Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed

I henhold til § 7 M stk. 1 og 2, i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1081 af 7. september 2015, fastsættes:

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige ulønnede medhjælpere

Befordrings-, rejse- og telefonudgifter

§ 1. Der kan udbetales godtgørelse til dækning af udgifter til befordring i egen bil med Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel, jf. ligningslovens § 9, stk. 4.

Stk. 2. Begrænsningen i ligningslovens § 9 B finder ikke anvendelse.

§ 2. Der kan udbetales godtgørelse til dækning af rejseudgifter efter ligningslovens regler og satser herfor, jf. ligningslovens § 9 A.

Stk. 2. Til dækning af merudgifter til fortæring kan der ved deltagelse i en-dags-arrangementer, udenbys kampe, stævner m.v. af mindst 5 timers varighed udbetales indtil 70 kr. pr. dag. Til dækning af merudgifter til fortæring i forbindelse med indtagelse af et måltid som led i en kommunalt etableret forenings spiseven-ordning, spisetræning, mv., kan der udbetales indtil 70 kr. pr. dag.

§ 3. Der kan udbetales godtgørelse til dækning af udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug med indtil 2.350 kr. pr. år.

Andre udgifter

§ 4. Der kan udbetales godtgørelse til dækning af følgende andre udokumenterede udgifter:

1) Til administrative omkostninger fx kontorartikler, porto og møder kan der udbetales indtil 1.400 kr. pr. år.

2) Til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning (fx sportstøj) o. lign. kan der udbetales indtil 1.950 kr. pr. år.

3) Til idrætsdommere kan der i stedet udbetales en skattefri omkostningsgodtgørelse på op til 250 kr. pr. kamp, dog højst 500 kr. pr. dag.

Generelt for udbetaling af godtgørelser mv.

§ 5. Udbetales godtgørelse med beløb, der overstiger de nævnte satser, bliver alle godtgørelser, der er udbetalt til den pågældende, skattepligtige. De almindelige regler om indeholdelse af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og oplysningspligt vil herefter være gældende.

§ 6. Foreningen kan i stedet for udbetaling af godtgørelse efter ovenstående satser, vælge at godtgøre udgifterne efter dokumentation ved eksterne originale bilag.

§ 7. Der kan ikke for et indkomstår skattefrit udbetales godtgørelse samtidig med, at udgifter refunderes efter regning. Dette princip gælder for hver af de anførte udgiftstyper for sig.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 961 af 25. september 2012 om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed ophæves.

Skatterådet, den 24. november 2015

Hanne Søgaard Hansen

/ Carsten Vesterø