vækstministeren om sin virksomhed.

§ 23. Stormflods- og oversvømmelsespuljens og stormfaldspuljens midler anbringes i Danmarks Nationalbank til forvaltning efter nærmere aftale mellem Stormrådet og Nationalbanken.

Stk. 2. Stormrådet aflægger et årligt regnskab, der revideres af en statsautoriseret revisor og indsendes til erhvervs- og vækstministeren.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren har adgang til Stormrådets regnskabsmateriale, herunder revisionsprotokollater m.v.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for regnskabsførelsen.

Stk. 5. Omkostningerne ved ordningens administration, herunder betaling for sekretariatets og forsikringsselskabernes arbejde, fremmed bistand, herunder bistand fra Miljøministeriet, og information af mulige ansøgere om tilskudsmulighederne ved stormfald og de tilknyttede regler, afholdes af henholdsvis stormflods- og oversvømmelsespuljen og stormfaldspuljen.

Stk. 6. Omkostninger i forbindelse med etablering af en basisforsikring, herunder en eventuel difference mellem den af forsikringsselskabet krævede årlige præmiesum og den af forsikringstagerne tegnede præmiesum, kan afholdes af stormfaldspuljen. Erstatningsudbetaling fra forsikringsselskabet, der vedrører den præmiesum, der er afholdt af stormfaldspuljen, tilfalder stormfaldspuljen.

Stk. 7. Omkostninger i forbindelse med ændring eller ophævelse af en eksisterende basisforsikring kan afholdes af stormfaldspuljen.

Kapitel 6

Finansiering

§ 24. Forsikringsselskaber, der tegner forsikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre, skal opkræve en afgift pr. police.

Stk. 2. Afgift opkræves dog ikke af kaskoforsikringer for motorkøretøjer og både samt andre forsikringer, der dækker skader forårsaget af stormflod.

Stk. 3. Afgiften udgør årligt 30 kr. pr. police til stormflods- og oversvømmelsesordningen og 10 kr. pr. police til stormfaldsordningen og opkræves sammen med den første præmieopkrævning i kalenderåret.

Stk. 4. Reglerne i § 60, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på afgiften på bygningsbrandforsikringer i henhold til denne lov.

§ 25. Forsikringsselskaberne skal efter udgangen af hver måned eller hvert kvartal og senest den 15. i den følgende måned til Stormrådet anmelde størrelsen af det forfaldne afgiftsbeløb fordelt på de enkelte forsikringskategorier, jf. § 6. Anmeldelsen skal være underskrevet af selskabets ansvarlige ledelse.

Stk. 2. Det skyldige afgiftsbeløb for en måned omfatter de afgifter, der forfalder til betaling i den pågældende måned. Afgifter, der afskrives som uerholdelige, fradrages i afgiftsbeløbet i den måned, hvor afskrivningen af præmieindtægt inkl. afgift finder sted.

Stk. 3. Forsikringstagere, der på eget initiativ tegner forsikringer mod brand i udlandet, skal selv foretage den i stk. 1 nævnte anmeldelse.

§ 26. Et selskabs eller de i § 25, stk. 3, nævnte forsikringstageres forfaldne afgiftsbeløb for en måned skal indbetales til Stormrådet inden udgangen af den følgende måned.

Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra sidste rettidige indbetalingsdag, dog mindst 20 kr.

Stk. 3. Der kan ikke ydes erstatning til en forsikringstager som nævnt i § 25, stk. 3, der ikke har foretaget anmeldelse og indbetaling efter reglerne i stk. 1 og § 25, stk. 3.

§ 27. Staten garanterer for ordningens forpligtelser efter denne lov.

Stk. 2. Dækker den til enhver tid værende formue i henholdsvis stormflods- og oversvømmelsespuljen og stormfaldspuljen ikke de administrationsomkostninger, erstatninger og tilskud, der skal udbetales i henhold til denne lov, bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til i henhold til statsgarantien at udbetale indtil 200 mio. kr. til stormflods- og oversvømmelsespuljen og indtil 200 mio. kr. til stormfaldspuljen. Statsgarantien til stormflods- og oversvømmelsespuljen udgør 400 mio. kr. til og med 2017.

Stk. 3. Udbetalinger under statsgarantien skal tilbagebetales tillige med en forrentning svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto. Renten tilskrives ved hvert kalenderårs udløb.

Stk. 4. Statens tilgodehavende ved træk på statsgarantien tilknyttet stormflods- og oversvømmelsespuljen tilbagebetales af midler fra en midlertidig forhøjelse på 20 kr. af den årlige afgift.

Stk. 5. Den midlertidige forhøjelse af afgiften træder i kraft ved udbetaling under statsgarantien og ophører med udgangen af det afgiftsår, hvori statens tilgodehavende er fuldt tilbagebetalt.

Kapitel 7

Lagring af træ samt stormflodsvarsling

§ 28. Stormrådet beslutter, om der efter en stormfaldsbegivenhed, jf. § 2, stk. 3, dækkes omkostninger til lagring af stormfældet træ fra statens skove efter ansøgning fra Miljøministeriet. I givet fald afholdes omkostningerne hertil af stormfaldspuljen.

§ 29. Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut forestår stormflodsvarsling og yder efter anmodning bistand til Stormrådet.

Stk. 2. Kystdirektoratets og Danmarks Meteorologiske Instituts udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling og bistand til Stormrådet afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen. Stormrådet fastsætter betalingen af udgifterne efter forhandling med henholdsvis Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut.

Stk. 3. Beslutning om ændringer i varslingsaktiviteternes tilrettelæggelse eller udførelse, som medfører væsentlige ændringer i den betaling, der skal ydes af stormflods- og oversvømmelsespuljen, træffes af Stormrådet efter indstilling fra Transportministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet.

Kapitel 7 a

Kommunikation

§ 29 a. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Stormrådet, forsikringsselskaber og disses taksatorer om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 29 b. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at Stormrådet, forsikringsselskaber og disses taksatorer kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af henholdsvis Stormrådet, forsikringsselskaber og disses taksatorer som afsender.

§ 29 c. Hvor det i denne lov eller i regler udstedt i medfør af denne lov er forudsat, at dokumenter, som er udstedt af andre end Stormrådet, forsikringsselskaber og disses taksatorer eller Naturstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt de pågældende dokumenter. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Kapitel 8

Klageadgang og straffebestemmelser

§ 30. Klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager kan indbringes for Stormrådet. Stormrådets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. De nærmere regler for behandling af klager fastsættes i Stormrådets forretningsorden.

§ 31. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 25, stk. 1 og 3,

2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen om erstatning eller tilskud,

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i en afgørelse efter loven,

4) i strid med § 18, stk. 1, modvirker adgang til ejendommen og regnskabsmateriale m.v. eller

5) undlader at give oplysninger efter § 18, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. I regler, der er udstedt efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 4. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år.

Stk. 5. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan miljøministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået lovovertrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 6. For så vidt angår den i stk. 5 nævnte tilkendegivelse, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895, tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 9

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 32. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Samtidig ophæves lov nr. 340 af 6. juni 1991 om erstatning for skader forårsaget af stormflod.

Stk. 2. Dækning af Kystdirektoratets og Danmarks Meteorologiske Instituts udgifter, jf. § 29, stk. 2, sker med virkning fra den 1. januar 2000.

§ 33. (Ophævet)

§ 34. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1231 af 18. december 2012 (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 69

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af de hidtidige bestemmelser, vedbliver at være i kraft, indtil de ændres eller ophæves.


Lov nr. 377 af 15. april 2014 (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og flytning samt udbedring af skimmelsvamp m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.2) § 1, nr. 1-7, har virkning for skader indtrådt fra den 6. december 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 20. oktober 2014

Henrik Sass Larsen

/ Agnete Gersing

Officielle noter

1) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget til at varetage sekretariatsfunktionen.

2) Loven blev bekendtgjort i Lovtidende den 16. april 2014.