Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

§ 1

I bekendtgørelse nr. 646 af 21. juni 2012 om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven, foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven«.

2. § 6, stk. 3, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Hvis udlændingen ikke opnår tidsubegrænset opholdstilladelse efter 5 år, skal sikkerhedsstilleren stille en ny sikkerhed for 50.000 kr. (2012-niveau), eller den sikkerhedsstillelse, som allerede er stillet, skal forlænges og i den forbindelse fastsættes til 50.000 kr. (2012-niveau). Er den tidligere sikkerhed af kommunalbestyrelsen blevet nedsat, skal en ny sikkerhed eller en forlængelse af sikkerheden alene stilles for det beløb, som den tidligere sikkerhed er nedsat til.«

2. pkt. bliver herefter 3. pkt.

3. I § 7, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »sender pengeinstituttet den originale anfordringsgaranti«: »som nævnt i § 8, stk. 1, nr. 4«.

4. I § 7, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 8, nr. 2« til: »§ 8, stk. 1, nr. 2«.

5. I § 7, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 8, nr. 4« til: »§ 8, stk. 1, nr. 4«.

6. I § 7, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 8, nr. 2« til: »§ 8, stk. 1, nr. 2«.

7. I § 7, stk. 5, ændres »§ 8, nr. 2« til: »§ 8, stk. 1, nr. 2«.

8. § 8, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) det kontoførende pengeinstitut udfylder og underskriver en pantsætningserklæring svarende til den, der er optrykt som bilag 2 til bekendtgørelsen, hvis sikkerheden stilles ved deponering, eller hvis sikkerheden stilles i form af en anfordringsgaranti, at det pengeinstitut, der stiller anfordringsgarantien, udfylder og underskriver en anfordringsgaranti svarende til den, der er optrykt som bilag 2 a til bekendtgørelsen.«

9. I § 8 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Hvis en sikkerhedsstillelse skal forlænges, jf. § 6, udfylder og underskriver det pengeinstitut, der har stillet deponeringen eller anfordringsgarantien, et tillæg til sikkerhedsstillelsen svarende til det, der er optrykt som bilag 2 b til bekendtgørelsen. Pengeinstituttet sender det originale tillæg til sikkerhedsstillelsen til den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet over for, jf. § 9.«

10. Bilag 1 og bilag 2 ophæves, og i stedet indsættes bilag 1-4 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015 og finder anvendelse for sager, hvor sikkerhedsstilleren den 1. januar 2015 eller senere bliver anmodet om at stille økonomisk sikkerhed.

Stk. 2. For øvrige sager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Justitsministeriet, den 15. december 2014

Mette Frederiksen

/ Anders Herping Nielsen


Bilag 1

»Bilag 1

OPLYSNINGSSKEMA

om sikkerhedsstillelse i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4

(Udfyldes af pengeinstituttet)

(Skemaet skal underskrives af sikkerhedsstiller og pengeinstituttet)

 
Sikkerhedsstiller
 
 
Navn: ____________________________________________________________
 
Personnummer: ____________________________________________________
 
Adresse: __________________________________________________________
 
 
Pengeinstitut
 
 
Adresse: __________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
 
 
Telefon: __________________________________________________________
 
 
Sikkerhedstager
 
Kommunalbestyrelsen (i København Borgerrepræsentationen) i
 
_________________________________________________________ Kommune
 
Adresse: __________________________________________________________
 
Ovennævnte sikkerhedsstiller bekræfter, at vedlagte garanti eller pantsætningserklæring er en sikkerhed stillet til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, der udbetales til:
 
 
Udlændingens navn: _______________________________________________________
 
Sagsnr. / PersonID: ________________________________________________
 
Adresse: __________________________________________________________
 
Sikkerhedsstillelsen lyder på kr.________________________________________
 
(Beløbet fremgår af brev fra Udlændingestyrelsen til sikkerhedsstiller med anmodning om at stille sikkerhed)
 
Sikkerhedsstillelsen dækker perioden
 
fra (dd/mm/åå) _____________til (dd/mm/åå) _______________.
 
Startdatoen fremgår af brev fra Udlændingestyrelsen til sikkerhedsstiller med anmodning om at stille sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen skal være gyldig i 5 år og slutdato skal derfor angives som startdato plus 5 år.
 
Sikkerhedsstillelsen binder, indtil sikkerhedsstiller ikke længere er forpligtet i henhold til bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, og hvor sikkerhedsstillelsen i henhold til anfordringsgarantien eller deponeringen frigives.
 
Ønsker udlændingen efter 5 års ophold at forlænge sin tidsbegrænsede opholdstilladelse, vil sikkerhedsstiller skulle forlænge sikkerhedsstillelsen eller stille ny sikkerhed for 5 år, hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1. nr. 1.
 
Ved en eventuel forlængelse af sikkerhedsstillelsen fremgår den nye dækningsperiode af et tillæg til sikkerhedsstillelse, der vedhæftes denne.
 
Sikkerhedsstillelsen er uopsigelig i gyldighedsperioden.
 
Ovennævnte sikkerhedsstiller bekræfter endvidere, at udgifter til gebyrer m.v. vedrørende sikkerhedsstillelsen, herunder udgifter forbundet med oprettelse, transport og inddrivelse, afholdes uden omkostning for den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet over for, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen er transporteret til.
 
Ovennævnte sikkerhedsstiller meddeler herved mit samtykke til, at nærværende skema samt oplysningerne i ovennævnte anfordringsgaranti eller pantsætningserklæring kan videregives til Udlændingestyrelsen.
 
Som sikkerhedsstiller:
 
 
Dato
Sikkerhedsstillers navn og underskrift
 
 
 
Som pengeinstitut:
 
 
Dato
Pengeinstituts navn og stempel
 
 
Underskrift:______________________________________.
 
 
Underskrift:______________________________________.
«


Bilag 2

»Bilag 2

PANTSÆTNINGSERKLÆRING

(Udfyldes af pengeinstituttet)

(Skemaet skal underskrives af pantsætter og pengeinstituttet)

 
Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse i henhold til bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, som
 
Pantsætter (sikkerhedsstiller)
 
Navn: ____________________________________________________________
 
Personnummer: ____________________________________________________
 
Adresse: __________________________________________________________
 
har nu eller senere måtte have over for
 
Panthaver
 
Kommunalbestyrelsen (i København Borgerrepræsentationen) i
 
_________________________________________________________ Kommune,
 
giver jeg herved ___________________________________________ Kommune
 
pant i indeståendet kr. _______________________________________________
 
på min konto: ______________________________________________________
 
hos pengeinstitut: ___________________________________________________
 
Nedenstående pengeinstitut erkender, at pengeinstituttet kun med respekt for panthavers ret har adgang til at modregne eller foretage slutafregning i indeståendet.
 
Pengeinstitut
 
Stempel _________________________________________________________
 
Underskrift _______________________________________________________
 
Underskrift _______________________________________________________
 
Pantet er stillet til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til ovennævnte kommunalbestyrelse (i København Borgerrepræsentationen).
 
Udgifter til gebyrer m.v. vedrørende pantsætningen, herunder udgifter forbundet med oprettelse, transport og inddrivelse, afholdes uden omkostning for den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen er transporteret til.
 
Frigivelse af pantet:
 
Når pantsætter ikke længere er forpligtet i henhold til bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, frigives pantet. Panthaver giver pengeinstituttet meddelelse herom, hvorefter indeståendet frigives.
 
Pantet nedsættes efter anmodning i overensstemmelse med reglerne i udlændingelovens § 9, stk. 31-34, om nedsættelse af sikkerhedsstillelse ved beståede danskprøver. Panthaver giver pengeinstituttet meddelelse herom, hvorefter den relevante del af indeståendet frigives.
 
Følgende er udleveret:
 
En kopi af pantsætningserklæringen
 
Som pantsætter (sikkerhedsstiller):
 
Dato: ____________________Underskrift:_______________________________
 
Til vitterlighed: (Skal udfyldes af to vitterlighedsvidner)
 
Navn:____________________________________________________________
 
Adresse:__________________________________________________________
 
Dato:________________Underskrift:__________________________________
 
 
Navn:____________________________________________________________
 
Adresse:__________________________________________________________
 
Dato:________________Underskrift:__________________________________
 
«


Bilag 3

»Bilag 2 a

ANFORDRINGSGARANTI

(Udfyldes af pengeinstituttet)

(Skemaet skal underskrives af sikkerhedsstiller og pengeinstituttet)

 

Garantinummer:______________________________________________

På foranledning af

Garantirekvirenten (sikkerhedsstiller)

Navn: ______________________________________________________

Personnummer: _______________________________________________

Adresse: ____________________________________________________

erklærer

Garantistilleren (pengeinstituttet)

Stempel: _____________________________________________

at holde kr. __________________________________________________

skriver i danske kroner_________________________________________

til Kommunalbestyrelsen (i København Borgerrepræsentationen) i

_________________________________________Kommunes disposition.

Beløbet, der vedrører sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, der udbetales til

Udlændingens navn:______________________________________________________

Sagsnr. / PersonID: __________________________________________

Adresse: ____________________________________________________,

betales til nævnte kommunalbestyrelse på anfordring uden rettergang og uden forudgående henvendelse til garantirekvirenten, jf. i øvrigt vedlagte oplysningsskema af (dd/mm/åå)_________________________________.

Garantien, som er uopsigelig i gyldighedsperioden, er gyldig fra og med

(dd/mm/åå)_________________________________ til og med

dd/mm/åå) _____________________________________.

Hvis pengeinstituttet ikke har modtaget skriftligt påkrav under garantien senest nævnte slutdato, er bankens betalingsforpligtelse ophørt, og garantibrevet skal tilbageleveres til pengeinstituttet.

Hvis det efterfølgende viser sig, at der er udbetalt for meget under garantien, f.eks. fordi garantikravet ikke har været så stort som først antaget, skal det for meget udbetalte garantibeløb tilbagebetales.

Garantirekvirenten har overdraget et sådant muligt tilbagebetalingskrav til pengeinstituttet, hvorfor betaling skal ske til pengeinstituttet.

Udgifter til gebyrer m.v. vedrørende denne anfordringsgaranti, herunder udgifter forbundet med oprettelse, transport og inddrivelse, afholdes af garantirekvirenten uden omkostning for den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet over for, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen er transporteret til.

Følgende er udleveret:

En kopi af anfordringsgarantien.

 

Som garantirekvirent (sikkerhedsstiller):

Dato: ______________Underskrift:_______________________________

 

Som garantistiller (pengeinstitut):

Dato:_______________Stempel:___________________________

 

Underskrift:_______________________________

 

Underskrift:_______________________________

«


Bilag 4

»Bilag 2 b

TILLÆG TIL SIKKERHEDSSTILLELSE

(udfyldes af pengeinstituttet og underskrives af sikkerhedsstiller og pengeinstituttet)

Tillæg til konto nr./garanti nr.:__________________________, kr.__________________

Deponeringen/garantien, udstedt på foranledning af

Navn: _______________________________________________________________

Personnummer: ________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________

til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, der udbetales til

Udlændingens navn:______________________________________________________

Sagsnr. /PersonID: __________________________________________,

forlænges, således at den herefter er gyldig til og med (dd/mm/åå)_________________________.

Sikkerhedsstillelsen forlænges i minimum en periode svarende til den periode, hvori udlændingen får forlænget sin opholdstilladelse, jf. § 6, stk. 3, i bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Det betyder, at sikkerhedsstiller skal forlænge sikkerhedsstillelsen eller stille ny sikkerhed for 5 år, hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller for 3 år, hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

(Det vil i mange tilfælde være en fordel for sikkerhedsstiller, at pågældende efter 5 års ophold forlænger gyldigheden af sikkerheden inden indgivelse af ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, idet dette typisk er billigere end at stille ny sikkerhed på det tidspunkt, hvor Udlændingestyrelsen har færdigbehandlet forlængelsesansøgningen.)

Dette tillæg vedhæftes den oprindelige pantsætningserklæring eller anfordringsgarantibrev.

Pantsætningserklæringens/garantibrevets øvrige bestemmelser er fortsat uændret gældende.

 

Som sikkerhedsstiller:

Dato_______________Underskrift_______________________________

 

Som pengeinstitut:

Dato_______________ Stempel:_________________________________

 

Underskrift:_______________________________

 

Underskrift:_______________________________

«