Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0053
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål m.v.
Kapitel 2 Miljøbidrag
Kapitel 3 Godtgørelse
Kapitel 3 a Skrotningsbidrag
Kapitel 4 Administrative bestemmelser
Kapitel 5 Straf
Kapitel 6 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler1)

Herved bekendtgøres lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler med de ændringer, der følger af lov nr. 385 af 6. juni 2002, § 106 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, lov nr. 1629 af 26. december 2013 og § 1, nr. 1-6 og 8, i lov nr. 177 af 24. februar 2015.

Den ændring, der følger af § 1, nr. 7, i lov nr. 177 af 24. februar 2015 om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.), og som vedrører § 8, stk. 2, er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da ændringen endnu ikke er trådt i kraft. Tidspunktet for ikrafttrædelse fastsættes af miljø- og fødevareministeren.

Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Loven har til formål at sikre finansieringsgrundlaget for udbetaling af en godtgørelse ved aflevering af affald i form af motorkøretøjer til affaldshåndtering.

§ 2. Loven omfatter følgende motorkøretøjer:

1) Biler, der er indrettet til at benyttes til befordring af højst 9 personer føreren medregnet (personbil M1), og

2) biler, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg (varebil N1).

Stk. 2. Ved forsikringsselskaber forstås i denne lov de forsikringsselskaber eller disses repræsentanter, jf. § 2, stk. 1, i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., der tegner ansvarsforsikring for motorkøretøjer.

Stk. 3. Loven gælder ikke for motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselslovens bestemmelser om selvforsikrede køretøjer og som følge heraf ikke er dækket af en forsikring i et ansvarsforsikringsselskab.

Kapitel 2

Miljøbidrag

§ 3. Ejeren af en bil, der er omfattet af § 2 og indregistreret i Danmark, skal årligt betale et miljøbidrag på 101 kr.

§ 4. Forsikringsselskaberne skal opkræve det i § 3 nævnte miljøbidrag samtidig med præmien på den lovpligtige ansvarsforsikring.

§ 5. Forsikringsselskaberne skal samtidig med den i henhold til lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. opgjorte størrelse af den afgiftspligtige præmieindtægt angive summen af de pligtige miljøbidrag til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Miljøbidraget indbetales af forsikringsselskaberne til told- og skatteforvaltningen samtidig med afgiftsindbetalingen i henhold til lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

Stk. 3. Indbetaler forsikringsselskaberne ikke miljøbidraget rettidigt, skal der betales rente herfor samt gebyr for erindringsskrivelse efter reglerne i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

Stk. 4. Præmien for ansvarsforsikringen kan af forsikringsselskaberne forhøjes med miljøbidraget, hvis størrelse i givet fald skal fremgå af præmieopkrævningen.

Stk. 5. Forsikringstageren kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af forhøjelse af præmien, som alene sker i medfør af stk. 4.

Stk. 6. Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med told- og skatteforvaltningen fastsætte nærmere bestemmelser for administration af miljøbidraget, herunder for opkrævning og indbetaling af bidraget, regnskabsførelse, angivelse og kontrol samt om adgangen til at klage over afgørelser truffet i henhold til bestemmelserne, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 3

Godtgørelse

§ 6. Der ydes efter anmodning en godtgørelse til ejeren af et motorkøretøj, jf. § 2, i forbindelse med indlevering af dette til affaldshåndtering.

Stk. 2. Der ydes endvidere efter anmodning en godtgørelse til politi og kommuner, som efter retmæssig fjernelse eller konfiskation indleverer motorkøretøjer omfattet af § 2 til affaldshåndtering. Dette gælder, uanset om betingelserne i stk. 5, nr. 2 og 3, er opfyldt.

Stk. 3. Ejeren af en bil har i op til 1 år fra udbetalingen af godtgørelsen til kommunen, jf. stk. 2, krav på, at kommunen udbetaler godtgørelsen med fradrag af udgifter til opbevaring, transport og affaldsbehandling. Dette gælder kun, hvis samtlige betingelser i stk. 5 er opfyldt.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren fastsætter størrelsen af godtgørelsen.

Stk. 5. Det er en betingelse for, at der kan ydes godtgørelse, at

1) køretøjet er afmeldt i Køretøjsregisteret efter lovens ikrafttræden,

2) der ikke er opnået godtgørelse af registreringsafgiften hos SKAT, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b,

3) køretøjet efter afmeldingen fra Køretøjsregisteret ikke har været indregistreret i et andet land og

4) køretøjet er indleveret til en virksomhed, der håndterer affaldet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

§ 7. Anmodning om udbetaling af godtgørelse indsendes til den af miljø- og fødevareministeren udpegede administrator, der udbetaler godtgørelsen, når betingelserne i § 6, stk. 5, er opfyldt.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere bestemmelser om godtgørelsesordningen, herunder om ordningens administration, krav til dokumentation for, at § 6, stk. 5, er opfyldt og eventuel tilbagebetaling af godtgørelse og renter heraf.

§ 7 a. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at anmodning om godtgørelse skal indsendes digitalt, og at kommunikation mellem administrator og ansøger skal foregå digitalt. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og skemaer samt digital signatur.

Stk. 2. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 7 b. Administrator kan fra andre myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen, herunder om, hvem der er registreret som ejer af det køretøj, for hvilket der ansøges om godtgørelse, og om køretøjet er afmeldt, jf. § 6, stk. 5, nr. 1. Administrator kan herunder foretage sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed.

Kapitel 3 a

Skrotningsbidrag 2)

(Ophævet)

§ 7 c. (Ophævet)

Kapitel 4

Administrative bestemmelser

§ 8. Administrationen af godtgørelsesordningen udøves af en administrator, der udpeges af miljø- og fødevareministeren. Miljø- og fødevareministeren fastsætter revisionsinstruks for administrator.

Stk. 2. Alle tilfælde, hvor den af miljø- og fødevareministeren godkendte administrator ikke finder betingelserne for ydelse af godtgørelse opfyldt, eller hvor der opstår tvivlsspørgsmål, forelægges snarest ministeren.

§ 8 a. Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der er tillagt ministeren.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 8 b. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om tilsyn med, at regler udstedt i medfør af § 7, stk. 2, overholdes hos de virksomheder, der håndterer motorkøretøjer, der er afleveret til affaldsbehandling.

§ 8 c. Tilsynsmyndigheden eller personer, der af tilsynsmyndigheden er bemyndiget hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter og transportmidler for at udføre tilsyn i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af § 8 b.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på bygninger eller dele af bygninger, der udelukkende anvendes til privat beboelse.

Kapitel 5

Straf

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at give oplysninger i henhold til § 5, stk. 1.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af miljøministeren.3)

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 385 af 6. juni 2002 om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler4) (Nedsættelse af miljøbidrag og opkrævning af skrotningsbidrag m.m.), der angår lovens titel, fodnoten til lovens titel, § 1, § 2, stk. 4, § 3, § 5, stk. 6, § 6, stk. 2-5, § 7, stk. 1 og 2, §§ 7 a-c, § 8, stk. 1 og 2, § 8 a, § 9, stk. 1, og § 10, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.5)

Stk. 2. § 1, nr. 4, træder dog i kraft den 1. oktober 2002, og § 1, nr. 6, træder i kraft den 1. juli 2002.


Lov nr. 428 af 6. juni 2005 om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.), hvis § 106 angår § 5, stk. 1, 2 og 6, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 125

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.6) § 69 træder dog tidligst i kraft på det eller de tidspunkter, som skatteministeren fastsætter som ikrafttrædelsestidspunkt for lov om beskatning af søfolk eller de relevante dele af den nævnte lov, jf. lovens § 17.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005. § 70, nr. 1, og § 104 har dog virkning fra lovens ikrafttræden.

Stk. 3. (Udeladt)


Lov nr. 1629 af 26. december 2013 om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag), der angår lovens titel, § 1, § 2, stk. 4, § 3, kapitel 3 a, § 8, stk. 2, og § 8 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2014.

Stk. 2. § 1, nr. 4, finder anvendelse fra den første ordinære opkrævning af forsikringspræmie efter lovens ikrafttræden.


Lov nr. 177 af 24. februar 2015 om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.), hvis § 1 angår § 6, stk. 2, 3 og 5, § 7 a og b, § 8 og § 8 b og c, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2015, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 7.

Stk. 3. (Udeladt)

Stk. 4. (Udeladt)

Stk. 5. (Udeladt)

Miljøstyrelsen, den 3. juli 2015

Michel Schilling

/ Peter Østergård Have

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer, EF-Tidende 2000 L 269, side 34.

2) Kapitel 3 a med §§ 7 a-c blev indsat ved lov nr. 385 af 6. juni 2002 og ophævet ved lov nr. 1629 af 26. december 2013. Ved lov nr. 177 af 24. februar 2015 blev §§ 7 a og b genindsat, men med nyt indhold og i kapitel 3.

3) Loven trådte i kraft den 1. april 2000, jf. bekendtgørelse nr. 139 af 25. februar 2000 om ikrafttræden af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.

4) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer, EF-Tidende 2000 L 269, side 34.

5) Lov nr. 385 af 6. juni 2002 blev offentliggjort den 7. juni 2002.

6) Lov nr. 428 af 6. juni 2005 blev offentliggjort den 7. juni 2005.