Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale
uddannelser

 

I medfør af § 24, stk. 3, og § 25, stk. 2, i lov nr. 95 af 18. februar 2004, om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), § 22, stk. 3, og § 23, stk. 2, i lov nr. 96 af 18. februar 2004 om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), og § 19, stk. 3, og § 20, stk. 2, i lov nr. 97 af 18. februar 2004 om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) fastsættes:

§ 1. Studie- og ordensreglerne for den enkelte uddannelsesinstitution (skole) skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for elever og kursister (i det følgende betegnet elever, bortset fra §§ 11-13).

§ 2. Lederen af den enkelte skole fastsætter efter høring af bestyrelsen, elev- og kursistrådet og pædagogisk råd studie- og ordensregler gældende for eleverne på skolen. Reglerne skal indeholde skolens regler for almindelig orden og samvær, en beskrivelse af elevernes pligt til aktivt at deltage i undervisningen, og hvilke foranstaltninger skolens leder kan iværksætte over for elever, der ikke følger skolens studie- og ordensregler. Reglerne skal desuden indeholde en procedure for skolens håndtering af elevernes forsømmelser.

Stk. 2. Skolens studie- og ordensregler skal fremgå af skolens hjemmeside sammen med øvrige oplysninger om skolen.

Almindelig orden og samvær og aktiv deltagelse i undervisningen

§ 3. Eleverne har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler.

Stk. 2. Skolen skal orientere eleverne om studie- og ordensreglerne, herunder om deres pligt til at deltage i undervisningen, og om de konsekvenser, det kan få, hvis reglerne ikke overholdes.

§ 4. Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer:

1) Fremmøde til den del af undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer.

2) Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat.

3) Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende.

4) Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 50 kr. pr. døgn pr. deltager (1998-niveau).

5) Deltagelse i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.

Stk. 2. En f remmødt elev, der på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter skolens leders konkrete vurdering. Skolens leder kan anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder elever, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, samt elever, der ansøger om fritagelse for undervisningen i idræt.

Stk. 3. Skolens studie- og ordensregler skal angive, hvornår en elev kan afkræves lægeerklæring, og hvem der afholder udgiften hertil.

§ 5. Skolens leder sikrer, at der sker registrering af den enkelte elevs deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver.

Stk. 2. Den enkelte elev skal regelmæssigt efter nærmere regler fastsat af skolen have mulighed for at kontrollere og afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse i undervisningen. Registreringen er gældende for et skoleår ad gangen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. I særlige tilfælde vil en registrering kunne udstrækkes til at gælde mere end et skoleår.

Stk. 4. For at begrænse fraværet, herunder manglende aflevering af skriftlige opgaver, skal skolens leder sikre, at der reageres tidligt på en elevs forsømmelser.

§ 6. Skolens leder kan meddele en elev en pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter.

Sanktioner

§ 7. Finder skolens leder, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes:

1) Advarsel.

2) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

3) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.

4) Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, for elever i de sammenhængende uddannelser til studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx).

5) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

6) Bortvisning (udskrivning).

Stk. 2. Afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 4-6, skal så vidt muligt træffes senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Ved afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 4, gives der ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskar akterer), og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i de pågældende fag bortfalder.

Stk. 3. Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

§ 8. En s anktion efter § 7, stk. 1, nr. 2-6, kan kun iværksættes efter skolens leders konkrete vurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes som anbefalet brev mod kvittering til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionen iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel.

Oprykning

§ 9. Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen.

Stk. 2. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.

Stk. 3. En elev har krav på oprykning, når eleven har opfyldt beståkravet, jf. reglerne herom, dvs. har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår. I uddannelserne til studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx) medregnes standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning.

Stk. 4. En elev, der har opfyldt beståkravet, jf. stk. 3, men som ikke har aflagt alle de krævede prøver mv. som følge af fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i henhold til § 7, stk. 1, nr. 5, har krav på oprykning, medmindre skolens leder har truffet beslutning om at udskrive eleven.

§ 10. Skolens leder kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Når en elev er nægtet oprykning til næste klasse, udskrives eleven af skolen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter skolelederens godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i en 3-årig uddannelse senest 5 år efter påbegyndt uddannelse og i en 2-årig uddannelse senest 4 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen.

Enkeltfagskursister mv.

§ 11. For kursister, der modtager enkeltfagsundervisning finder bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse med de fravigelser, der er begrundet i enkeltfagskursisters særlige forhold.

§ 12. For selvstuderende, der deltager i laboratoriekurser, finder bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse med de fravigelser, der er begrundet i de selvstuderendes særlige forhold.

§ 13. For kursister i gymnasiale suppleringskurser (GS) finder bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse med de fravigelser, der er begrundet i disse kursisters særlige forhold.

Klage

§ 14. En skoleleders afgørelse om at iværksætte en sanktion i henhold til § 7, stk. 1, og om at nægte en elevs oprykning til næste klasse i henhold til § 10 skal følge forvaltningslovens regler.

Stk. 2. Klage over en skoleleders afgørelse i henhold til stk. 1 kan af eleven eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet.

Stk. 3. Klagen indgives skriftligt til skolens leder, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolens leder give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet.

Stk. 4. Klage over en sanktion i henhold til § 7, stk. 1, har ikke opsættende virkning, medmindre skolens leder henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 15. For elever, der har påbegyndt et 2-, 3- eller 4-årigt forløb til stx, hhx eller htx i 2003 eller 2004, finder denne bekendtgørelse indtil sommereksamensterminen 2008, inkl. sygeeksamen, anvendelse med undtagelse af fraværs- og oprykningsreglerne, jf. §§ 9 og 10. Det samme gælder for elever, der har påbegyndt stx-uddannelsen tilrettelagt som studenterkursus i 2003, 2004 eller 2005.

Stk. 2. For elever, der har påbegyndt det 2-årige hf-forløb i 2003 eller 2004, finder denne bekendtgørelse indtil sommereksamensterminen i 2007, inkl. sygeeksamen, anvendelse med undtagelse af fraværs- og oprykningsreglerne, jf. §§ 9 og 10.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1249 af 13. december 2004 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser ophæves.

Undervisningsministeriet, den 4. december 2006

Jarl Damgaard
Uddannelsesdirektør

/Kirsten Krogstrup