Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

 

I medfør af § 1, stk. 3, § 6 og § 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, som ændret ved lov nr. 1231 af 27. december 2003 og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Generelt

§ 1. Positionsangivelser i denne bekendtgørelse refererer til datum ”World Geodetic System 1984” (WGS 84).

§ 2. Skibe, der transporterer ammunition, som er opfisket fra havbunden, må ikke anduve danske fjorde, bugter og vige eller sejle nærmere end 3 sømil fra danske broer, havne- og kajanlæg, med mindre det sker efter anvisning fra Søværnets Operative Kommando, Kattegats Marinedistrikt eller Bornholms Marinedistrikt.

Stk. 2. Skibe henhørende under Søværnet er undtaget fra de i § 2, stk. 1, nævnte bestemmelser.

§ 3. I »Efterretninger for Søfarende« bekendtgøres områder, hvor der på grund af formodning om tilstedeværelsen af bundminer eller andre sprængstofholdige genstande advares mod ankring, fiskeri med bundslæbende redskaber samt arbejder på havbunden 1) .

Kapitel 2

Nordsøen

§ 4. På grund af udlagte miner og andre sprængstofholdige genstande fastsættes for nedennævnte områder i Nordsøen følgende indskrænkninger i adgangen til sejlads, ankring, fiskeri mv.

Forbud mod sejlads

§ 5. Al sejlads er forbudt i området mellem Jyllands vestkyst og forbindelseslinierne gennem følgende positioner:

1) 55°28,62'N - 8°18,12'Ø;

2) 55°27,86'N - 8°18,69'Ø;

3) 55°27,76'N - 8°18,62'Ø;

4) 55°28,16'N - 8°15,12'Ø; og

5) området, der fra position 4) strækker sig 1 sømil ud fra kysten indtil 55°49,0'N.

Stk. 2. Fritidsfartøjer med en bruttotonnage på mindre end 5 er undtaget fra forbudet i § 5, stk. 1.

Forbud mod ankring, fiskeri med bundslæbende redskaber samt arbejder på havbunden

§ 6. Ankring, fiskeri med bundslæbende redskaber samt arbejder på havbunden er forbudt i et cirkulært område ved Listerdyb med centrum i positionen 55°04,9'N - 8°16,2'Ø og radius 1 sm.

§ 7. Ankring, fiskeri med bundslæbende redskaber samt arbejder på havbunden er forbudt i et område, der begrænses af forbindelseslinierne gennem følgende positioner og vestkysten af Rømø og Mandø:

1) 55°04,12'N - 8°29,30'Ø;

2) 55°03,85'N - 8°29,20'Ø;

3) 55°04,95'N - 8°19,80'Ø;

4) 55°16,95'N - 8°19,80'Ø;

5) 55°16,95'N - 8°32,00'Ø;

6) 55°15,90'N - 8°32,70'Ø; og

7) 55°12,55'N - 8°31,70'Ø.

Kapitel 3

Kattegat

Forbud mod sejlads

§ 8. På grund af udlagte miner og andre sprængstofholdige genstande forbydes sejlads i et område ved Stensnæs på 1 sømils bredde langs kysten fra 57°15,0'N til Vorså havnemole på positionen 57°12,2'N -10°29,7'Ø. Indsejlingen til Vorså Havn er undtaget fra sejladsforbudet.

§ 9. På grund af udlagte miner og andre sprængstofholdige genstande forbydes sejlads i et område nord for Rågeleje, der begrænses af forbindelseslinierne gennem følgende positioner, som er afmærkede med gul specialafmærkning:

1) 56°10,27'N - 12°07,53'Ø;

2) 56°09,57'N - 12°07,73'Ø;

3) 56°09,37'N - 12°05,83'Ø; og

4) 56°10,37'N - 12°05,53'Ø.

Forbud mod fiskeri

§ 10. Til sikring af den frie og uhindrede sejlads på Skagen Havn forbydes fiskeri af enhver art ud for Skagen Havn inden for et område indtil en afstand af 700 m fra fyret på vestlige bølgebryders østende og begrænset ved:

1) en linie fra ydre forhavns vestlige hjørne i pejling retvisende 180° og

2) en linie fra ydre forhavns østlige hjørne i pejling retvisende 135°.

§ 11. Til sikring af den frie og uhindrede sejlads på Anholt Havn forbydes fiskeri af enhver art indenfor et område indtil en afstand af 500 m fra vinkelfyret på det nordlige molehoved, der mod øst er begrænset af:

1) en linie i pejling retvisende 145° og

2) en linie i pejling retvisende 354°

Forbud mod ankring, fiskeri, dykning og indvinding af råmaterialer

§ 12. Af hensyn til Søværnets træning med øvelsesminer nord for Læsø er der etableret et forbudsområde, inden for hvilket ankring, fiskeri, dykning og indvinding af råmaterialer er forbudt. Forbudsområdet er afgrænset af en linie gennem følgende positioner:

1) 57º29,21'N - 11º10,96'Ø;

2) 57º28,79'N - 11º11,29'Ø;

3) 57º29,50'N - 11º13,93'Ø; og

4) 57º29,17'N - 11º14,20'Ø.

Kapitel 4

Århus bugt

Forbud mod sejlads, dykning og ophold

§ 13. På grund af fare for eksplosion af udkastet ammunition og sprængstof i farvandet mellem Skæring Strand og Skødshoved forbydes al sejlads, uautoriseret dykning og ophold af civile skibe og fartøjer i et område begrænset af linier gennem følgende positioner, som er afmærkede med gul specialafmærkning:

1) 56°12,36'N - 10°18,04'Ø;

2) 56°13,30'N - 10°19,02'Ø;

3) 56°13,37'N - 10°19,52'Ø;

4) 56°12,98'N - 10°20,62'Ø;

5) 56°12,43'N - 10°19,92'Ø; og

6) 56°11,90'N - 10°19,27'Ø.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan på særlige betingelser tillade sejlads med skibe til Studstrupværket gennem en oprenset og afmærket sejlrende gennem forbudsområdet. Al uvedkommende sejlads i sejlrenden er forbudt.

Stk. 3. Sejlads er tilladt for skibe, hvis dybgang ikke overstiger 3 meter i den del af forbudsområdet, der er beliggende øst for den afmærkede sejlrende, det vil sige området, der er omfattet af en linie følgende sejlrendens østlige begrænsning og herfra til en linie gennem positionerne 4), 5) og 6) 2) .

Stk. 4. Al ankring, fiskeri, uautoriseret dykning samt al anden aktivitet, der kan medføre kontakt med havbunden, er dog forbudt i det i § 13, stk. 3, nævnte område.

Forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, ankring og dykning

§ 14. På grund af mulig tilstedeværelse af sprængstofholdige genstande i et område ved Tunø Knob forbydes fiskeri med bundslæbende redskaber, ankring og uautoriseret dykning i et område, der er begrænset af forbindelseslinierne gennem følgende positioner, som er afmærkede med gul specialafmærkning:

1) 55°58,29'N - 10°22,77'Ø;

2) 55°57,19'N - 10°22,77'Ø;

3) 55°57,19'N - 10°20,77'Ø; og

4) 55°58,29'N - 10°20,77'Ø.

Kapitel 5

Storebælt, Lillebælt og Femern Bælt

Forbud mod sejlads

§ 15. Af hensyn til faren for kollisioner mellem skibe og luftfartøjer på vej til og fra Sønderborg Lufthavn er der etableret en nordlig og en sydlig sikkerhedszone, inden for hvilke al sejlads med skibe med en højde på mere end 6 m er forbudt.

Stk. 2. Den nordlige sikkerhedszone, som fremgår af bilag 1, er begrænset af en linie gennem følgende positioner:

1) 54°58,189'N - 9°46,774'Ø;

2) 54°58,251'N - 9°46,667'Ø;

3) 54°58,392'N - 9°46,960'Ø; og

4) 54°58,178'N - 9°47,246'Ø.

Stk. 3. Den sydlige sikkerhedszone, som tillige fremgår af bilag 1, er begrænset af en linie gennem følgende positioner:

1) 54°57,861'N - 9°47,728'Ø;

2) 54°57,289'N - 9°48,607'Ø; og

3) 54°57,217'N - 9°48,480'Ø.

Forbud mod ankring, sandsugning samt optagning af sten

§ 16. På grund af tilstedeværelsen af kabler mv. forbydes det at foretage sandsugning og optage sten samt at ankre uden bydende nødvendighed i nedennævnte områder i Storebælt, Lillebælt og Femern Bælt:

Stk. 2. I området i Storebælt, der begrænses af forbindelseslinierne mellem følgende positioner:

1) 54°47,96'N - 10°45,76'Ø;

2) 54°47,96'N - 10°49,73'Ø;

3) 54°44,96'N - 10°49,73'Ø; og

4) 54°43,89'N - 10°43,32'Ø.

Stk. 3. I området i Lillebælt, der begrænses af forbindelseslinierne mellem følgende positioner:

1) mod nord breddeparallellen 55°28,36'N;

2) mod syd breddeparallellen 55°26,46'N; og

3) mod øst og vest kystlinierne mellem de i 1) og 2) nævnte breddeparalleller ved henholdsvis Fønsskov og Stenderup Hage.

Stk. 4. I området i Femern Bælt, der begrænses af forbindelseslinierne mellem følgende positioner:

1) 54°37,60'N - 11°25,33'Ø;

2) 54°35,36'N - 11°21,61'Ø;

3) 54°33,38'N - 11°26,43'Ø; og

4) 54°35,71'N - 11°30,23'Ø.

Stk. 5. Såfremt et skib eller et fartøj som følge af bydende nødvendighed er ankret i de i § 16, stk. 2, og stk. 3, nævnte områder, må ankret kun lettes efter anvisning fra Søværnets Operative Kommando.

Stk. 6. Fiskeriinspektorat Syd, Afdelingen i Fredericia, kan dog anvise fiskefartøjer faste ankerpladser i det i § 16, stk. 3, nævnte område.

Stk. 7. Udsættelse af faststående fiskeredskaber og bundgarnspæle i de i § 16, stk. 2, og stk. 3, nævnte områder må kun finde sted efter anvisning fra Fiskeriinspektorat Syd, Afdelingen i Fredericia.

Stk. 8. Udsættelse af faststående fiskeredskaber og bundgarnspæle i det i § 16, stk. 4, nævnte område er forbudt.

Kapitel 6

Østersøen

Forbud mod sejlads

§ 17. På grund af udlagte miner og andre sprængstofholdige genstande forbydes sejlads i nedennævnte 3 områder ved Bornholm:

1) En cirkel med centrum i positionen 55°02,4'N - 14°37,9'Ø og radius 0,5 sm.

2) En cirkel med centrum i positionen 55°04,7'N - 15°14,2'Ø og radius 0,3 sm.

3) En cirkel med centrum i positionen 55°21,1'N - 15°07,5'Ø og radius 0,3 sm.

Kapitel 7

Sundet

Forbud mod sejlads med fritidsfartøjer og dykning

§ 18. Ud for Helsingør Havn er der på grund af den intense færgetrafik etableret et forbudsområde, som tillige fremgår af bilag 2, inden for hvilket al uautoriseret dykning og sejlads med fritidsfartøjer er forbudt. Forbudsområdet er afgrænset af en linie gennem følgende positioner:

1) 56°02,19'N - 12°37,32'Ø, (Kronhoved);

2) 56°02,19'N - 12°37,48'Ø;

3) 56°02,05'N - 12°37,48'Ø;

4) 56°01,84'N - 12°37,20'Ø; og

5) 56°01,84'N - 12°36,59'Ø, (kyst).

Stk. 2. Undtaget fra forbudet i § 18, stk. 1, er fritidsfartøjer over 15 meter, der har fået havnens tilladelse til anløb samt dykning, der finder sted med havnens tilladelse.

Forbud mod ankring, fiskeri og ophold mv.

§ 19. For at sikre den frie udsejling fra Københavns Lufthavn, Kastrups, redningshavn samt for at sikre lufttrafikken til og fra lufthavnen er det forbudt at opholde sig inden for et område A, som tillige fremgår af bilag 3, begrænset af Amagers østkyst og en linie gennem følgende positioner:

1) 55°36,81'N - 12°40,88'Ø;

2) 55°36,76'N - 12°41,08'Ø;

3) 55°36,61'N - 12°41,13'Ø;

4) 55°36,62'N - 12°40,86'Ø; og

5) herfra en linie i en afstand af 50 m fra kysten til 55°36,40'N - 12°40,42'Ø.

Stk. 2. Af hensyn til faren for kollision mellem fugle og fly under indflyvningen til Københavns Lufthavn er det forbudt at udføre enhver form for fiskeri samt at rense fisk og udsmide fiskeaffald inden for et område B, som tillige fremgår af bilag 3, begrænset af en linie gennem følgende positioner:

1) 55°37,95'N - 12°40,58'Ø;

2) 55°38,27'N - 12°41,05'Ø;

3) 55°38,20'N - 12°41,20'Ø; og

4) 55°37,88'N - 12°40,74'Ø.

Stk. 3. Af hensyn til faren for kollision mellem fugle og fly under indflyvningen til Københavns Lufthavn, Kastrup, er der etableret et område C, som tillige fremgår af bilag 3, inden for hvilket det er forbudt at udføre enhver form for fiskeri, rense fisk og udsmide fiskeaffald. Området strækker sig 150 m vinkelret ud fra kysten langs Kastrup Halvø med afgrænsning i følgende positioner:

1) mod nord 55°37,95'N - 12°40,84'Ø, og

2) mod syd 55°36,78'N - 12°41,02'Ø.

Stk. 4. Uden for områderne nævnt i § 19, stk. 2, og stk. 3, er der af hensyn til faren for kollision mellem fugle og fly under indflyvningen til Københavns Lufthavn etableret et område D, som tillige fremgår af bilag 3, inden for hvilket det er forbudt at udføre fiskeri med åle- og torskeruser, rense fisk og udsmide fiskeaffald. Området er begrænset af en linie gennem følgende positioner:

1) 55°38,06'N - 12°39,39'Ø (sydlige molehoved i Kastrup Lystbådehavn);

2) 55°38,50'N - 12°41,15'Ø;

3) 55°38,12'N - 12°41,50'Ø;

4) 55°36,15'N - 12°41,79'Ø; og

5) 55°35,68'N - 12°40,80'Ø (nordlige molehoved i Dragør Havn).

Stk. 5. Erhvervsfiskere kan dog efter ansøgning til Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Roskilde, tillades fiskeri med ruser og garn i det i § 19, stk. 3, nævnte område samt med ruser i det i § 19, stk. 4, nævnte område.

Forbud mod ankring, sandsugning samt optagning af sten

§ 20. På grund af tilstedeværelsen af kabler i Sundets nordlige del forbydes det at foretage sandsugning eller optage sten samt uden bydende nødvendighed at ankre i et område, der er begrænset af en linie gennem følgende positioner:

1) 56°05,38'N - 12°30,26'Ø;

2) 56°05,67'N - 12°30,49'Ø;

3) 56°06,71'N - 12°32,81'Ø;

4) 56°04,26'N - 12°37,09'Ø; og

5) 56°03,25'N - 12°37,21'Ø.

Stk. 2. Såfremt et skib eller fartøj på grund af bydende nødvendighed er ankret i det i § 20, stk. 1, nævnte område, må ankret kun lettes efter anvisning fra Kattegats Marinedistrikt.

Kapitel 8

Straf og ikrafttræden mv.

§ 21. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 995 af 8. november 2000 om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri m.v. i visse områder i danske farvande ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 4. marts 2005

Anne Skov Strüver

/Aron F. SørensenBilag 1

AU2064_1.JPG Size: (642 X 831)Bilag 2

AU2064_2.JPG Size: (642 X 831)Bilag 3

AU2064_3.JPG Size: (642 X 831)

Officielle noter

1) Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at ammunition og sprængstoffer ved stød, slag eller anden form for direkte berøring kan forårsage en utilsigtet og livsfarlig eksplosion af et eller flere af de sprængemner, der ligger på havbunden.

2) Dette skyldes, at faren for udkastet ammunition og sprængstof ikke anses for at udgøre en større fare for sejladsen end enhver anden fare for sejladsen i denne del af forbudsområdet.