Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Anvendelsesområde
  Kapitel 2Beskæftigelseskrav i forhold til kommunen
  Kapitel 3Sygedagpenge i forbindelse med uddannelse
  Kapitel 4Lønindtægt og selvstændig erhvervsindtægt
  Kapitel 5Beregning af sygedagpenge til lønmodtagere
  Kapitel 6Beregning af sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende
  Kapitel 7Opfølgning
  Kapitel 8Refusion
  Kapitel 9Regler om hvilken kommune, der har handleforpligtelsen i sager om sygedagpenge til personer med ophold i udlandet
  Kapitel 10Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende
  Kapitel 11Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere
  Kapitel 12Ikrafttræden mv.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sygedagpenge

 

I medfør af § 6, stk. 2, § 10, stk. 2, § 45, stk. 5, § 46, stk. 2, § 47, stk. 2, § 55, stk. 4, § 62, stk. 4 og § 68, stk. 2, i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i bekendtgørelsen anvendes ved behandling af sager om sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, herunder ved beregning og udbetaling af sygedagpenge.

Kapitel 2

Beskæftigelseskrav i forhold til kommunen

§ 2. Ved anmodning om sygedagpenge fra kommunen efter lovens § 32, stk. 1, nr. 1 og 4, skal lønmodtageren ved lønsedler eller lignende dokumentere,

1) hos hvilke arbejdsgivere lønmodtageren har været ansat inden for de seneste 13 uger før sygemeldingen,

2) dato for ansættelsen i hvert enkelt arbejdsforhold, og hvor længe det varede, og

3) beskæftigelsens omfang i hver enkelt arbejdsforhold angivet i uger og timer.

§ 3. Ved anmodning om sygedagpenge fra kommunen til en nyansat eller genansat lønmodtager skal den arbejdsgiver, hos hvem den aktuelle sygemelding fandt sted, oplyse,

1) hvornår lønmodtageren blev ansat i virksomheden,

2) omfanget af lønmodtagerens beskæftigelse angivet i uger og timer, og

3) om lønmodtageren tidligere har været ansat hos arbejdsgiveren og i så fald hvornår, senest og i hvor mange uger og timer.

Kapitel 3

Sygedagpenge i forbindelse med uddannelse

§ 4. Til personer, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, kan der ydes sygedagpenge uanset deltagelse i erhvervsmæssig uddannelse, når uddannelse og erhvervsarbejde før sygefraværet er foregået sideløbende.

Stk. 2. Der kan endvidere ydes sygedagpenge, hvis en erhvervsmæssig uddannelse påbegyndes under sygefraværet,

1) når der højst er 6 timers undervisning pr. uge,

2) når uddannelsen er forenelig med sygebehandlingen og ikke forhaler helbredelsen, og

3) når uddannelsen ikke udskyder iværksættelse af erhvervsmæssig revalidering.

Stk. 3. En person kan deltage i erhvervsmæssig uddannelse udover de 6 timer, som er nævnt i stk. 2, fra det tidspunkt, hvor der er truffet beslutning om iværksættelse af revalidering og indtil det tidspunkt, hvor revalidering iværksættes.

Kapitel 4

Lønindtægt og selvstændig erhvervsindtægt

§ 5. Til lønindtægt regnes:

1) De indkomster, der efter kildeskatteloven anses for A-indkomst og er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

2) Arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

3) A-indkomst, som en aktionær eller anpartshaver har indtjent ved arbejde for selskabet.

Stk. 2. Til lønindtægt regnes endvidere følgende indkomster, selv om de ikke anses for A-indkomst, jf. stk. 1:

1) Løn mv. til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning.

2) Værdi af fri kost og andre naturalydelser, der ydes som vederlag i et tjenesteforhold.

3) Løn udbetalt af fremmede stater, af internationale organisationer, herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne, samt af fremmede staters herværende udsendte konsuler.

4) Anden B-indkomst, som er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

Stk. 3. Værnepligtsløn ved forsvaret og civilforsvaret samt rådighedsvederlag inden for hjemmeværnet er omfattet af de bestemmelser, der er fastsat for lønindtægt.

Stk. 4. Til indtægt som selvstændig erhvervsdrivende regnes erhvervsindtægter, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats ved selvstændig erhvervsvirksomhed, og som ikke efter stk. 1-3 regnes for lønindtægt.

Stk. 5. Indtægt som medarbejdende ægtefælle regnes som selvstændig erhvervsindtægt, medmindre der er tale om en lønaftale efter kildeskattelovens § 25 A.

Stk. 6. Godtgørelser for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelse, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats, regnes til selvstændig erhvervsindtægt.

Kapitel 5

Beregning af sygedagpenge til lønmodtagere

§ 6. Til lønmodtagere med ikke på forhånd fastsat arbejdstid eller timefortjeneste beregnes sygedagpenge under sygefraværet på grundlag af det gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timefortjeneste i de seneste 4 uger før sygdommens indtræden.

Stk. 2. Samme beregningsmåde kan anvendes for lønmodtagere, hvis beskæftigelse ved sygdommens indtræden er eller under sygeperioden midlertidigt ville have været afbrudt på grund af produktionsstop som følge af råvaremangel, vejrlig og lignende, såfremt timefortjenesten ikke kan fastslås.

Stk. 3. Hvis antallet af arbejdstimer i 4-ugers perioden ikke kan anses for sædvanligt, anvendes det gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timefortjeneste inden for de seneste 13 uger før sygdommens indtræden.

§ 7. Ved skiftende arbejdstid i en på forhånd fastlagt turnus, hvor arbejdstiden i enkelte uger i turnusperioden overstiger normaltimetallet, kan der udbetales mere end det beløb, der er nævnt i lovens § 50, stk. 1.

Stk. 2. For hele turnusperioden kan der pr. arbejdstime højst udbetales det ugebeløb, der er nævnt i lovens § 50, stk. 1, divideret med det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. uge i turnusperioden.

Stk. 3. Ved arbejde i holddrift, hvor den normale overenskomstmæssige arbejdstid på 2. og 3. skift afviger fra den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde, beregnes sygedagpengene pr. time på grundlag af et særligt timebeløb. Dette fås ved at dividere den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde med den normale overenskomstmæssige arbejdstid for arbejde på 2. henholdsvis 3. skift. Den derved fremkomne omregningsfaktor ganges med det maksimale timebeløb efter lovens § 50, stk. 1. Når sygedagpengene udbetales af kommunen, beregnes dagpengene dog på grundlag af den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde og lønmodtagerens timefortjeneste ved dagarbejdet, dog højst med det beløb, der er nævnt i lovens § 50, stk. 1.

Stk. 4. Ved weekendarbejde, hvorved forstås arbejde, der i henhold til gældende overenskomst som udgangspunkt alene udføres på lørdage eller søndage, og hvorved den overenskomstmæssige arbejdsforpligtelse herved er opfyldt, beregnes et særligt timebeløb ved at dividere den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde med den normale overenskomstmæssige arbejdstid for weekendarbejde og gange med det maksimale timebeløb efter lovens § 50, stk. 1.

Stk. 5. Hvis sygdommen indtræder under aftalt arbejdsfordeling, beregnes sygedagpengene på grundlag af henholdsvis mistet timeindtægt og mistede arbejdsløshedsdagpenge. Ved ophør af arbejdsfordeling beregnes sygedagpengene alene på grundlag af den mistede timeindtægt.

§ 8. For lønmodtagere med ukendt arbejdstid anvendes samme beregningsmåde som efter ATP-loven, når det gennemsnitlige ugentlige timetal inden for de seneste 4 uger før sygdommens indtræden skal opgøres. Hvis indtjeningen i 4-ugers perioden ikke kan anses for sædvanlig, anvendes i stedet indtjeningen inden for de seneste 13 uger før sygdommens indtræden. For provisionslønnede sælgere foretages beregningen dog på grundlag af indtægten i de seneste 9 måneder før sygdommens indtræden.

Stk. 2. Syged agpengebeløbet udgør det timebeløb, der er beregnet efter lovens § 50, stk. 1, og ganget med det gennemsnitlige antal timer opgjort efter stk. 1, jf. dog lovens § 50, stk. 2.

§ 9. Feriegodtgørelse medregnes ikke ved beregningen af timeindtægten i medfør af lovens § 47, stk. 1.

§ 10. Syged agpenge til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der er delvis arbejdsledige og har et varierende antal arbejdstimer pr. uge, jf. § 6, beregnes på grundlag af det gennemsnitlige antal ledighedstimer i de seneste 4 uger før sygdommens indtræden.

Stk. 2. Hvis medlemmet har været ledigt i mindre end 4 uger, beregnes sygedagpengene på grundlag af det gennemsnitlige antal ledighedstimer i den tid, lønmodtageren har været ledig.

Stk. 3. Syged agpenge til nyuddannede, jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 3, udgør samme beløb, som pågældende kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt.

§ 11. Sygedagpenge til personer, der ved sygedagpengeperiodens begyndelse modtog godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter § 29 og plejevederlag efter § 104 i lov om social service eller dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter barselloven, beregnes på grundlag af den beskæftigelse, som de pågældende ville have haft, hvis de havde været i arbejde.

Stk. 2. Syged agpenge til personer, der ved sygedagpengeperiodens begyndelse modtog orlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov eller ydelser efter §§ 27 og 27 a, stk. 1 i lov om social service, beregnes på grundlag af størrelsen af de udbetalte ydelser.

§ 12. Syged agpenge til personer, der har været beskæftiget om bord i et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, beregnes på samme måde som efter Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

Kapitel 6

Beregning af sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende

§ 13. Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, har ret til sygedagpenge på grundlag af arbejdsfortjenesten ved virksomheden, dog højst det beløb, der er nævnt i lovens § 50, stk. 1.

Stk. 2. Som dokumentation for arbejdsfortjenesten anvendes skattemyndighedernes årsopgørelse for det seneste regnskabsår på grundlag af indgivet selvangivelse. Hvis selvangivelse er indgivet rettidigt, men årsopgørelsen på grundlag heraf endnu ikke foreligger, anvendes årsopgørelsen for det seneste forudgående regnskabsår. Det samme gælder, hvis der er bevilget udsættelse med indsendelse af selvangivelsen.

Stk. 3. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende har drevet virksomhed i en kortere periode, således at selvangivelse som selvstændig for et helt regnskabsår ikke er indgivet, anvendes i stedet

1) den seneste årsopgørelse som lønmodtager, eller

2) et revisorattesteret regnskab for virksomheden for et helt år opgjort efter samme principper som årsopgørelsen. Regnskabet skal senest være kommunen i hænde 6 uger efter anmodningen om sygedagpenge.

Stk. 4. Det er en betingelse for retten til sygedagpenge, at den selvstændige erhvervsdrivende afleverer dokumentation i overensstemmelse med stk. 2 og 3.

Stk. 5. En s elvstændig erhvervsdrivende, der har tilmeldt sig forsikringsordningen efter lovens § 45, er berettiget til mindst 2/3 af det beløb, der er nævnt i lovens § 50, stk. 1, uanset om der kan dokumenteres en arbejdsfortjeneste.

§ 14. Som beregningsgrundlag for en selvstændig erhvervsdrivende, jf. § 13, stk. 1, anvendes årsopgørelsens oplysninger om:

1) Overskud af virksomhed og udlejningsejendom korrigeret for renteudgifter og renteindtægter, der vedrører virksomheden.

2) Indtægt overført til medarbejdende ægtefælle.

3) Egne sygedagpenge, barseldagpenge og andre indtægter, jf. § 5, stk. 4 og 6.

4) Egne henlæggelser til investeringsfond.

Stk. 2. Som beregningsgrundlag for en medarbejdende ægtefælle, jf. § 13, stk. 1, anvendes årsopgørelsens oplysninger om:

1) Indtægt overført til medarbejdende ægtefælle.

2) Egne sygedagpenge, barseldagpenge og andre indtægter, jf. § 5, stk. 4 og 6.

3) Egne henlæggelser til investeringsfond.

Stk. 3. Syged agpenge udbetalt efter § 13, stk. 5, og sygedagpengebeløbet beregnet efter stk. 1 og 2, kan ikke reguleres som følge af senere ændring af arbejdsfortjenesten.

Stk. 4. Ved beregning af sygedagpenge til personer, der ved sygedagpengeperiodens begyndelse modtog godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter § 29 og plejevederlag efter § 104 i lov om social service eller dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter barselloven, anvendes årsopgørelsen for det senest forudgående regnskabsår eller et revisorattesteret regnskab, jf. § 13, stk. 3, nr. 2.

Stk. 5. Har en person modtaget orlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov og ydelser efter §§ 27 og 27 a, stk. 1 i lov om social service, beregnes sygedagpengene på grundlag af årsopgørelsens oplysninger om størrelsen af de udbetalte ydelser samt overskud ved den selvstændige erhvervsvirksomhed eller et revisorattesteret regnskab, jf. § 13, stk. 3, nr. 2.

Kapitel 7

Opfølgning

§ 15. Kommunen træffer ud fra en konkret vurdering beslutning om, der er behov for at indhente lægeerklæring. Kommunen fastsætter en frist for modtagelsen af erklæringen. Overskridelse af fristen, som skyldes sygedagpengemodtagerens forhold, medfører, at retten til sygedagpenge bortfalder, indtil erklæringen modtages, jf. lovens § 22.

Stk. 2. I de tilfælde hvor der allerede foreligger en egnet lægeerklæring eller andre tilstrækkelige lægelige oplysninger i form af journaludskrift fra sygehus eller klinik, erklæring fra skadestue mv., indhenter kommunen ikke en lægeerklæring. Lægeerklæringer efter lovens § 39, stk. 1, indhentes alene af kommunen.

Kapitel 8

Refusion

§ 16. Manglende kommunal opfølgning medfører, at der ikke ydes statsrefusion, så længe kommunen ikke opfylder sin opfølgningsforpligtigelse. Det er en forudsætning, at den manglende opfølgning kan tilregnes kommunens administration.

Kapitel 9

Regler om hvilken kommune, der har handleforpligtelsen i sager om sygedagpenge til personer med ophold i udlandet

§ 17. Sager om sygedagpenge til en person, der har ophold i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, behandles af den kommune, som inden for det seneste år før anmodningen om sygedagpenge har været den pågældendes handlekommune, jf. §§ 9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Hvis den person, som sagen vedrører, ikke har haft ophold i Danmark i det seneste år før anmodningen om sygedagpenge, behandles sagen

1) for en lønmodtager af den kommune, hvor arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens repræsentant har hjemsted, subsidiært den kommune, hvor hovedparten af arbejdet udføres, og

2) for en selvstændig erhvervsdrivende af den kommune, hvor den selvstændige virksomhed eller virksomhedens repræsentant har hjemsted, subsidiært den kommune, hvor den selvstændige erhvervsdrivende udfører hovedparten af sit arbejde.

Stk. 3. Hvis der ikke kan udpeges nogen handlekommune efter stk. 1 eller stk 2, behandles sagen af den kommune, som personen ud fra en samlet vurdering af de geografiske og økonomiske forhold har stærkest tilknytning til.

Kapitel 10

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

§ 18. Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, kan i Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) tilmelde sig en forsikringsordning, der giver ret til sygedagpenge i de 2 første uger af en sygeperiode. Ved sygefravær indtræder retten til sygedagpenge fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring). Har den forsikrede valgt at betale en højere præmie, indtræder retten til sygedagpenge fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring).

Stk. 2. Personer, der er sygemeldt på optagelsestidspunktet, har ikke ret til sygedagpenge efter forsikringsordningen for den pågældende sygeperiode.

Stk. 3. Langvarigt eller kronisk syge personer kan optages i forsikringsordningen mod en forhøjet præmie. Til vurdering heraf kan BAC forlange en lægeerklæring, som betales af ansøgeren.

Stk. 4. Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed uden for dansk område, kan efter reglerne i stk. 1 sikre sig sygedagpenge i de første 2 uger af sygeperioden, hvis de pågældende efter EØS-reglerne eller EF-forordning nr. 1408/71 eller overenskomster med andre stater er omfattet af dansk lovgivning om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

§ 19. Retten til sygedagpenge indtræder 6 måneder efter optagelsen i forsikringsordningen, jf. dog § 24, stk. 3.

Stk. 2. Personer, der kommer til skade ved et ulykkestilfælde, har ret til sygedagpenge, selv om ventetiden efter stk. 1 ikke er udløbet.

Stk. 3. Personer, der er ophørt med at have lønindtægt, kan optages uden ventetid, hvis de anmoder om optagelse inden 3 måneder efter ophøret, og de opfylder betingelserne i lovens § 32, stk. 1.

§ 20. Sygedagpenge kan sikres med 2/3 (minimumsydelsen) eller med det højeste sygedagpengebeløb efter lovens § 50, stk. 1 (maksimumsydelsen).

Stk. 2. Ved anmodning om forhøjelse af den sikrede sats gælder de regler, der er fastsat i § 18 og § 19, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Ved anmodning om ændring af forsikringen fra en type 1-forsikring til en type 2-forsikring gælder de regler, der er fastsat i § 19, stk. 1.

§ 21. Ændring fra type 2-forsikring til type 1-forsikring og ændring af den sikrede sats fra det højeste beløb til 2/3 heraf og den tilsvarende nedsættelse af præmien samt udmeldelse af forsikringen kan ske med virkning fra den dato, hvor anmodningen er modtaget i BAC.

Stk. 2. Forsikrede, der er optaget i forsikringsordningen mod betaling af en forhøjet præmie på grund af kronisk eller langvarig lidelse kan ved indsendelse af en lægeerklæring anmode om bortfald af den forhøjede præmie. Bortfald af den forhøjede præmie sker med virkning fra den dato, hvor anmodningen er modtaget i BAC.

Stk. 3. Ved ophør af selvstændig erhvervsvirksomhed kan der i særlige tilfælde ske udmeldelse af forsikringen samt tilbagebetaling af præmien fra et tidligere tidspunkt end anmodning om udmeldelse er modtaget i BAC. Udmeldelse og tilbagebetaling kan ikke ske til et tidligere tidspunkt end indeværende forsikringsår. Beløb på 50 kr. eller derunder udbetales ikke.

§ 22. Præmien, der betales for et år ad gangen, opkræves forud i marts måned og skal være betalt senest den 15. april.

Stk. 2. Betales præmien ikke rettidigt, udsendes en rykker. Ved udsendelse af rykker skal der betales et gebyr på 50 kr.

Stk. 3. Den forsikrede udelukkes af ordningen, hvis indbetaling af præmien, herunder eventuelt gebyr, ikke er sket senest den 15. maj. Udelukkelsen har virkning fra den 31. maj.

§ 23. Ved tilmeldingen til forsikringsordningen opkræves en præmie, der dækker perioden fra tilmeldingsdatoen og til udgangen af marts måned.

Stk. 2. Nytilmeldte, der modtager opkrævning mindre end 8 uger inden den 31. marts, modtager samtidig med denne opkrævning for det følgende år.

Stk. 3. Den første opkrævning efter optagelsen udsendes med bekræftelsesbrevet og skal være betalt inden 21 dage regnet fra datoen på bekræftelsesbrevet, ellers bortfalder forsikringen.

§ 24. Når forsikringen er ophørt efter udmeldelse eller udelukkelse, ophører retten til sygedagpenge efter forsikringen samt retten til at modtage minimumsydelsen, jf. lovens § 45, stk. 2.

Stk. 2. Ved fornyet optagelse efter udmeldelse eller udelukkelse, gælder reglerne i §§ 18 og 19. Eventuel skyldig præmie, herunder eventuelt gebyr, skal være betalt.

Stk. 3. Forsikrede, der udelukkes efter § 22, stk. 3, den 31. maj på grund af restance, kan genoptages med 3 måneders ventetid, hvis restancen er blevet betalt, og genindmeldelsen finder sted inden den 30. juni samme år.

§ 25. Hvis der i et forsikringsår konstateres sygefravær hos den forsikrede på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, underretter BAC den forsikredes opholdskommune.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en forsikret har modtaget et tilbagebetalingskrav fra kommunen for uberettiget modtagelse af sygedagpenge, kan Arbejdsdirektoratet, efter indstilling fra kommunen, udelukke den forsikrede af ordningen med virkning fra udgangen af en måned.

Stk. 3. Genindtræden i ordningen kan tidligst finde sted 12 måneder efter udelukkelsen.

§ 26. Skyldige beløb, herunder eventuelle renter og gebyrer, efter dette kapitel kan inddrives efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter.

Stk. 2. Arbejdsdirektoratet kan fastsætte, at det kun er beløb over en vis størrelse, der skal inddrives.

§ 27. Afgørelser efter dette kapitel kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 11

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

§ 28. En privat arbejdsgiver kan i Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) tegne en forsikring, som giver arbejdsgiveren ret til refusion fra kommunen fra en lønmodtagers 2. fraværsdag for de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de to første uger af en fraværsperiode på grund af sygdom, hvis

1) arbejdsgiverens lønudgift i det foregående kalenderår ikke overstiger 1750 x det højeste sygedagpengebeløb pr. uge, og

2) arbejdsgiveren har et aktivt SE-/CVR-nummer.

Stk. 2. Private arbejdsgivere er

1) alle arbejdsgivere, bortset fra offentlige myndigheder og private institutioner, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige midler, og

2) forældre, der har valgt at få et økonomisk tilskud til privat pasning, jf. § 26 i lov om social service.

Stk. 3. Ved opgørelse af de 50 pct. er det uden betydning, om den offentlige ydelse bliver udbetalt direkte til arbejdsgiveren eller til en bruger som støtte til betaling for en ydelse hos arbejdsgiveren.

Stk. 4. Forsikringen kan tidligst træde i kraft 7 dage efter, at anmodningen er modtaget i BAC.

§ 29. I lønudgiften indgår alle virksomhedens lønudgifter, hvad enten disse, efter kildeskatteloven, anses for A- eller B-indkomst for den ansatte, jf. dog stk. 2. Arbejdsgiveren kan mod dokumentation få udeladt sin lønudgift til personer ansat i fleksjob, til personer ansat i jobtræning med løntilskud, samt til personer, som arbejdsgiveren har indgået en aftale med efter lovens §§ 56-58. Arbejdsgiveren skal senest den 1. september efter forsikringsårets udløb anmode om udeladelse fra lønudgiften.

Stk. 2. Udbetalinger fra arbejdsgiveren, der anses som A-indkomst hos modtageren, men som ikke er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand, medregnes i den samlede lønudgift, medmindre arbejdsgiveren senest den 1. september efter forsikringsårets udløb dokumenterer arten og størrelsen af sådanne udbetalinger.

§ 30. Udmeldelse kan ske med virkning fra den dato, skriftlig anmodning herom er modtaget i BAC.

Stk. 2. Udmeldelse som følge af inaktivt SE-/CVR-nummer sker til udgangen af den måned, hvor BAC får kendskab hertil.

Stk. 3. Hvis den udmeldte virksomhed fortsætter under nyt SE-/CVR-nummer som følge af ejerskifte, ændring af driftsform, konkurs eller dødsfald, kan den nye arbejdsgiver tilmeldes med virkning fra begyndelsen af den følgende måned.

Stk. 4. Ved fornyet optagelse efter udmeldelse eller udelukkelse, gælder reglerne i § 28. Eventuel skyldig præmie, herunder eventuelt gebyr, skal være betalt.

Stk. 5. Ved ophør af virksomhed kan der i særlige tilfælde ske udmeldelse af forsikringen samt tilbagebetaling af præmien til et tidligere tidspunkt end anmodning om udmeldelse er modtaget i BAC. Udmeldelse og tilbagebetaling kan ikke ske til et tidligere tidspunkt end indeværende kalenderår.

§ 31. Præmien for den enkelte arbejdsgiver beregnes på grundlag af virksomhedens samlede lønudgift, jf. dog § 29.

§ 32. BAC opkræver i løbet af kalenderåret to acontopræmier, henholdsvis i juni og december måned. Acontopræmien beregnes på grundlag af arbejdsgiverens samlede lønudgift i det forudgående år.

Stk. 2. Arbejdsgiveren kan anmode BAC om at få ændret beregningsgrundlaget for acontopræmien.

Stk. 3. Acontopræmien skal indbetales senest den 15. januar eller 15. juli. Hvis indbetalingen ikke sker rettidigt, udsendes en rykker, incl. et gebyr, der udgør 2 pct. af det skyldige beløb. Rykkeren skal være betalt senest den 15. februar eller 15. august.

Stk. 4. Hvis en arbejdsgiver den 15. februar eller den 15. august er i restance med mindst 500 kr., udelukkes arbejdsgiveren af ordningen med virkning fra udgangen af februar eller august måned.

§ 33. Ved tilmelding opkræves en præmie, der dækker perioden fra den dato, hvor forsikringen får virkning, til enten den 30. juni eller den 31. december tillige med acontopræmie for det følgende halvår.

Stk. 2. Den første opkrævning efter optagelsen udsendes med bekræftelsesbrevet og skal være betalt inden 21 dage regnet fra datoen på bekræftelsesbrevet, ellers bortfalder forsikringen.

Stk. 3. Acontopræmien i tilmeldingsåret samt det efterfølgende år beregnes ud fra den forventede lønudgift som arbejdsgiveren opgiver.

§ 34. Der betales acontopræmie indtil forsikringens ophør.

Stk. 2. Ved udmeldelse af forsikringsordningen tilbagebetales for meget indbetalt præmie.

§ 35. Den endelige præmie for forsikringsåret beregnes i juni måned i det efterfølgende år. Præmien beregnes i forhold til det antal dage, forsikringen har været i kraft.

§ 36. En efterbetaling tillægges, og en tilbagebetaling fratrækkes, acontopræmien for det efterfølgende halvår.

§ 37. Ved udmeldelse eller udelukkelse anses den opkrævede acontopræmie i forsikringsåret som endelig præmie, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Der foretages en efterregulering, hvis

1) forsikringen har været aktiv pr. 31. december, og

2) den beregnede endelige præmie afviger med 1000 kr. eller mere fra acontopræmien.

Stk. 3. Der foretages efterregulering, hvis arbejdsgiveren er gentilmeldt på tidspunktet for årsreguleringen.

Stk. 4. Efterregulering i form af efterbetaling opkræves i juni måned i året efter kalenderårets udløb, jf. § 35. Beløbet skal være indbetalt senest den 15. juli. Ved for sen betaling gælder § 32, stk. 3.

Stk. 5. Efterregulering i form af tilbagebetaling fratrækkes først et eventuelt skyldigt beløb.

§ 38. Eventuelt overskydende beløb i henhold til § 34, stk. 2, § 36 og § 37, stk. 5, udbetales kun, når det overstiger 50 kr.

§ 39. Skyldige beløb, herunder eventuelle renter og gebyrer, efter dette kapitel kan inddrives efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter.

Stk. 2. Arbejdsdirektoratet kan fastsætte, at det kun er beløb over en vis størrelse, der skal inddrives.

§ 40. En arbejdsgiver udelukkes af ordningen, hvis dennes lønudgifter i det forudgående kalenderår overstiger 2160 x det højeste dagpengebeløb pr. uge.

Stk. 2. Når arbejdsgiverens lønudgifter i 3 på hinanden følgende kalenderår efter oplysning fra skattemyndighederne overstiger det beløb, der er fastsat efter § 28, stk. 1, nr. 1, udelukkes arbejdsgiveren af ordningen.

Stk. 3. Udelukkelsen har virkning fra udgangen af den måned, hvor BAC får kendskab til, at arbejdsgiverens lønudgifter overstiger beløbet i stk. 1 eller stk. 2.

§ 41. Hvis der i et forsikringsår konstateres sygefravær hos en ansat hos en forsikret arbejdsgiver på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, underretter BAC lønmodtagerens opholdskommune.

Stk. 2. Kommunen kan ved anmodning om refusion for de ansatte hos arbejdsgiveren forlange, at arbejdsgiveren dokumenterer lønmodtagerens sygefravær ved en lægeerklæring, som betales af arbejdsgiveren.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en forsikret arbejdsgiver har modtaget et tilbagebetalingskrav fra kommunen for uberettiget modtagelse af refusion, kan Arbejdsdirektoratet, efter indstilling fra kommunen, udelukke arbejdsgiveren af ordningen med virkning fra udgangen af en måned.

§ 42. BAC kan udelukke en arbejdsgiver af ordningen med virkning fra udgangen af en måned, når der er truffet afgørelse om arbejdsgiverens pligt til at udbetale sygedagpenge, og arbejdsgiveren fortsat undlader at beregne og udbetale sygedagpengene.

§ 43. Genindtrædelse i ordningen kan tidligst finde sted 12 måneder efter udelukkelsen, jf. §§ 41 og 42.

§ 44. Arbejdsgiveren beregner og udbetaler sygedagpenge efter reglerne i lovens afsnit V.

§ 45. Ved sygdom, der berettiger til sygedagpenge fra en arbejdsgiver, og som er begyndt, inden arbejdsgiverens forsikring er trådt i kraft, fortsætter arbejdsgiverens pligt til at udbetale sygedagpenge, jf. lovens §§ 30 og 31.

Stk. 2. Arbejdsgiverens ret til refusion bevares, hvis sygdomstilfældet er begyndt inden forsikringens ophør.

§ 46. Afgørelser efter dette kapitel kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 12

Ikrafttræden mv.

§ 47. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. juli 2006 og finder anvendelse på sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag er den 3. juli 2006 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 639 af 21. juni 2005 om dagpenge ved sygdom eller fødsel ophæves for så vidt angår sygedagpengesager.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 639 af 21. juni 2005 om dagpenge ved sygdom eller fødsel finder dog anvendelse i sygedagpengesager med sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag er før den 3. juli 2006, og hvor fraværet fortsætter ud over denne dato.

Arbejdsdirektoratet, den 20. juni 2006

Jesper Hartvig Pedersen

/Lise Fangel

Redaktionel note
 • www.adir.dk