Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over geografiske områder
Bilag 2 Oversigt over geografiske områder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd

I medfør af § 11 a, stk. 5, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, som ændret ved lov nr. 668 af 8. juni 2017, fastsættes:

§ 1. Kommunalbestyrelserne skal oprette lokale naturråd, der skal bistå kommunalbestyrelserne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

§ 2. Der skal oprettes et lokalt naturråd inden for hvert af de i bilag 1 fastsatte geografiske områder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne inden for hvert af de fastsatte geografiske områder træffer i fællesskab beslutning om, hvilken af disse kommuner, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd i det pågældende geografiske område.

Stk. 3. Kommunalbestyrelserne oplyser senest den 1. november 2017 Erhvervsstyrelsen om hvilken kommune, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd i det pågældende geografiske område. Beslutningen offentliggøres på kommunernes hjemmesider.

§ 3. Kommunalbestyrelsen, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd, jf. § 2, stk. 2-3, opretter det lokale naturråd senest den 15. januar 2018.

Stk. 2. Alle kommunalbestyrelser offentliggør oplysninger om oprettelse af lokale naturråd på kommunernes hjemmesider, herunder fastsætter en frist, som giver organisationer og foreninger minimum 4 uger til at indstille medlemmer til det lokale naturråd inden for det pågældende geografiske område, jf. § 4.

§ 4. Et lokalt naturråd består af højst 20 medlemmer.

Stk. 2. Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af et lokalt naturråd:

1) relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og

3) lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål, eller i øvrigt, er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Stk. 3. Hver organisation og forening omfattet af § 4, stk. 2, kan til en kommunalbestyrelse, som udnævnes til at varetage sekretariatsbetjeningen af et af de efter § 1 oprettede lokale naturråd, indstille ét medlem og én suppleant pr. lokalt naturråd.

§ 5. Kommunalbestyrelsen, som varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd, jf. § 2, stk. 2-3, træffer efter samråd med de øvrige kommunalbestyrelser inden for det pågældende geografiske område afgørelse om hvilke af de efter § 4, stk. 3, indstillede medlemmer, der er medlem af det lokale naturråd, og hvilke af de efter § 4, stk. 3, indstillede suppleanter, der kan virke i det lokale naturråd i tilfælde af medlemmers forfald.

Stk. 2. Der skal ved sammensætningen af det lokale naturråd tilstræbes forholdsmæssig lighed i repræsentationen af medlemmer, der varetager forskellige interesser i forhold til naturplanlægning forstået som erhvervsinteresser versus natur-, miljø- og fritidsinteresser.

Stk. 3. For at sikre en ligelig repræsentation i det lokale naturråd kan kommunalbestyrelsen, som varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd, jf. § 2, stk. 2-3, beslutte, at en organisation eller forening kan være repræsenteret ved begge de efter § 4, stk. 3, indstillede personer. Hvis også en indstillet suppleant får plads i det lokale naturråd, kan den relevante organisation eller forening indstille endnu én suppleant.

Stk. 4. Kommunalbestyrelser, som ikke varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd, deltager som observatører ved det lokale naturråds møder.

§ 6. Det lokale naturråd skal bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Forslaget skal geografisk dække de kommuner, som det lokale naturråd dækker.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen, som varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd, jf. § 2, stk. 2-3, sikrer, at der stilles relevante oplysninger og relevant materiale til rådighed for det lokale naturråds arbejde, herunder tidligere udpegninger af eksisterende og planlagte naturområder og dataudtræk fra Digitale Naturkort.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen, som varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd, jf. § 2, stk. 2-3, sikrer, at det lokale naturråd inddrages i kommunalbestyrelsernes forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort med udgangspunkt i

1) relevante udtræk fra Digitale Naturkort,

2) eksisterende Natura 2000-områder på land,

3) områder, som vurderes at udgøre eksisterende værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne,

4) områder, som vurderes at udgøre nye naturområder, der kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder, og

5) områder, som vurderes at udgøre naturområder, der samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation.

§ 7. Kommunalbestyrelsen, som varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd, jf. § 2, stk. 2-3, sikrer, at det lokale naturråd afslutter sit arbejde senest den 15. juli 2018.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne skal i deres videre planlægning for udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 14, og stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 med senere ændringer, inddrage forslag, bemærkninger og udtalelser, herunder eventuelle mindretalsudtalelser, fra det lokale naturråd. Kommunalbestyrelsen har den endelige beslutningskompetence vedrørende udpegningen.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. august 2017.

Erhvervsministeriet, den 7. august 2017

Brian Mikkelsen

/ Sigmund Lubanski


Bilag 1

Oversigt over geografiske områder

Danmark er opdelt i 20 geografiske områder. I hvert område skal der oprettes et lokalt naturråd.

Jylland

1. Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø

2. Morsø, Thisted

3. Aalborg, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland

4. Holstebro, Lemvig, Skive, Struer

5. Favrskov, Norddjurs, Randers, Syddjurs

6. Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Viborg

7. Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde

8. Aabenraa, Sønderborg

9. Aarhus, Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg

10. Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen, Vejle

Fyn

11. Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø

Sjælland

12. Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal

13. Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk,

14. Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København, Rødovre, Tårnby

15. Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød

16. Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse, Sorø

17. Faxe, Næstved, Ringsted, Stevns, Vordingborg

18. Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød

19. Guldborgsund, Lolland

Bornholm

20. Bornholm


Bilag 2

Oversigt over geografiske områder

Kortbilag