Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af konventionen af 28. juli 1951 og den dertil hørende protokol af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling

 

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 55 af 24. november 1954 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 111 af 9. oktober 1997, Lovtidende C, meddeles det, at følgende lande med virkning fra de anførte datoer har tiltrådt konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling:

Letland 31. juli 1997

Turkmenistan 31. maj 1998

Letland og Turkmenistan har i forbindelse med tiltrædelsen af konventionen afgivet erklæring i henhold til dennes artikel 1 B (1) om, at ordene »begivenheder indtrådt inden den 1. januar 1951« i artikel 1, afsnit A, skal forstås som »begivenheder, indtrådt i Europa eller andetsteds inden den 1. januar 1951«.

Letland har erklæret ikke at være bundet af artiklerne 8 og 34, og har desuden taget nærmere angivne forbehold over for artikel 17, stk. 1 og 2, artikel 24, stk. 1 og 2 og artikel 26.

Ungarn har med virkning fra 1. marts 1998 afgivet erklæring i henhold til konventionens artikel 1 B (1) om, at ordene »begivenheder indtrådt inden den 1. januar 1951« i artikel 1, afsnit A, skal forstås som »begivenheder, indtrådt i Europa eller andetsteds inden den 1. januar 1951«.

Endvidere har følgende lande med virkning fra de anførte datoer tiltrådt protokollen af 31. januar 1967 vedrørende flygtninges retsstilling, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 21 af 12. februar 1968 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 111 af 9. oktober 1997, Lovtidende C:

Letland 31. juli 1997

Turkmenistan 2. marts 1998

 

Udenrigsministeriet, den 12. november 1998

Friis A. Petersen