Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning om satser m.v. pr. 1. januar 2005

Syge- og barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats, arbejdsskade, besættelsestidens ofre, forsikringsrente til enker efter visse fiskere

 

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område, herunder arbejdsløshedsdagpenge, efterløn og aktiveringsydelse, offentliggøres på Arbejdsdirektoratets hjemmeside, www.adir.dk.

Ved bekendtgørelse nr. 855 af 12. august 2004 om ændringer i ministeriernes forretningsområder er en række sager overført fra Beskæftigelsesministeriet til det nyoprettede Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender. Det gælder blandt andet sager vedrørende barselsdagpenge (fra lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel) og lov om børnepasningsorlov.

I den forbindelse bemærkes, at satserne for sygedagpenge og barselsdagpenge ligesom tidligere år er sammenfaldende.

Indhold

1. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004.

Tabel 1.1: Dagpenge ved sygdom eller fødsel

2. Lov om delpension

Lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 443 af 10. juni 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 277 af 25. april 2001.

Tabel 2.1: Delpension

3. Lov om fleksydelse

Lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 26. august 2002.

Tabel 3.1: Fleksydelse

4. Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003.

Tabel 4.1: Aktiv socialpolitik – kontanthjælp

Tabel 4.2: Aktiv socialpolitik – revalidering, ledighedsydelse

Tabel 4.3: Aktiv socialpolitik – bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tabel 4.4: Aktiv socialpolitik – finansiering

5. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 10. juni 2003.

Tabel 5.1: Aktiv beskæftigelsesindsats

6. Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring, jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003.

Tabel 6.1: Arbejdsskadesikring – ydelser, beregningsgrundlag

Tabel 6.2: Arbejdsskadesikring – sagspriser

7. Lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995, som ændret ved lov nr. 1018 af 4. december 1996.

Tabel 7.1: Erstatning til besættelsestidens ofre

8. Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 12. december 1986, som ændret ved § 6 i lov nr. 196 af 29. marts 1989.

Tabel 8.1: Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Arbejdsdirektoratet, den 16. november 2004

P.M.V.
Jesper Hartvig Pedersen

/Thomas Mølsted JørgensenBilag 1

Sats-tabeller

Tabel 1.1 Dagpenge ved sygdom eller fødsel

 

Henvisning

Enhed

Sats

Højeste dagpengebeløb1)2)

Lov § 9, stk. 2

Kr. uge

3.267

 

 

Kr. time

88,30

Ukendt arbejdstid, mand3)

Lov § 9, stk.7

Kr. time

144,44

Ukendt arbejdstid, kvinde3)

Lov § 9, stk. 7

Kr. time

130,44

Frivillig sikring, minimumsydelse1)

Lov § 20, stk. 2

Kr. uge

2.178

Lønsum, forsikring, optagelse4)

Lov § 61

Kr. årlig

5.717.250

Lønsum, forsikring, udelukkelse4)

Lov § 71

Kr. årlig

7.056.720

Præmiesats5)

Lov § 27

Kr. årlig

0,65 pct.

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag5)

Lov § 29

Kr. årlig

1.338

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag5)

Lov § 29

Kr. årlig

2.007

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag5)

Lov § 29

Kr. årlig

2.066

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag5)

Lov § 29

Kr. årlig

3.099

Arbejdsgiverbidrag dagpenge-ATP

Lov § 30b

Kr. årlig

138

1) Satsen anvendes fra og med mandag, den 3. januar 2005.

2) Den normale overenskomstmæssige arbejdstid er 37 timer pr. uge.

3) Jf. § 22 i bkg. nr. 442 af 23. juni 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 154 af 19. marts 2002.

4) Jf. §§ 61 og 71 i bkg. nr. 442 af 23. juni 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 154 af 19. marts 2002.

5) Satsen anvendes indtil den 1. april 2005. Satsen for perioden fra den 1. april 2005 til udgangen af marts 2006 meddeles af Arbejdsdirektoratet omkring årsskiftet 2004-2005.

Tabel 2.1 Delpension

 

Henvisning

Enhed

Sats

Delpensionens størrelse

 

 

Basisbeløb

Lov § 4, stk. 1

Kr. årlig

139.308

 

Lønmodtager, delpension pr. times nedsættelse

Lov § 4, stk. 2

Kr. årlig

3.765,08

 

Lønmodtager, delpension, minimum 7/37

Lov § 3, stk. 1

Kr. årlig

26.356

 

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37

Lov § 3, stk. 1

Kr. årlig

94.127

 

Selvstændige, delpension1)

Lov § 1, stk. 5

Kr. årlig

69.654

Beregning af delpension 2)

 

 

Selvstændige, mindste indtægt3)

Lov § 1, stk. 5

Kr. årlig

46.436

 

Timesats ved ukendt arbejdstid, mand4)

Lov § 3, stk. 2

Kr. time

144,44

 

Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde4)

Lov § 3, stk. 2

Kr. time

130,44

 

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning5)

Lov § 4a, stk. 4

 

60 pct.

 

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning5)

Lov § 4a, stk. 5

 

45 pct.

 

Fradrag, pensionsordning, 60 år i 1999

Lov § 4a, stk. 8

Kr. årlig

35.543

 

Fradrag, pensionsordning, 60 år i 2000

Lov § 4a, stk. 8

Kr. årlig

29.619

 

Fradrag, pensionsordning, 60 år i 2001

Lov § 4a, stk. 8

Kr. årlig

23.695

 

Fradrag, pensionsordning, 60 år i 2002

Lov § 4a, stk. 8

Kr. årlig

17.770

 

Fradrag, pensionsordning, 60-61 år i 2003

Lov § 4a, stk. 4

Kr. årlig

11.847

Indbetaling til ATP

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten6)

Lov § 16a

Kr. time

0,71

 

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen6)

Lov § 16a

Kr. time

0,71

1) Jf. § 11, stk. 2, i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

2) Mindste månedlige udbetaling af delpension er 100 kr. (lov § 4c, stk. 2).

3) Jf. § 7, stk. 1, nr. 6, i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

4) Jf. § 2 i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

5) Reglerne om nedsættelse af delpension for pensionsopsparing mv. gælder ikke for personer, som er fyldt 60 år før den 1. juli 1999.

6) Jf. § 5, stk. 3, og §§ 7-8 i bkg. nr. 525 af 18. juni 2003.

Tabel 3.1 Fleksydelse

 

Henvisning

Enhed

Sats

Fleksydelsen

Lov § 17, stk. 1

Kr. årlig

154.596

Fradrag i pensionsbeløb

Lov § 18, stk. 4

Kr. årlig

11.700

Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed1)

Lov § 37

Kr. årlig

59.238

Fleksydelsesbidrag2)

Lov § 8

Kr. kvartal

1.143

Frivilligt ATP-bidrag, modtageren3)

Lov § 14

Kr. time

0,71

Frivilligt ATP-bidrag, Arbejdsdirektoratet

Lov § 14

Kr. time

0,71

1) Jf. § 37, stk. 1, i bkg. nr. 581 af 24 juni 2003.

2) Jf. § 7, stk. 5, i bkg. nr. 581 af 24 juni 2003.

3) Jf. §§ 1, 3 og 4, i bkg nr. 497 af 13. juni 2003.

Tabel 4.1 Aktiv socialpolitik – kontanthjælp

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Hjælp til forsørgelse

 

 

 

 

Fyldt 25 år, forsørger børn

Lov § 25, stk.1, nr. 1

Kr. mdl.

11.397

 

Fyldt 25 år, andre

Lov § 25, stk.1, nr. 2

Kr. mdl.

8.577

 

Under 25 år, udeboende

Lov § 25, stk.1, nr. 3

Kr. mdl.

5.527

 

Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp

Lov § 25f, stk. 2, nr.1

Kr. mdl.

4.596

 

Under 25 år, hjemmeboende

Lov § 25, stk.1, nr. 4

Kr. mdl.

2.668

 

Under 25 år, hjemmeboende

Lov § 25f, stk. 2, nr. 2

Kr. mdl.

2.285

 

Under 25 år, børn

Lov § 25, stk. 2

Kr. mdl.

11.397

 

Under 25 år, gravid

Lov § 25, stk. 3

Kr. mdl.

8.577

 

Under 25 år, bidragspligt, max hjælp inkl.tillæg

Lov § 25, stk. 4

Kr. mdl.

11.397

 

Tillæg, hjemmearbejdende ægtefælle

Lov § 26, stk. 5

Kr. mdl.

2.668

 

Kontanthjælpsnedsættelse

Lov § 25, stk. 5

Kr. mdl.

542

Loft over kontanthjælpen

 

 

Gifte og samlevende, forsørgere

Lov § 25b, stk.1, nr. 1

Kr. mdl.

11.397

 

Gifte og samlevende, ikke forsørgere

Lov § 25b, stk. 1, nr, 2

Kr. mdl.

8.577

 

Enlige, forsørgere

Lov § 25b, stk. 1, nr. 3

Kr. mdl.

14.218

 

Enlige, ikke forsørgere

Lov § 25b, stk. 1, nr. 4

Kr. mdl.

11.397

 

Maksimal nedsættelse, gifte (til sammen)

Lov § 25c, stk. 2

Kr. mdl.

2.045

 

Maksimal nedsættelse, andre (pr. person)

Lov § 25c, stk. 2

Kr. mdl.

1.354

Starthjælp

 

 

Fyldt 25 år, gifte og samlevende

Lov § 25, stk. 12, nr.1

Kr. mdl.

4.583

 

Fyldt 25 år, enlig

Lov § 25, stk. 12, nr.2

Kr. mdl.

5.527

 

Under 25 år, udeboende

Lov § 25, stk. 12, nr.3

Kr. mdl.

4.583

 

Under 25 år, hjemmeboende

Lov § 25, stk. 12, nr.4

Kr. mdl.

2.278

 

Forsørgertillæg, enlige

Lov § 25, stk. 13

Kr. mdl.

1.382

 

Forsørgertillæg, gifte og samboende

Lov § 25, stk. 13

Kr. mdl.

1.146

Engangshjælp

 

 

 

 

Over 25 år, samt udeboende under 25 år

Lov § 25a, stk. 2

Kr. mdl.

4.583

 

Hjemmeboende under 25 år

Lov § 25a, stk. 3

Kr. mdl.

2.278

Hjælp til visse persongrupper

 

 

 

 

Fyldt 60 år, ikke optjent pensionsret

Lov § 27, stk. 1

Kr. mdl.

6.969

 

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

Lov § 27, stk. 2

Kr. mdl.

2.305

 

Orlovsydelse, maksimum

 

Kr. mdl.

8.493

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der bortses

 

 

 

 

Formue, enlige

Lov § 14, stk. 1

Kr. året

10.000

 

Formue, ægtefæller

Lov § 14, stk. 1

Kr. året

20.000

 

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn

Lov § 30, stk. 2

Kr. mdl.

11.397

 

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre

Lov § 30, stk. 2

Kr. mdl.

8.577

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

Lov § 31, stk. 1

Kr. time

12,45

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

Lov § 31, stk. 1

Kr. time

30,33

 

Arbejdsindtægt, ukendt timer, omregningssats3)

Lov § 31, stk. 2

Kr. time

168,85

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift

 

 

 

 

Ikke-forsørgere

Lov § 34, stk. 54)

Kr. mdl.

2.250

 

Forsørgere med et hjemmeboende barn

Lov § 34, stk. 54)

Kr. mdl.

3.250

 

Forsørgere med et udeboende barn

Lov § 34, stk. 54)

Kr. mdl.

3.350

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1

Lov § 34, stk. 54)

Kr. mdl.

600

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover ét .

Lov § 34, stk. 54)

Kr. mdl.

500

 

Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder

Lov § 34, stk. 54)

Kr. mdl.

14.170

 

Grænse – uafhængig af tidligere indtægt for personer på starthjælp

 

Lov § 34, stk. 54)

 

Kr. mdl.

 

9.964

1) Ydelsen kan ikke overstige den forsørgelsesydelse, som en person ville være berettiget til efter denne lov eller lov om social pension. Omfatter kun asylansøgere, der ikke får starthjælp.

2) Jf. §§ 2 og 5 i bkg. nr. 521 af 7. juni 2001, jf. § 12, stk. 9, i lov nr. 402 af 31. maj 2000 om børnepasningsorlov, som senest ændret ved lov nr. 446 af 7. juni 2001.

3) Satsen anvendes fra mandag3. januar 2005.

4) Bkg.nr. 606 af 30. juni 2003 (Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik).

Tabel 4.2 Aktiv socialpolitik – revalidering, ledighedsydelse

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Revalideringsydelse

 

 

 

 

Fyldt 25 år

Lov § 52, stk. 1

Kr. mdl.

14.170

 

Under 25 år

Lov § 52, stk. 2

Kr. mdl.

7.085

 

Under 25 år, forsørger egne børn i hjemmet

Lov § 52, stk. 3, nr.1

Kr. mdl.

14.170

 

Under 25 år, arb.indt,. ret til højeste sygedp.

Lov § 52, stk. 3, nr.2

Kr. mdl.

14.170

 

Maksimum for hjælp i alt ved bidragspligt

Lov § 52, stk. 4

Kr. mdl.

11.397

 

Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra

Lov § 58, stk. 1

Kr. året

12.000

Ledighedsydelse

 

 

 

 

Ledighedsydelse

Lov § 74d, stk. 2

Kr. uge

2.975

Tabel 4.3 Aktiv socialpolitik – bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

 

 

Henvisning

Enhed

Sats.

ATP-bidrag ved kontanthjælp, individuel
jobtræning og revalideringsydelse

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn

Lov § 79, stk. 3, nr. 1

Kr. mdl.

11.397

 

Ydelsens mindstestørrelse, andre

Lov § 79, stk. 3, nr. 1

Kr. mdl.

8.577

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn

Lov § 79, stk. 3, nr. 2

Kr. mdl.

10.856

 

Ydelsens mindstestørrelse, andre

Lov § 79, stk. 3, nr. 2

Kr. mdl.

8.036

 

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag1)

Lov § 80

Kr. mdl.

75

 

Kommunens 2/3 bidrag1)

Lov § 80

Kr. mdl.

149

1) Jf. kap. 1 i bkg. nr. 520 af 7. juni 2001.

Tabel 4.4 Aktiv socialpolitik – finansiering

 

Henvisning

Enhed

Sats

Rådighedsbeløb, driftsrefusion

Lov § 100, stk. 2

Kr. årlig

14.030

Tabel 5.1 Aktiv beskæftigelsesindsats

 

Henvisning

Enhed

Sats

Beskæftigelsestillæg

Lov § 45, stk. 3

Kr. time

12,45

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 1

Kr. time

20,99

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 2

Kr. time

36,74

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 3

Kr. time

58,54

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 4

Kr. time

85,02

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 5

Kr. time

104,96

Rådighedsbeløb

Lov § 118, stk. 1

Kr. årlig

14.030

Befordringsgodtgørelse

Lov § 82, stk. 2

Kr. km

1,001)

Befordringsgodtgørelse

Lov § 82, stk. 3

Kr. km

1,811)

Udgiftsgodtgørelse, maksimum

Lov § 83, stk. 1

Kr. mdl.

1.000

Maksimal timeløn

Lov § 55, stk. 2

Kr. time

101,012)

1) Gælder indtil første mandag i juli 2005. jf. kap.13 i bkg. nr. 577 af 19. juni 2003.

2) Gældende fra 1. oktober 2004. Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, jf. kap. 11 i bkg. nr. 577 af 19. juni 2003.

Tabel 6.1 Arbejdsskadesikring – ydelser, beregningsgrundlag

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Ydelser

 

Lægebeh., rejseudgifter, bil, pr. km.

Lov § 38, stk. 2

Kr. én gang

1)

 

Lægebeh., timepenge

Lov § 38, stk. 2

Kr. én gang

1)

 

Lægebeh., dagpenge

Lov § 38, stk. 2

Kr. dag

1)

 

Lægebeh., overnatning, hovedstad

Lov § 38, stk. 2

Kr. dag

1)

 

Lægebeh., overnatning, øvrige land

Lov § 38, stk. 2

Kr. dag

1)

 

Lægebeh., tabt arb.fortj., time, max

Lov § 38, stk. 2

Kr. én gang

205,09

 

Lægebeh., tabt arb.fortj., time, frivilligt sikrede, min.

Lov § 38, stk. 2

Kr. én gang

146,26

 

Brillestel, maksimum

Lov § 15, stk. 5

Kr. én gang

940,00

 

Erhvervsevnetab, 100 pct. maksimum

Lov § 17, stk. 6

Kr. årlig

309.600

 

Mén, 100 pct.

Lov § 18, stk. 3

Kr. én gang

645.000

 

Mén, 120 pct.

Lov § 18, stk. 4

Kr. én gang

774.000

 

Mén, tidligere lov, 100 pct., skader før 1. juli 2002

Lov § 33, stk. 4

Kr. én gang

469.000

 

Mén, tidligere lov, 120 pct., skader før 1. juli 2002

Lov § 33, stk. 4

Kr. én gang

562.800

 

Mén, tidligere lov

Lov § 71, stk. 4

Kr. årlig

47.000

 

Overgangsbeløb ved dødsfald

Lov § 19, stk. 1

Kr. én gang

121.500

 

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum

Lov § 20, stk. 2

Kr. årlig

116.100

 

Forsørgertab, barn, maksimum2)

Lov § 21, stk. 1

Kr. årlig

38.700

 

Forsørgertab, barn, dobbelt, maksimum2)

Lov § 21, stk. 2

Kr. årlig

77.400

Beregningsgrundlag

 

Årsløn, personer udenfor erhverv

Lov § 24, stk. 1

Kr. årlig

30.000

 

Max tillæg til indtægt, delvis hjemmmearbejdende

Lov § 24, stk. 1

Kr. årlig

64.000

 

Fri kost og logi

Lov § 24, stk. 2

Kr. årlig

29.800

 

Fri kost

Lov § 24, stk. 2

Kr. dag

66

 

Årsløn, maksimum

Lov § 24, stk. 3

Kr. årlig

387.000

 

Årsløn, normal

Lov § 24, stk. 1

Kr. årlig

276.000

 

Årsløn, minimum, under 18 år, uddannelse

Lov § 24, stk. 4

Kr. årlig

145.000

 

Tillæg til løbende ydelses grundniveau

Lov § 25

 

5,5 pct.

Takster for læge- og tandlægeerklæringer

 

Lægeerklæring I (første)3)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

155

 

Lægeerklæring II (afsluttende)3)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

254

 

Supplerende erklæring til I eller II (enkelt organ)3)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

157

 

Supplerende erklæring til II3)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

102

 

Lægeerklæring om broktilfælde3)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

216

 

Anmeldelse, erhvervssygdomme/arbejdsbetingede skader3)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

170

 

Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader3)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

448

 

Tandlægeerklæring med behandlingsforslag3)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

303

1) Taksten meddeles af Arbejdsskadestyrelsen ved årsskiftet.

2) Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle).

3) Taksten gælder for perioden 1. oktober 2004 - 31. marts 2005.

Tabel 6.2 Arbejdsskadesikring – sagspriser

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Sagspriser i Arbejdsskadestyrelsen

 

Sagspris, udtalelser uden for lov

Lov § 81, stk. 2

Kr. én gang

5.000

 

Nyanmeldt tingsskade

Lov § 59

Kr. én gang

1.890

 

Nyanmeldt ulykke og skadelig påvirkning

Lov § 59

Kr. én gang

3.503

 

Nyanmeldt pludselig løfteskade

Lov § 59

Kr. én gang

3.316

 

Nyanmeldt erhvervssygdom

Lov § 59

Kr. én gang

4.116

 

Revision/genoptagelse af tingsskade

Lov § 59

Kr. én gang

1.306

 

--- do --- af ulykke og skadelig påvirkning

Lov § 59

Kr. én gang

2.100

 

Revision/genoptagelse af pludselig løfteskade

Lov § 59

Kr. én gang

2.201

 

Revision/genoptagelse af erhvervssygdom

Lov § 59

Kr. én gang

2.381

 

Sager i erhvervssygdomsudvalget, ekstra

Lov § 59

Kr. én gang

2.171

 

Ekspeditionssager

Lov § 59

Kr. én gang

81

Sagspris i Den Sociale Ankestyrelse

 

Oprettet sag

Lov § 59

Kr. én gang

6.908

Tabel 7.1 Erstatning til besættelsestidens ofre

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Ydelser1)

 

Invaliditetserstatning, maksimum

Lov § 20, stk. 2

Kr. årlig

219.960

 

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum2)

Lov § 22, stk. 1

Kr. årlig

137.472

 

Forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum2)

Lov § 22, stk. 1

Kr. årlig

27.504

 

Forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum2)

Lov § 22, stk. 1

Kr. årlig

41.244

 

Forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum2)

Lov § 22, stk. 1

Kr. årlig

54.996

Beregningsgrundlag1)

 

Årsløn, maksimum

Lov § 31, stk. 2

Kr. årlig

274.935

 

Årsløn, minimum

Lov § 31, stk. 2

Kr. årlig

189.018

 

Forhøjelse af oprindelige beløb for løbende renter

 

 

3.336,69 %

Særlige ydelser

 

Begravelseshjælp

Lov § 23

Kr. én gang

9.850

 

Hædersgave3)

Lov § 37, stk. 3

Kr. årlig

12.000

 

Hædersgave, visse førtidspensionister3)

Lov § 37, stk. 3

Kr. årlig

13.800

1) Satserne gælder for perioden 1. april 2004 - 31. marts 2005.

2) Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis de tilsammen vil overstige 75 pct. af afdødes årsløn.

3) Jf. lov nr. 208 af 27. marts 2000 om forhøjelse af hædersgaver.

Tabel 8.1 Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Krigs-ulykkesforsikringsrente1)

Lov § 3

Kr. årlig

55.776

1) Satsen gælder for perioden 1. april 2004 - 31. marts 2005.