Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Det Nationale Turismeforum
Kapitel 2 Dansk Turismes Advisoryboard
Kapitel 3 Regionale udviklingsselskaber for turisme
Kapitel 4 Samarbejde, koordinering og adgang til oplysninger
Kapitel 5 Ikrafttræden m.v.
Kapitel 6 Territorial gyldighed
Den fulde tekst

Lov om dansk turisme

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Det Nationale Turismeforum

Formål m.v.

§ 1. Erhvervs- og vækstministeren opretter Det Nationale Turismeforum.

§ 2. Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark.

§ 3. Til fremme af det formål, der er nævnt i § 2, varetager Det Nationale Turismeforum følgende opgaver:

1) Udarbejdelse af en national strategi for dansk turisme, som skal fastlægge de centrale prioriteter og mål for dansk turisme.

2) Indsamling af viden om turisme og igangsættelse og udarbejdelse af analyser, herunder en større årlig analyse af udviklingen i dansk turisme.

3) Udarbejdelse af en årlig rapport til erhvervs- og vækstministeren.

4) Koordinering af den offentlige turismefremmeindsats med udgangspunkt i den nationale strategi for dansk turisme.

Stk. 2. Det Nationale Turismeforum skal følge udmøntningen af den nationale strategi for dansk turisme.

Stk. 3. Det Nationale Turismeforum sekretariatsbetjenes af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan henlægge varetagelsen af andre opgaver til Det Nationale Turismeforum.

Ledelsesmæssige forhold

§ 4. Det Nationale Turismeforum består af 1 formand og 7 andre medlemmer. Formanden og medlemmerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren for en periode på 4 år. De pågældende kan genudpeges en gang.

Stk. 2. Det Nationale Turismeforum består ud over formanden af:

1) Bestyrelsesformanden i Visitdenmark.

2) 2 medlemmer, hvoraf et er næstformand, som udpeges efter indstilling fra Danske Regioner.

3) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra KL.

4) 2 medlemmer fra erhvervslivet.

5) 1 medlem, som er turismeforsker.

Kapitel 2

Dansk Turismes Advisoryboard

Formål m.v.

§ 5. Erhvervs- og vækstministeren opretter et Dansk Turismes Advisoryboard, som har til formål at rådgive Det Nationale Turismeforum.

Ledelsesmæssige forhold

§ 6. Dansk Turismes Advisoryboard består af 1 formand, 17 andre medlemmer og 2 observatører. Formanden, medlemmerne og observatørerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren.

Stk. 2. Dansk Turismes Advisoryboard består ud over formanden af:

1) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra DI.

2) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Dansk Erhverv.

3) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra HORESTA.

4) 3 medlemmer, som udpeges efter indstilling fra de organisationer i Turisterhvervets Samarbejdsforum, som ikke i forvejen repræsenteres i advisoryboardet.

5) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO).

6) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Friluftsrådet.

7) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Fagligt Fælles Forbund - 3F.

8) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Dansk Turismefremme.

9) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Destinationer.

10) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Organisationen Danske Museer.

11) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Havne.

12) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

13) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

14) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Miljøministeriet.

15) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Kulturministeriet.

16) 1 observatør, som udpeges efter indstilling fra Danske Regioner.

17) 1 observatør, som udpeges efter indstilling fra KL.

Stk. 3. Medlemmerne i Dansk Turismes Advisoryboard udpeges for en periode på 4 år. De pågældende kan genudpeges en gang.

Stk. 4. Dansk Turismes Advisoryboard sekretariatsbetjenes af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Kapitel 3

Regionale udviklingsselskaber for turisme

§ 7. Regionerne opretter udviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme.

Stk. 2. Udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme forankres i fonden Wonderful Copenhagen.

§ 8. De regionale udviklingsselskaber for turisme har til opgave at udvikle dansk turisme inden for kyst- og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen samt storbyturismen med udgangspunkt i den nationale strategi for dansk turisme.

Stk. 2. Udviklingsselskaberne skal efter høring af Det Nationale Turismeforum udarbejde udviklingsstrategier for hvert af de tre områder, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. De regionale udviklingsselskaber for turisme, der er nævnt i § 7, skal årligt aflægge rapport om selskabernes status for udmøntningen af deres udviklingsstrategier til Det Nationale Turismeforum.

Stk. 4. Erhvervs- og Vækstministeriet har en bestyrelsespost i Dansk Kyst- og Naturturisme og i Dansk Erhvervs- og Mødeturisme.

Stk. 5. Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme kan indstille i alt 2 medlemmer til Visitdenmarks bestyrelse efter høring af den rådgivende nomineringskomité, jf. § 5, stk. 2, i lov om Visitdenmark.

Kapitel 4

Samarbejde, koordinering og adgang til oplysninger

§ 9. Regioner, kommuner og regionale udviklingsselskaber for turisme og kommunale udviklingsselskaber, der iværksætter erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til § 9, stk. 1, nr. 5, og § 13, stk. 1, nr. 5, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, skal, hvor der er offentlig medfinansiering, forudgående koordinere alle væsentlige aktiviteter vedrørende international markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser samt branding af Danmark som turistmål med Visitdenmark, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om undtagelser fra stk. 1.

§ 10. De regionale udviklingsselskaber for turisme skal indgå aftaler med Visitdenmark om samarbejdet mellem den regionale turismeudviklingsindsats og den internationale markedsføring af Danmark.

§ 11. Det Nationale Turismeforum kan anvende offentlig ekspertise inden for turismeområdet, herunder rekvirere eksisterende oplysninger om dansk turisme fra Visitdenmark, de regionale udviklingsselskaber for turisme og de kommunale destinationsselskaber m.v.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 12. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

§ 13. I lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved § 18 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, § 1 i lov nr. 80 af 28. januar 2014 og lov nr. 313 af 29. marts 2014, foretages følgende ændring:

1. §§ 9 a og 13 a ophæves.

Kapitel 6

Territorial gyldighed

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Sass Larsen